Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3260. Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-E), stran 8980.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-E) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-19
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZVZelP-E) 
1. člen
V Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo in 91/13) se v tretjem odstavku 1. člena prva, druga in tretja alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (UL L št. 164 z dne 30. 4. 2004, str. 44), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2014/88/EU z dne 9. julija 2014 o spremembi Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih varnostnih kazalnikov in skupnih metod za izračun stroškov nesreč (UL L št. 201 z dne 10. 7. 2014, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/49/ES);
– Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (prenovitev) (UL L št. 191 z dne 18. 7. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2014/38/EU z dne 10. marca 2014 o spremembi Priloge III k Direktivi 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obremenitvijo s hrupom (UL L št. 70 z dne 11. 3. 2014, str. 20);
– Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 51), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2014/82/EU z dne 24. junija 2014 o spremembi Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s splošnim poklicnim znanjem in zdravstvenimi zahtevami ter zahtevami glede dovoljenj (UL L št. 184 z dne 25. 6. 2014, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/59/ES).«.
2. člen 
V šestem odstavku 19.a člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– biti mora usposobljeno za izdajanje cerifikatov, zapisov in poročil, ki sestavljajo uradno dokumentacijo o opravljenih pregledih.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/15-10/10
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 691-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost