Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2015 z dne 28. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2015 z dne 28. 9. 2015, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2829. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

2808. Odredba o spremembah Odredbe o številu mest državnih tožilcev

OBČINE

Brežice

2809. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Velike Malence 2 – Ap 1143 (v nadaljevanju OPPN)

Dobrna

2810. Sklep o preklicu Sklepa o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Dobrna
2811. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Zavrh

Metlika

2812. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2015

Mirna Peč

2813. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in dodatnih znižanj v javnem vrtcu Občine Mirna Peč

Oplotnica

2814. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015
2815. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Prebold

2816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold – spremembe št. 1
2817. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ravne na Koroškem

2818. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Rogatec

2819. Sklep o imenovanju nadomestne namestnice članice Občinske volilne komisije Občine Rogatec

Semič

2820. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2015

Sodražica

2821. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sodražica
2822. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Šempeter-Vrtojba

2823. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti
2824. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo v Vrtojbi, spremembe in dopolnitve 2015
2825. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2015/2016
2826. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter - Vrtojba
2827. Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem

Škocjan

2828. Statut Občine Škocjan
AAA Zlata odličnost