Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015

Kazalo

2473. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold, stran 7019.

  
Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 8. seji dne 11. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev, namenjenih za sofinanciranje dejavnosti društev, klubov, združenj, zvez društev, ali drugih oseb, registriranih po Zakonu o društvih (v nadaljevanju: društva), ki opravljajo registrirane nepridobitne dejavnosti na področju podeželja oziroma kmetijstva in imajo sedež na območju Občine Prebold, oziroma imajo člane s stalnim prebivališčem v Občini Prebold. Sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Prebold se zagotavljajo v občinskem proračunu za tekoče leto.
2. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih dejavnosti društev s strani občine. Investicije društev niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA
3. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev s področja kmetijstva dejavnosti kmetijskih društev, po sprejemu odloka o proračunu Občine Prebold za tekoče leto, poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva na območju Občine Prebold (v nadaljevanju: javni razpis);
– zbiranje prijav prijaviteljev dejavnosti s področja kmetijstva;
– vrednotenje prispelih vlog s področja kmetijstva skladno z merili;
– priprava predloga razdelitve sredstev med prijavitelje, ki so oddali popolne prijave;
– izdaja odločb;
– obravnava pritožb prijaviteljev;
– sklepanje pogodb;
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna;
– obravnava poročil o izvedenih dejavnostih s področja kmetijstva.
III. UPRAVIČENCI IN POGOJI SOFINANCIRANJA
4. člen
Na javni razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva lahko kandidirajo kmetijska društva, ki so registrirana v skladu z določili Zakona o društvih in imajo sedež v Občini Prebold oziroma imajo člane s stalnim prebivališčem v Občini Prebold.
5. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da delujejo v javnem interesu,
– da kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, povezane s pospeševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, kmetijskih dopolnilnih dejavnosti, razvojem podeželja nasploh, oziroma s kmetijstvom povezane dejavnosti, kot so lov, ribolov, čebelarstvo, gozdarstvo itd.,
– da imajo sedež v Občini Prebold, oziroma imajo najmanj pet članov s stalnim prebivališčem v Občini Prebold,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa.
Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, se določijo v javnem razpisu za posamično proračunsko leto.
IV. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
6. člen
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva se upravičencem dodelijo po sprejemu proračuna Občine Prebold in na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Prebold. Obvestilo o javnem razpisu se objavi v enem javnem mediju.
Rok za prijavo na javni razpis, ne sme biti krajši od 30 dni.
7. člen
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa;
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro ustreznih dejavnosti društev na področju pospeševanja razvoja in promocije kmetijstva, kmetijskih dopolnilnih dejavnosti in podeželja nasploh, pri katerem bodo financirane v okviru sredstev, ki so na razpolago, tiste dejavnosti, ki bodo prispele pravočasno;
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihove dejavnosti;
– navedbo okvirne višine razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis;
– navedbo javnega uslužbenca občinske uprave, pristojnega za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
– način pošiljanja in vsebina vlog;
– določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago.
Vsebino podrobnejše dokumentacije posebej določa besedilo javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje dejavnosti in razdelitev sredstev.
8. člen
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem svetu Občine Prebold ob objavi razpisa s sklepom imenuje tričlansko strokovno komisijo za odpiranje, ocenjevanje in vrednotenje prispelih vlog na javni razpis. Člani komisije ne smejo biti člani društev, ki sodelujejo na razpisu. Komisija obravnava pravilne, formalno popolne, čitljive in pravočasno prispele vloge.
Naloge komisije so:
– odpiranje in pregled prispelih vlog na javni razpis;
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in vlagateljev;
– ocenjevanje in vrednotenje dejavnosti v skladu z merili iz tega pravilnika;
– sestava zapisnika o delu;
– obravnava pritožbe prijaviteljev;
– izdelava poročilo o ocenjevanju in vrednotenju vlog, skupaj s obrazložitvijo;
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
9. člen
Po preteku razpisnega roka komisija odpre dostavljene in pravilno označene prijave po vrstnem redu, kot so bile predložene ter ugotovi njihovo popolnost. Vloga, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, občinska uprava s sklepom zavrže.
Prijavitelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne prijave, lahko lete dopolnijo v roku petih dni od prejema pisnega poziva na dopolnitev prijave. Nepopolnih in prepozno prispelih prijav komisija po tem roku ne obravnava in jih občinska uprava zavrže s sklepom.
Zoper sklep o zavrnitvi prijave je v roku osmih dni od vročitve sklepa možna pritožba na župana Občine Prebold.
10. člen
Komisija opravi pregled popolnih prijav in jih vrednoti na podlagi pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in v skladu s tem pravilnikom.
Na podlagi ovrednotenja prijav, komisija pripravi poročilo, ki vsebuje ovrednotenje posameznih dejavnosti s področja kmetijstva v skladu z določbami meril. To poročilo podpišejo predsednik in člani komisije in se posreduje Odboru za kmetijstvo in gozdarstvo v obravnavo.
11. člen
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo poročilo komisije obravnava, sprejme predlog dodelitve sredstev za sofinanciranje dejavnosti vlagateljem in ga posreduje občinskemu svetu v potrditev.
Na podlagi potrditve predloga dodelitve sredstev občinska uprava izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamični sklep, s katerim se odloči o odobritvi ter znesku sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posamezne vloge. Zoper sklep je v roku osem dni od vročitve sklepa možna pritožba na župana Občine Prebold. Zoper odločbo župana ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
12. člen
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, sklene občina pogodbo o sofinanciranju, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem proračunskih sredstev.
Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:
– pogodbene stranke (naziv oziroma ime, naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa in naziv zakonitega zastopnika),
– trajanje pogodbe,
– višino dodeljenih sredstev,
– obseg, roke in način zagotavljanja sredstev občine,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o izvajanju dejavnosti in namenski porabi sredstev,
– določbo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– določbo o dolžnosti sodelovanja izvajalca (izvajalec se je dolžan odzivati na poziv občine po posredovanju dokumentacije in pojasnilih, vezanih na dejavnosti),
– pravico občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev,
– določbo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi dodeljenih sredstev ali ob neizpolnitvi predmeta pogodbe že izplačana sredstva vrniti občini, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določbe o sankcijah zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– podpis in datum podpisa pogodbenih strank ter
– druge pravice in obveznosti izhajajoč iz tega pravilnika.
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše ali ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadevo obravnava, kot da je odstopil od zahteve po sofinanciranju.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
13. člen
Pri sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva se upoštevajo le kandidature, ki so v celoti izpolnile pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Osnova za obseg sofinanciranja so merila, ki so opredeljena v temu pravilniku. Dejanski obseg sofinanciranja se določi po sprejemu proračuna Občine Prebold.
Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev za tekoče in preteklo leto.
14. člen
O izvedbi sofinanciranih dejavnosti morajo izvajalci do datuma, ki je določen v pogodbi, predložiti naslednja dokazila:
– pisno poročilo o izvedbi dejavnosti za preteklo leto,
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa za preteklo leto in
– zaključno finančno poročilo za preteklo leto.
V. MERILA IN KRITERIJI
15. člen
Po ugotovitvi pravočasnosti prijave na razpis in popolnosti vloge komisija ocenjuje izvedene aktivnosti in programe, navedene v vlogi po merilih in kriterijih po naslednjih merilih in kriterijih:
1. Število članov društva (glede na sedež društva):
A) Število članov društva sedežem v Občini Prebold
a) do 15 članov 
10 točk
b) od 16 do vključno 35 članov 
20 točk
b) od 31 do vključno 50 članov 
30 točk
c) 51 ali več članov 
40 točk
B) Število članov društva sedežem izven Občine Prebold
a) do 15 članov 
5 točk
b) od 16 do vključno 35 članov 
10 točk
b) od 36 do vključno 50 članov 
15 točk
c) 51 ali več članov 
20 točk
2. Strokovno izobraževanje:
a) udeležba članov
na strokovno-izobraževalni ekskurziji 
2 točki/člana- udeleženca
b) udeležba članov na strokovnih izobraževanjih 
2 točki/člana,
ki se izobražuje
3. Organiziranje in izvedba prireditev ali tekmovanj:
a) na občinski ravni 
2 točki/člana-udeleženca
b) na regijski ravni 
3 točki/člana-udeleženca
c) na državni ravni 
4 točki/člana-udeleženca
4. Čas delovanja društva:
a) do 10 let 
5 točk
b) od 11 do vključno 30 let 
10 točk
c) od 31 do vključno 50 let 
20 točk
d) nad 50 let 
40 točk.
(1) Društvo dobi točke na podlagi predloženega seznama – evidence o plačani članarini za tekoče leto samo člane s stalnim prebivališčem v Občini Prebold.
(2) Strokovno izobraževanje članov in/ali občanov se dokazuje z vabilom na izobraževanje in podpisano listo prisotnosti udeležencev izobraževanja. Točke prijavitelj – vlagatelj pridobi samo za člane s stalnim prebivališčem v Občini Prebold.
(3) Za točkovanje organiziranje in izvedba samostojnih prireditev ali tekmovanj se upoštevajo le prireditve, ki so bile organizirane skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje in javljene lokalni skupnosti. Organizacija in izvedba se dokazuje z vabilom na prireditev ali tekmovanje, podpisano listo prisotnosti udeležencev razstave, tekmovanja ali ocenjevanja, ter poročila o izvedeni prireditvi, ki ga pripravi društvo za vsak posamezen dogodek posebej. Točke prijavitelj pridobi samo za člane s stalnim prebivališčem v Občini Prebold.
(4) Društvo prejme določeno število točk glede na njegovo leto obstoja in delovanja.
16. člen
Društvom se dodelijo sredstva na podlagi števila doseženih točk in izračunane vrednosti sofinanciranja dejavnosti društva. Sredstva se društvu nakažejo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti društva za tekoče leto.
VI. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
17. člen
Upravičenci so dolžni izvajati svoje aktivnosti v skladu s tem pravilnikom le za namene, opredeljene v pogodbi.
V primeru nenamenske porabe sredstev ali ugotovitve, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke, mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Tako društvo tudi ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja pristojni organ Občine Prebold. V primeru ugotovitve nepravilnosti občinska uprava izda ustrezno odločbo. Zoper odločbo lahko izvajalec programa vloži pritožbo pri županu.
VII. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2015-1
Prebold, dne 11. junija 2015
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost