Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015

Kazalo

1640. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve javnega prevoza oseb po žičniških napravah, stran 4382.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 20., 21., 27., 46. in 47. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12 in 71/12), Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 14/06, 101/06, 58/07 in 52/11), Koncesijske pogodbe za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb na Celjski koči št. 433/06 z dne 8. 7. 2011 in Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Celje o prenehanju družbe TRC Celje d.o.o. ter o prenosu dejavnosti, sredstev in delavcev na ZPO Celje d.o.o. z dne 11. 12. 2012 ter na podlagi 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 6. redni seji dne 26. 5. 2015 sprejel
S K L E P
o določitvi subvencioniranja cene storitve javnega prevoza oseb po žičniških napravah
1. člen
Mestna občina Celje bo v skladu z določili 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, 46. in 47. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb, subvencionirala storitev javnega prevoza oseb po žičniških napravah, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture v višini razlike med povprečno vrednostjo prodajne cene prevoza oseb in polno vrednostjo storitve javnega prevoza oseb po žičniških napravah.
2. člen
(1) Razliko do polne cene Mestna občina Celje priznava kot subvencijo k ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture.
(2) Razlika se bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna, vendar največ do višine, ki je predviden v proračunu za ta namen.
(3) Predvidena skupna višina subvencij na podlagi programa javne službe za leto 2015 do polne cene uporabnine za izvajanje javnega programa uporabe javnih objektov znaša 160.000 EUR z DDV. Pregled subvencioniranja cen storitve javnega prevoza oseb po žičnicah na posamično storitev je naslednji:
Javni objekti
Prodane karte
Stroškovna cena na karto (v EUR brez DDV)
Prihodki od uporabe objektov za javni program na karto (v EUR brez DDV
Stroškovna cena, zmanjšana za prihodke na karto = subvencija na uro brez DDV (v EUR)
Subvencija na karto z DDV (v EUR)
Letna vrednost subvencije po proračunu MOC za leto 2015 brez DDV(v EUR)
Letna vrednost subvencije poproračunu MOC za leto 2015 z DDV (v EUR)
Smučišče
8.500
14,18
7,06
7,12
7,80
60.559,47
66.312,62
Umetno sankališče
13.000
9,27
2,69
6,58
7,21
85.559,25
93.687,38
Skupaj prevoz oseb po žičnicah
21.500
11,21
4,42
6,80
7,44
146.118,72
160.000,00
(4) Mestna občina Celje bo sredstva subvencije nakazovala ZPO Celje d.o.o. kot koncesionarju za opravljanje gospodarske javne službe javnega prevoza oseb po žičniških napravah na Celjski koči, na podlagi mesečnih zahtevkov, ki jih bo ZPO izstavljal v višini 1/12 letne vrednosti subvencioniranja cen obravnavanih storitev.
(5) O izvajanju storitev, ki so predmet subvencioniranja cen, bo ZPO Celje d.o.o četrtletno poročal pristojni službi Mestne občine Celje. Potrditev letnega poročila o poslovanju ZPO Celje d.o.o za leto 2015, vključno z letnim poročilom o izvajanju programa javnega prevoza oseb po žičnicah na Celjski koči za leto 2015, predstavlja sočasno tudi potrditev subvencioniranja cen skladno s tem sklepom in veljavnimi predpisi.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-1/2015-JT
Celje, dne 26. maja 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost