Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3696. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Ajdovščina, stran 10726.

  
Na podlagi 6. in 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2, Zkme-1B Uradni list RS, št. 26/14), 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopek, na podlagi katerih občinska uprava Občine Ajdovščina izda ali prekliče soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Ajdovščina. Ta pravilnik določa tudi časovni okvir opravljanja gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov na območju Občine Ajdovščina.
2. člen 
Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrat), obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri občinski upravi.
3. člen 
Gostinski obrat obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu s predpisi, ki urejajo merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov.
Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora gostinski obrat pridobiti pisno soglasje občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času).
II. MERILA IN POGOJI ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU 
4. člen 
Pri odločanju o izdaji soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata se upoštevajo naslednja merila:
– vrsta in lokacija gostinskega obrata,
– mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja,
– število s strani pristojnih prekrškovnih organov ugotovljenih kršitev iz naslova prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru pri dosedanjem poslovanju gostinskega obrata,
– poslovni interesi gostincev in kmetov,
– potrebe in struktura gostov,
– značilnosti območja, kjer se gostinski obrat nahaja, in
– možnosti, ki jih gostinski obrat nudi za spodbujanje razvoja turizma v Občini Ajdovščina (vključevanje gostinskega obrata v kulturne, športne, turistične in druge zabavne prireditve in programe).
5. člen 
(1) Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora gostinski obrat izpolnjevati naslednje pogoje:
– zagotavljati za okolico nemoteč odhod in prihod gostov v in iz gostinskega obrata ter parkirišča;
– skrbeti za urejenost in čistost okolice gostinskega obrata;
– emisija hrupa v gostinskem obratu in njegovi okolici ne sme presegati mejnih emisijskih vrednosti, določenih z veljavnimi predpisi, in
– zvočne naprave na letnih vrtovih in terasah gostinskega obrata morajo biti, razen v primerih, ko gre za posebej prijavljene prireditve, utišane ali izključene po 22. uri. V času turistične sezone, od 20. aprila do vključno 30. septembra, od nedelje do četrtka pa po 23.00, ob petkih in sobotah pa po 24.00.
(2) Ne glede na izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka lahko občinska uprava izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata veže na vzpostavitev dodatnih pogojev (ureditev parkirišča, namestitev protihrupne zaščite, zagotovitev ustrezne prometne varnosti in drugo).
6. člen 
Pred izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času lahko pooblaščeni delavec občinske uprave opravi ogled gostinskega obrata in o tem izdela uradni zaznamek.
7. člen 
(1) Gostinski obrat, ki je v objektu na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim (v nadaljnjem besedilu: območje stanovanj), katerega redni obratovalni čas je med 6.00 in 22.00, lahko zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata kot sledi:
– restavracija, gostilna, kavarna in izletniška kmetija (osmica, vinotoč, kmečki turizem in podobno) v jutranjem času med 5.00 in 6.00 in v nočnem času od nedelje do četrtka med 22.00 in 24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 in 1.00 naslednjega dne;
– slaščičarna, okrepčevalnica in bar v jutranjem času med 5.00 in 6.00 in v nočnem času od nedelje do četrtka med 22.00 in 24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 in 1.00 naslednjega dne;
– gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, od nedelje do četrtka med 22.00 in 24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 in 5.00 naslednjega dne;
– letni vrtovi in terase v sklopu gostinskih obratov iz prve, druge in tretje alinee tega odstavka od nedelje do četrtka med 22.00 in 24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 in 1.00 naslednjega dne;
– gostinski obrati v sklopu objektov, ki nudijo gostom nastanitev (hotel, motel, penzion, gostišče, prenočišče, planinski in drugi domovi) ter kmetije z nastanitvijo, za goste z nastanitvijo, med 22.00 in 6.00 naslednjega dne,
– gostinski obrati za pripravo in dostavo jedi med 22.00 in 6.00 naslednjega dne.
(2) Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni center in podobno) mora biti določen v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta.
(3) Gostinski obrat iz prve ali druge alinee tega člena ter letni vrtovi in terase v sklopu le-teh, lahko zaprosijo za podaljšanje obratovalnega časa v času turistične sezone, od 20. aprila do vključno 30. septembra, od nedelje do četrtka do 24.00, ob petkih in sobotah pa do 2.00 naslednjega dne.
8. člen 
(1) Gostinski obrat iz prve ali druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena, izven območja stanovanj, ter letni vrtovi in terase v sklopu le-tega, lahko zaprosijo za podaljšanje obratovalnega časa v jutranjem času med 5.00 in 6.00 in v nočnem času od nedelje do četrtka med 22.00 in 1.00 naslednjega dne, ob petkih in sobotah med 22.00 in 2.00 naslednjega dne.
(2) Šteje se, da se gostinski obrat nahaja v objektu izven območja stanovanj, če je najmanj 100 metrov oddaljen od prvega stanovanjskega objekta.
9. člen 
(1) Gostinski obrat lahko brez soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času obratuje, ne glede na določila 7. in 8. člena tega pravilnika, na dan pred prazniki določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
(2) Gostinec oziroma kmet mora občinski upravi predhodno pisno sporočiti datum pustovanja oziroma martinovanja, kadar bo izkoristil možnost iz prejšnjega odstavka.
III. ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA 
10. člen 
(1) Ne glede na določbe 7. in 8. člena tega pravilnika in ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, lahko gostinec oziroma kmet zaprosi za enkratno soglasje za prekoračitev obratovalnega časa (v nadaljnjem besedilu: enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa).
(2) Enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in podobno) ali prireditve širšega pomena (festivali, lokalni prazniki in podobno).
(3) Za restavracijo, gostilno, kavarno ali izletniško kmetijo na posebno vlogo gostinca, ob prireditvah zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in podobno), občinska uprava izda do 30 soglasij v koledarskem letu za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa do 5.00 naslednjega dne. Za okrepčevalnico ali bar se lahko izda do 10 soglasij v koledarskem letu za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa do 3.00 naslednjega dne. Soglasje iz tega odstavka se lahko izda za gostinske obrate, ki imajo prijavljen obratovalni čas in pri katerih ni bilo uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa.
(4) Za izdajo enkratnega soglasja k podaljšanju obratovalnega časa mora gostinec oziroma kmet zaprositi z vlogo, ki jo izda občinska uprava, najmanj osem dni pred prireditvijo iz prejšnjega odstavka. K vlogi mora gostinec priložiti soglasje organizatorja prireditve, kolikor ni organizator sam.
(5) Enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa je vezano na točno določen datum in se lahko nanaša tudi na več priložnosti hkrati.
(6) Če je bilo enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa izdano zaradi prireditve zaprtega tipa, je gostinec oziroma kmet dolžan poskrbeti, da v času prireditve v gostinski obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
IV. POSTOPEK ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU 
11. člen 
Za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata gostinec oziroma kmet zaprosi s predpisano vlogo, ki jo občinski upravi predloži najmanj petnajst dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
12. člen 
(1) V primeru vloge za podaljšan obratovalni čas iz prejšnjega člena mora gostinec oziroma kmet vlogi priložiti tudi:
– mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja;
– najemno pogodbo z lastnikom objekta oziroma soglasje lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja, če gostinec oziroma kmet ni lastnik gostinskega obrata oziroma ima le-tega v najemu;
– najemno pogodbo oziroma soglasje lastnika površin zunaj zaprtega dela gostinskega obrata (letni vrtovi, terase in podobno), na katerih se opravlja gostinska dejavnost, če gostinec oziroma kmet ni lastnik teh površin oziroma ima le-te v najemu;
– soglasje upravljavca večnamenskega objekta, če je gostinski obrat v poslovno trgovskem centru ali podobnem večnamenskem objektu;
– druga dokazila, potrebna za izvrševanje tega pravilnika.
(2) Soglasja in mnenja iz prejšnjega odstavka so veljavna, če so izdana največ trideset dni pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
(3) Krajevna skupnost, na območju katere se gostinski obrat nahaja, mora gostincu oziroma kmetu izdati mnenje k podaljšanemu obratovalnemu času najkasneje v trideset dneh od prejema pisne vloge za izdajo mnenja. Mnenje mora biti obrazloženo.
(4) Če občinska uprava ugotovi, da:
– je večina soglasij in mnenj, zahtevanih na podlagi prvega odstavka tega člena, negativnih, ali
– obratovalni čas v vlogi za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ni prijavljen skladno z merili iz 7. in 8. člena tega pravilnika, ali
– je bila v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo vloge iz prejšnjega člena pri poslovanju gostinskega obrata s pravnomočno odločbo pristojnega prekrškovnega organa ugotovljena ena ali več kršitev iz naslova prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu in njegovi okolici, ali
– gostinski obrat ne izpolnjuje pogojev iz 5. člena tega pravilnika,
lahko vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času z odločbo deloma ali v celoti zavrne.
(5) Z odločbo iz prejšnjega odstavka občinska uprava določi tudi ustrezno spremenjen obratovalni čas gostinskega obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
13. člen 
(1) Občinska uprava izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času praviloma za obdobje do izteka tekočega koledarskega leta oziroma do izteka naslednjega koledarskega leta, če je vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za naslednje koledarsko leto vložena v mesecu decembru tekočega leta.
(2) Z dnem izteka veljavnosti soglasja iz prejšnjega odstavka gostinski obrat izgubi pravico do poslovanja v podaljšanem obratovalnem času.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko občinska uprava v izjemnih primerih določi tudi krajši ali daljši čas trajanja soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času.
V. PREKLIC SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU 
14. člen 
(1) Občinska uprava lahko že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata z odločbo prekliče, če sta v tekočem koledarskem letu s pravnomočno odločbo pristojnega prekrškovnega organa ugotovljeni najmanj dve kršitvi iz naslova prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu in njegovi okolici.
(2) Če gostinec na podlagi uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa predlaga skrajšanje obratovalnega časa na redni obratovalni čas, lahko soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času ali enkratno soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, ponovno pridobi po preteku treh mesecev od skrajšanja obratovalnega časa, če v tem času ni bilo uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa. V primeru izdaje odločbe o preklicu soglasja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, se to lahko ponovno pridobi po preteku enega leta od dokončnosti odločbe pod pogojem, da v tem času ni bilo uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa.
(3) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena občinska uprava določi tudi ustrezno spremenjen obratovalni čas gostinskega obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
VI. ČASOVNI OKVIR OPRAVLJANJA GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKEGA OBRATA 
15. člen 
(1) Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih in podobno, na podlagi pridobljenega soglasja občinske uprave pa lahko tudi izven turistične sezone.
(2) Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, s sredstvi ali z napravami, ki so prirejene v ta namen.
16. člen 
Gostinska dejavnost iz prvega odstavka prejšnjega člena se na območju Občine Ajdovščina lahko opravlja znotraj naslednjega časovnega okvira:
– na območju stanovanj od nedelje do četrtka med 9.00 in 24.00, ob petkih in sobotah med 9.00 in 1.00 naslednjega dne. V času turistične sezone, od 20. aprila do vključno 30. septembra, ob petkih in sobotah pa od 9.00 do 2.00 naslednjega dne,
– izven območja stanovanj od nedelje do četrtka med 9.00 in 1.00 naslednjega dne, ob petkih in sobotah med 9.00 in 2.00 naslednjega dne. Šteje se, da se gostinski obrat nahaja v objektu izven območja stanovanj, če je najmanj 100 metrov oddaljen od prvega stanovanjskega objekta.
VII. UPRAVNI UKREP 
17. člen 
V primerih, ko občinska uprava ugotavlja ponavljajoče kršitve obratovalnega časa gostinskega obrata ali ponavljajoče druge prekrške, določene s predpisi s področja gostinstva, lahko poda pisni predlog za začasno ali trajno prepoved opravljanja gostinske dejavnosti pristojnemu tržnemu inšpekcijskemu organu.
VIII. KONČNI DOLOČBI 
18. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 99/01).
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-17/2015
Ajdovščina, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti