Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3697. Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Ajdovščina, stran 10728.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N IK 
za sofinanciranje prireditev v Občini Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje prireditev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ajdovščina. Sofinanciranje prireditev se izvede v skladu z določili tega pravilnika ter v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev za ta namen.
II. PREDMET SOFINANCIRANJA 
2. člen 
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje prireditev, ki se izvajajo na območju Občine Ajdovščina, pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in katerih cilj je promocija Občine Ajdovščina.
V skladu s tem pravilnikom se bodo sofinancirale naslednje prireditve:
– turistične prireditve, ki prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v Občini Ajdovščina in
– športne prireditve, katerih namen je pospeševanje motivacije za šport in športne aktivnosti ter imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem.
3. člen 
Prireditve, ki se financirajo ali sofinancirajo iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina, ne morejo biti sofinancirane po tem pravilniku.
III. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV 
4. člen 
Upravičenci do sredstev za sofinanciranje prireditev (v nadaljevanju sredstev) po tem pravilniku so:
– Društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah ter mladinski sveti, registrirani v skladi z Zakonom o mladinskih svetih, ki organizirajo prireditve na območju Občine Ajdovščina. Društva, ustanove, mladinski sveti in zavodi morajo biti pred oddajo vloge registrirani najmanj eno leto ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.
– Mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja), ki organizirajo prireditve na območju Občine Ajdovščina ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.
Izjemoma so upravičenci za sofinanciranje športnih prireditev tudi društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah ter mladinski sveti, registrirani v skladu z Zakonom o mladinskih svetih, s sedežem v Občini Ajdovščina, ki organizirajo prireditve izven Občine Ajdovščina, če iz objektivnih razlogov teh športnih prireditev ni mogoče izvesti na območju Občine Ajdovščina.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d), preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Do sredstev niso upravičena podjetja in drugi upravičenci, ki:
a) so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
b) nimajo poravnanih in izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države,
c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah,
e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
f) so neposredni in posredni proračunski uporabniki,
g) prijavljajo izvedbo prireditve, ki so delno ali v celoti sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna.
5. člen 
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku morajo imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve ter imeti zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo prireditve.
IV. DRŽAVNA POMOČ 
6. člen 
Sredstva, ki se dodelijo podjetjem, se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gleda na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da za isti namen in iste upravičene stroške, niso prejeli drugih lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov.
Dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Dajalec pomoči mora pisno obvestiti prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in
– o znesku de minimis pomoči.
Dajalec pomoči mora hraniti evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
V. POSTOPKI IZVEDBE JAVNEGA RAZPISA 
7. člen 
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina.
8. člen 
Za dodelitev sredstev, župan s sklepom imenuje 5 člansko komisijo. Komisija na podlagi tega pravilnika ter smiselne uporabe Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike Slovenija, pripravi javni razpis ter vodi postopek dodelitve sredstev. Komisija odpira vloge, preveri popolnost vlog, obravnava pravočasno prispele in popolne vloge ter izdela predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga komisije, direktor sprejme odločitev o dodelitvi sredstev ter izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. Zoper sklep se lahko v roku 8 dni po prejemu, vloži pritožbo, o kateri odloča župan. Administrativno tehnične naloge za potrebe razpisa/postopka ter pozive za dopolnitev vlog pripravi strokovna služba uprave Občine Ajdovščina.
Občina Ajdovščina s prejemniki sredstev sklene pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti.
VI. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE 
9. člen 
Prejete vloge na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Ajdovščina strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
– kakovost in obsežnost programa prireditve (prireditve s pestrim, kakovostnim in inovativnim programom prejmejo več točk),
– tradicionalnost prireditve (večkrat izvedene, tradicionalne prireditve prejmejo več točk),
– pričakovani obisk prireditve (prireditve s predvidenim večjim številom obiskovalcev prejmejo več točk),
– realnost finančne konstrukcije glede na kakovost in obsežnost programa prireditve (realnejša finančna konstrukcija ter finančna konstrukcija, ki predvideva nižji delež sofinanciranja, prejme več točk),
– vpliv na zasedenost turističnih kapacitet (prireditve, ki imajo vpliv na zasedenost turističnih kapacitet dobijo več točk).
Merila so podrobneje opredeljena v javnem razpisu.
Občina Ajdovščina bo sofinancirala prireditve, ki bodo na podlagi meril dosegle najmanj 50 % vseh možnih točk.
VII. UPRAVIČENI STROŠKI IN INTENZIVNOST SOFINANCIRANJA 
10. člen 
Upravičeni stroški, ki jih bo Občina Ajdovščina sofinancirala z intenzivnostjo do 100 % so:
stroški izvedbe programa prireditve, stroški oglaševanja, stroški organizacije in koordinacije prireditve, stroški pridobitve potrebnih dovoljenj vključno s stroški izdelave elaboratov, stroški priprave prireditvenega prostora vključno z vso potrebno infrastrukturo, stroški varovanja prireditve, stroški čiščenja prireditvenega prostora, stroški najema sodnikov, merilcev, delegatov.
VIII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
11. člen 
Namensko porabo sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, spremljajo in preverjajo Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve, Oddelek za finance, Oddelek za družbene zadeve, notranji revizor oziroma s strani župana pooblaščene osebe.
12. člen 
V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je upravičenec prekršil druga določila pogodbe, oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku.
Upravičencu, ki ne izvede prireditve na način in v obsegu kot je navedel v vlogi, zaradi katerih je prejel sredstva za sofinanciranje prireditev, se dodeljenih sredstev ne izplača oziroma je dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku, razen, če pred izvedbo prireditve pridobi pisno soglasje direktorja občinske uprave ali župana k spremembi programa prireditve.
Upravičenec, ki ustreza kateremkoli kriteriju iz prvega in drugega odstavka tega člena, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IX. KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 215-16/2015
Ajdovščina, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost