Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015

Kazalo

2032. Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Borovnica, stran 5493.

  
Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 6. redni seji dne 22. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Borovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa lokacijo osrednje tržnice in možnost organiziranja občasnih tržnic, določil upravljavca in njegove zadolžitve ter opredeli podrobnosti povezane s prodajnimi mesti, prodajalci in proizvodi, ki se prodajajo v sklopu tržne dejavnosti.
2. člen
Dejavnost na tržnici se opravlja v skladu z določili tega odloka in drugimi predpisi, ki urejajo trgovinsko dejavnost.
II. LOKACIJA IN OBRATOVALNI ČAS TRŽNICE
3. člen
Osrednja tržnica posluje na urejenem tržnem prostoru, ki se nahaja na Paplerjevi ulici 2, parc. št. 292/1, k.o. 2004 Borovnica.
Občasna tržnica se organizira po potrebi na podlagi vloge upravljavca in ob soglasju Občine Borovnica.
4. člen
Upravljavec tržnice je Občina Borovnica oziroma na podlagi njenega pooblastila izbrani s.p., pravna oseba oziroma društvo. Tržni red tržnice v Borovnici sprejme upravljavec oziroma na podlagi njegovega pooblastila izbrani s.p., pravna oseba oziroma društvo in ga potrdi občinski svet, najkasneje v štirih mesecih po veljavnosti tega odloka.
5. člen
Za prodajo blaga izven tržnice na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno, mora trgovec pridobiti pisno soglasje najemnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se blago prodaja. Občina Borovnica o takih vlogah odloča posamično. Soglasje se lahko izda za daljše časovno obdobje, vendar največ za eno leto.
V primeru, da se namerava prodaja opravljati na površinah izven javnih površin v lasti občine, mora prodajalec vlogi za izdajo soglasja priložiti tudi pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca takšnega zemljišča.
6. člen
Občina Borovnica praviloma enkrat letno organizira Praznik borovnic. Na prostoru osrednje tržnice imajo prednost pri najemu stojnic domači pridelovalci borovnic, šele nato drugi prodajalci.
Določila tega odloka veljajo tudi za sejemsko prodajo.
7. člen
Tržnica posluje po obratovalnem času, ki je določen v tržnem redu.
Obratovalni čas tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici.
Obratovalni čas tržnice se lahko glede na potrebe kupcev ali prodajalcev spremeni.
8. člen
Prodajalci na tržnici so stalni in občasni. Stalni prodajalci so tisti, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto v sezoni vezano vsaj tri mesece. Ostali so občasni prodajalci.
III. PRODAJNA MESTA
9. člen
Prodajno mesto se lahko najame dnevno po plačilu dnevne pristojbine ali na podlagi pogodbe med upravljavcem in stalnim prodajalcem. S stalnim prodajalcem se sklene pisna pogodba za določeno obdobje, ki pa ne sme biti krajše od treh mesecev. Obdobje je zaokroženo na mesečna obdobja.
Če prodajalec ne zasede pogodbenega prodajnega prostora do ure, določene v tržnem redu, lahko upravljavec za tisti dan na ta prodajni prostor razporedi drugega prodajalca. Plačanega zneska cene storitve javne službe se v tem primeru ne vrne.
Občasni prodajalec s plačilom pristojbine in podpisom izjave, da izpolnjuje pogoje za prodajo na tržnici, pridobi prostor in pravico za prodajo. Prodajalec se s podpisom izjave zaveže tudi, da bo spoštoval tržni red.
Prodajni prostori se oddajajo za določen čas.
10. člen
Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna. Stalna prodajna mesta so stalne stojnice.
Občasna prodajna mesta so:
– dopolnilne prodajne površine,
– občasna prodaja s tal (novoletne smreke, cvetje, sadike, lončarski, leseni in kovinski izdelki),
– dodatne prodajne stojnice ter
– prodaja s potujočim prodajalnami.
Dodatne prodajne stojnice po potrebi namesti upravljavec.
IV. PRODAJA BLAGA
11. člen
Na tržnici se trguje na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi. Prednost prodaje imajo kmetijski lokalni pridelki (ekološko pridelane ali predelane hrane) ter izdelki in živila.
12. člen
Na tržnici se trguje z živilskimi in neživilskimi izdelki:
– živila so žita in mlevski izdelki, vrtnine, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, mleko in mlečni izdelki, rastlinska olja (olivno, bučno …), sadje in izdelki iz sadja, brezalkoholne pijače, alkoholne pijače domačega izvora ter zdravilna zelišča, gobe in gozdni sadeži, med in izdelki iz medu, zdravilna in druga zelišča ter izdelki iz zelišč in druga živila rastlinskega in živalskega izvora,
– neživilski izdelki so cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače in umetne obrti, galanterijsko blago, bižuterija, novoletne smreke, časopis, revije, tobak in razno blago v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti.
Za prodajo cvetja, malih živali, hrane za male živali, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.
Z dovoljenjem upravljavca se lahko na tržnici prodaja tudi drugo blago.
13. člen
Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci;
– nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
– nosilci osebnega dopolnilnega dela;
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti;
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč;
– trgovci;
– drugi posamezniki, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.
Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pa pri njih zaposleni delavci.
Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati veljavno zakonsko predpisane pogoje za prodajo na tržnici ali sejmu.
14. člen
Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
15. člen
V času prireditev kot so proslave, slovesnosti, koncerti, volitve in podobno, se prodajo na tržnici prilagodi potrebam prireditev oziroma se prodajo na tržnici v času prireditev začasno ustavi.
V. PRISTOJBINA
16. člen
Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest, najem inventarja in storitev, povezanih z dejavnostmi tržnice, oblikuje upravljavec, potrdi pa občinski svet.
17. člen
Pristojbino za uporabo tržnega prostora plača stalni prodajalec v roku, ki je naveden v pogodbi.
18. člen
Dnevno pristojbino plača občasni prodajalec, preden zasede prodajno mesto. Hkrati s plačilom pristojbine prodajalec podpiše izjavo, da izpolnjuje pogoje za prodajo na tržnici in se zavezuje, da bo spoštoval tržni red tržnice.
Pooblaščena oseba upravljavca mora prodajalcu za zaračunano in plačano pristojbino izdati potrdilo o plačilu, ki ga prodajalec hrani do konca obratovalnega časa tržnice.
VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PRODAJALCEV
19. člen
Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti s cenikom in nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom prodajalca.
20. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje.
21. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku tržnega časa in ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstraniti neprodano blago, embalažo in odpadke pa ustrezno ločiti in odložiti v ustrezen zabojnik.
Nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter ostale odpadke je prodajalec dolžan sproti odstranjevati s stojnice. Prav tako je dolžan tržni prostor zapustiti v čistem stanju. Kolikor prodajalec tega ne opravlja, je to dolžan storiti upravljavec na stroške prodajalca.
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so čisti in primerno oblečeni, da niso vinjeni, preglasni, nedostojnega vedenja in da ne kršijo javnega reda in miru.
22. člen
Prodajalec:
– je dolžan spoštovati določila tega odloka in tržnega reda,
– je dolžan plačati pristojbino,
– je dolžan biti urejen na prodajnem mestu,
– ne sme prodajati izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– ne sme oddati – prodajnega prostora drugemu prodajalcu brez predhodne potrditve s strani upravljavca,
– ne sme postaviti svojega blaga ali embalaže na prehode med prodajnimi prostori, ker mora zagotavljati neoviran prehod,
– ne sme samovoljno zasedati in širiti prodajnega mesta.
VII. PRAVICE IN DOLŽNOST UPRAVLJAVCA
23. člen
Upravljavec:
– organizira in vodi poslovanje na tržnici,
– določi urnik delovanja tržnice v okviru določil tržnega reda,
– oblikuje cene storitev in pristojbine,
– sklepa pogodbe s prodajalci na tržnici,
– razporeja in oddaja v najem tržne površine oziroma prodajna mesta,
– ureja in vzdržuje objekte in naprave na tržnici ter
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in za čistočo.
24. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tega odloka, predvsem zaradi:
– neurejenosti na prodajnem mestu (odmetavanje odpadkov ipd.),
– dajanja prodajnih mest drugim v najem,
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev in delavcev upravljavca,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitve prodajnega mesta,
– drugih kršitev tržnega reda, odloka ali predpisov, ki urejajo poslovanje na tržnici.
VIII. NADZOR
25. člen
Nadzor nad trgovanjem na tržnici opravljajo pristojne inšpekcijske službe v okviru svojih pristojnosti in upravljavec.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in tržnega reda opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
Z globo 200 EUR se kaznuje posameznika in odgovorno osebo, za posamezno alinejo, če:
– ne pridobi soglasja upravljavca ali najemnika prostora (5. člen),
– ne spoštuje določil tega odloka ali tržnega reda (21. člen),
– samovoljno širi ali spreminja lokacijo svojega prodajnega prostora (21. člen),
– odda svoj prodajni prostor drugemu prodajalcu brez predhodne potrditve s strani upravljavca (21. člen),
– ne zagotavlja neoviranega prehoda med prodajnimi prostori (21. člen),
– po končani prodaji za seboj ne pospravi prodajnega prostora in ne odstrani svoje opreme in blaga skupaj s prodajno embalažo (20. člen).
Z globo 600 EUR se kaznuje pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
27. člen
Upravljavec mora na vidnem mestu na tržnici izobesiti tržni red z obratovalnim časom tržnice.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnem pričetka obratovanja tržnice.
Št. 007-0002/2015-2
Borovnica, dne 22. junija 2015
Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.