Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

30. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje, stran 88.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – Skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – Odl. US), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03, 61/06 – ZDru-1, 14/07, 23/13), 2. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS – stari, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A), 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14), 2. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95 – CZ, 28/95, 73/97 – Odl. US, 28/00, 91/05), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 4. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: GJS) v Občini Kočevje (v nadaljevanju: občina), ureja oblike njihovega izvajanja, določa strokovnotehnične in razvojne naloge v zvezi z GJS, ureja financiranje GJS ter varstvo uporabnikov javnih dobrin.
(2) Kot GJS se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne GJS in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne GJS določene s tem odlokom.
2. člen
(1) Z GJS se zagotavljajo javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
(2) Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.
III. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
3. člen
(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne GJS opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– redno vzdrževanje javnih cest,
– zagotovitev zavetišča za zapuščene živali,
– pokopališka in pogrebna dejavnost, ki zajema pogrebne storitve in oddajanje prostorov za grobove v najem,
– urejanje in čiščenje pokopališč, ki zajema vzdrževanje, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev pokopališč in
– gasilstvo.
(2) Na območju občine se kot izbirne lokalne GJS opravljajo naslednje dejavnosti:
– redno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni promet,
– oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
– upravljanje javnih parkirišč,
– redno vzdrževanje javne razsvetljave,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic in
– oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
(3) GJS iz prejšnjih dveh odstavkov se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 9. člena tega odloka za posamezno GJS ni določeno drugače.
(4) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi GJS je obvezna, če zakon, ali na njegovi podlagi izdan odlok, ne določata drugače.
IV. OBLIKE IZVAJANJA GJS
4. člen
(1) Občina zagotovi izvajanje GJS v eni izmed naslednjih oblik:
– režijski obrat,
– javni gospodarski zavod,
– javno podjetje,
– z dajanjem koncesij in
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost zasebnega prava.
(2) Oblika izvajanja posamezne GJS se določi z odlokom iz 9. člena tega odloka.
5. člen
(1) Režijski obrat se ustanovi, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti GJS neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(2) Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota občinske uprave.
(3) Vprašanja, povezana z delovnim področjem režijskega obrata, pooblastili in odgovornostjo vodje režijskega obrata ter druga vprašanja se uredijo z aktom o ustanovitvi režijskega obrata.
6. člen
(1) Javni gospodarski zavod se ustanovi, kadar gre za opravljanje ene ali več GJS, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj ter njeno izvajanje zahteva samostojno organizacijo izven občinskih služb.
(2) Soustanovitelji JGZ so lahko tudi osebe zasebnega prava. Njihovi ustanovni deleži skupaj ne smejo presegati 49 odstotkov.
7. člen
(1) Javno podjetje se ustanovi, kadar gre za opravljanje ene ali več GJS večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot GJS, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno.
(2) Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali več občin oziroma kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja GJS.
(3) Javno podjetje se ustanovi v eni izmed pravnoorganizacijskih oblik gospodarskih družb.
(4) Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
(5) Način izvrševanja ustanoviteljskih pravic do javnega podjetja se določi v aktu o ustanovitvi javnega podjetja.
8. člen
(1) Za izvajanje GJS lahko občina kot koncedent podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
(2) Predmet in pogoje opravljanja GJS za posamezno koncesijo se določi s koncesijskim aktom, ki ga kot odlok sprejme občinski svet.
(3) Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ občine z upravno odločbo na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti.
(4) Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) koncedent sklene koncesijsko pogodbo.
9. člen
Z odlokom občine se za posamezno GJS določi:
– organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije ali javnih kapitalskih vložkov),
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja GJS in način njihovega oblikovanja,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje GJS, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj GJS.
V. STROKOVNOTEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE V ZVEZI Z GJS
10. člen
(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju GJS so naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje GJS,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje GJS,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci GJS,
– financiranje GJS,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave GJS, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce GJS,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave GJS, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce GJS.
(2) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju GJS opravlja služba občinske uprave, ki je zadolžena za posamezno GJS, kolikor z aktom iz 9. člena tega odloka ni določeno drugače.
(3) Za izvajanje nalog, ki se z odlokom prenesejo na izvajalca GJS, se zagotovijo sredstva v proračunu občine.
VI. FINANCIRANJE GJS
11. člen
GJS se financirajo:
– s ceno storitev ali proizvoda,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov, ki so določene z zakonom ali tem odlokom.
12. člen
(1) Proizvodi in storitve GJS, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
(2) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter vrednosti njihove uporabe.
(3) Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga predpisuje zakon ali podzakonski akt oziroma občinski odlok v skladu z zakonom.
(4) Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec GJS in ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu organu občine v potrditev.
(5) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina subvencij. Tudi subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
(6) Sredstva za subvencije se zagotovijo v proračunu občine.
13. člen
Iz proračunskih sredstev se financirajo GJS, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi, katerih uporaba ni izmerljiva ali je izmera povezana z nesorazmerno velikimi stroški.
14. člen
Občina lahko za financiranje GJS predpiše dajatev v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
15. člen
(1) Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov Občine Kočevje (v nadaljevanju: svet uporabnikov).
(2) Svet uporabnikov je sestavljen iz predsednikov posameznih krajevnih skupnosti v občini in svoje naloge izvršuje v okviru sosveta krajevnih skupnosti.
(3) Administrativno tehnična in strokovna opravila za svet uporabnikov opravlja služba Občine Kočevje, zadolžena za krajevne skupnosti.
16. člen
(1) Svet uporabnikov:
– usklajuje interese prebivalcev krajevnih skupnosti in predlaga skupne predloge iz področja GJS županu občine,
– zastopa interese krajanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem GJS in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine,
– zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev GJS in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave.
(2) Predlogi iz področja GJS se obravnavajo na sosvetu krajevnih skupnosti, ki ga skliče župan.
(3) Predloge sveta uporabnikov, ki sodijo v pristojnost občinskega sveta, župan posreduje občinskemu svetu v obravnavo.
IX. PREHODNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/95).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost