Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015

Kazalo

3381. Odlok o občinskih cestah v Občini Tolmin, stran 9383.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 10. seji dne 5. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o občinskih cestah v Občini Tolmin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa:
– status in kategorizacijo javnih občinskih cest Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občinske ceste),
– avtobusna postajališča,
– obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto,
– gradnjo občinskih cest,
– upravljanje občinskih cest,
– vzdrževanje občinskih cest,
– varstvo občinskih cest in prometa na njih,
– inšpekcijsko nadzorstvo občinskih cest,
– druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.
(2) Za vse zadeve, ki se nanašajo na občinske ceste in niso neposredno urejene s tem odlokom, se uporablja Zakon o cestah in na njem temelječi predpisi.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
3. člen 
(pojem in status občinskih cest in stvarne pravice na občinski cesti) 
(1) Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
(2) Občinske ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa.
(3) Občinske ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem in drugih stvarnih pravic.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na zemljiščih cestnega sveta na podlagi pravnega posla mogoče pridobiti, ustanoviti stvarno služnost oziroma ustanoviti stavbno pravico na servisnih površinah občinskih cest v skladu z določili Zakona o cestah.
(5) Glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru se občinske ceste z odlokom kategorizirajo na:
– lokalne ceste,
– javne poti,
– občinske kolesarske poti.
(6) Lokalne ceste v Občini Tolmin se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji:
– zbirne mestne ceste,
– mestne ceste ali krajevne ceste.
4. člen 
(postopek kategorizacije občinskih cest) 
(1) Občinske ceste z odlokom določi in kategorizira občinski svet na predlog župana. Hkrati s kategorizacijo občinskih cest občinski svet določi, kateri vrsti prometa so namenjene.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z upravljavcem državnih cest, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, po postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
5. člen 
(spremembe kategorizacije občinskih cest) 
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga župan na predlog občinske uprave, krajevnih skupnosti ali zainteresiranih pravnih oseb (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) Posamezne občinske ceste se lahko prenesejo med državne ceste. O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči občinski svet na predlog župana.
(4) Javna cesta, ki je s sklepom vlade o prenosu državne ceste prenesena med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v sklepu vlade.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo po potrebi in se upoštevajo v letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
6. člen 
(določitev občinskih kolesarskih povezav) 
(1) Občinska kolesarska povezava lahko poteka v okviru občinskih kategoriziranih ali nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet v okviru objektov vodne, železniške ali druge energetske infrastrukture.
(2) Če občinska kolesarska povezava poteka zunaj zemljišč, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, se pravice in obveznosti izvršujejo v obsegu, ki je potreben za varno odvijanje kolesarskega prometa. Pravice in obveznosti se uredijo s posebno pogodbo med upravljavcem kolesarske povezave in lastnikom zemljišča, preko katerega povezava poteka.
7. člen 
(planinske, turistične in druge poti) 
(1) Poti do planin, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in so namenjene dostopu do planinskih koč, vrhov, dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do objektov, naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz lastnih sredstev lastnika oziroma upravljavca poti, iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti ter iz dotacij občine njihovim upravljavcem.
8. člen 
(opustitev občinske ceste) 
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali se uredi skladno z okoljem, kjer poteka.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
9. člen 
(prenos zasebnih cest med občinske) 
(1) Lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec zasebne ceste lahko predlaga občini prenos zasebne ceste med občinske ceste.
(2) Zasebna cesta se lahko prenese med občinske ceste, če izpolnjuje pogoje za kategorizacijo občinskih cest. Če zasebna cesta ne izpolnjuje teh pogojev, je lahko razvrščena le kot nekategorizirana cesta ter se obravnava po določilih Zakona o cestah.
(3) O prenosu zasebnih cest med občinske ceste po postopku za kategorizacijo cest odloči občinski svet na predlog župana.
10. člen 
(avtobusna postajališča) 
(1) Avtobusna postajališča na občinskih cestah morajo biti locirana izven vozišča ceste.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v primeru, ko prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, avtobusno postajališče vzpostavi na vozišču.
(3) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču občinske ceste mora biti, po predhodni predložitvi idejne zasnove ureditve postajališča, pridobljeno strokovno mnenje komisije. Komisijo sestavljajo predstavnik upravljavca občinskih cest, vzdrževalca občinskih cest, občinske inšpekcije za ceste in policije. V komisiji lahko sodeluje tudi predstavnik krajevne skupnosti. Komisijo imenuje župan.
(4) Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije predlagatelj. Vzpostavljeno avtobusno postajališče izven vozišča postane del javne ceste.
II. GRADNJA OBČINSKIH CEST 
11. člen
(plan graditve in vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Plan graditve in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge graditve in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme občinski svet na predlog župana.
(2) Letni plan graditve in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenem za občinski proračun, in je njegov sestavni del.
(3) V letnem planu graditve in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je treba opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
12. člen 
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto) 
(1) Občina mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavca druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem najmanj šestdeset dni pred začetkom del, da ta lahko svoja dela uskladi z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Občina mora dati upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
13. člen 
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste) 
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve občinske uprave za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
14. člen 
(obveznost usklajenega projektiranja) 
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovorna občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.
15. člen 
(financiranje občinskih cest) 
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine.
(2) Občinski svet lahko predlaga Vladi Republike Slovenije, da za cesto, ki poteka po območju s statusom varovanega območja narave:
– predpiše posebno povračilo stroškov za uporabo občinske ceste ali objektov na njej,
– določi prometno ureditev,
– določi nivo njenega vzdrževanja.
(3) Če je za vzdrževanje ceste iz prejšnjega odstavka dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST 
16. člen
(upravljavec občinskih cest) 
(1) Upravljavec občinskih cest je občinska uprava.
(2) Za reševanje določenih strokovnih nalog lahko župan imenuje komisijo za tehnično urejanje prometa, ki jo sestavljajo predstavnik upravljavca občinskih cest, vzdrževalca občinskih cest, občinske inšpekcije za ceste in policije.
17. člen 
(naloge in pristojnosti občinske uprave) 
(1) Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja občinska uprava.
(2) V določenih primerih reševanja strokovnih nalog lahko sodeluje tudi komisija za tehnično urejanje prometa. Pri postopkih, ki jih rešuje komisija za tehnično urejanje prometa, lahko sodeluje tudi predstavnik krajevne skupnosti.
(3) Naloge občinske uprave so:
1. izdelava strokovnih podlag za plane vzdrževanja in razvoja občinskih cest ter izdelava osnutkov in planov,
2. organiziranja rednega vzdrževanja občinskih cest,
3. nadzora nad stanjem občinskih cest,
4. izvajanje postopkov za investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa,
5. izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest,
6. organiziranje štetja števila prometa na občinskih cestah in obdelava zbranih podatkov,
7. spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in odločanje o spremembah njihove prometne ureditve in prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino,
8. naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih,
9. izdajanje dovoljenj in soglasij ter vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest, in za varovanje prometa na njih,
10. priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov,
11. zbiranje in vodenje evidenc o občinskih cestah in objektih ter evidence o javnih cestah in objektih na njih,
12. druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
(4) Naloge občinske uprave, ki jih določa prejšnji odstavek v točkah 5., 8. in 10., mora obravnavati in o njihovi realizaciji odločati tudi občinski svet.
IV. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
18. člen
(redno vzdrževanje občinskih cest) 
Redno vzdrževanje občinskih cest, razen prometnih površin, objektov in naprav, je obvezna gospodarska javna služba občinskega pomena.
19. člen 
(odgovornost za stanje občinskih cest) 
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja in predpisov, ki urejajo javne ceste.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih kategoriziranih cest kot javne službe je odgovorna izvajalka javne službe Komunala Tolmin.
(3) Za organiziranje obnavljanja in vzdrževanja občinskih cest je odgovorna občinska uprava.
(4) Za vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni promet ter so v zemljiški knjigi evidentirane kot javno dobro, so odgovorne posamezne krajevne skupnosti.
(5) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, mora biti vzdrževana tako, da jo lahko, ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa, varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki jim je namenjena.
20. člen 
(vzdrževanje križišč in križanj) 
Za organizacijo vzdrževanja križišč in križanj občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi občinska uprava.
21. člen 
(zagotavljanje preglednosti) 
(1) Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci nepremičnin ter cestnih priključkov ob občinskih cestah morajo v območju površin, potrebnih za preglednost občinske ceste ter priključevanja nanjo, stalno zagotavljati preglednost.
(2) Zasajene zelene meje ne smejo presegati višine 0,75 m nad voziščem občinske ceste. Zasaditve morajo biti izvedene tako, da njihovi koreninski sistemi ne ogrožajo varnosti prometa na občinski cesti ter površinah za pešce ali kolesarje. Zasaditve vseh vrst ter krošnje dreves, ki so posajene na parcelah ob občinskih cestah, ne smejo segati v prosti profil občinske ceste.
22. člen 
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa) 
(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
V. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH 
23. člen
(varovalni pas ob občinski cesti) 
(1) Z namenom preprečitve škodljivih vplivov posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.
(3) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi:
– varovanja občinske ceste in prometa na njej,
– njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ali
– varovanja njenega videza.
(4) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 5 m,
– pri javni poti 4 m,
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 4 m,
– pri mestni ali krajevni cesti 3 m,
– pri javni poti za kolesarje 1 m.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Tolmin.
24. člen 
(omejitve uporabe občinskih cest) 
(1) Če je občinska cesta v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko občinska uprava s sklepom začasno, vendar najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
(2) Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, pisno ali po elektronski poti obvestiti policijo, pristojni center za obveščanje, občinsko redarstvo in prometno informacijski center najmanj sedem dni pred izvedbo ukrepa na občinski cesti. Javnost mora biti o ukrepih obveščena s sredstvi javnega obveščanja najmanj tri dni pred označitvijo občinske ceste ali dela ceste s prometno signalizacijo.
(3) Nujne ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi odgovorni vodja izvajalca rednega vzdrževanja ali vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. Odgovorni vodja izvajalca rednega vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o izvedenih nujnih ukrepih na predpisan način nemudoma obvestiti občinsko upravo,policijo, center za obveščanje in občinsko redarstvo.
(4) Iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, lahko župan odredi prepovedi in omejitve uporabe občinske ceste, katerih trajanje je daljše od enega leta.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov in na predpisan način ne obvešča subjektov po tretjem odstavku tega člena, odgovorni vodja izvajalca rednega vzdrževalca ceste ali vodja intervencije pa z globo 100 eurov.
25. člen 
(gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste) 
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture je dovoljeno v območju občinske ceste graditi le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem občinske uprave.
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste ali prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja občinske uprave za njihovo gradnjo.
(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
26. člen 
(posegi v občinsko cesto zaradi vzdrževanja druge gospodarske javne infrastrukture)
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le s soglasjem občinske uprave.
(2) V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če je s poškodbami objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti občinsko upravo in izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in takoj po končanih delih pisno obvestiti občinsko upravo in izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste o izvedenih ukrepih in opravljenih delih.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti uporaba občinske ceste, mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture, vgrajene v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti občinsko upravo, policijo, izvajalca rednega vzdrževanja ceste, občinsko redarstvo in center za obveščanje. Javnost mora o omejitvi uporabe ceste obvestiti na krajevno običajen način.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja občinske uprave izvaja vzdrževalna in druga dela na gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.
(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
27. člen 
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti) 
(1) Namensko urejene površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob občinski cestah, ki so v lasti občine, lahko občinska uprava z javnim razpisom odda najugodnejšemu ponudniku.
(2) Stvarne pravice in medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem spremljajočih dejavnosti se uredijo s pogodbo med občino in ponudnikom.
(3) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje, vključevanje vozil v promet in podobno), mora zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do obravnavane lokacije v skladu z veljavnimi predpisi ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
(4) Tehnične pogoje glede rabe površin, ki niso v lasti občine, in pogoje za postavitev objektov in naprav ob občinski cesti določi občinska uprava s soglasjem.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki postavi na površinah ob javni cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez ali v nasprotju s soglasjem občinske uprave.
(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
28. člen 
(prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah)
(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah odloča občinska uprava, ki njeno postavitev, zamenjavo ali odstranitev odredi z delovnim nalogom.
(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga obvestilna signalizacija samo v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo. O postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije odloča občinska uprava, ki ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev, vzdrževanje in odstranitev te signalizacije.
(3) Pravna ali fizična oseba, ki ji je bila podeljena koncesija za redno vzdrževanje občinskih cest, lahko postavlja, zamenjuje ali odstranjuje prometno signalizacijo in opremo le s predhodnim delovnim nalogom občinske uprave, razen v primerih iz prvega odstavka 19. člena tega odloka. O vseh izvedenih delih mora v sedmih dneh pisno obvestiti občinsko upravo.
29. člen 
(obveščanje in/ali oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje objektov za obveščanje in/ali oglaševanje je v območju občinske ceste zunaj naselja prepovedano.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občinska uprava izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in/ali oglaševanje, vendar le v primeru, ko obvestil oziroma oglasov ni možno označiti s turistično in drugo obvestilno signalizacijo po določilih Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
(3) Soglasje po predloženem elaboratu je možno izdati za enostavni objekt:
– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,
– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi, zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,
– če se objekt za obveščanje in/ali oglaševanje postavlja na servisne prometne površine občinske ceste ali druge površine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem, da vsebina obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.
(4) Objekti za obveščanje in/ali oglaševanje se ob ali nad občinskimi cestami v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora ali območja vzdolž ali nad voziščem ceste, predpisanim za postavitev prometne signalizacije.
(5) Postavljanje elektronskih prikazovalnikov ob ali nad občinskimi cestami je prepovedano.
(6) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju občinske ceste, izda občinska uprava na podlagi predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje in/ali oglaševanje, razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti, katerega postavitev občinska uprava odredi z delovnim nalogom.
(7) V soglasju se določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov.
(8) Nadcestni transparent se lahko obeša le pravokotno na os cestišča (na samostojno konstrukcijo) in na višini min. 4,5 m nad najvišjo točko vozišča. Soglasje za izobešanje transparentov se lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ...). Soglasje za postavitev transparenta izda občinska uprava.
(9) Pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali imetniki pravice uporabe elektronskih prikazovalnikov, ki so postavljeni ob ali nad občinsko cesto, morajo te odstraniti najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(10) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s petim ali devetim odstavkom tega člena ali brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji soglasja.
(11) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
30. člen 
(obveznosti sosedov ob občinski cesti) 
(1) Poleg obveznosti, ki jih predpisuje Zakon o cestah, morajo imeti sosedi ob občinski cesti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
31. člen 
(pritožbeni organ in stroški postopka) 
(1) Zoper dovoljenja in soglasja, ki jih po določbah tega odloka izdaja občinska uprava je dovoljena pritožba (pisna ali ustna na zapisnik) na župana.
(2) O dovoljenjih in soglasjih, ki jih izdaja občinska uprava, ter stroških postopka, se odloči z odločbo, izdano v upravnem postopku.
VI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST 
32. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva) 
(1) Inšpekcijski in redarski nadzor nad izvajanjem tega odloka in drugih predpisov na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet izvajajo občinski inšpektor za ceste in občinsko redarstvo.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo se izvaja na podlagi Zakona o cestah, vodenje inšpekcijskega postopka pa po določbah zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
33. člen 
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva) 
Za inšpektorja za ceste iz prejšnjega člena je lahko imenovan posameznik, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob občinski cesti) 
(1) Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci nepremičnin ob občinskih cestah morajo v roku enega leta od dneva uveljavitve tega odloka zagotoviti ureditev odvodnjavanja meteornih voda, odplak in drugih tekočin, pri katerih je ta voda speljana is strešnih kritin, iz žlebov in z dvorišč na cesto, tako da ne priteka več na in v cestno telo občinske ceste.
(2) Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove najkasneje v dvanajstih mesecih od dneva uveljavitve tega odloka.
35. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradno glasilo Občine Tolmin, št. 8/1999) ter Odlok spremembe in dopolnitve Odloka o občinskih cestah (Primorske novice, Uradne objave, št. 23/2007).
36. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2015
Tolmin, dne 6. novembra 2015
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost