Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015

Kazalo

3382. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2014, stran 9388.

  
Občinski svet Občine Velika Polana je na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) na 6. redni seji dne 2. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2014 
1. člen
Proračun Občine Velika Polana za leto 2014 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
(zneski so v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.132.111,07
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.131.754,59
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
945.438,09
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
827.440,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
106.060,05
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
11.899,56
706 DRUGI DAVKI
38.48
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
186.316,50
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
37.724,74
712 DENARNE KAZNI
767,59
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
43.346,18
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
104.477,99
KAPITALSKI PRIHODKI (72)
27.300,75
722 PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
27.300,75
TRANSFERNI PRIHODKI (74)
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
2.973.055,73
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
514.428,53
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
2.458.627,20
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.283.168,89
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
801.428,88
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
176.440,05
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
27.969,42
402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE
587.811,63
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
9.207,78
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
273.610,01
410 SUBVENCIJE
0
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
152.494,08
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
42.746,09
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
78.369,84
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.191.751,30
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.191.751,30
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
16.378,70
431 INVESTICISJKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
8.566,70
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
7.812,00
III.
PRORAČUNSKI (PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ (I-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
1.151.057,82
B. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
180.000,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
180.000,00
55 VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
56.873,64
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
56.873,64
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–1.027.931,46
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
123.126,36
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
1.151.057,82
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31. 12. 2013
256.257,98
Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja), posebni del proračuna so priloge tega odloka in se objavijo na oglasni deski občine.
2. člen 
Sredstva na računih na dan 31. 12. 2014 v znesku 50.512,04 EUR se prenesejo v proračun Občine Velika Polana za leto 2015.
3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02-06/15 OS
Velika Polana, dne 2. novembra 2015
Župan 
Občine Velika Polana 
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti