Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2015 z dne 13. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2015 z dne 13. 4. 2015

Kazalo

1080. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica, stran 2924.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 42., 47. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ter 17. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 5. redni seji dne 30. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), s sedežem na naslovu Sokolska 8, Ivančna Gorica, ustanavlja na področju osnovnega šolstva javna vzgojno-izobraževalna zavoda (v nadaljnjem besedilu: zavod):
1. Osnovna šola Stična kot matična šola, v čigar sestavo sodijo še:
– Podružnična šola Ambrus,
– Podružnična šola Krka,
– Podružnična šola Muljava,
– Podružnična šola Stična,
– Podružnična šola Višnja Gora,
– Podružnična šola Zagradec,
– oddelek (do 3 oddelki) za izvajanje prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom osnovnošolskega izobraževanja v sklopu matične šole.
2. Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični kot matična šola, v čigar sestavo sodita še:
– Podružnična šola Temenica,
– Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
a/ Osnovna šola Stična
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Stična.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Stična.
Sedež zavoda: Cesta občine Hirschaid 1, Ivančna Gorica.
V sestavo OŠ Stična sodijo:
– matična šola, Cesta občine Hirschaid 1, Ivančna Gorica,
– Podružnična šola v Ambrusu, Ambrus 33, 1303 Zagradec,
– Podružnična šola na Krki, Krka 1a, 1301 Krka,
– Podružnična šola na Muljavi, Muljava 3, 1295 Ivančna Gorica,
– Podružnična šola v Stični, Stična 24, 1295 Ivančna Gorica,
– Podružnična šola v Višnji Gori, Cesta na Polževo 26, 1294 Višnja Gora,
– Podružnična šola v Zagradcu, Zagradec 33, 1303 Zagradec.
b/ Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični.
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Šentvid pri Stični.
Sedež zavoda: Šentvid pri Stični 46, Šentvid pri Stični.
V sestavo OŠ Šentvid pri Stični sodijo:
– matična šola, Šentvid pri Stični 46, 1296 Šentvid pri Stični,
– Podružnična šola v Temenici, Temenica 2, 1296 Šentvid pri Stični,
– Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični (dalje: Podružnična šola v CZBO).
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
Za kakršnokoli spremembo dela v Podružnični šoli v CZBO se mora zavod dogovoriti s strokovno zdravstveno službo centra, šola pa se ne more ukiniti brez soglasja ministrstva, pristojnega za zdravstvo.
3. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga. Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri pristojnem sodišču in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime in sedež zavoda.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za pečatenje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za pečatenje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, hrambo, način varovanja in uničenja, določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik oziroma delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Akte in druge dokumente zavoda podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z bankami in Upravo Republike Slovenije za javna plačila za zavod podpisujejo akte in druge dokumente ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponirami podpisi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila za zavod, ki jih za to določi in pooblasti ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo akte in druge dokumente za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Šolski okoliši
10. člen
a/ Osnovna šola Stična
V šolski okoliš Osnovne šole Stična, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju, sodijo naselja: Ambrus, Bakrc, Bojanji Vrh, Breg pri Zagradcu, Brezovi Dol, Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas pri Zagradcu, Fužina, Grintovec, Debeče, Dedni Dol, Dobrava pri Stični, Gabrje pri Stični, Gabrovčec, Gabrovka pri Zagradcu, Gorenja vas, Gorenje Brezovo, Gradiček, Ivančna Gorica, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Kamno Brdo, Kitni Vrh, Krka, Kriška vas, Krška vas, Kuželjevec, Laze nad Krko, Leskovec, Leščevje, Mala Dobrava, Mala Goričica, Male Kompolje, Male Lese, Male Rebrce, Male Vrhe, Mali Korinj, Malo Črnelo, Malo Globoko, Malo Hudo, Marinča vas, Mekinje nad Stično, Metnaj, Mevce, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Nova vas, Obolno, Oslica, Osredek nad Stično, Peščenik, Planina, Podbukovje, Podsmreka pri Višnji Gori, Poljane pri Stični, Polje pri Višnji Gori, Potok pri Muljavi, Primča vas, Pristava nad Stično, Pristava pri Višnji Gori, Ravni Dol, Sela pri Višnji Gori, Spodnja Draga, Spodnje Brezovo, Stari trg, Stična, Stranska vas ob Višnjici, Sušica, Škrjanče, Tolčane, Trebež, Trebnja Gorica, Valična vas, Velika Dobrava, Velike Kompolje, Velike Lese, Velike Rebrce, Velike Vrhe, Veliki Korinj, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični Višnja Gora, Višnje, Vrhpolje pri Šentvidu, Vrh pri Višnji Gori, Zagradec, Zavrtače, Zgornja Draga, Znojile pri Krki.
Območja, na katerih posamezne šole zadovoljujejo potrebe po osnovnošolskem izobraževanju obsegajo za posamezne šole naslednja naselja:
– matična šola od 1. do 9. razreda: Ivančna Gorica, Mala Dobrava, Malo Hudo, Mleščevo, Mrzlo Polje, Spodnja Draga, Stična (od hišne številke 1 do vključno hišne številke 5), Stranska vas ob Višnjici, Škrjanče, Veliko Črnelo, Vrhpolje pri Šentvidu;
– oddelki s prilagojenim programom na matični šoli: vsa naselja v občini, razen v primeru nastanitve v Podružnični šoli v CZBO, ki ta program izvaja sama;
– Podružnična šola Ambrus od 1. do 5. razreda: Ambrus, Bakrc, Brezovi Dol, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Primča vas, Višnje;
– Podružnična šola Krka od 1. do 5. razreda: Gabrovčec, Gradiček, Krka, Krška vas, Laze nad Krko, Male Lese, Mali Korinj, Podbukovje, Ravni Dol, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliki Korinj, Znojile pri Krki;
– Podružnična šola Muljava od 1. do 5. razreda: Bojanji Vrh, Gorenja vas, Leščevje, Male Kompolje, Male Vrhe, Mevce, Muljava, Oslica, Potok pri Muljavi, Sušica, Trebež, Velike Kompolje, Velike Vrhe;
– Podružnična šola Stična od 1. do 3. razreda: Debeče, Dobrava pri Stični, Gabrje pri Stični, Mala Goričica, Mekinje nad Stično, Metnaj, Obolno, Osredek nad Stično, Planina, Poljane pri Stični, Pristava nad Stično, Stična (razen od hišne številke 1 do vključno hišne številke 5), Vir pri Stični;
– Podružnična šola Višnja Gora od 1. do 9. razreda: Dedni Dol, Gorenje Brezovo, Kamno Brdo, Kriška vas, Leskovec, Nova vas, Peščenik, Podsmreka pri Višnji Gori, Polje pri Višnji Gori, Pristava pri Višnji Gori, Sela pri Višnji Gori, Spodnje Brezovo, Stari trg, Velika Dobrava, Višnja Gora, Vrh pri Višnji Gori, Zavrtače, Zgornja Draga;
– Podružnična šola Zagradec od 1. do 9. razreda: Breg pri Zagradcu, Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas pri Zagradcu, Fužina, Gabrovka pri Zagradcu, Grintovec, Kitni Vrh, Kuželjevec, Male Rebrce, Malo Globoko, Marinča vas, Tolčane, Valična vas, Velike Rebrce, Veliko Globoko, Zagradec.
