Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3704. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Beltinci, stran 10738.

  
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) ter 15. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 63/10) je Občinski svet Občine Beltinci na 11. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Beltinci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih svetnikov o uporabi finančnih in drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Beltinci (v nadaljevanju občina).
Svetniško skupino po tem pravilniku sestavlja eden ali več članov Občinskega sveta Občine Beltinci (v nadaljevanju: občinski svet), ki ustanovijo svetniško skupino in določijo vodjo svetniške skupine. Vodja svetniške skupine, v roku 10 dni po ustanovitvi svetniške skupine ali spremembi njene sestave, o tem pisno obvesti župana in mu predloži seznam članov svetniške skupine z njihovimi podpisi. Vsak član občinskega sveta je lahko član le ene svetniške skupine.
2. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico do porabe sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov, občina pa jim za opravljanje njihovega dela lahko zagotavlja tudi primerne prostore, druga osnovna sredstva, druge materialne pogoje za delo ter strokovno in administrativno pomoč.
3. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni, s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika, ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati namensko, v skladu z določili tega pravilnika ter veljavno zakonodajo.
II. FINANČNA SREDSTVA 
4. člen 
Občinski svet Občine Beltinci (v nadaljevanju občinski svet) določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov s proračunom.
Svetniške skupine in samostojni svetniki so upravičeni do sredstev iz proračuna občine glede na število svojih izvoljenih članov občinskega sveta tekočega mandata. Sredstva jim pripadajo mesečno po dvanajstinah, pri čemer se v tekoči mesec dodatno prenesejo morebitna neporabljena sredstva prejšnjih mesecev. Kot porabljena se štejejo iz proračuna izplačana sredstva (plačana realizacija).
5. člen 
V primeru izstopa člana iz svetniške skupine, svetniški skupini ne pripadajo finančna sredstva v prvotni višini in se jih zmanjša za ustrezen znesek, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po izstopu člana občinskega sveta.
V primeru vstopa novega člana v svetniško skupino, se svetniški skupini finančna sredstva v prvotni višini povečajo za ustrezen znesek, s prvim dnem naslednjega meseca po vstopu novega člana.
Član svetniške skupine, ki izstopi iz svetniške skupine in ne vstopi v drugo svetniško skupino, pridobi pravico do finančnih sredstev kot samostojni svetnik.
6. člen 
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov vodi občinska uprava za vsako svetniško skupino oziroma samostojnega svetnika posamezno po stroškovnih mestih.
7. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko finančna sredstva uporabljajo le za svoje delovanje, in sicer za naslednje namene:
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup in vzdrževanje drobnega inventarja,
– potne stroške,
– plačilo poštnih stroškov,
– plačilo telefonskih stroškov,
– plačilo stroškov fotokopiranja gradiv,
– plačilo tiska,
– plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti (konference, objave v medijih, propagandni material ipd.),
– plačilo strokovne literature,
– plačilo stroškov izobraževanja,
– plačilo stroškov strokovne pomoči,
– plačilo najemnin poslovnih prostorov,
– plačilo reprezentančnih stroškov,
– plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, predavanja …),
– plačilo po pogodbah o delu,
– plačilo stroškov študentskega servisa.
Izplačila iz proračuna se izvajajo na podlagi zahtevkov svetniške skupine in samostojnih svetnikov ter na podlagi verodostojne listine, upoštevajoč veljavno zakonodajo ter interne akte o finančnem poslovanju, izvrševanju proračuna občine ter javnem naročanju.
8. člen 
Za drobni inventar, nabavljen v skladu s prejšnjim členom tega pravilnika, občinska uprava vodi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke: nahajališče drobnega inventarja, inventarna številka, datum nabave in vrednost drobnega inventarja za vsako svetniško skupino in samostojne člane posebej.
Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta morajo z drobnim inventarjem, za katera so zadolženi, ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in so materialno odgovorni za izgubo oziroma nepooblaščeno izposojo drobnega inventarja. Ravno tako so dolžni sami kriti stroške popravila v primeru poškodovanja drobnega inventarja, ki nastane zaradi malomarnega ravnanja z njim.
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta morajo inventurni komisiji Občine Beltinci omogočiti vsakoletni pregled in popis drobnega inventarja.
Drobni inventar, nabavljen skladno s tem pravilnikom je last občine in ga svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta le uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov. Po poteku mandata ga morajo vrniti občini ali pa ga odkupiti.
9. člen 
Svetniška skupina lahko sredstva, ki ji pripadajo po tem pravilniku, nameni za financiranje politične stranke, zastopane v občinskem svetu, vendar skupna višina sredstev namenjenih iz proračuna občine za financiranje političnih strank ne sme preseči omejitve sredstev, ki jih politična stranka lahko pridobi v skladu s predpisom, ki ureja financiranje političnih strank v občini.
Svetniška skupina lahko sredstva, ki ji pripadajo po tem pravilniku, nameni za dobrodelne namene in jih donira društvom oziroma drugim organizacijam s sedežem na območju občine, ki se ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo.
10. člen 
Skrbnik sredstev je vodja svetniške skupine oziroma samostojni svetnik.
Račun za izvedeno javno naročilo prejme pristojni uslužbenec občinske uprave, skrbnik sredstev pa je dolžan v roku 7 dni po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga, pristojnemu uslužbencu posredovati poročilo o opravljeni storitvi oziroma potrjeno dobavnico.
Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili tega pravilnika izdaja na predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika župan. Župan lahko pooblasti druge osebe za izdajanje odredb za uporabo finančnih sredstev.
11. člen 
Pristojni uslužbenec občinske uprave je dolžan, na zahtevo vodje svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika, le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev svetniške skupine in mu dostaviti zahtevane podatke.
12. člen 
Finančna sredstva se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem pravilnikom in proračunom. Če svetniška skupina ali samostojni svetnik finančnih sredstev, ki jih prejema iz proračuna občine, ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, se mu pravica porabe za tekoče leto zmanjša za višino nepravilno porabljenega zneska oziroma mora sredstva vrniti v proračun občine.
Nadzor nad zakonitostjo porabe sredstev na podlagi tega pravilnika opravljata pristojni uslužbenec občinske uprave ter nadzorni odbor občine.
13. člen 
Pravica do uporabe finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika preneha s potekom mandata.
14. člen 
Ob pripravi zaključnega računa proračuna za posamezno leto je sestavni del tudi poročilo o porabi sredstev, ki ga pripravi svetniška skupina in samostojni svetnik.
IV. KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2015-11-108/VI
Beltinci, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost