Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2015 z dne 28. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2015 z dne 28. 4. 2015

Kazalo

1247. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje, stran 3281.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 471. in 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.), 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB), 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) so Občinski svet Občine Trebnje na 5. redni seji dne 24. 3. 2015, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 4. redni seji dne 25. 3. 2015, Občinski svet Občine Mirna na 4. redni seji dne 14. 4. 2015 in Občinski svet Občine Šentrupert na 4. redni seji dne 25. 3. 2015 sprejeli
O D L O K
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13) se v prvem odstavku 7. člena doda nova tretja alineja:
»35.300 Oskrba s paro in vročo vodo«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert.
(2) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2015
Trebnje, dne 24. marca 2015
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
Št. 007-0010/2013
Mokronog, dne 26. marca 2015
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
Št. 007-0003/2012-13
Mirna, dne 14. aprila 2015
Župan
Občine Mirna
Dušan Skerbiš l.r.
Št. 014-0001/2015-2
Šentrupert, dne 25. marca 2015
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost