Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015

Kazalo

1671. Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2014, stran 4425.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 78/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 7. redni seji dne 25. 5. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Tabor za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tabor za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Tabor po zaključnem računu proračuna za leto 2014 znašajo:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni 
račun 2014
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.602.693
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.326.212
70
DAVČNI PRIHODKI
1.222.238
700 Davki na dohodek in dobiček
1.141.029
703 Davki na premoženje
44.904
704 Domači davki na blago in storitve
36.305
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
103.974
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
26.219
711 Upravne takse in pristojbine
408
712 Globe in druge denarne kazni
405
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
23.592
714 Drugi nedavčni prihodki
53.350
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
276.481
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
276.481
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sr. EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.518.111
40
TEKOČI ODHODKI
618.189
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
172.368
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
26.967
402 Izdatki za blago in storitve
375.812
403 Plačila domačih obresti
19.257
409 Rezerve
23.785
41
TEKOČI TRANSFERI
502.567
410 Subvencije
9.399
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
361.435
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
31.205
413 Drugi tekoči domači transferi
100.528
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
379.011
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
379.011
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
18.344
431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam, ki niso PU
9.450
432 Investicijski transferi PU
8.894
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
84.582
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
152.806
50
ZADOLŽEVANJE
152.806
500 Domače zadolževanje
152.806
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
223.769
55
ODPLAČILA DOLGA
223.769
550 Odplačila domačega dolga
223.769
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
13.619
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–70.963
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–84.582
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
25.060
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201/2015
Tabor, dne 25. maja 2015
Župan
Občine Tabor
Anton Grobler l.r.

AAA Zlata odličnost