Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015

Kazalo

1208. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2014, stran 3224.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 6. redni seji dne 16. aprila 2015 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2014
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šalovci za leto 2014, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Šalovci.
2. člen
+------+-------------------------------------------+------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v evrih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |skupina/podskupina kontov         | Realizacija|
|   |                      |    2014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  1.735.613|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.303.009|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.182.751|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   83.098|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   37.160|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   65.053|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   22.459|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |     625|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    1.083|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   40.885|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   32.033|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   27.774|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |    4.260|
|   |in nemat. premoženja            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   335.518|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   131.536|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   203.982|
|   |proračuna iz sred. pror. EU        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  1.704.360|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   649.615|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   60.005|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |    9.011|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   514.713|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   54.157|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   11.728|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   497.491|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |    1.025|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   293.632|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   87.834|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   115.001|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   541.625|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   541.625|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   15.629|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |430 Investicijski transferi        |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski tranferi prav.      |    8.411|
|   |in fizič. oseb., ki niso pror. uporabniki |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi javnim zavodom |    7.218|
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  |   31.254|
|   |II.)                    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV |    1.230|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |    1.230|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   –1.230|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA  |      –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (V.-IV.)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI  |   30.024|
|   |MINUS ODHODKI               |      |
|   |TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL    |      |
|   |(I.+IV.) – (II.+V.)            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   32.453|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   32.453|
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)       |   –32.453|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |NETO ODPLAČILO DOLGA (IX.-VIII.)      |   32.453|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH) |   –2.429|
|   |(III.+IV.+X) = (I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |    8.358|
|   |OB KONCU PRETEKLEGA LETA          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-31/2015
Šalovci, dne 16. aprila 2015
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost