Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2015 z dne 3. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2015 z dne 3. 8. 2015

Kazalo

2449. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Luče, stran 6913.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2 in 26/14), v skladu s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB) je Občinski svet Občine Luče na 6. redni seji dne 15. 7. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Luče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih občinska uprava Občine Luče (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Luče.
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za primere, ko se gostinska dejavnost opravlja izven lokacije gostinskega obrata ali kmetije v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejeni v ta namen.
II. PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS
2. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
3. člen
Gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih, smejo obratovati v rednem obratovalnem času le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, odprte terase in podobno).
Za obratovanje izven tega časa morajo pridobiti soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času.
4. člen
Gostinec oziroma kmet lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje občinske uprave, ki odloča na podlagi meril iz tega pravilnika.
Vloga za izdajo soglasja se odda na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani: www.luce.si in na sedežu Občine Luče.
5. člen
Gostinec oziroma kmet mora vlogi za podaljšan obratovalni čas priložiti soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, kolikor gostinec ni lastnik lokala. Veljavno je soglasje, ki ni starejše od 30 dni pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
V primeru, da je soglasje negativno, občinska uprava vlogo o podaljšanem obratovalnem času v celoti zavrne.
6. člen
Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije se izda za obdobje enega koledarskega leta. Po preteku te dobe mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanega obratovalnega časa preneha.
Soglasje iz prejšnjega odstavka se lahko izda le za gostinske obrate in kmetije, v katerih v zadnjih šestih mesecih ni bilo kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in miru, ugotovljenih s strani policije, pristojnih inšpekcijskih služb oziroma drugih pristojnih organov ter kolikor s strani občanov niso bile v zadnjih šestih mesecih posredovane utemeljene pritožbe o prekomernem hrupu oziroma o kršitvi javnega reda in miru.
7. člen
Gostinski obrati in kmetije lahko brez soglasja občinske uprave obratujejo dlje, kot traja njihov obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le s soglasjem občinske uprave.
III. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU
8. člen
Kot merila za izdajo soglasja k določitvi obratovalnega časa gostinskih obratov oziroma kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upošteva:
– vrsta gostinskega obrata,
– območje, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
– značilnosti območja in ponudbe, kot so: turizem, potrebe gostov, varstvo pred hrupom, gostota naseljenosti prebivalstva, krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dnevih, interesi gostincev in kmetov,
– število pritožb občanov oziroma kršitev javnega reda in miru, posredovanj policije in inšpekcijskih služb.
9. člen
Gostinskim obratom oziroma kmetijam, ki opravljajo gostinsko dejavnost, se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa glede na območje nahajanja:
– v stanovanjskem območju do 23. ure, razen od 1. maja do 30. septembra do 24. ure.
– v drugih območjih do 3. ure naslednjega dne, razen od 1. aprila do 30. septembra do 4. ure naslednjega dne.
10. člen
Ne glede na določbe 5. člena tega pravilnika lahko občinska uprava posameznemu gostinskemu obratu ali kmetiji na podlagi vloge odobri dodatno podaljšanje obratovalnega časa ob določenih posebnih priložnostih (prireditve, srečanja, praznovanja …), ki se izvajajo v okviru gostinskega obrata ter prireditvah širšega pomena, ki se izvajajo izven gostinskega obrata predvsem ob praznikih in drugih pomembnih dogodkih v občini, in sicer najdlje do 5. ure naslednjega dne.
Gostinec oziroma kmet vloži vlogo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa najmanj pet delovnih dni pred načrtovano prireditvijo.
11. člen
Enkratno dovoljenje za obratovanje v dodatnem podaljšanem obratovalnem času se lahko izda 12 krat na leto za gostinske obrate, ki ne strežejo hrane. Za obrate, ki strežejo hrano, se lahko enkratno dovoljenje izda največ 20 krat na leto. Enkratno dovoljenje lahko zajema največ dva zaporedna dneva skupaj, razen v času tradicionalne prireditve Lučki dan, ko se lahko enkratno dovoljenje izda tudi za več dni skupaj.
V. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
12. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se gostinskemu obratu lahko prekliče, zavrne oziroma skrajša na redni obratovalni čas v primeru, da je v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa:
– policija ali drug pristojen organ trikrat ugotovil kršitev javnega reda in miru,
– je bila trikrat ugotovljena prekoračitev dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– v primeru utemeljene pisne pritožbe sosedov,
– zaradi preklica soglasja lastnika gostinskega obrata ali nosilca gostinske dejavnosti,
– zaradi neizpolnitve drugih pogojev, določenih v soglasju za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času s strani občinske uprave,
– zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Pisna pritožba sosedov se upošteva v primeru, če je podpisana s strani najmanj polovice lastnikov oziroma najemnikov sosednjih stanovanjskih objektov. Za sosednje objekte se ne štejejo izključno parcelni sosedje, ampak dejansko okoliški objekti. Kolikor je lastništvo teh sosednjih objektov v solastnini, mora biti takšna pritožba podpisana s strani več kot polovice solastnikov. Kolikor so sosednji objekti v etažni lastnini, lahko poda pritožbo posamezni etažni lastnik oziroma najemnik. Podpisniki pritožbe morajo tudi dejansko bivati v sosednjih objektih gostinskega obrata.
Gostincu, ki sam prijavi kršitev javnega reda in miru v njegovem lokalu, se taka prijava ne šteje kot kršitev iz tega člena.
13. člen
Občinska uprava v primerih iz prvega odstavka 12. člena z odločbo prekliče izdano soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma enote gostinskega obrata zunaj zaprtega prostora (gostinski vrtovi, terase ipd.) v podaljšanem obratovalnem času ter določi ustrezno spremenjen obratovalni čas. Odločba se pošlje tudi pristojni inšpekcijski službi. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
V primeru preklica soglasja gostinec oziroma kmet za določen čas ne more ponovno pridobiti tega soglasja. Gostinec oziroma kmet lahko ponovno zaprosi za podaljšani obratovalni čas po preteku šestih mesecev od dneva preklica soglasja.
VI. NADZOR
14. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opravljajo pristojni tržni inšpekcijski organ in policija.
V. PREHODNE DOLOČBE IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/2000, Uradni list RS, št. 106/10).
Vse vloge, ki prispejo do uveljavitve novega pravilnika se obravnavajo po Pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/2000, Uradni list RS, št. 106/10).
16. člen
Gostinec oziroma kmet je dolžan obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje do 1. 1. 2016.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2015-4
Luče, dne 15. julija 2015
Župan
Občina Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost