Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015

Kazalo

1673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Cviblje, stran 4426.

  
Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne 27. 5. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Cviblje
1. člen
podlaga in predmet za SDZN
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Cviblje (Uradni list RS, št. 109/05, 76/08, 51/09 – popr.), (v nadaljevanju: SDZN), ki ga je izdelalo podjetje M Mundus Mateja Sušin Brence s.p., pod št. projekta PA-1409.
(2) Ta odlok se sprejme ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr.).
(3) Predmet SDZN je sprememba parcelacije manjšega dela na severnem delu območja Cvibelj.
2. člen
vsebina
(1) SDZN vsebuje poleg tekstualnega dela (odlok) tudi grafični del ter priloge.
(2) Grafični del vsebuje 1 list ki prikazuje:
OBMOČJE SDZN in PARCELACIJA na DKN
M 1:1.000
OBMOČJE SDZN in PARCELACIJA na ZN
M 1:1.000
OBMOČJE SDZN in PARCELACIJA z zakoličbenimi točkami na geodetskem načrtu
M 1:500
(3) SDZN ima naslednje obvezne priloge: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage za pripravo SDZN, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev SDZN in povzetek za javnost.
(4) Glede na z SDZN-jem načrtovane ureditve in varovanja, okoljsko poročilo za postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bilo potrebno.
3. člen
območje urejanja
(1) Območje SDZN zajema še nepozidani manjši del v severnem predelu Cvibelj, ki je v OPN-ju opredeljen pod oznako TRE-266 SSa [OPPN].
(2) Spremembe ZN se nanašajo na parcele št. 1040/50, 1040/52, 1040/58 in 1040/60, 1040/59, 1039/2, 1040/57, 1040/10 k.o. Medvedje selo.
(3) Skupna površina obravnavanega območja znaša 0,29 ha.
(4) Meja območja SDZN je razvidna iz načrta 1 grafičnega dela.
4. člen
parcelacija in prostorski ukrepi
(1) Spremembe se nanašajo na grafični list ZN št. 12 – Načrt gradbenih parcel. Spremeni se parcelacija gradbenih parcel v UE4 s številko 48 in 49, kar posledično vpliva na parcelo obstoječega objekta vzhodno od navedenih parcel. Spremembe parcelacije se smiselno upoštevajo tudi pri prikazih ostalih grafičnih listov.
(2) Parceli 48 in 49 se združita v eno parcelo, vzhodna meja se pomakne nekoliko proti zahodu na obstoječo zemljiško parcelno mejo. Novo gradbeno parcelo tvorita parceli št. 1040/50, 1040/52 k.o. Medvedje selo, parceli št. 1040/58 in 1040/60 k.o. Medvedje selo pa pripadata zemljišču obstoječega objekta na parc. št. 1040/59, 1039/2, 1040/57, 1040/10 k.o. Medvedje selo.
(3) Parcelacija je razvidna iz načrta 1 grafičnega dela.
(4) Posebni prostorski ukrepi niso predvideni.
5. člen
prostorske ureditve
Na tako predmetni parceli je dopustna gradnja in ureditve, kot jih določa odlok o Zazidalnem načrtu Cviblje.
6. člen
vpogled akta in nadzorstvo
(1) SDZN so v času uradnih ur na vpogled na Oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo Občine Trebnje.
(2) Nadzor nad izvajanjem SDZN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
uveljavitev
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2015
Trebnje, dne 29. maja 2015
Župan 
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti