Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah, stran 8603.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo 1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13), 2. in 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 81/01 in 96/02), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) ter 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 7. seji dne 7. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah 
1. člen 
V preambuli Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 8/03, 24/03 – popr. in 12/05), se za besedilom »2. in 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 81/01 in 96/02),« postavi vejica in doda besedilo »19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15)«.
2. člen 
Besedilo petega odstavka 3. člena se spremeni tako, da glasi:
»Zavod ima tri notranje organizacijske enote:
– Kulturni dom Šmarje pri Jelšah,
– Turistično informacijski center – TIC,
– Muzej baroka Šmarje pri Jelšah.«
Dosedanji drugi stavek petega odstavka postane šesti odstavek, kjer se pred besedo »enote« doda besedna zveza »vsake posamezne«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
3. člen 
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da glasi:
»Dejavnosti, ki jih knjižnica opravlja v javnem interesu kot javno službo, so:
– zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke,
– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
– sodeluje v medknjižnični izposoji,
– pridobiva in izobražuje uporabnike,
– informacijsko opismenjuje,
– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki.
Zavod v okviru notranje organizacijske enote Kulturni dom Šmarje pri Jelšah izvaja druge kulturne dejavnosti, in sicer:
– spremlja, spodbuja, organizira in izvaja kulturne dejavnosti,
– izvaja razstavno-galerijsko dejavnost,
– organizira in posreduje kulturne in druge javne prireditve,
– snema in predvaja filme ter prireditve in dogodke,
– upravlja z nepremičninami na področju kulture in jih daje v najem, za kar pridobi soglasje ustanovitelja in po pravilih, ki jih določi ustanovitelj,
– skrbi za tekoče investicijsko vzdrževanje nepremičnin s področja kulture,
– organizira izobraževalne dejavnosti na področju kulture ter skrbi za izobraževanje kadrov za potrebe kulturne dejavnosti,
– vrši izposojo izdelkov, ki so vezani na dejavnost zavoda,
– skrbi za programsko svetovalno dejavnost,
– sodeluje z drugimi izvajalci kulturne dejavnosti v občini in izven nje,
– izvaja propagandno dejavnost v smislu obveščanja o kulturni ponudbi občine v sami občini in izven nje,
– spodbuja kulturno dejavnost v šolah, vrtcih in drugih ustanovah.
(3) Zavod v okviru notranje organizacijske enote Turistično-informativni center – TIC, opravlja dejavnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Občini Šmarje pri Jelšah, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:
Informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje:
– informiranje turistov,
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk (v nadaljnjem besedilu: obiskovalcev),
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
– načrtovanje, oblikovanje in izvajanje marketinške, promocijske in informativne dejavnosti,
– spremljanje in analiziranje turističnega prometa in trga,
– usklajevanje turističnih aktivnosti na območju, na katerem deluje,
– oblikovanje strategije razvoja turizma in vodenje razvojnih projektov,
– pospeševanje izobraževanja kadrov v turizmu,
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov v Občini Šmarje pri Jelšah,
– organizacija, soorganizacija in izvajanje prireditev,
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društev, ki delujejo v javnem interesu,
– spodbujanje razvoja in sodelovanje pri urejanju objektov turistične infrastrukture na območju Občine Šmarje pri Jelšah,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– druge storitve, ki se v Občini Šmarje pri Jelšah nudijo turistom.
Zavod v okviru notranje organizacijske enote Muzej baroka Šmarje pri Jelšah opravlja muzejsko dejavnost, pripomore k načrtovanju, organiziranju in izvajanju politike ohranjanja premične kulturne dediščine na območju Občine Šmarje pri Jelšah in prispeva k spodbujanju obnove nepremične kulturne dediščine na območju občine. To obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:
– skrbi za stalno razstavo oziroma eksponate stalne razstave,
– samostojno postavlja občasne razstave,
– postavlja gostujoče razstave,
– skrbi za strokovna vodstva po stalni in občasnih razstavah,
– opravlja raziskovalno dejavnost s področja baročne dediščine na območju občine Šmarje pri Jelšah in širše,
– sodeluje z drugimi organizacijami in posamezniki, katerih delo obsega tudi dediščino baroka,
– izdaja publikacije na temo dediščine baroka na območju,
– skrbi za urejanje okolice muzeja,
– ugotavlja mnenja obiskovalcev o kakovosti ponudbe/storitve,
– načrtuje, oblikuje in izvaja marketinško, promocijsko in informativno dejavnost za muzej,
– oblikuje programe za posamezne ciljne skupine (predšolski otroci, osnovnošolci, dijaki, maturanti, družine, romarji …),
– za ciljne skupine izvaja izobraževalne in doživljajske delavnice,
– organizira izobraževanja in posvete na temo baroka,
– organizira različne dogodke in prireditve (glasbene večere, glasbene abonmaje, literarne večere …),
– soorganizira dogodke širšega pomena (npr. Žive jaslice, pasijonske igre, Rokovo poletje …),
– organizira poletne delavnice (glasbene, likovne idr.) na temo dediščine baroka,
– skrbi za obiskovalce muzejskih prireditev in neguje odnos z njimi,
– skrbi za nadgradnjo multimedijske predstavitve muzeja,
– sooblikuje kulturno turistično ponudbo Slovenije in njeno promocijo.
Naloge, določene v tem členu, ki jih opravlja zavod, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), razvrščene:
C 18.120
drugo tiskanje,
C 18.140
knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
G 46.190
nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
G 47.1
trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
G 47.190
druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
G 47.510
trgovina na drobno s tekstilom,
G 47.621
trgovina na drobno s časopisi in revijami,
G 47.622
trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami,
G 47.782
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki,
G 47.789
druga trgovina v drugih specializiranih prodajalnah,
G 47.890
trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
G 47.990
druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic, tržnic,
H 49.320
obratovanje taksijev,
H 49.391
medkrajevni in drug kopenski potniški promet,
I 55.209
druge nastanitve za krajši čas,
I 55.300
dejavnost avtokampov, taborov,
I 56.300
strežba pijač,
J 58.110
izdajanje knjig,
J 58.140
izdajanje drugih revij in periodike,
J 58.190
drugo založništvo,
J 59.140
dejavnost kinematografov,
J 59.200
snemanje in izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
J 62.020
svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 63.110
obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.910
dejavnost tiskovnih agencij,
L 68.200
oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
L 68.320
upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
M 69.200
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
M 70.2
podjetniško in poslovno svetovanje,
M 70.220
drugo podjetniško in poslovno sodelovanje,
M 72.200
raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
M 73.110
dejavnost oglaševalskih agencij,
M 73.200
raziskovanje trga in javnega mnenja,
M 74.100
oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
M 74.3
prevajanje in tolmačenje,
N 77.110
dajanje lahkih motornih vozil v najem ali zakup,
N 77.220
dajanje videokaset in plošč v najem,
N 77.290
dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
N 77.330
dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
N 79.110
dejavnost potovalnih agencij,
N 79.120
dejavnost organizacij potovanj,
N 79.900
rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
N 82.190
fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N 82.300
organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
O 84.120
urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
O 85.5
drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R 90.0
kulturne in razvedrilne dejavnosti,
R 90.040
obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R 91.011
dejavnost knjižnic,
R 91.020
dejavnost muzejev,
R 91.030
varstvo kulturne dediščine,
R 93.210
obratovanje zabaviščnih parkov,
R 94.110
dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj.«
4. člen 
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da glasi:
»12. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje zahtevane pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih funkcijah,
– da ima sposobnosti za vodenje in organiziranje dela,
– da predloži program dela zavoda za mandatno obdobje.«
5. člen 
Doda se 12.a člen, ki glasi:
»12.a člen 
Strokovnega vodjo za strokovno delo v knjižnici imenuje Svet zavoda na predlog direktorja.
V primeru, da je za direktorja zavoda imenovana oseba, ki ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva, je direktor lahko hkrati tudi strokovni vodja knjižnice.
V primeru, da je za direktorja zavoda imenovana oseba, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz bibliotekarstva, je za strokovno delo knjižnice odgovoren strokovni vodja.
Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– da ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke za strokovni naziv bibliotekar,
– da ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– aktivno znanje enega tujega jezika.«
6. člen 
V 17. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva za izvajanje dejavnosti spodbujanja razvoja turizma v Občini Šmarje pri Jelšah, zagotavlja ustanoviteljica na podlagi zakona.«
7. člen 
V drugem odstavku 20. člena se besedilo za besedo »ločeno« nadomesti z besedilom »za vsako posamezno organizacijsko enoto.«
8. člen 
Akt o sistemizaciji delovnih mest, strateški in kadrovski načrt morajo biti sprejeti najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi sprememb tega odloka.
9. člen 
Zaradi prenosa nalog s področja turizma in upravljanja z Muzejem baroka Šmarje pri Jelšah od občine ustanoviteljice na zavod, se prevzem uslužbenca s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja, ki jih je imel do prevzema, od dosedanjega delodajalca Občine Šmarje pri Jelšah, opravi z dnem 1. 1. 2016.
10. člen 
Sedanji člani Sveta zavoda in direktor javnega zavoda, ki jim mandat še ni potekel, delujejo v obstoječi sestavi do izteka mandata.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0049/2015
Šmarje pri Jelšah, dne 8. oktobra 2015
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti