Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2963. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice, stran 8326.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 9. redni seji dne 24. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 109/08 – uradno prečiščeno besedilo) se v 5. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem, sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca ter opravlja ostale naloge v skladu z opisom delovnega mesta v aktu o sistematizaciji delovnih mest.«
2. člen
Črta se 7. člen.
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 20. člena, ki se po novem glasi:
»(2) Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet javnega vrtca ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.«
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 22. člena, ki se po novem glasi:
»Vodja enote vrtca je lahko vzgojitelj ali svetovalni delavec. Za vodenje enote vrtca lahko ravnatelj pooblasti tudi pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.«
5. člen
V 30. členu se črta prvi odstavek. Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi.
6. člen
V 38. členu se črta drugi odstavek.
7. člen
V 41. členu se črta drugi stavek.
8. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 38/10) se v prvem odstavku 2. člena pred besedilo doda besedilo »Dejavnosti zavoda so:«.
9. člen
V petem odstavku 4. člena se črta zadnji stavek.
10. člen
V prvem stavku sedmega odstavka 5. člena se črta besedilo »posamezne volilne enote« in se doda beseda »vrtca«.
11. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 8. člena, ki se po novem glasi:
»(1) Ko svet ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, najkasneje v 30 dneh razpiše nadomestne volitve, če preneha mandat predstavniku delavcev. Če preneha mandat drugemu predstavniku, ravnatelj takoj o tem pisno obvesti in pozove organe oziroma volilno telo, pristojno za izvolitev oziroma imenovanje, da v roku 30 dni izpeljejo postopek izvolitve nadomestnega člana oziroma imenujejo drugega predstavnika.«
12. člen
V drugem odstavku 9. člena se črta besedilo »v zadevni volilni enoti oziroma telesu« in nadomesti z besedo »vrtca«.
13. člen
V celotnem besedilu odloka in spremembah odloka se besedna zveza Svet zavoda vrtca, nadomesti z besedno zvezo »Svet Vrtca Slovenske Konjice« v ustreznih sklonih.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0015/2014
Slovenske Konjice, dne 24. septembra 2015
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti