Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

225. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka, stran 523.

Na podlagi prvega in petega odstavka 23. člena ter za izvajanje 24.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka
1. člen
V Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(določitev območij in aglomeracij)
(1) Ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka glede na žveplov dioksid, dušikov dioksid, dušikove okside, delce PM(10) in PM(2,5), benzen, ogljikov monoksid ter benzo(a)piren iz predpisa, ki ureja arzen, kadmij, živo srebro, nikelj in policiklične aromatske ogljikovodike v zunanjem zraku, se izvajata na ozemlju Republike Slovenije, razdeljenem na območja in aglomeracije, kot so določene v tabeli 1 iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka glede na svinec ter arzen, kadmij in nikelj iz predpisa, ki ureja arzen, kadmij, živo srebro, nikelj in policiklične aromatske ogljikovodike v zunanjem zraku, se izvajata na ozemlju Republike Slovenije, razdeljenem na območja in aglomeracije, kot so določene v tabeli 2 iz priloge 1 te uredbe.
(3) Meje območij in aglomeracij so prikazane na publikacijskih kartah v merilu 1 : 1 000 000 na slikah 1 in 2 iz priloge 1 te uredbe.
(4) Občine, katerih območja pripadajo posameznim območjem in aglomeracijam iz prvega in drugega odstavka tega člena, so navedene v tabelah 3 in 4 iz priloge 1 te uredbe.«.
2. člen
Za prvim odstavkom 7. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ukrepi za vzdrževanje ravni onesnaževal pod mejnimi vrednostmi iz prejšnjega odstavka se določijo v skladu s 14.a členom te uredbe.«.
3. člen
Za četrtim odstavkom 8. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Vlada Republike Slovenije v skladu s 14.a členom te uredbe določi ukrepe za:
– vzdrževanje ravni PM(2,5 )pod mejnimi vrednostmi iz prejšnjega odstavka na območjih, podobmočjih in aglomeracijah, kjer te mejne vrednosti niso presežene,
– doseganje ciljnega zmanjšanja izpostavljenosti iz prvega odstavka tega člena in
– doseganje ciljne vrednosti iz tretjega odstavka tega člena.«.
4. člen
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za doseganje dolgoročnih ciljev iz drugega odstavka tega člena se za območja, podobmočja in aglomeracije, kjer so ravni ozona v zraku višje od dolgoročnih ciljev, vendar nižje od ciljnih vrednosti ali enake ciljnim vrednostim, izvedejo dolgoročni stroškovno učinkoviti ukrepi, ki so skladni z operativnim programom, ki ureja doseganje zgornjih emisij onesnaževal zunanjega zraka, in načrti za kakovost zraka iz 15. člena te uredbe.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ukrepi za vzdrževanje ravni ozona pod dolgoročnimi cilji, če to omogočajo določeni dejavniki (na primer lastnost ozona, da se prenaša preko meja) in meteorološki pogoji, se določijo v skladu s 14.a členom te uredbe.«.
5. člen
Za drugim odstavkom 12. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ukrepi za ohranjanje ravni onesnaževal pod kritičnimi vrednostmi iz prvega odstavka tega člena se določijo v skladu s 14.a členom te uredbe.«.
6. člen
V prvem odstavku 13. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če se o tem obvesti Evropsko komisijo.«.
7. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(ohranjanje kakovosti zunanjega zraka)
Vlada Republike Slovenije v operativnem programu določi ukrepe za ohranjanje najboljše kakovosti zunanjega zraka, s katerimi se ohranjajo ravni onesnaževal pod mejnimi, ciljnimi, kritičnimi vrednostmi in drugim ciljnim zmanjšanjem ter dolgoročnimi cilji.«.
8. člen
Za šestim odstavkom 15. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če je treba zaradi onesnaženosti zraka preko meja Republike Slovenije pripraviti skupne in usklajene načrte za kakovost zraka skupaj z drugimi državami, se v pripravo teh načrtov ali vsakršnega drugega sodelovanja vključi tudi Evropska komisija.«.
9. člen
Kazalnik povprečne izpostavljenosti PM(2,5) za leto 2015 ne sme presegati 20 µg/m3.
10. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
11. člen
V prilogi 2 se tabela iz točke 1 nadomesti z novo tabelo, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
12. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-1/2015
Ljubljana, dne 5. februarja 2015
EVA 2014-2330-0197
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost