Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2015 z dne 28. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2015 z dne 28. 9. 2015

Kazalo

2816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold – spremembe št. 1, stran 7885.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 9. redni seji dne 17. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold – spremembe št. 1
1. člen
Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10) se v 115. členu dopolni tako, da se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– na zemljiščih parc. št. 306/1, 306/8, 308/5, 308/12, 308/14, 308/16, 308/21, 308/22, 308/46, 308/47, 308/48, 308/49, 308/50, 308/51, 308/52 in 308/53, vse k.o. Prebold ter 407/3, 411/1, 412 in 413/3, vse k.o. Latkova vas je maksimalni faktor zazidanosti 0,9, maksimalni višinski gabarit pa 18 m nad terenom.«
Dosedanja druga alineja 115. člena postane tretja alineja.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2015
Prebold, dne 17. septembra 2015
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.