Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015

Kazalo

2063. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče, stran 5553.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 in 14/15), 18. in 111. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 8. redni seji dne 18. 6. 2015 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Radeče
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 62/99, 75/03, 49/05, 11/06, 25/08 – v nadaljevanju Poslovnik) se 24. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar:
– ni pogojev za sklic izredne seje sveta ali
– gre za odločanje o manj pomembnih zadevah, glede katerih ne bi bilo smotrno sklicevati redne ali izredne seje ali
– člani občinskega sveta na predhodni seji sklenejo, da naj se glede odločanja o posamezni zadevi skliče dopisna seja.
(2) Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine.
(3) Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje seje).
(4) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
(5) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovala večina svetnikov, ki so do roka oddali svoj glas. Kolikor sklep ni sprejet, se opravi izredna seja sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.
(6) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.
2. člen
V 44. členu se črta četrti odstavek.
3. člen
Poglavje o postopku sprejema proračuna se spremeni tako, da se glasi:
»5. Postopek za sprejem proračuna
82. člen
(1) S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe občini.
(2) Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun.
83. člen
(1) Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko leto in lahko tudi za leto, ki temu sledi, mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje do decembra tekočega leta.
(2) V letu rednih lokalnih volitev predloži župan občinskemu svetu proračun v treh mesecih po začetku mandata.
84. člen
(1) Župan pošlje (predloži) predsednikom delovnih teles in vsem članom občinskega sveta predlog proračuna občine in izhodišča za sestavo proračuna ter sklic seje, na kateri bo predlog proračuna predstavljen članom občinskega sveta in opravljena splošna razprava.
(2) Predsedniki delovnih teles lahko najkasneje v petnajstih dneh od vložitve predloga proračuna občine v obravnavo skličejo seje delovnih teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave pojasnijo predlog proračuna občine.
(3) Občinski svet opravi splošno razpravo o predlogu proračuna občine najkasneje v desetih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena. Na isti seji pred splošno razpravo župan predstavi predlog proračuna z vsemi sestavinami določenimi z zakonom, ki ureja javne finance. V okviru predstavitve župan ali pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave občinskemu svetu predstavi:
– temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna in kadrovski načrt,
– načrt razvojnih programov,
– načrt nabave in prodaje premoženja.
(4) Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da nadaljuje postopek sprejemanja predloga proračuna občine, v skladu s statutom in poslovnikom, ali da predlog proračuna občine ne sprejme in hkrati določi rok, v katerem mora župan pripraviti nov predlog proračuna občine.
85. člen
(1) Člani občinskega sveta lahko v desetih dneh po opravljeni splošni razpravi k predlogu proračuna predložijo županu pisne pripombe in predloge.
(2) Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.
86. člen
(1) Župan se najkasneje v petnajstih dneh opredeli do vloženih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog proračuna občine ter skliče sejo sveta občinskega sveta, na kateri se bo razpravljalo o dopolnjenem predlogu proračuna in odločalo o sprejetju proračuna.
(2) Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta. Tudi pri vložitvi amandmajev mora biti upoštevano pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.
(3) Amandmaji se v roku iz prejšnjega odstavka tega člena dostavijo županu.
87. člen
(1) Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razpravlja o posameznih delih predloga proračuna občine, lahko najprej župan ali pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave dodatno obrazloži predlog proračuna občine.
(2) Občinski svet glasuje najprej o amandmajih, ki jih je vložil župan in šele nato o ostalih amandmajih.
88. člen
(1) Ko je končano glasovanje po delih, predsedujoči ugotovi, ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede ravnovesja med proračunskimi prejemki in izdatki.
(2) Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti.
89. člen
(1) Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev, in sicer datum naslednje seje oziroma trajanje odmora, v katerem strokovna služba pripravi predlog uskladitve.
(2) Ko je predlog uskladitve proračuna dan na dnevni red, ga župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave.
(3) Občinski svet glasuje o predlogu uskladitve, in če je predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti. Če predlog proračuna s predlogom uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet.
90. člen
(1) Če proračun občine ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
(2) Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana podaljša s sklepom sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejeme občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
91. člen
(1) Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine. Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa sveta. O predlogu rebalansa proračuna občine ni javne razprave.
(2) Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po skrajšanem postopku. Predlagatelj amandmaja k rebalansu proračuna občine, ki mora biti predložen v pisni obliki in mora biti obrazložen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in izdatki.
(3) Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna.«
4. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2015
Radeče, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun l.r.

AAA Zlata odličnost