Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2970. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje«, stran 8348.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 – Uradni list RS, št. 94/07) ter 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 11. redni seji dne 29. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom ustanoviteljica ustanovi javni zavod za opravljanje dejavnosti na področju turizma in kulture (v nadaljevanju: zavod).
Namen in poslanstvo zavoda je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenih področjih s ciljem boljše prepoznavnosti Občine Kočevje.
2. člen
Ustanovitelj javnega zavoda je Občina Kočevje.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Ime, ki ga zavod uporablja v pravnem prometu je: Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje.
Skrajšano ime zavoda se glasi: TK Kočevje.
4. člen
Sedež zavoda je v Kočevju, na poslovnem naslovu Trdnjava 3, 1330 Kočevje. O spremembah poslovnega naslova znotraj registriranega kraja sedeža zavoda odloča direktor zavoda po predhodnem soglasju župana Občine Kočevje.
5. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava.
Javni zavod posluje v skladu z veljavnimi predpisi in za svoje poslovanje odgovarja tretjim osebam z vsem svojim premoženjem.
Pravno spodobnost pridobi zavod z vpisom v sodni register.
Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
6. člen
Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor. Direktor zavod zastopa in predstavlja zavod, obseg upravičenja za zastopanje pa mu določi svet zavoda. Morebitna omejitev pooblastil se vpiše v sodni register.
Direktor lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
Pod pogoji, določenimi v zakonu, se lahko imenuje tudi vršilec dolžnosti.
III. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
Šifra in ime podrazreda glavne dejavnosti
– za področje turizma in kulture:
47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.630
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.640
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290
Druga oskrba z jedmi
56.300
Strežba pijač
58.110
Izdajanje knjig
58.130
Izdajanje časopisov
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
58.290
Drugo izdajanje programja
59.110
Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200
Fotografska dejavnost
74.300
Prevajanje in tolmačenje
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.220
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične dejavnosti
82.300
Organizacija razstav, sejmov, srečanj
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
– za področje turizma:
79.110
Dejavnost potovalnih agencij
79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
55.100
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201
Počitniški domovi in letovišča
55.203
Oddajanje zasebnih sob gostom
55.204
Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209
Druge nastanitve za krajši čas
55.300
Dejavnost kampov, taborov
– za področje kulture:
90.010
Umetniško uprizarjanje
90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030
Umetniško ustvarjanje
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.030
Varstvo kulturne dediščine
93.130
Obratovanje fitnes objektov
93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
59.120
Postprodukcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130
Distribucija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
59.140
Kinematografska dejavnost
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100
Radijska dejavnost
60.200
Televizijska dejavnost
62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
60.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
63.910
Dejavnost tiskovnih agencij
8. člen
Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.
9. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– direktor in
– strokovni svet.
Svet zavoda
11. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo štirje predstavniki ustanovitelja, en predstavnik delavcev javnega zavoda in dva predstavnika zainteresirane javnosti, od katerih je eden s področja turizma in eden s področja kulture.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Kočevje.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na način, ki je določen v statutu zavoda.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje župan Občine Kočevje na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Prvo sejo sveta skliče župan in ga vodi do izvolitve predsednika sveta.
Svet odloča z večino glasov navzočih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člane sveta zavoda je ista oseba lahko ponovno izvoljena.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Občinski svet Občine Kočevje na predlog župana predčasno razreši svojega predstavnika v svetu zavoda, če:
– se le-ta ne udeležuje sej sveta zavoda;
– bi se izkazalo, da le-ta članstvo v svetu zavoda izrablja ali poizkuša izrabiti za osebne interese;
– le-ta neustrezno zastopa interese ustanovitelja;
– le-ta ravna v nasprotju z določbami tega akta ali statuta zavoda;
– je času mandata pravnomočno obstojen za kaznivo dejanje.
Za svoje delo so člani sveta javnega zavoda upravičeni do povračila dejansko nastalih potnih stroškov v višini, ki velja za javne uslužbence. Poleg tega so upravičeni tudi do sejnine v višini 75% sejnine, ki jo določa uredba, ki ureja sejnine v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija. Ne glede na navedeno skupni znesek, ki se lahko izplača za povračilo potnih stroškov in sejnine ne sme preseči zneska, določenega v finančnem načrtu javnega zavoda.
12. člen
Svet zavoda:
– sprejema program dela in spremlja njegovo uresničevanje;
– sprejema finančni načrt in rebalans finančnega načrta ter spremlja njegovo izvajanje;
– obravnava polletno poročilo o poslovanju zavoda;
– sprejema letno poročilo zavoda ter odloča o razporejanju morebitnega presežka prihodkov nad odhodki;
– sprejema statut zavoda;
– sprejema vse splošne in interne akte zavoda, vključno z vsemi ceniki;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– imenuje direktorja zavoda po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Kočevje;
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja na način in pod pogoji, ki so določeni v 15. členu tega akta;
– razrešuje direktorja zavoda na način in pod pogoji, ki so določeni v 14. členu tega akta;
– objavi javni razpis za direktorja najkasneje 90 dni pred potekom mandata obstoječega direktorja;
– opravlja druge z zakonom, statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
Direktor
13. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Naloge direktorja so:
– organizira, načrtuje in vodi delo in poslovanje zavoda;
– pripravlja strateški načrt;
– pripravlja program dela in finančni načrt in odgovarja za njegovo izvedbo;
– pripravlja akt o organizaciji dela;
– obvešča uporabnike in ustanovitelja o delu zavoda;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev;
– skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizacijami v državi in tujini;
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev, tekočega in investicijskega vzdrževanja;
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda;
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev;
– skrbi za promocijo zavoda, skrbi za trženje storitev in oblikuje predlog cen storitev;
– imenuje delovne skupine ali druga delovna telesa za izvedbo določenih nalog ali proučitev posameznih vprašanj iz njegove pristojnosti;
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi;
– odloča o razporejanju delovnega časa;
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi;
– sprejema akt o določitvi podatkov, ki štejejo za poslovno skrivnost;
– opravlja naloge po sklepu ustanoviteljice;
– in druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi in ta odlok.
14. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Občinskega sveta Občine Kočevje.
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo,
– strokovno poznavanje področja dela v javnem zavodu s področja glavnih dejavnosti zavoda,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– ima najmanj štiri leta ustreznih delovnih izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (enega aktivno, enega pasivno).
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena svet zavoda predčasno razreši direktorja, če le-ta zaprosi za predčasno razrešitev. O predčasni razrešitvi mora svet zavoda nemudoma obvestiti župana in Občinski svet Občine Kočevje.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena mora svet zavoda razrešiti direktorja tudi v primeru, če le-ta iz kakršnega koli razloga ne more, ne zmore ali ne opravlja del in nalog, ki bi jih kot direktor moral. Pred razrešitvijo mora svet zavoda pridobiti tudi soglasje Občinskega sveta Občine Kočevje k predčasni razrešitvi.
Ne glede na določbo drugega odstavka lahko svet zavoda na predlog župana predčasno razreši direktorja tudi v primerih, če bi se izkazalo, da:
– je direktor ravnal v nasprotju z določbami tega akta;
– direktor ne spoštuje določb pogodbe o zaposlitvi;
– je direktor subjektivno ali objektivno odgovoren za slabo finančno poslovanje zavoda, ki se kaže kot presežek odhodkov nad prihodki;
– je direktor subjektivno ali objektivno odgovoren za negospodarno ali nenamensko rabo sredstev;
– je Računsko sodišče podalo negativno mnenje o finančnem poslovanju zavoda;
– je bil direktor v času trajanja mandata pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.
15. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, pa tega ni bilo mogoče predvideti vnaprej in v primeru, če direktor poda odstopno izjavo, svet zavoda z dnem, s katerim je dotedanji direktor razrešen, imenuje vršilca dolžnosti direktorja. Le-ta je imenovan le za čas:
– do imenovanja direktorja na način in pod pogoji, kot jih določa drugi odstavek tega člena;
– do imenovanja novega vršilca dolžnosti na način in pod pogoji, ki jih določa tretji odstavek tega člena.
Najkasneje v roku 7 dni po imenovanju vršilca dolžnosti s strani sveta zavoda mora le-ta na spletni strani zavoda in vsaj enem tiskanem mediju, objaviti javni razpis za novega direktorja.
Po poteku roka za prijavo kandidatov, mora svet zavoda najkasneje v roku 30 dni ustanovitelju v soglasje posredovati predlog novega direktorja. Soglasje k imenovanju predlaganega kandidata za direktorja poda občinski svet. Kandidat nastopi mandat naslednji dan po tem, ko ga potrdi svet zavoda, vendar najkasneje v roku 30 dni po glasovanju na občinskem svetu, sicer soglasje preneha veljati.
Če predlagani kandidat ne dobi ustrezne podpore občinskega sveta, mora župan, ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, najkasneje v roku 7 dni imenovati novega vršilca dolžnosti, ki bo naloge opravljal do imenovanja novega direktorja, vendar največ za obdobje enega leta.
Za vršilca dolžnosti je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki so določeni za direktorja.
Pogodbo z direktorjem ali z vršilcem dolžnosti direktorja v imenu zavoda sklepa predsednik sveta zavoda.
Strokovni svet
16. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali pravilih zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene naloge.
Člane strokovnega sveta in predsednika imenuje svet javnega zavoda na podlagi javnega poziva. Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta. Ne glede na navedeno mandat članom strokovnega sveta avtomatično preneha 60. dan po prenehanju mandata direktorja.
17. člen
Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega in programskega dela ima zavod strokovni svet, ki ga sestavlja 5 članov, od tega 3 s področja turizma in 2 s področja kulture.
Strokovni svet je kolegijski organ, ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja dela zavoda. Svoje delo opravljajo brezplačno, upravičeni pa so do povračila dejansko nastalih stroškov prevoza na sejo v višini, ki velja za javne uslužbence.
Član strokovnega sveta ne more biti oseba, ki je v rednem delovnem razmerju v zavodu. Ravno tako ne more biti član strokovnega sveta hkrati tudi član sveta zavoda ali direktor.
V statutu zavoda se natančneje določijo formalni in neformalni pogoji za imenovanje članov strokovnega sveta ter pravice, obveznosti in naloge strokovnega sveta.
18. člen
Zavod v nobenem primeru ne sme sklepati poslov z direktorjem, člani sveta zavoda, člani in predsednikom strokovnega sveta, niti z družbami, v katerih imajo le-ti 25% ali večji poslovni delež.
Enaka omejitev velja tudi za njihove družinske člane oziroma družbe, v katerih imajo le-ti 25% ali večji poslovni delež. Za ožje družinske člane se štejejo zakonec ali zunajzakonski partner, brat ali sestra, polbrat ali polsestra, otrok ali rejenec ali pastorek in starši.
V. VIRI IN NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z najemninami,
– s prispevki donatorjev,
– iz državnih in mednarodnih javnih razpisov,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek z letnim planom odobrenega investicijskega vzdrževanja, ki ga odobri svet zavoda, mora zavod vplačati v proračun Občine Kočevje.
Svet zavoda vsako leto po sprejemu zaključnega računa za preteklo leto in v skladu s finančnim načrtom za tekoče leto ugotovi višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jih mora zavod prenesti na ustanovitelja najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
Morebiten presežek odhodkov nad prihodki mora zavod pokriti iz lastnih sredstev. Kolikor lastna sredstva ne zadoščajo, mora direktor zavoda ukrepati na način, kot je predviden z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje poslovanja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko, kolikor je do presežka odhodkov nad prihodki prišlo iz razlogov, na katere niti zavod niti direktor nista imela vpliva, sredstva za pokritje izgube zagotovi tudi ustanovitelj.
20. člen
Zavod se sme zadolževati le po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Kočevje. Za zadolževanje se štejejo tudi:
– blagovni krediti ter nakupi blaga, pri katerih so dogovorjeni roki plačila daljši od zakonsko določenih;
– lizing oziroma finančni najem in
– dogovorjeni limiti na transakcijskem računu.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
21. člen
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
22. člen
Ustanovitelj in zavod uredita medsebojne obveznosti s posebno pogodbo, s katero uredita predvsem:
– financiranje dejavnosti zavoda s strani ustanovitelja,
– izvajanje letnega programa dela zavoda,
– način izvrševanja drugih ustanoviteljskih pravic in obveznosti, ki so določene s tem odlokom, statutom zavoda in drugimi predpisi.
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z občinskimi programi za področje dela za katera je ustanovljen,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom,
– daje soglasje k statutu, k statutarnim spremembam in spremembam dejavnosti.
Zavod je dolžan ustanovitelju dvakrat letno poslati poročila o poslovanju zavoda.
VIII. NADZOR
23. člen
Nadzor nad poslovanjem zavoda izvajajo:
– ustanovitelj oziroma v njegovem imenu občinska uprava, nadzorni odbor ali zunanji izvajalec;
– Računsko sodišče RS in drugi organi nadzora.
Zavod mora redno in v skladu z veljavnimi predpisi izvajati tudi notranje revizije poslovanja. Predmet notranje revizije in izvajalca notranje revizije določi direktor v soglasju z občinskim oddelkom, pristojnim za finance.
IX. JAVNOST DELA
24. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja preko spletnih strani, spletnih družabnih omrežij, s poročili ustanovitelju, novinarskimi konferencami ter drugimi načini komuniciranja z javnostjo.
Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
25. člen
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem aktom, se uredijo v statutu zavoda, ki ga sprejme svet zavoda z večino glasov vseh članov. K statutu mora predhodno soglasje podati Občinski svet Občine Kočevje, po sprejemu pa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
26. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavode in določbe zakona, ki ureja podporno okolje za podjetništvo.
Za avtentično razlago posameznih določb tega akta je pristojen Občinski svet Občine Kočevje. Razlago posamezne določbe lahko zahtevajo župan, svet zavoda ali direktor zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Prvega vršilca dolžnosti, ki bo opravljal naloge do imenovanja direktorja, imenuje župan in o imenovanju obvesti Občinski svet Občine Kočevje. Prvi vršilec dolžnosti je lahko imenovan za največ eno leto in je pooblaščen, da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda in vpis zavoda v sodni register.
Organi zavoda se konstituirajo v roku 30 dni po vpisu zavoda v sodni register.
Šteje se, da je svet zavoda konstituiran, ko ima večino članov. Do imenovanja predstavnikov delavcev, svet deluje in sprejema odločitve v sestavi članov sveta predstavnikov ustanovitelja.
Vršilec direktorja zavoda skliče prvo sejo sveta zavoda.
Statut zavoda sprejme svet v roku 60 dni po vpisu v sodni register.
Do sprejetja statuta javnega zavoda se uporabljajo določila zakona in tega odloka.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2015-2207
Kočevje, dne 30. septembra 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost