Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1740. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, stran 4551.

  
Na podlagi Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) in Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) sta Občinski svet Občine Postojna na 5. redni seji dne 9. 4. 2015 in Občinski svet Občine Pivka na 5. redni seji dne 14. 5. 2015 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna
1. člen
Drugi odstavek 1. člena Odloka o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna (Uradni list RS, št. 103/11) se spremeni tako, da se glasi:
»Kovod Postojna, d.o.o. je ustanovljen za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb:
– oskrba s pitno vodo in
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.«.
2. člen
Prvi odstavek 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupni organ upravljanja izvršuje naslednje ustanoviteljske pravice:
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– odloča o statusnih spremembah javnega podjetja,
– sprejema statut javnega podjetja kot družbeno pogodbo in spremembe in dopolnitve statuta javnega podjetja,
– daje soglasje k ustanovitvi gospodarske družbe ali drugega poslovnega subjekta, katerega ustanovitelj ali soustanovitelj bi bilo javno podjetje Kovod Postojna, d.o.o., in k vlaganju kapitala v že ustanovljene gospodarske družbe in druge poslovne subjekte,
– odloča o cenah za storitve, ki jih javno podjetje izvaja kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o razpolaganju z nepremičnim premoženjem,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o programih dela javnega podjetja,
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja po pisnem poročilu Nadzornega sveta javnega podjetja,
– usklajuje odločitve občin ustanoviteljic javnega podjetja v zvezi z zagotavljanjem gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja Kovod Postojna, d.o.o.,
– sprejema ukrepe, s katerimi začasno uredi vprašanja, ki so bistvenega pomena za izvajanje dejavnosti javnega podjetja, v primeru, da le-teh ne uredi poslovodstvo podjetja,
– odloča o odpisu dela sredstev amortizacije osnovnih sredstev podjetja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi,
– odloča o drugih zadevah določenih z zakonom in tem odlokom.«.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga sprejmeta občinska sveta Občine Postojna in Občine Pivka v enakem besedilu in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-14/2011-3
Postojna, dne 9. aprila 2015
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.
Št. 9000-5/2015
Pivka, dne 14. maja 2015
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost