Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2015 z dne 13. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2015 z dne 13. 4. 2015

Kazalo

1096. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA«, stran 2940.

Na podlagi 9. in 10. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAVMS, 47/12), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03, 44/05) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 7. redni seji dne 31. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA«
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Splošna določila)
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega časopisa Občine Kočevje (v nadaljevanju: časopis) kot informativnega tiskanega medija občine. Odlok določa splošna izhodišča izdajatelja, sestavo Programskega sveta in uredniškega odbora, obveznosti, odgovornosti in splošne etične norme uredniškega odbora in odgovornega urednika ter vire financiranja.
2. člen
(Ime časopisa in izdajatelj)
Ime občinskega časopisa je »KOČEVSKA«.
Ustanovitelj in izdajatelj časopisa je Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Odgovorna oseba izdajatelja je župan.
Naslov uredništva časopisa je: Trg Sv Jerneja 2, 1330 Kočevje.
3. člen
(Določila o izdajanju)
(1) Časopis se uvršča v informativni periodični tisk in izhaja praviloma enkrat mesečno.
(2) Časopis lahko izide tudi kot izredna številka ali kot dvojna številka.
(3) Časopis izhaja v slovenskem jeziku, in sicer v tiskani in elektronski verziji.
(4) Brezplačen izvod časopisa v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Kočevje in javni zavodi ter javna podjetja v Občini Kočevje, časopis v elektronski obliki pa se objavi na spletni strani občine.
(5) Časopis ureja in pripravlja odgovorni urednik in uredniški odbor.
4. člen
(Podatki navedeni na časopisu)
Na vsakem izvodu časopisa morajo biti poleg imena, obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja,
– kraj in datum izdaje ter številka časopisa,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– datum natisa časopisa,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,
– podatki o vpisu v razvid medijev,
– cena.
GLAVNI NAMEN IN CILJ ČASOPISA
5. člen
(Vsebine časopisa)
(1) Temeljna naloga časopisa je obveščanje občanov in občank občine izdajateljice o življenju in delu v lokalni skupnosti, predvsem pa o delu organov občine, njenih krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu. Poroča o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, športnih in drugih dogajanjih v občini.
(2) Dejavnost časopisa in programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanjih in raznolikosti vsebin, avtonomnosti odgovornega urednika ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
(3) Programsko zasnovo časopisa sprejme Občinski svet Občine Kočevje na predlog župana. S programsko zasnovo se podrobneje določijo namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča časopisa.
(4) Strankam in listam, katerih člani imajo sedeže v Občinskem svetu Občine Kočevje, v vsaki številki glasila pripada brezplačna objava v velikosti 1/4 barvne strani. Vsebino objave pripravijo člani sami.
PROGRAMSKI SVET
6. člen
(Sestava in naloga članov, delovanje)
(1) Člane programskega sveta s sklepom imenuje župan.
(2) Programski svet sestavljajo:
– štirje predstavniki občine izdajateljice, in sicer eden izmed zaposlenih v občinski upravi in trije predstavniki javnosti,
– predstavniki stranke ali liste, izvoljene v Občinski svet Občine Kočevje, ki jih predlaga stranka ali lista. Vsaka stranka ali lista lahko predlaga enega člana.
(3) Člani Programskega sveta so imenovani za čas trajanja mandata Občinskega sveta.
7. člen
(naloga Programskega sveta)
Programski svet v okviru svojega delovanja:
– spremlja uresničevanje programske zasnove in o tem najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu,
– obravnava pobude, mnenja, predloge in pritožbe, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje časopisa,
– sprejema finančni načrt na predlog občinske uprave ter obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi s časopisom,
– na predlog občinske uprave sprejema cenike (oglaševanje, prodajo časopisa …),
– obravnava vse spremembe v zvezi z izdajanjem časopisa, periodiko izdajanja časopisa in razširjanje časopisa,
– daje mnenje k imenovanju odgovornega urednika in članov uredniškega odbora.
8. člen
(delovanje Programskega sveta)
(1) Programski svet sprejema svoje odločitve na sejah. Vsak član programskega sveta ima en glas. Prvo sejo programskega sveta skliče in vodi župan do izvolitve predsednika sveta.
(2) Člani programskega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Seje programskega sveta po izvolitvi predsednika programskega sveta sklicuje predsednik programskega sveta.
(3) Sejo mora predsednik programskega sveta sklicati tudi na pisno zahtevo vsaj 1/2 članov programskega sveta ali župana. Če predsednik programskega sveta na pisno zahtevo vsaj 1/2 članov ali župana ne skliče v roku 14 dni po prejemu pisnega zahtevka, sejo skličejo predlagatelji sami.
(4) Poleg članov programskega sveta se seje sveta lahko udeležijo tudi župan oziroma z njegove strani pooblaščeni javni uslužbenec ter osebe, ki jih na sejo povabi sklicatelj seje.
(5) Programski svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina vseh članov.
(6) Posamezne odločitve in predlogi ukrepov so sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih članov.
9. člen
(seje Programskega sveta)
(1) Predlog dnevnega reda določi predsednik programskega sveta oziroma sklicatelj, ki sejo vodi. V primeru njegove zadržanosti sejo programskega sveta vodi njegov namestnik, ki po pooblastilu predsednika opravlja tudi vse druge naloge predsednika.
(2) Dnevni red seje se lahko razširi tudi na sami seji, če zanj glasuje večina navzočih članov programskega sveta.
(3) Programski svet glasuje javno, lahko pa glasuje tudi tajno, če se tako odloči večina prisotnih članov.
10. člen
(zapisniki sej Programskega sveta)
(1) O seji programskega sveta se vodi zapisnik, ki vsebuje glavne podatke o delu na seji: povzetek obrazložitve, točke dnevnega reda in sprejete odločitve oziroma mnenja. Zapisnik podpišeta predsednik programskega sveta in zapisnikar.
(2) Zapisnik se pošlje vsem članom programskega sveta, županu, direktorju občinske uprave in odgovornemu uredniku.
(3) Strokovna in administrativno tehnična dela za potrebe programskega sveta opravlja občinska uprava.
UREDNIŠKI ODBOR
11. člen
(Sestava uredniškega odbora)
(1) Časopis ureja petčlanski uredniški odbor, ki ga sestavljajo
– odgovorni urednik,
– pomočnik urednika oziroma novinar,
– strokovno-tehnični sodelavec – oblikovalec,
– strokovno-tehnični sodelavec – lektor,
– ter en član, ki ga izmed zaposlenih v občinski upravi imenuje župan.
(2) Člani uredniškega odbora, razen zaposleni v občinski upravi, so upravičeni do plačila za svoje storitve na podlagi sklenjene pogodbe.
(3) Člane uredniškega odbora – novinar, lektor in oblikovalec – izmed kandidatov, ki ustrezajo pogojem razpisa, ki ga pripravi občinska uprava Občine Kočevje, s sklepom izbere župan občine ustanoviteljice.
(4) Člani uredniškega odbora so imenovani za obdobje 4 let in so po preteku mandata lahko neomejenokrat ponovno imenovani.
(5) Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred potekom mandatne dobe:
– če sami zahtevajo razrešitev,
– če pri svojem delu ne spoštujejo določb veljavne zakonodaje ali tega odloka in novinarskega etičnega kodeksa,
– če delujejo v nasprotju s programsko zasnovo glasila.
12. člen
(Delo in naloge članov uredništva)
(1) Delo ostalih članov uredništva obsega: pisanje člankov, spremljanje dogajanja v občini in izven nje ter izbor tem, sodelovanje z urednikom in drugimi člani, udeleževanje uredniških sej, drugo.
(2) Administrativno-tehnično in strokovno-tehnično delo za časopis opravlja uredništvo, obsega pa: sprejemanje gradiva, prepisovanje besedil, ki niso v elektronskem zapisu, priprava oglaševalskega materiala, postavitev strani po predlogu urednika (v sodelovanju z oblikovalcem), pošiljanje nenaslovljenih in naslovljenih glasil, skrb za izvrševanje nekaterih obveznosti na podlagi Zakona o medijih, sodelovanje s pošto, tiskarno, vračanje dogovorjenega gradiva avtorjem, drugo. Hkrati člani uredništva skrbijo za lekturo besedil in prelom ter oblikovanje celotnega časopisa.
(3) Uredništvo je pri svojem delu ideološko in strankarsko neodvisno in samostojno.
ODGOVORNI UREDNIK
13. člen
(pogoji za odgovornega urednika)
(1) Odgovornega urednika izmed kandidatov, ki ustrezajo pogojem razpisa, ki ga pripravi občinska uprava Občine Kočevje, s sklepom izbere župan občine.
(2) Odgovorni urednik mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o medijih, razpisu, ki ga pripravi občinska uprava Občine Kočevje in naslednje pogoje:
– ustrezna izobrazba VII. stopnje novinarske smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju urejanja tiskanih medijev.
14. člen
(Delo in naloge odgovornega urednika)
Naloge odgovornega urednika so:
– vodi uredniški odbor,
– izvaja programsko zasnovo časopisa,
– določa uredniško politiko,
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove časopisa,
– zagotavlja redno izhajanje časopisa,
– zagotavlja in vodi dopisniško mrežo, ki jo sestavljajo člani občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij, skladov, društev in ostale zainteresirane javnosti, za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju časopisa,
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike, sodeluje pri oblikovanju posamezne številke časopisa,
– naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje pri vseh fazah nastajanja časopisa,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače,
– skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko ter načeli novinarske etike ob upoštevanju določil Zakona o medijih, skrbi za tehnično pripravo in tisk časopisa,
– opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.
15. člen
(Odgovornost odgovornega urednika)
(1) Odgovorni urednik je za izvajanje sprejete uredniške politike odgovoren občinskemu svetu, ki mu enkrat letno poroča o svojem delu.
(2) Občinski svet redno spremlja uresničevanje programske zasnove in v ta namen najmanj enkrat letno obravnava poročilo programskega sveta o uresničevanju programske zasnove.
(3) Odgovorni urednik je v okviru določene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu samostojen in neodvisen.
16. člen
(Obveznosti odgovornega urednika)
(1) Delo odgovornega urednika obsega: pregled dostavljenega gradiva, dogovor z avtorjem člankov o morebitnih spremembah ter o fotografski ali grafični opremi člankov, kontaktiranje z avtorji, priprava besedil za lektorja, priprava besedil za tisk, priprava slikovnega materiala, postavitev strani, določitev rokov – oddajanje gradiva, usklajevanje s tiskarno, izid časopisa, odločanje o objavi spornih člankov, spremljanje dogajanja v občini ter izbor tem, skrbi za vsebinsko in vizualno aktualnost časopisa, ima celoten pregled nad časopisom, vodenje uredništva, drugo.
(2) Ureja oglasne vsebine.
(3) Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in o konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan obvestiti avtorja prispevka in člane Programskega sveta.
(4) Odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika ter člani uredništva in drugi avtorji prispevkov so v okviru sprejete programske zasnove, profesionalnih pravil, meril in standardov ter novinarskega kodeksa in v skladu s tem odlokom pri svojem delu neodvisni in samostojni.
(5) Odgovorni urednik oziroma njegov namestnik je odgovoren za uresničevanje uredniške politike časopisa v skladu s programsko zasnovo.
17. člen
(Honorarji)
Novinarski prispevki v časopisu niso posebej honorirani. Občina ustanoviteljica zagotavlja stroške izdajanja časopisa le v okviru sredstev, zagotovljenih v občinskem proračunu. Avtorji prispevkov odgovarjajo za verodostojnost vsebine prispevkov. Objavljeni prispevki morajo biti avtorizirani.
OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA ČASOPISA
18. člen
(plačljivo in brezplačno oglaševanje)
(1) Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba.
(2) Objavljajo se samo plačani oglasi.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se ne plačajo:
– obvestila izdajatelja,
– objava aktov in odlokov izdajatelja,
– objave kulturnih in drugih prireditev izdajatelja,
– objave humanitarnih in dobrodelnih akcij,
– najave kulturnih in drugih prireditev društev in zavodov z omejenim prostorom, glede na odločitev odgovornega urednika.
19. člen
(prostor oglaševanja)
Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot ga določi odgovorni urednik.
20. člen
(izvajanje trženja)
Opravljanje posameznih marketinških, strokovnih ali organizacijskih opravil, povezanih z izdajanjem glasila, se lahko na podlagi razpisa naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodba.
OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE
21. člen
(Volilna in referendumska propagandna sporočila)
(1) Organizatorji volilne kampanje lahko v času volilne kampanje objavljajo volilna propagandna sporočila v skladu z zakonom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo.
Enako velja za objavljanje referendumskih propagandnih sporočil.
Odgovorni urednik mora zagotoviti vsem organizatorjem enake pogoje za objavljanje.
Odgovorni urednik določi in objavi pravila za izrabo prostora v časopisu ter predlog cenika, ki ga potrdi in sprejme tudi Programski svet.
(2) Podrobnejša pravila za objave v času volilne in referendumske kampanje v skladu z zakonom, ki ureja volilno kampanjo, sprejme Programski svet na predlog odgovornega urednika. Pravila se objavijo pred kampanjo v časopisu in na spletni strani Občine Kočevje.
22. člen
(posebna volilna številka časopisa)
V času volilne kampanje lahko izide posebna volilna številka ali priloga časopisa po predhodnem soglasju Programskega sveta. Sredstva za posebno volilno številko ali prilogo se zagotovijo s sklepom Občinskega sveta Občine ustanoviteljice.
23. člen
(plačljivo oglaševanje v času volilne kampanje)
Če želijo organizatorji volilne kampanje v glasilu objaviti dodatna sporočila, se ta zaračunajo po veljavnem ceniku.
VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA ČASOPISA
24. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja časopisa so:
– proračunska sredstva občine ustanoviteljice,
– sredstva od oglaševalskih sporočil, čestitk, osmrtnic ipd.,
– druga sredstva.
25. člen
(upravičeni stroški porabe sredstev)
Sredstva iz 24. člena tega odloka se morajo porabiti za:
– stroške priprave in tiska časopisa,
– stroške dostave časopisa,
– materialne stroške uredništva,
– plačilo storitev za odgovornega urednika in člane uredniškega odbora,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem časopisa.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(1) Izdajatelj časopisa ga je dolžan pred začetkom vpisati v razvid medijev.
(2) Člani Programskega sveta, uredniškega odbora in odgovorni urednik se imenujejo najkasneje v roku treh mesecev po sprejetju tega odloka.
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 615-1/2015-2004
Črnomelj, dne 1. aprila 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.