Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2015 z dne 22. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2015 z dne 22. 6. 2015

Kazalo

1842. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, stran 4857.

  
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07, 5/08 in 9/15), 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 11/10 in 14/14), 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/14), 16. člena Statuta Občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/07, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/10 in 32/11), 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/06), 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10), 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 7/07, 4/09, 1/11 in 3/14), 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11), 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09), 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno besedilo), 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09), 15. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 8/07), 16. člena Statuta Občine Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 6/12), 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15), 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14), 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07), 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07), 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/10 – uradno prečiščeno besedilo, 38/12 in 57/14), 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/11) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10)
so
Mestni svet Mestne občine Ptuj na 5. redni seji dne 23. 3. 2015, Občinski svet Občine Cirkulane na 5. redni seji dne 9. 4. 2015, Občinski svet Občine Destrnik na 6. redni seji dne 23. 4. 2015, Občinski svet Občine Dornava na 5. redni seji dne 14. 5. 2015, Občinski svet Občine Duplek na 5. redni seji dne 25. 3. 2015, Občinski svet Občine Gorišnica na 5. redni seji dne 26. 3. 2015, Občinski svet Občine Hajdina na 5. redni seji dne 15. 4. 2015, Občinski svet Občine Juršinci na 5. redni seji dne 15. 4. 2015, Občinski svet Občine Kidričevo na 5. redni seji dne 26. 3. 2015, Občinski svet Občine Majšperk na 6. redni seji dne 24. 3. 2015, Občinski svet Občine Markovci na 4. redni seji dne 16. 4. 2015, Občinski svet Občine Ormož na 5. redni seji dne 13. 4. 2015, Občinski svet Občine Podlehnik na 4. redni seji dne 26. 3. 2015, Občinski svet Občine Središče ob Dravi na 6. redni seji dne 1. 4. 2015, Občinski svet Občine Starše na 4. redni seji dne 25. 3. 2015, Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 5. redni seji dne 2. 4. 2015, Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 5. redni seji dne 30. 3. 2015, Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 5. redni seji dne 22. 4. 2015, Občinski svet Občine Trnovska vas na 5. redni seji dne 24. 3. 2015, Občinski svet Občine Videm na 5. redni seji dne 31. 3. 2015, Občinski svet Občine Zavrč na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 in Občinski svet Občine Žetale na 3. redni seji dne 16. 3. 2015
v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Mestna občina Ptuj in Občina Cirkulane, Občina Destrnik, Občina Dornava, Občina Duplek, Občina Gorišnica, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Markovci, Občina Ormož, Občina Podlehnik, Občina Središče ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Občina Sveti Tomaž, Občina Trnovska vas, Občina Videm, Občina Zavrč ter Občina Žetale (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanovijo skupno občinsko upravo z imenom »Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju«, za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– prostorskega načrtovanja,
– zagotavljanja in izvajanja javnih služb,
– občinske inšpekcije,
– občinskega redarstva,
– notranjega revidiranja in
– računovodstva proračunskih uporabnikov.
3. člen
(1) Skupna uprava je pričela z delom 1. 7. 1999.
(2) Sedež skupne uprave je v Mestni občini Ptuj na naslovu Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, v notranjem krogu naslov Mestni trg 1, v sredini pa napis Ptuj.
4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave v svojih proračunih, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani imenujejo in razrešujejo direktorja skupne uprave, sprejmejo kadrovski načrt, letni program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z izvajanjem in zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občin ustanoviteljic, ki jih občine ustanoviteljice s svojimi akti prenesejo na skupno upravo.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Obseg in vrsta nalog ter višina potrebnih sredstev je za posamezno občino ustanoviteljico določena z letnim programom dela ter finančnim načrtom, ki mu je dodana priloga z delitvijo stroškov po posameznih področjih oziroma posameznih nalogah in posameznih občinah.
6. člen
(1) Skupna uprava je sestavljena iz naslednjih notranjih organizacijskih enot:
– Oddelek za prostor,
– Oddelek za zagotavljanje in izvajanje javnih služb,
– Medobčinska inšpekcija,
– Medobčinsko redarstvo,
– Skupna notranja revizijska služba in
– Računovodstvo proračunskih uporabnikov.
(2) Vse notranje organizacijske enote skupne uprave imajo sedež na Ptuju, Mestni trg 1.
7. člen
Oddelek za prostor
(1) Oddelek za prostor izvaja naslednje naloge:
– vodenje postopkov za pripravo občinskih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev,
– priprava manj zahtevnih strokovnih podlag za prostorske akte,
– strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– informacije iz uradnih evidenc,
– naloge službe mestnega arhitekta ali občinskega urbanista,
– naloge v zvezi z javnim naročanjem,
– naloge v zvezi z usklajevanjem aktov,
– druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Za vodenje oddelka za prostor se lahko imenuje vodja notranje organizacijske enote.
(3) Obseg in vrsta nalog, ki jih oddelek za prostor izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
(4) Stroške priprave občinskih prostorskih aktov, prostorskih izvedbenih aktov, zahtevnih strokovnih podlag, programov opremljanja stavbnih zemljišč, urbanističnih delavnic in podobnega nosijo občine naročnice.
8. člen
Oddelek za zagotavljanje in izvajanje javnih služb
(1) Oddelek za zagotavljanje in izvajanje javnih služb izvaja naslednje naloge:
– priprava predpisov in vodenje upravnih postopkov s področja zagotavljanja in izvajanja javnih služb ter strokovna pomoč pri njihovem izvajanju,
– priprava, vodenje, spremljanje in nadzor nad investicijami,
– priprava, vodenje, spremljanje in nadzor drugih projektov,
– naloge v zvezi s pripravo in vodenjem javnega naročanja,
– priprava investicijske in druge dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise za evropska in druga sredstva,
– vodenje postopkov koncesijskih razpisov,
– opravljanje drugih nalog, ki so jih na skupno upravo prenesle občine ustanoviteljice preko zveze občin z ustanovitvenim aktom zveze,
– druge naloge s področja zagotavljanja in izvajanja javnih služb v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Za vodenje oddelka za zagotavljanje in izvajanje javnih služb se lahko imenuje vodja notranje organizacijske enote.
(3) Obseg in vrsta nalog, ki jih oddelek za zagotavljanje in izvajanje javnih služb izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
(4) Stroške izdelave vse potrebne dokumentacije in ostale stroške projektov nosijo občine naročnice.
9. člen
Medobčinska inšpekcija
(1) Medobčinska inšpekcija je prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki so vključene v skupno upravo na področju občinske inšpekcije.
(2) Inšpekcijski nadzor izvajajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
(3) Inšpektorji vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z državnimi in občinskimi predpisi posamezne občine ustanoviteljice. Seznam predpisov je naveden v posebni prilogi, ki je objavljena na spletni strani skupne uprave.
(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče inšpektor, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
(5) Za vodenje medobčinske inšpekcije se lahko imenuje vodja notranje organizacijske enote.
(6) Obseg in vrsta nalog, ki jih medobčinska inšpekcija izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
10. člen
Medobčinsko redarstvo
(1) Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ za občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na področju občinskega redarstva.
(2) Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva določajo zakoni ali na podlagi zakonov izdani občinski predpisi. Seznam predpisov je naveden v posebni prilogi, ki je objavljena na spletni strani skupne uprave.
(3) Medobčinsko redarstvo vodi vodja notranje organizacijske enote.
(4) Vodja notranje organizacijske enote in občinski redarji so pooblaščene uradne osebe.
(5) Pri opravljanju nalog občinski redarji izrekajo opozorila in globe ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje z zakoni in občinskimi predpisi.
(6) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečejo občinski redarji, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
(7) Obseg in vrsta nalog, ki jih medobčinsko redarstvo izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
11. člen
Skupna notranja revizijska služba
(1) Skupna notranja revizijska služba za občine, ki so vključene v skupno upravo na področju notranjega revidiranja, opravlja naloge notranjega revidiranja občin, ožjih delov občin ter javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, ki so proračunski uporabniki.
(2) Skupna notranja revizijska služba deluje samostojno in neodvisno kot notranja organizacijska enota, ki je neposredno podrejena županom občin, ki so pristopile k skupni notranji revizijski službi, in katerim neposredno poroča.
(3) Skupno notranjo revizijsko službo vodi vodja notranje organizacijske enote, ki v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost dela skupne notranje revizijske službe. Za izvrševanje nalog, ki spadajo v pristojnost posamezne občine, odgovarja županu te občine, za delo skupne notranje revizijske službe v celoti pa skupaj vsem županom občin, vključenih v notranjo revizijsko službo.
(4) Naloge skupne notranje revizijske službe so:
– priprava dolgoročnega in letnega načrta dela,
– izvajanje rednih in izrednih revizij,
– svetovanje,
– izdelava letnih poročil o delovanju službe,
– sodelovanje z zunanjimi revizorji ter
– druge naloge v zvezi z notranjim revidiranjem.
(5) Župani občin, ki so pristopile k skupni notranji revizijski službi, izdajo pravilnik o delovanju skupne notranje revizijske službe.
(6) Obseg in vrsta nalog, ki jih skupna notranja revizijska služba izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
12. člen
Računovodstvo proračunskih uporabnikov
(1) Računovodstvo proračunskih uporabnikov izvaja naloge s področja računovodstva neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov.
(2) Župani občin, ki so vključene v skupno upravo na področju računovodstva proračunskih uporabnikov, izdajo pravilnik o delovanju računovodstva.
(3) Obseg in vrsta nalog, ki jih računovodstvo proračunskih uporabnikov izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
13. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe skupne uprave, imajo v glavi naziv skupne uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
(3) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje nalogo, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.
(4) O izločitvi direktorja skupne uprave ali zaposlenega v skupni upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve direktorja o stvari tudi odloči.
14. člen
(1) Skupno upravo vodi direktor, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih uslužbencih. Direktor skupne uprave je imenovan, če ga potrdita najmanj dve tretjini županov občin ustanoviteljic.
(2) Direktor skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(3) Direktor skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 7 let delovnih izkušenj.
15. člen
(1) Direktor skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega, strokovnega in učinkovitega dela skupne uprave.
(2) Direktor skupne uprave odgovarja v skladu s tem odlokom za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
16. člen
Župani občin ustanoviteljic soglasno sprejmejo akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi na predlog direktorja skupne uprave.
17. člen
(1) Skupna uprava je del vsake od uprav občin ustanoviteljic za naloge, ki so jih prenesle na skupno upravo. Za javne uslužbence skupne uprave so delodajalci vse občine ustanoviteljice, za katere javni uslužbenci opravljajo prenesene naloge, funkcijo delodajalca pa izvršuje sedežna občina, s katero imajo javni uslužbenci sklenjeno delovno razmerje in v kateri uresničujejo svoje pravice.
(2) Postopek javnega natečaja oziroma javnega razpisa za izbiro javnega uslužbenca v skupni upravi izvede skupna uprava v skladu z veljavnimi predpisi. Poročilo o izvedbi izbirnega postopka s predlogom o najprimernejšem in strokovno usposobljenem kandidatu se predloži v odločitev županom občin ustanoviteljic, ki bodo izbranemu kandidatu delodajalci.
(3) O sklenitvi in prenehanju delovnih razmerij v skupni upravi odločajo župani tistih občin ustanoviteljic, ki so delodajalci posameznemu javnemu uslužbencu. Akte o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja sklepa župan sedežne občine.
(4) V pogodbi o zaposlitvi vsakega javnega uslužbenca se navedejo občine ustanoviteljice, ki so delodajalci temu javnemu uslužbencu in zanj tudi odgovarjajo v skladu s predpisi. Za vsakega uslužbenca skupne uprave se v letnem programu dela in finančnem načrtu s prilogo določi, katere naloge opravlja in za katere občine.
(5) Župani občin ustanoviteljic pooblastijo direktorja skupne uprave, ki mora za to izpolnjevati pogoje po zakonu o javnih uslužbencih, za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca, razen za odločanje o sklenitvi in prenehanju delovnih razmerij.
18. člen
Župani do konca koledarskega leta za naslednje leto določijo tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo župan sedežne občine in po en župan z levega in en župan z desnega brega Drave, ter jo pooblastijo za:
– izvedbo letnega pogovora z direktorjem skupne uprave,
– izvedbo postopka ocenjevanja direktorja skupne uprave,
– odločanje o dodelitvi redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela direktorju skupne uprave ter za
– odločanje o drugih delovnopravnih institutih.
IV. SREDSTVA ZA DELO
19. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave sedežne občine.
(2) Za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja storitve na področju sprejemne pisarne, kadrovskih in finančnih zadev ter informacijskega sistema občinska uprava sedežne občine.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov uporabe prostorov, nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja in stroške storitev občinske uprave sedežne občine na način, določen v 20. členu tega odloka v višini, določeni z letnim programom dela in finančnim načrtom s prilogo.
(4) Za naročanje opreme in storitev ter sklepanje pogodb v skladu s potrjenim letnim programom dela in finančnim načrtom s prilogo se s strani županov občin ustanoviteljic pooblasti direktor skupne uprave.
20. člen
(1) Sredstva za delovanje uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice praviloma v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. Kadar vsebina dela to narekuje se lahko stroški delijo tudi glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino ali glede na vrednost investicije, ki se izvaja na območju posamezne občine ali po kombinaciji teh načinov, kar mora biti opredeljeno z letnim programom dela in finančnim načrtom s prilogo.
(2) Sredstva za delovanje in druge materialne pogoje se izračunajo vezano na naloge, posamezno delovno mesto in zaposlenega, ter se delijo samo med tiste občine, za katere zaposleni na delovnem mestu naloge opravljajo.
(3) Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice za vsako proračunsko leto posebej določijo v letnem programu dela in finančnem načrtu s prilogo, ki vsebuje delitev stroškov po posameznih področjih oziroma posameznih nalogah in posameznih občinah.
(4) Letni program dela in finančni načrt s prilogo za posamezno proračunsko leto sprejmejo občine ustanoviteljice na predlog direktorja skupne uprave.
21. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog direktorja skupne uprave potrdijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v posebnem delu proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Finančno poslovanje skupne uprave se vodi kot podračun sistema enotnega zakladniškega računa občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež, odprtega pri Banki Slovenije.
(4) Občine ustanoviteljice zagotavljajo svoj del sredstev za skupno upravo v proračunu na posebni proračunski postavki. Finančni načrt skupne uprave je del obrazložitve proračuna.
(5) Tekočo dvanajstino sredstev morajo občine ustanoviteljice nakazati do 25. dne v mesecu za tekoči mesec.
(6) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen direktor, ki je tudi skrbnik prihodkov.
(7) Direktor skupne uprave polletno poroča občinam ustanoviteljicam o realizaciji programa dela in finančnega načrta.
V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
22. člen
(1) Župani občin ustanoviteljic podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti do skupne uprave z medobčinskim sporazumom.
(2) Vsaka sprememba ustanoviteljstva se izvede s spremembo ustanovitvenega akta.
(3) Predlog ustanovitvenega akta z vključenimi spremembami pripravi direktor skupne uprave.
23. člen
Pristop občine
(1) Nova občina lahko pristopi k skupni upravi, če sklep o tem sprejme na pristojnem organu občine in se s pristopom strinjajo vse občine ustanoviteljice.
(2) Direktor skupne uprave opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave v skladu z 20. členom tega odloka.
24. člen
Izstop občine
(1) Kolikor občina izrazi interes za izstop iz skupne uprave, mora pisno najaviti izstop direktorju skupne uprave in županom občin ustanoviteljic najmanj 6 mesecev pred iztekom proračunskega leta.
(2) Način urejanja medsebojnih pravic in obveznosti v primeru izstopa posamezne občine ustanoviteljice bodo občine ustanoviteljice podrobneje določile v medobčinskem sporazumu iz prvega odstavka 22. člena tega odloka.
(3) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka.
25. člen
Prenehanje skupne uprave
Način urejanja medsebojnih pravic in obveznosti v primeru prenehanja skupne uprave bodo občine ustanoviteljice podrobneje določile v medobčinskem sporazumu iz prvega odstavka 22. člena tega odloka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
27. člen
(1) Župani občin ustanoviteljic skupaj objavijo odlok v Uradnem listu Republike Slovenije v petnajstih dneh po sprejemu odloka na seji tistega mestnega ali občinskega sveta, ki je o njem zadnji odločal.
(2) Direktor skupne uprave poskrbi za objavo sprejetega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
28. člen
(1) Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 58/11).
Št. 030-01-2/99
Ptuj, dne 23. marca 2015
Župan 
Mestne občine Ptuj
Miran Senčar l.r.
Št. 007-11/2015
Cirkulane, dne 9. aprila 2015
Župan 
Občine Cirkulane
Janez Jurgec l.r.
Št. 900-8/2015-6R-6/6
Destrnik, dne 23. aprila 2015
Župan 
Občine Destrnik
Vladimir Vindiš l.r.
Št. 032-0005/2015-5
Dornava, dne 14. maja 2015
Župan
Občine Dornava
Rajko Janžekovič l.r.
Št. 0323-5/2015-6
Duplek, dne 25. marca 2015
Župan 
Občine Duplek
Mitja Horvat l.r.
Št. 007-15/2015
Gorišnica, dne 26. marca 2015
Župan
Občine Gorišnica
Jožef Kokot l.r.
Št. 030-01-2/99
Hajdina, dne 15. aprila 2015
Župan
Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar l.r.
Št. 007-0004/2015-3
Juršinci, dne 15. aprila 2015
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l.r.
Št. 007-3/2015
Kidričevo, dne 26. marca 2015
Župan
Občine Kidričevo
Anton Leskovar l.r.
Št. 014-3/2014-16
Majšperk, dne 24. marca 2015
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
Št. 007-0003/2015
Markovci, dne 16. aprila 2015
Župan
Občine Markovci
Milan Gabrovec l.r.
Št. 007-6/2015 07/9
Ormož, dne 13. aprila 2015
Župan
Občine Ormož
Alojz Sok l.r.
Št. 032-2/2015-4
Podlehnik, dne 26. marca 2015
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.
Št. 03230-2/2015-6
Središče ob Dravi, dne 1. aprila 2015
Župan
Občine Središče ob Dravi
Jurij Borko l.r.
Št. 00700-2/2015
Starše, dne 25. marca 2015
Župan
Občine Starše
Bojan Kirbiš l.r.
Št. 007-2/2015-17
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 2. aprila 2015
Županja 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Darja Vudler l.r.
Št. 010-1/2014-004
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 30. marca 2015
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Miroslav Petrovič l.r.
Št. 007-2/2015 01/ZH 01/ZH
Sveti Tomaž, dne 22. aprila 2015
Župan
Občine Sveti Tomaž
Mirko Cvetko l.r.
Št. 032 0/5-1/2015-2s
Trnovska vas, dne 24. marca 2015
Župan 
Občine Trnovska vas
Alojz Benko l.r.
Št. 032-03/2015-01 (0204)
Videm, dne 31. marca 2015
Župan 
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.
Št. 900-00004/2014-010(004)
Zavrč, dne 26. marca 2015
Župan 
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.
Št. 3./032.0003/2015-17
Žetale, dne 16. marca 2015
Župan 
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti