Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3700. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci, stran 10731.

  
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 23/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 11. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
S P R E M E M B E   I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Beltinci 
1. člen 
V prvem odstavku 2. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in v vseh drugih členih se besedi »ožjih delov« nadomestita z besedama »krajevnih skupnosti« v vseh sklonih.
V prvem odstavku in v vseh drugih členih se besedi »Občine Beltinci« nadomestita z besedo »občine« v vseh sklonih.
2. člen 
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja svoje naloge.«.
3. člen 
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »po organih občine« nadomesti z besedilom »preko organov občine«.
4. člen 
V prvem odstavku 5. člena in v vseh ostalih členih se črta besedilo »širšimi lokalnimi skupnostmi«.
Drugi odstavek se črta.
V četrtem odstavku se pred piko doda besedilo »in ustanove«.
5. člen 
V prvem odstavku 6. člena se doda novi stavek, ki se glasi: »Z odlokom se določi tudi uporaba imena »Občina Beltinci«.
V četrtem odstavku se črta beseda »posebnim«.
6. člen 
Doda se novi 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
Praznik občine je 17. avgust.«.
7. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.«.
8. člen 
V četrtem odstavku 10. člena se pred piko doda besedilo »in poslovnikom občinskega sveta«.
9. člen 
V tretjem odstavku 11. člena se besedilo »za občinske organe (in organe ožjih delov občin)« nadomesti z besedilom »za organe občine«.
V petem odstavku se črta besedilo v oklepaju.
10. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Če ni v zakonu drugače določeno, organi občine delajo na sejah in sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitve se sprejemajo z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon ali statut določata drugačno večino.«.
11. člen 
V 13. členu in v vseh drugih členih se besedilo »sredstev javnega obveščanja« nadomesti z besedo »medijev« v vseh sklonih.
V drugem odstavku se pred piko doda besedilo »ter z zagotavljanjem dostopa do informacij javnega značaja skladno z zakonom.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.«.
12. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(1) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo koristi občine.
(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske in strateške načrte in druge načrte razvoja občine,
– sprejema proračun občine, rebalans in spremembe proračuna ter zaključni račun proračuna občine,
– na predlog župana s splošnim aktom ustanovi občinsko upravo, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje člane delovnih teles občinskega sveta,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je župan razrešen,
– v skladu z zakonom odloča o ravnanju s stvarnim premoženjem v lasti občine,
– odloča o višini in obsegu najema posojila, dajanju poroštev ter izdaji soglasij k zadolževanju,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plače oziroma plačila za opravljanje funkcije članov drugih organov občine in delovnih teles, ki jih imenuje,
– določa vrste in način izvajanja lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona in statuta,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme odlok in program ter letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in določi varstvo pred požari, ki se lahko opravlja kot javna služba,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta statut.«.
13. člen 
V prvem odstavku 18. člena se črta besedilo »nima pa pravice glasovati«.
Drugi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Če nastopijo razlogi, da župan ne more voditi že sklicane seje občinskega sveta, jo vodi podžupan, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo vodi najstarejši prisotni član občinskega sveta.«.
14. člen 
V tretjem odstavku 20. člena se za besedilom »Vsak član občinskega sveta« doda besedilo »in odbori ter komisije«.
V šestem odstavku se besedilo »in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani občinskega sveta« nadomesti z besedilom »in pobude članov občinskega sveta«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Sklic seje, ki vsebuje vabilo in gradivo, se pošlje županu, podžupanu, članom občinskega sveta in direktorju občinske uprave. Sklic seje je informacija javnega značaja. Sklic seje se z dnem, ko se ga odpošlje članom sveta in ostalim prejemnikom sklica objavi na spletni strani občine. O sklicu seje občinskega sveta se obvestijo mediji.«.
15. člen 
Prvi odstavek 21. člena se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) O izvrševanju odločitev občinskega sveta poroča župan občinskemu svetu najmanj enkrat letno.«.
16. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.«.
17. člen 
Alineje v drugem odstavku 24. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»– predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje svet,
– daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
– izvaja mandatne zadeve,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.«
18. člen 
28. člen se črta.
19. člen 
Četrti odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Župan opravlja funkcijo nepoklicno, lahko pa se odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«.
20. člen 
V šesti alineji drugega odstavka 30. člena se besedilo »ter pooblašča tajnika občine za te naloge« nadomesti z besedilom »in odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega razmerja;«.
Sedma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in predstojnika organa skupne občinske uprave skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic;«
21. člen 
V prvem odstavku 34. člena se črta beseda »največ«.
V drugem in vseh ostalih odstavkih se odpravi dvojina.
Črta se drugi stavek petega odstavka.
22. člen 
V prvem odstavku 35. člena se beseda »podžupan« nadomesti z besedilom »nobeden od podžupanov«.
23. člen 
Črta se prvi odstavek 36. člena.
24. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
Predčasno prenehanje mandata župana ureja zakon.«.
25. člen 
Črta se zadnji stavek prvega odstavka 39. člena.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana nadzornega odbora ureja zakon.«.
26. člen 
V drugem odstavku 40. člena se za besedo »predsednika« doda besedilo »in namestnika«.
V četrtem odstavku se besedilo »z večino glasov navzočih članov« nadomesti z besedilom »z večino opredeljenih glasov«.
27. člen 
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadzorni odbor praviloma vsako proračunsko leto izvede nadzor nad zaključnim računom proračuna občine, v okviru programa dela pa predvsem izvaja nadzor finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev.«.
Šesti odstavek se črta.
28. člen 
Prvi in tretji odstavek 42. člena se črtata.
V četrtem odstavku se pred piko doda besedilo »v skladu z zakonom«.
29. člen 
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»43. člen
(1) Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve, če so podane okoliščine, ki zbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
(2) Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovani organ. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
(3) O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.«.
30. člen 
44. člen se črta.
31. člen 
45. člen se črta.
32. člen 
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.«.
33. člen 
V 48. členu in vseh ostalih členih se besedi »nadzorovane osebe« nadomestijo z besedama »nadzorovani organ« v vseh sklonih.
V drugem stavku prvega odstavka se pred besedama »poročila nadzornega odbora« doda beseda »dokončna«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
34. člen 
49. člen se črta.
35. člen 
Prvi, drugi in tretji odstavek 50. člena se spremenijo tako, da postanejo prvi in drugi odstavek in se glasijo:
»(1) Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.
(2) Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.«.
36. člen 
Drugi in tretji odstavek 51. člena se spremenita tako, da se novi drugi odstavek glasi:
»(2) Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.«.
37. člen 
Črta se drugi stavek 52. člena.
38. člen 
V prvem odstavku 53. člena se črta besedilo »s Pravilnikom o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci« in nadomesti z besedilom »z aktom občinskega sveta.«.
39. člen 
Drugi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan. Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave.«.
40. člen 
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»60. člen
O upravnih zadevah iz občinske izvirne in prenesene pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje iz uredbe, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku.«.
41. člen 
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.«.
42. člen 
Črta se 63. člen.
43. člen 
Naslov poglavja IV se spremeni tako, da se glasi: »KRAJEVNE SKUPNOSTI«.
44. člen 
Doda se novi 66.a člen, ki se glasi:
»66.a člen 
Krajevna skupnost ima žig, ki je okrogle oblike. V zunanjem krogu na zgornji polovici je napis »OBČINA BELTINCI«, v notranjem krogu spodaj pa napis »KRAJEVNA SKUPNOST (IME KS)«. V sredini žiga se nahaja grb občine.«.
45. člen 
Prvi stavek prvega odstavka 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Krajevna skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini z dajanjem pobud, predlogov in zahtev za aktivnosti, ki naj jih občina izvaja na območju skupnosti ali pa vplivajo na življenje in delo njenih prebivalcev ter s sodelovanjem pri njihovi realizaciji, pri tem pa:«.
Točka »m« se spremeni tako, da se glasi:
»m) gospodari s premoženjem v njihovi lasti ter s premoženjem občine, ki ga nanjo z odlokom prenese občina, ki za to zagotovi potrebna sredstva.«.
46. člen 
Prvi stavek prvega odstavka 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja predvsem naslednje naloge:«.
Četrta alineja se črta.
47. člen 
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
»69. člen
(1) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno v skladu s tem statutom.
(2) Krajevna skupnosti nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez soglasja župana so nični, vendar pa lahko predpis občine, ki je potreben za izvršitev proračuna določi, kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene krajevna skupnost, veljavni brez predhodnega soglasja župana.
(3) Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne skupnosti.«.
48. člen 
Tretji odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.«.
Četrti odstavek se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Nezdružljivost opravljanja funkcije člana sveta krajevne skupnosti in predčasno prenehanje mandata ureja zakon.«.
49. člen 
Drugi stavek drugega odstavka 71. člena se črta.
V tretjem odstavku se beseda »podpredsednik« nadomesti z besedami »namestnik predsednika«.
50. člen 
V prvem odstavku 72. člena se besedilo »z večino glasov navzočih članov« nadomesti z besedilom »z večino opredeljenih glasov«.
Drugi odstavek se črta.
51. člen 
Drugi in četrti odstavek 73. člena se črtata.
52. člen 
Prvi in drugi odstavek 75. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz proračuna občine, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve in s prihodki od premoženja ožjega dela občine.
(2) Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.«.
53. člen 
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»77. člen
(1) Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
(2) Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto določijo sveti krajevnih skupnosti. Svet krajevne skupnosti pošlje predlog finančnega načrta krajevne skupnosti županu v usklajevanje. Finančni načrt krajevne skupnosti je sprejet skupaj s proračunom občine in je njegov sestavni del.
(3) Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.
(4) Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine. Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti lahko župan določi odredbodajalca.
(5) Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.«.
54. člen 
V drugem odstavku 82. člena se za besedo »na« doda besedilo »spletni strani občine in«.
55. člen 
V tretjem odstavku 83. člena se beseda »delavec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec«.
56. člen 
Drugi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Župan določi obrazec za podporo v skladu z zakonom.«.
57. člen 
Drugi stavek prvega odstavka 91. člena se črta.
58. člen 
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»99. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– druge dejavnosti, če tako določa zakon.«.
59. člen 
Tretji in četrti odstavek 105. člena se spremenita tako, da se tretji odstavek glasi:
»(3) O ravnanju s stvarnim in finančnim premoženjem občine odloča občinski svet v skladu z zakonom. Občinski svet na predlog župana sprejme letni načrt ravnanja z občinskim finančnim in stvarnim premoženjem. Sprejeti letni načrt ravnanja izvršuje župan. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine se izvede po postopku in na način, ki ga določajo zakon in drugi predpisi.«.
60. člen 
V drugem odstavku 107. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v letu, ko se izvedejo redne lokalne volitve.«.
61. člen 
V petem odstavku 109. člena se besedilo »v mesecu juliju« nadomesti z besedilom »v skladu z zakonom«.
62. člen 
V prvem in četrtem odstavku 110. člena se za besedo »rebalans« dodata besedi »ali spremembo«.
63. člen 
Drugi in tretji odstavek 113. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu.«.
64. člen 
115. člen se spremeni tako, da se glasi:
»115. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije na podlagi odloka o proračunu, ki ga sprejme občinski svet, pod pogoji, ki jih določa zakon.«.
65. člen 
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»116. člen
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo v skladu z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.
(3) Kadar občina z eno ali več občinami ustanovi javno podjetje ali javni zavod, o soglasju k zadolževanju odločajo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.«.
66. člen 
117. člen se spremeni tako, da se glasi:
»117. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba občine v okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave. Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z zakonom in podzakonskimi predpisi.«.
67. člen 
Prvi odstavek 120. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.«.
68. člen 
Doda se novi 123.a člen, ki se glasi:
»123.a člen 
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.«.
69. člen 
Doda se novi 124.a člen, ki se glasi:
»124.a člen 
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.«.
70. člen 
125. člen se spremeni tako, da se glasi:
»125. člen
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako odloči občinski svet ali drugi organ občine.«.
71. člen 
V prvem odstavku 127. člena se doda novi drugi stavek, ki se glasi:
»Župan mora odločiti v skladu z zakonom.«.
72. člen 
Naslov poglavja. IX se spremeni tako, da se glasi:
»IX. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV IN ORGANIZACIJ«. 
73. člen 
V 128. členu se črta besedilo »oziroma če se s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine posega v njene pravice.«.
74. člen 
V 129. členu se črtata besedi »pokrajina ali«.
75. člen 
Črta se poglavje X. in 133. člen.
KONČNA DOLOČBA 
76. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2015-11-101/VI
Beltinci, dne 26. novembra 2015
 
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost