Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

255. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica, stran 573.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 4. redni seji dne 28. 1. 2015 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Sevnica
1. člen
V Statutu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) se v prvem odstavku 1. člena število »118« nadomesti s številom »119«, za besedo »Malkovec« pa se v besedilo vstavi vejica in beseda »Marendol«.
2. člen
V deseti alineji drugega odstavka 2. člena se za besedo »Malkovec« v besedilo vstavi vejica in beseda »Marendol«.
3. člen
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delovna telesa, razen komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, štejejo pet do enajst članov.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2014
Sevnica, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.