Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015

Kazalo

1211. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2015, stran 3227.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 88., 89., 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 4. seji dne 16. 4. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Velika Polana za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Velika Polana za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v eurih|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |   Proračun|
|   |                     |   leta 2014|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 1.704.341,60|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  993.129,66|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  778.400,47|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  704.784,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   60.521,47|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   12.595,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |    500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  214.729,19|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   49.028,03|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|   47.867,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  117.334,16|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   36.400,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neop.|   36.400,00|
|   |dolgoročnih sredstev           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  674.811,94|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  182.729,00|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  |  492.082,94|
|   |iz sredstev proračuna EU         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |       |
|   |institucij                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 1.691.451,53|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  759.984,71|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  232.179,30|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   34.675,28|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  467.945,94|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   19.184,19|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   6.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  298.029,35|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  170.263,73|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   47.325,12|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   80.440,50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  627.012,24|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  627.012,24|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   6.425,23|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Invest. transferi prav. in fiz.   |   6.425,23|
|   |osebam, ki niso pror. uporabniki     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |       |
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   12.890,07|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       |
|   |in finančnih naložb           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  565.800,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  565.800,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  565.800,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  225.565,58|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  225.565,58|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550101 Odplačila domačega dolga     |   49.065,58|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |5501019 Dolgoročno posojilo – Delavska  |  176.500,00|
|   |hranilnica                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  353.124,49|
|   |RAČUNIH                 |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  340.234,42|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  –12.890,07|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SRED. NA RAČ.           |   50.512,04|
|   |DNE 31. 12. PRETEK. LETA         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Velika Polana (varianta: na oglasni deski Občine Velika Polana).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Požarne takse, ki se uporabijo za namene določene v zakonu o varstvu pred požarom.
2. Prihodki občanov za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave in se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
3. Prihodki občanov za izgradnjo mrliške vežice v Veliki Polani in se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
4. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se porablja za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v Občini Velika Polana.
5. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se porablja za sofinanciranje izgradnje in obratovanje regijskega centra »Zbirno sortirni center za odpadke Puconci«.
Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 6.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.500 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 120,00 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina Velika Polana bo v okviru reprograma obveznosti odplačala neugodno dolgoročno posojilo do Delavske hranilnice d.d. Ljubljana v skupni višini 176.500,00 evrov. V okviru reprograma se občina v letu 2015 lahko zadolži za projekt Oskrba s pitno vodo – sistem A v višini 177.800,00 evrov in projekt Rekonstrukcija občinskih cest, javnih poti, izgradnja plačnika ter izgradnja ulične razsvetljave za sredstva v višini 388.000,00 evrov. Skupaj znaša vrednost zadolžitve v letu 2015 v skupni višini 565.800,00 evrov. Dodatna obrazložitev celotnega reprograma obveznosti se nahaja v Obrazložitvi splošnega dela proračuna za leto 2015.
11. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2015 kratkoročno zadolži do višine 425.500,00 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Velika Polana v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).
Št. 5-4/2015 OS
Velika Polana, dne 16. aprila 2015
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost