Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015

Kazalo

3357. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina, stran 9347.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 10. redni seji dne 29. 10. 2015 sprejel
S P R E M E M B E I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Ajdovščina 
1. člen 
V Statutu Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(ožji deli občine) 
(1) Na območju občine so kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti. S tem statutom je določen pravni status, ime, sedež, območje, zastopanje, omejitve pravne sposobnosti, naloge, organizacija in delovanje krajevnih skupnosti.
(2) Krajevne skupnosti so:
1. Krajevna skupnost Ajdovščina, ustanovljena na območju naselij Ajdovščina in Grivče, s sedežem v Ajdovščini;
2. Krajevna skupnost Batuje, ustanovljena na območju naselja Batuje, s sedežem v Batujah;
3. Krajevna skupnost Brje, ustanovljena na območju naselja Brje, s sedežem na Brjah;
4. Krajevna skupnost Budanje, ustanovljena na območju naselja Budanje, s sedežem v Budanjah;
5. Krajevna skupnost Cesta, ustanovljena na območju naselja Cesta, s sedežem na Cesti;
6. Krajevna skupnost Col, ustanovljena na območju naselij Col, Gozd, Križna Gora, Malo Polje, Žagolič, s sedežem na Colu;
7. Krajevna skupnost Črniče, ustanovljena na območju naselij Črniče in Ravne, s sedežem v Črničah;
8. Krajevna skupnost Dobravlje, ustanovljena na območju naselja Dobravlje, s sedežem v Dobravljah;
9. Krajevna skupnost Dolga Poljana, ustanovljena na območju naselja Dolga Poljana, s sedežem v Dolgi Poljani;
10. Krajevna skupnost Gaberje, ustanovljena na območju naselja Gaberje, s sedežem v Gaberjah;
11. Krajevna skupnost Gojače - Malovše, ustanovljena na območju naselij Gojače in Malovše, s sedežem v Gojačah;
12. Krajevna skupnost Kamnje - Potoče, ustanovljena na območju naselij Kamnje in Potoče, s sedežem v Kamnjah;
13. Krajevna skupnost Otlica - Kovk, ustanovljena na območju naselij Otlica in Kovk, s sedežem na Otlici;
14. Krajevna skupnost Lokavec, ustanovljena na območju naselja Lokavec, s sedežem v Lokavcu;
15. Krajevna skupnost Planina, ustanovljena na območju naselij Planina in Tevče, s sedežem na Planini;
16. Krajevna skupnost Podkraj, ustanovljena na območju naselij Podkraj, Višnje, Vodice in Bela, s sedežem v Podkraju;
17. Krajevna skupnost Predmeja, ustanovljena na območju naselja Predmeja, s sedežem na Predmeji;
18. Krajevna skupnost Selo, ustanovljena na območju naselja Selo, s sedežem v Selu;
19. Krajevna skupnost Skrilje, ustanovljena na območju naselja Skrilje, s sedežem v Skriljah;
20. Krajevna skupnost Stomaž, ustanovljena na območju naselja Stomaž, s sedežem v Stomažu;
21. Krajevna skupnost Šmarje, ustanovljena na območju naselij Šmarje, Vrtovče in Zavino, s sedežem v Šmarjah;
22. Krajevna skupnost Ustje, ustanovljena na območju naselij Ustje in Dolenje, s sedežem na Ustjah;
23. Krajevna skupnost Velike Žablje, ustanovljena na območju naselja Velike Žablje, s sedežem v Velikih Žabljah;
24. Krajevna skupnost Vipavski Križ, ustanovljena na območju naselij Vipavski Križ, Male Žablje in Plače, s sedežem v Vipavskem Križu;
25. Krajevna skupnost Vrtovin, ustanovljena na območju naselja Vrtovin, s sedežem v Vrtovinu;
26. Krajevna skupnost Žapuže, ustanovljena na območju naselij Žapuže in Kožmani, s sedežem v Žapužah.«.
2. člen 
Naslov 7. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(grb, zastava, žig in praznik občine ter žigi in prazniki krajevnih skupnosti)«.
Na koncu petega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»Vsaka od krajevnih skupnosti iz drugega odstavka 2. člena tega statuta ima žig, na katerem je na zgornji polovici na notranji strani oboda napis: KRAJEVNA SKUPNOST, na sredini v vodoravni liniji napis imena krajevne skupnosti, na spodnji polovici na notranji strani oboda pa napis: OBČINA AJDOVŠČINA.«.
Šesti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(6) Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s sklepom. Velikost, uporabo in hrambo žiga krajevne skupnosti določi za posamezno krajevno skupnost predsednik sveta krajevne skupnosti s sklepom.«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Prazniki krajevnih skupnosti se določijo z odlokom.«.
3. člen 
Četrta alineja 6. točke prvega odstavka 8. člena se spremeni, tako da se glasi:
»– z različnimi ukrepi lahko po svojih močeh pospešuje javno in zasebno vzgojno-izobraževalno dejavnost, raziskovalno, razvojno in univerzitetno dejavnost, ter zdravstveno varstvo občanov,«.
4. člen 
Drugi odstavek 17. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z opravljanjem druge funkcije ali dela določa zakon.«.
5. člen 
Drugi odstavek 18. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Nezdružljivost funkcije župana z opravljanjem druge funkcije ali dela določa zakon.«.
6. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen 
(predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta) 
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta določa zakon.«.
7. člen 
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles občinskega sveta in za člane drugih organov, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu pripravi predlog za podelitev občinskih priznanj,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge odločitev v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
– obravnava vse druge predloge in vprašanja v zvezi z volitvami, imenovanji in prenehanji mandata, ki so v pristojnosti občinskega sveta, in daje občinskemu svetu ustrezne predloge,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačili za opravljanje funkcije in drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles ter drugih organov,
– opravlja naloge po zakonu, ki ureja preprečevanje korupcije,
– opravlja naloge po zakonu, ki ureja lokalne volitve,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,
– obravnava in daje občinskemu svetu mnenja ter predloge odločitev, ki se nanašajo na organizacijo občinske uprave,
– opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti in naloge po naročilu občinskega sveta,
– opravlja druge naloge na podlagi zakona ali drugega pravnega akta.«.
8. člen 
Tretji odstavek 26. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(3) Nezdružljivost članstva v komisiji ali odboru občinskega sveta z opravljanjem druge funkcije ali dela določa zakon.«.
9. člen 
37. člen se spremeni, tako da se glasi:
»37. člen 
(predčasno prenehanje mandata župana in podžupana) 
(1) Predčasno prenehanje mandata župana in podžupana določa zakon.
(2) Podžupanu preneha mandat podžupana s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.
(3) Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši ali z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.«.
10. člen 
Drugi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nezdružljivost članstva v nadzornem odboru z opravljanjem druge funkcije ali dela določa zakon.«.
11. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 41. člena se besedilo: »v mesecu decembru koledarskega leta« nadomesti z besedilom: »v času priprave proračuna za naslednje leto«.
12. člen 
Črta se naslov 5. poglavja, ki se glasi: »5 Občinsko pravobranilstvo«.
13. člen 
Črta se 63. člen.
14. člen 
Tretji odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Občina subsidiarno odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti. Za finančne obveznosti krajevne skupnosti, ki niso zajete v proračunu občine, občina ne odgovarja.«.
15. člen 
Drugi odstavek 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nezdružljivost članstva v svetih krajevnih skupnosti iz drugega odstavka 2. člena tega statuta z opravljanjem druge funkcije ali dela določa zakon.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Za predčasno prenehanje mandata člana sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja razloge in postopek, ki je za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta določen z zakonom.«.
16. člen 
Četrti odstavek 72. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Za delovanje sveta krajevne skupnosti se uporabljajo določbe tega statuta in smiselno določbe poslovnika občinskega sveta v delu, kjer je določeno vodenje in potek sej, vzdrževanje reda na sejah, sklepčnost in odločanje na sejah, vsebina zapisnika sej ter javnost dela na sejah.«.
17. člen 
76. člen se spremeni, tako da se glasi:
»76. člen 
(financiranje krajevnih skupnosti) 
(1) Financiranje krajevnih skupnosti iz drugega odstavka 2. člena tega statuta ureja zakon.
(2) Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti se določijo z odlokom.
(3) Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevne skupnosti, ki niso zajete v proračunu občine.«.
18. člen 
Črta se naslov 9. poglavja, ki se glasi: »9 Občinske javne službe«.
Črtajo se 95. člen, 96. člen, 97. člen, 98. člen, 99. člen in 100. člen.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
19. člen
Z uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev statuta prenehajo veljati naslednji statuti krajevnih skupnosti, ki so jih sprejeli sveti posameznih krajevnih skupnosti:
– Statut Krajevne skupnosti Batuje št. 031-2/2007 z dne 9. 7. 2009,
– Statut Krajevne skupnosti Brje št. 031-2/2007 z dne 6. 10. 2008,
– Statut Krajevne skupnosti Budanje št. 031-2/2007 z dne 10. 10. 2008,
– Statut Krajevne skupnosti Cesta št. 031-2/2007 z dne 26. 11. 2008,
– Statut Krajevne skupnosti Col št. 031-2/2007 z dne 28. 10. 2008,
– Statut Krajevne skupnosti Črniče št. 031-2/2007 z dne 20. 12. 2008,
– Statut Krajevne skupnosti Dobravlje št. 031-2/2007 z dne 30. 10. 2008,
– Statut Krajevne skupnosti Dolga Poljana št. 031-2/2007 z dne 5. 2. 2009,
– Statut Krajevne skupnosti Gaberje št. 031-2/2007 z dne 5. 10. 2008,
– Statut Krajevne skupnosti Gojače - Malovše št. 031-2/2007 z dne 7. 10. 2008,
– Statut Krajevne skupnosti Kamnje - Potoče št. 031-2/2007 z dne 15. 10. 2008,
– Statut Krajevne skupnosti Lokavec št. 031-2/2007 z dne 15. 12. 2008,
– Statut Krajevne skupnosti Otlica - Kovk št. 031-2/2007 z dne 23. 1. 2009,
– Statut Krajevne skupnosti Planina št. 031-2/2007 z dne 7. 4. 2009,
– Statut Krajevne skupnosti Podkraj št. 031-2/2007 z dne 24. 11. 2009,
– Statut Krajevne skupnosti Predmeja št. 031-2/2007 z dne 18. 10. 2008,
– Statut Krajevne skupnosti Selo št. 031-2/2007 z dne 3. 10. 2008,
– Statut Krajevne skupnosti Skrilje št. 031-2/2007 z dne 20. 10. 2008,
– Statut Krajevne skupnosti Stomaž št. 031-2/2007 z dne 4. 10. 2008,
– Statut Krajevne skupnosti Šmarje št. 031-2/2007 z dne 7. 2. 2009,
– Statut Krajevne skupnosti Velike Žablje št. 031-2/2007 z dne 5. 11. 2007,
– Statut Krajevne skupnosti Vipavski Križ št. 031-2/2007 z dne 5. 12. 2008,
– Statut Krajevne skupnosti Vrtovin št. 031-2/2007 z dne 10. 10. 2008,
– Statut Krajevne skupnosti Žapuže št. 031-2/2007 z dne 23. 10. 2008.
20. člen 
Te Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2012
Ajdovščina, dne 29. oktobra 2015
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost