Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3718. Statut Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje, stran 10755.

  
Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-1, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 12. in 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« (Uradni list RS, št. 75/15) je svet zavoda na 1. redni (konstitutivni) seji dne 26. 11. 2015 sprejel
S T A T U T 
Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem statutom se določa:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda in način odločanja teh,
– pooblastila za zastopanje,
– oblika in uporaba žiga,
– volitve ali imenovanja članov organov zavoda,
– vire financiranja zavoda in,
– druge vsebine, pomembne za delovanje zavoda.
2. člen 
Ustanovitelj Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje (v nadaljnjem besedilu: Javni zavod) je Občine Kočevje.
Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za področje turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« (Uradni list RS, št. 75/15).
Javni zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani po številko vložka Srg 2015/45422; matična številka: 6952992000; davčna številka: 97767735.
II. STATUSNE DOLOČBE 
3. člen 
Ime Javnega zavoda je: Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje.
Skrajšano ime Javnega zavoda, ki ga lahko uporablja v pravnem prometu je: TK KOČEVJE.
Sedež Javnega zavoda je: Trdnjava 3, 1330 Kočevje.
4. člen 
Ime, skrajšano ime in sedež Javnega zavoda se lahko spremenijo samo s soglasjem ustanovitelja.
5. člen 
Javni zavod ima žig okrogle oblike, premera 29 mm. V sredini žiga sta veliki tiskani črki T in K, ki sta medsebojno povezani. Na zgornji strani žiga je polkrožen napis z leve proti desni strani JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO, na spodnji strani žiga pa vodoravno napis KOČEVJE.
Javni zavod ima v uporabi tri oštevilčene žige. Žig št. 1 uporablja direktor javnega zavoda v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov. Žig št. 2 uporablja za žigosanje svojih dokumentov notranja organizacijska enota za kulturo, žig št. 3 pa notranja organizacijska enota za turizem. Uporabnike žiga, način varovanja in uničevanja predpiše direktor.
III. ORGANIZACIJA, NAČIN POSLOVANJA IN DEJAVNOST ZAVODA 
6. člen
Javni zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, ki jih ima po veljavni zakonodaji in odloku o ustanovitvi.
7. člen 
Javni zavod opravlja naslednje dejavnosti:
Šifra in ime podrazreda glavne dejavnosti
– za področje turizma in kulture:
47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.630
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.640
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290
Druga oskrba z jedmi
56.300
Strežba pijač
58.110
Izdajanje knjig
58.130
Izdajanje časopisov
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
58.290
Drugo izdajanje programja
59.110
Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200
Fotografska dejavnost
74.300
Prevajanje in tolmačenje
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.220
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične dejavnosti
82.300
Organizacija razstav, sejmov, srečanj
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 
– za področje turizma:
79.110
Dejavnost potovalnih agencij
79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
5.100
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201
Počitniški domovi in letovišča
55.203
Oddajanje zasebnih sob gostom
55.204
Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209
Druge nastanitve za krajši čas
55.300
Dejavnost kampov, taborov 
– za področje kulture:
90.010
Umetniško uprizarjanje
90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030
Umetniško ustvarjanje
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.030
Varstvo kulturne dediščine
93.130
Obratovanje fitnes objektov
93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130
Distribucija filmov, videofilmov, televizijskih oddal
59.140
Kinematografska dejavnost
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100
Radijska dejavnost
60.200
Televizijska dejavnost
62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
60.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
63.910
Dejavnost tiskovnih agencij
8. člen 
Javni zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.
9. člen 
Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
10. člen 
Javni zavod svojo dejavnost izvaja v dveh organizacijskih enotah:
– Sektor za turizem in
– Sektor za kulturo.
V okviru Sektorja za turizem se opravljajo naslednje naloge:
– organiziranje, spodbujanje in izvajanje turistične dejavnosti,
– regionalno in širše povezovanje na področju turizma,
– organiziranje in posredovanje javnih prireditev,
– upravljanje z objekti, ki jih je s področja turizma na Javni zavod prenesel ustanovitelj in
– opravljanje drugih dejavnosti pomembnih za razvoj turizma.
V okviru Sektorja za kulturo se opravljajo naslednje naloge:
– organiziranje, spodbujanje in izvajanje kulturne dejavnosti,
– regionalno in širše povezovanje na področju kulture,
– organiziranje in posredovanje kulturnih prireditev,
– upravljanje z objekti, ki jih je s področja kulture na Javni zavod prenesel ustanovitelj,
– organiziranje izvajanja kakovostnih prireditev družabnega, kulturnega in umetniškega značaja z vseh področij kulture in
– opravljanje drugih dejavnosti pomembnih za razvoj kulture.
Posamezno notranjo organizacijsko enoto-sektor vodi vodja, ki ga v skladu s sistemizacijo delovnih mest v Javnem zavodu imenuje direktor Javnega zavoda.
Za organizacijo in usklajevanje dela med obema organizacijskima enotama je pristojen direktor Javnega zavoda.
11. člen 
O spremembi dejavnosti Javnega zavoda odloča svet zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA 
12. člen
Organi Javnega zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Svet zavoda 
13. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev Javnega zavoda in
– dva predstavnika zainteresirane javnosti, od katerih je eden s področja turizma in eden s področja kulture.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Kočevje po postopku, določenem s poslovnikom občinskega sveta.
Predstavnik delavcev Javnega zavoda se izvoli na podlagi neposrednih in tajnih volitev. Postopek za izvedbo neposrednih in tajnih volitev se uredi z notranjimi pravili, ki jih izda direktor Javnega zavoda. Z navedenimi pravili se določi tudi postopek in razloge za razrešitev člana sveta zavoda – predstavnika delavcev.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje župan občine Kočevje na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po preteku mandatne dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. V primeru, da pride do prenehanja mandata člana sveta zavoda pred potekom dobe, za katero je izvoljen oziroma imenovan, traja mandatna doba novoizvoljenega oziroma novoimenovanega (nadomestnega) člana sveta zavoda le do konca trajanja mandata sveta zavoda.
14. člen 
Predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda z večino glasov vseh članov sveta zavoda izvolijo člani sveta zavoda izmed sebe na konstitutivni seji sveta zavoda, ki jo skliče in do izvolitve predsednika sveta zavoda vodi župan.
15. člen 
Sejo sveta zavoda skliče predsednik na lastno pobudo ali pobudo članov sveta zavoda, ustanovitelja ali reprezentativnega sindikata.
Predsednik sveta zavoda je dolžan sklicati sejo sveta zavoda, kadar to pisno zahtevajo najmanj štirje člani sveta zavoda. Vlagatelji zahteve za sklic seje sveta zavoda morajo predlagati dnevni red in pripraviti gradivo s predlogi sklepov za obravnavo. Predsednik sveta zavoda mora sejo sklicati v roku 7 dni po prejemu zahteve in gradiva.
En izvod sklica seje sveta zavoda in gradiva Javni zavod pošlje oddelku občinske uprave, pristojnemu za turizem in kulturo. Enako velja za gradivo, ki nastane na podlagi izvedene seje sveta zavoda (zapisnik, sprejeti sklepi …).
16. člen 
V primeru odsotnosti in prenehanja mandata pred potekom mandata sveta zavoda naloge predsednika sveta zavoda opravlja namestnik predsednika sveta zavoda.
17. člen 
Svet zavoda veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov sveta zavoda.
Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina na seji sveta zavoda prisotnih članov sveta zavoda.
Člani sveta zavoda glasujejo javno, razen o razrešitvi direktorja Javnega zavoda ali če tajno glasovanje za posamezno glasovanje zahteva večina navzočih članov sveta zavoda.
18. člen 
Na sejo sveta zavoda se vedno povabi direktorja Javnega zavoda.
Kadar se na seji sveta zavoda obravnavajo vprašanja, povezana s statusom zaposlenih v Javnem zavodu mora biti na sejo sveta zavoda vabljen tudi predstavnik reprezentativnega sindikata.
Predsednik sveta zavoda na sejo sveta zavoda lahko povabi tudi druge osebe, kolikor je njihova prisotnost pomembna za obravnavo posamezne točke dnevnega reda. Vabljene osebe iz prejšnjega stavka nimajo pravice odločanja in glasovanja.
19. člen 
Administrativno tehnične naloge za svet zavoda opravljajo zaposleni v Javnem zavodu.
20. člen 
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema program dela Javnega zavoda in spremlja njegovo uresničevanje;
– sprejema finančni načrt in rebalans finančnega načrta ter spremlja njegovo izvajanje;
– obravnava polletno poročilo o poslovanju Javnega zavoda;
– sprejema letno poročilo Javnega zavoda;
– z večino glasov vseh članov sprejema statut Javnega zavoda in sicer s soglasjem ustanovitelja;
– sprejema vse splošne in interne akte zavoda, vključno z vsemi ceniki;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem Občinskega sveta Občine Kočevje;
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja na način in pod pogoji, ki so določeni v 28. členu tega akta;
– objavi javni razpis za direktorja najkasneje 90 dni pred potekom mandata obstoječega direktorja;
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
21. člen 
Člana sveta zavoda, predstavnika ustanovitelja, lahko pred potekom mandata razreši Občinski svet Občine Kočevje na predlog župana, če:
– se ta ne udeležuje sej sveta zavoda;
– bi se izkazalo, da ta članstvo v svetu zavoda izrablja ali poizkuša izrabiti za osebne interese;
– ta neustrezno zastopa interese ustanovitelja;
– ta ravna v nasprotju z določbami akta o ustanovitvi ali statuta zavoda;
– je času mandata pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.
22. člen 
Podrobnejša pravila o delovanju sveta zavoda se določijo s poslovnikom, ki ga sprejem svet zavoda z večino glasov vseh članov sveta. Z enako večino se sprejmejo tudi spremembe in dopolnitve poslovnika o delu sveta zavoda.
Direktor Javnega zavoda 
23. člen
Direktor je poslovodni organ Javnega zavoda. Organizira in vodi delo ter poslovanje Javnega zavoda in predstavlja ter zastopa Javni zavod v pravnem prometu. Direktor je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela Javnega zavoda.
Direktor mora pri svojem delu ravnati kot dober gospodar in je dolžan varovati poslovne skrivnosti Javnega zavoda.
Direktor mora zagotoviti in je hkrati odgovoren za poslovanje Javnega zavoda, v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi.
24. člen 
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo in poslovanje Javnega zavoda;
– pripravlja strateški načrt;
– pripravlja program dela in finančni načrt in odgovarja za njegovo izvedbo;
– pripravi akt o organizaciji dela;
– obvešča uporabnike in ustanovitelja o delu Javnega zavoda;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev;
– skrbi za sodelovanje Javnega zavoda s sorodnimi organizacijami v državi in tujini;
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev, tekočega in investicijskega vzdrževanja;
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda;
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev;
– skrbi za promocijo Javnega zavoda, skrbi za trženje storitev in oblikuje predlog cen storitev;
– imenuje delovne skupine ali druga delovna telesa za izvedbo določenih nalog ali proučitev posameznih vprašanj iz njegove pristojnosti;
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi;
– odloča o razporejanju delovnega časa;
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi;
– sprejema akt o določitvi podatkov, ki štejejo za poslovno skrivnost;
– opravlja naloge po sklepu ustanoviteljice;
– druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi.
25. člen 
Direktorja Zavoda imenuje in razrešuje svet Javnega zavoda s soglasjem Občinskega sveta Občine Kočevje.
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazba ali izobrazbo 2. bolonjske stopnje,
– ima strokovno poznavanje področja dela v javnem zavodu s področja glavnih dejavnosti Javnega zavoda,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– ima najmanj štiri leta ustreznih delovnih izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (enega aktivno, enega pasivno).
26. člen 
Razpisni postopek ter pravice, obveznosti kandidatov v zvezi z razpisom za direktorja Javnega zavoda določa zakon, ki ureja javne zavode in akt o ustanovitvi Javnega zavoda.
Pogodbo z direktorjem ali z vršilcem dolžnosti direktorja v imenu zavoda sklene predsednik sveta zavoda.
27. člen 
Direktor Javnega zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja javne zavode in aktu o ustanovitvi Javnega zavoda.
Direktorja razreši svet zavoda z večino vseh glasov članov sveta zavoda ob soglasju občine ustanovitelja.
Pred razrešitvijo je treba direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.
28. člen 
Če direktorju predčasno preneha mandat, pa tega ni bilo mogoče predvideti vnaprej in v primeru, če direktor poda odstopno izjavo, svet zavoda z dnem, s katerim je dotedanji direktor razrešen, imenuje vršilca dolžnosti direktorja. Le-ta je imenovan le za čas:
– do imenovanja direktorja na način in pod pogoji, kot jih določa drugi odstavek tega člena;
– do imenovanja novega vršilca dolžnosti na način in pod pogoji, ki jih določa tretji odstavek tega člena.
Najkasneje v roku 7 dni po imenovanju vršilca dolžnosti s strani sveta zavoda mora ta na spletni strani zavoda in vsaj enem tiskanem mediju, objaviti javni razpis za novega direktorja. Po poteku roka za prijavo kandidatov, mora svet zavoda najkasneje v roku 30 dni ustanovitelju v soglasje posredovati predlog novega direktorja. Soglasje k imenovanju predlaganega kandidata za direktorja poda občinski svet. Kandidat nastopi mandat naslednji dan po tem, ko ga potrdi svet zavoda, vendar najkasneje v roku 30 dni po glasovanju na občinskem svetu, sicer soglasje preneha veljati.
Če predlagani kandidat ne dobi ustrezne podpore občinskega sveta, mora župan, ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, najkasneje v roku 7 dni imenovati novega vršilca dolžnosti, ki bo naloge opravljal do imenovanja novega direktorja, vendar največ za obdobje enega leta. Za vršilca dolžnosti je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki so določeni za direktorja.
29. člen 
Med začasno odsotnostjo direktorja ga nadomešča vodja sektorja, ki ga za to pisno pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec v času nadomeščanja opravlja tista dela in naloge, za katere ga pisno pooblasti direktor.
Strokovni svet 
30. člen
Za obravnavo vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega in programskega dela ima Javni zavod strokovni svet.
Strokovni svet sestavlja pet članov, od tega trije s področja turizma in dva s področja kulture.
Član strokovnega sveta ne more biti oseba, ki je v rednem delovnem razmerju v zavodu. Član strokovnega sveta tudi ne more biti član sveta zavoda ali direktor.
Člane strokovnega sveta, ki morajo biti strokovnjaki s področja dela Javnega zavoda, ob njihovem soglasju na podlagi javnega poziva imenuje svet zavoda.
Za svoje delo so člani upravičeni do povračila dejansko nastalih stroškov prevoza na sejo v višini, ki velja za javne uslužbence.
Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta Ne glede na navedeno mandat članom strokovnega sveta avtomatično preneha 60. dan po prenehanju mandata direktorja. V primeru, da pride v mandatni dobi strokovnega sveta do spremembe kateregakoli člana strokovnega sveta in imenovanja novega člana, traja mandat nadomestnega člana do konca trajanja mandata strokovnega sveta.
31. člen 
Konstitutivno sejo strokovnega sveta, na kateri izmed sebe, z večino prisotnih članov strokovnega svet, imenujejo vodjo strokovnega sveta, skliče predsednik sveta zavoda, ki sejo tudi vodi do imenovanja predsednika strokovnega sveta.
32. člen 
Seje strokovnega sveta sklicuje predsednik strokovnega sveta.
Predsednik strokovnega sveta je dolžan sklicati sejo strokovnega sveta tudi na pobudo sveta zavoda, direktorja, ustanovitelja ali kadar to pisno zahtevajo najmanj trije člani strokovnega sveta zavoda. Vlagatelji zahteve za sklic seje strokovnega sveta morajo predlagati dnevni red in pripraviti gradivo s predlogi sklepov za obravnavo. Predsednik strokovnega sveta mora sejo sklicati najmanj v roku 7 dni po prejemu zahteve in gradiva.
En izvod sklica seje strokovnega sveta pošlje predsedniku sveta zavoda, enega pa direktorju zavoda. Enako velja za gradivo, ki nastane na podlagi izvedene seje strokovnega zavoda (zapisnik, sprejeti sklepi …).
Člani strokovnega sveta glasujejo javno, razen če tajno glasovanje za posamezno glasovanje zahteva večina navzočih članov strokovnega sveta zavoda.
Strokovni svet veljavno odloča, če je na seji prisotna več kot polovica članov strokovnega sveta zavoda.
Strokovni svet načeloma sprejema svoje odločitve s soglasjem vseh na seji prisotnih članov. Naloga vodje strokovnega sveta je, da poskuša o vsakem posameznem vprašanju doseči soglasje.
V primeru, če soglasje ni doseženo, se o posameznem vprašanju odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov strokovnega sveta.
33. člen 
Na sejo strokovnega sveta se vedno povabi direktorja Javnega zavoda.
Kadar se na seji strokovnega sveta obravnavajo vprašanja, povezana z zadevami v pristojnosti sveta zavoda, ali če je seja sklicana na pobudo sveta zavoda, mora biti na sejo strokovnega sveta zavoda vabljen tudi predstavnik sveta zavoda.
Predsednik strokovnega sveta lahko na sejo povabi tudi druge osebe, kolikor je njihova prisotnost pomembna za obravnavo posamezne točke dnevnega reda.
34. člen 
Strokovni svet ima naslednje naloge oziroma pristojnosti:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Javnega zavoda,
– sodeluje pri oblikovanju strokovnih predlogov za dolgoročni program na področju turizma in kulture.
– daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti;
– podaja mnenje o načrtu nabave osnovnih sredstev, tekočega in investicijskega vzdrževanja;
– opravlja druge z veljavnimi predpisi določene naloge.
35. člen 
Administrativno tehnične naloge za strokovni svet zavoda opravljajo zaposleni v Javnem zavodu.
V. SREDSTVA ZA DELO JAVNEGA ZAVODA 
36. člen
Sredstva za delo pridobiva Javni zavod iz naslednjih virov:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z najemninami oziroma uporabninami,
– s prispevki donatorjev,
– iz državnih in mednarodnih javnih razpisov,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi s predpisi.
37. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek z letnim planom odobrenega investicijskega vzdrževanja, ki ga odobri svet zavoda, mora Javni zavod vplačati v proračun Občine Kočevje.
Višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jo mora Javni zavod do 30. aprila tekočega leta prenesti v proračun ustanovitelja ugotovi svet zavoda vsako leto ob obravnavi zaključnega računa in v skladu s finančnim načrtom Javnega zavoda za tekoče leto.
38. člen 
Morebiten presežek odhodkov nad prihodki mora Javni zavod pokriti iz lastnih sredstev. Kolikor lastna sredstva ne zadoščajo, mora direktor Javnega zavoda ukrepati na način kot je predviden z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje poslovanja.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko, kolikor je do presežka odhodkov nad prihodki prišlo iz razlogov, na katere niti Javni zavod niti direktor nista imela vpliva, sredstva za pokritje izgube zagotovi tudi ustanovitelj.
39. člen 
Zavod se sme zadolževati le po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Kočevje. Za zadolževanje se štejejo tudi:
– blagovni krediti ter nakupi blaga, pri katerih so dogovorjeni roki plačila daljši od zakonsko določenih,
– lizing oziroma finančni najem in
– dogovorjeni limiti na transakcijskem računu.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
40. člen
Javni zavod kot pravna oseba sklepa pravne posle v svojem imenu in za svoj račun. Sklepa lahko le pravne posle v okviru dejavnosti, določenih z aktom o ustanovitvi in tem statutom, ki so vpisane v sodni register.
Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Ustanovitelj za obveznosti Javnega zavoda ne odgovarja.
41. člen 
Javni zavod je upravitelj osnovnih sredstev, ki jih pridobi oziroma so mu predana v posest z namenom opravljanja njegove dejavnosti. Pri tem je dolžan ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Upravljanje z osnovnimi sredstvi, ki so last ustanovitelja, z njimi pa upravlja Javni zavod, se podrobneje uredi s pogodbo o upravljanju.
VII. JAVNOST DELA ZAVODA 
42. člen
Delo Javnega zavoda je javno.
Javnost dela Javni zavod zagotavlja preko svoje spletne strani, spletnih družabnih omrežjih, s poročili ustanovitelju, novinarskimi konferencami ter drugimi načini komuniciranja z javnostjo.
Javnost obvešča o delu Javnega zavoda direktor oziroma oseba, ki jo direktor za to pooblasti.
VIII. RAZMERJE DO USTANOVITELJA 
43. člen
Javni zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto dostaviti finančni načrt, plan razvoja Javnega zavoda, letno poročilo z izkazom poslovnega izida, dvakrat letno poslati poročilo o poslovanju Javnega zavoda, najmanj enkrat letno, na zahtevo ustanovitelja pa tudi pogosteje, poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja Javnega zavoda ter, po potrebi, posredovati druge podatke potrebne za spremljanje dejavnosti Javnega zavoda in za statistične namene.
Javni zavod je ustanovitelju dolžan posredovati vsa poročila oziroma ugotovitve na podlagi izvedenih revizij, inšpekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih organov na upravnem in poslovno-finančnem področju.
Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva posebna pisna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih vprašanjih v zvezi z delovanjem Javnega zavoda in upravljanja s sredstvi.
44. člen 
Javni zavod mora pridobiti soglasje ustanovitelja:
– k spremembi statusa Javnega zavoda,
– k spremembi imena in sedeža Javnega zavoda,
– k spremembi dejavnosti Javnega zavoda,
– k statutu in vsem njegovim spremembam,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja Javnega zavoda.
IX. NADZOR 
45. člen
Nadzor nad poslovanjem Javnega zavoda izvajajo:
– ustanovitelj oziroma v njegovem imenu občinska uprava, Nadzorni odbor ali zunanji izvajalci
– Računsko sodišče Republike Slovenije in drugi organi nadzora.
Javni zavod mora redno in v skladu z veljavnimi predpisi izvajati tudi notranje revizije poslovanja. Predmet notranje revizije poslovanja določi direktor Javnega zavoda v soglasju z občinskim oddelkom, pristojnim za finance.
X. KONKURENČNA PREPOVED 
46. člen 
Direktor zavoda ne sme za svoj ali tuj račun opravljati dejavnosti, ki za zavod pomenijo konkurenco.
47. člen 
Za zaposlene v zavodu se lahko v pogodbi o zaposlitvi dogovori konkurenčna klavzula, v skladu z vsakokrat veljavno delovno pravno zakonodajo glede opravljanja dejavnosti.
XI. DRUGO 
48. člen
Zaposleni v Javnem zavodu uresničujejo svoje pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v skladu s predpisi, ki urejajo položaj javnih uslužbencev ter kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti Javnega zavoda.
Zaposleni v Javnem zavodu imajo pravico do sindikalnega organiziranja v skladu z veljavno zakonodajo
Zaposleni v javnem zavodu so dolžni varovati poklicne in poslovne skrivnosti v skladu z veljavno zakonodajo.
XII. KONČNE DOLOČBE 
49. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednica sveta zavoda 
(do izvolitve predsednika) 
Tatjana Kverh l.r.
članica sveta zavoda 
Ustanovitelj je podal soglasje k statutu na 13. redni seji, dne 3. 12. 2015.

AAA Zlata odličnost