Podružnična šola Zagradec program osnovnošolskega izobraževanja od 6. do 9. razreda izvaja še za učence Podružnične šole Krka in Podružnične šole Ambrus.
b/ Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični
V šolski okoliš Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju, sodijo naselja: Artiža vas, Boga vas, Bratnice, Breg pri Dobu, Breg pri Temenici, Bukovica, Čagošče, Dob pri Šentvidu, Dolenja vas pri Temenici, Glogovica, Griže, Grm, Hrastov Dol, Lučarjev Kal, Male Češnjice, Male Dole pri Temenici, Male Pece, Mali Kal, Petrušnja vas, Podboršt, Pokojnica, Praproče pri Temenici, Pristavlja vas, Pungert, Pusti Javor, Radanja vas, Radohova vas, Rdeči Kal, Sad, Sela pri Dobu, Sela pri Sobračah, Selo pri Radohovi vasi, Sobrače, Šentjurje, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri Stični, Škofije, Temenica, Tmovica, Velike Češnjice, Velike Dole pri Temenici, Velike Pece, Veliki Kal, Videm pri Temenici, Vrh pri Sobračah, Zaboršt pri Šentvidu.
Območja, na katerih posamezne šole zadovoljujejo potrebe po osnovnošolskem izobraževanju obsegajo za posamezne šole naslednja naselja:
– matična šola od 1. do 9. razreda: Artiža vas, Boga vas, Breg pri Dobu, Dob pri Šentvidu, Glogovica, Griže, Grm, Hrastov Dol, Lučarjev Kal, Male Češnjice, Male Pece, Mali Kal, Petrušnja vas, Podboršt, Pokojnica, Pristavlja vas, Radohova vas, Rdeči Kal, Sad, Sela pri Dobu, Selo pri Radohovi vasi, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri Stični, Škofije, Trnovica, Velike Češnjice, Velike Pece, Veliki Kal, Zaboršt pri Šentvidu;
– Podružnična šola Temenica od 1. do 2. razreda: Bratnice, Breg pri Temenici, Bukovica, Čagošče, Dolenja vas pri Temenici, Male Dole pri Temenici, Praproče pri Temenici, Pungert, Pusti Javor, Radanja vas, Sela pri Sobračah, Sobrače, Šentjurje, Temenica, Velike Dole pri Temenici, Videm pri Temenici, Vrh pri Sobračah.
– Podružnična šola v CZBO od 1. do 9. razreda: območje celotne Republike Slovenije, in sicer za učence, ki so napoteni na zdravljenje v Center za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični.
11. člen
Učenci imajo v skladu z veljavno zakonodajo pravico do vpisa oziroma prepisa v šolo zunaj šolskega okoliša. To pravico podrobneje ureja Uredba Vlade Republike Slovenije, ki določa merila za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.
Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša. Vpis v šolo zunaj primarnega šolskega okoliša se izvede tako, da starši najprej vpišejo otroka v šolo v svojem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo v šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis.
III. DEJAVNOST ZAVODA
12. člen
Dejavnosti zavoda v okviru javne službe so:
– 47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah,
– 49.39  Drug kopenski potniški promet,
– 56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi,
– 56.290  Druga oskrba z jedmi,
– 77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup,
– 77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških
      naprav v najem in zakup,
– 68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin,
– 85.200  Osnovnošolsko izobraževanje,
– 82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– 85.5   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
      usposabljanje,
– 90.04  Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 91.011  Dejavnost knjižnic,
– 93.11  Obratovanje športnih objektov,
– 93.19  Druge športne dejavnosti.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost spremeni ali razširi.
13. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
14. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje registriranih dejavnosti.
15. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
16. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– pomočnik ravnatelja,
– strokovni organi (učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi),
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili zavoda.
1. Svet zavoda
17. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Ivančna Gorica. Zaposleni v zavodu ne morejo biti predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
   a) v svet OŠ Stična
  – iz vrst učiteljev, strokovnih in svetovalnih
  delavcev
  – matične šole v Ivančni Gorici:          2 člana,
  – podružničnih šol v Višnji Gori in Zagradcu:    1 člana,
  – vseh ostalih podružničnih šol:          1 člana,
  – izmed upravno-administrativnih ter tehničnih
  delavcev:
  b) v svet OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
  – iz vrst učiteljev, strokovnih in svetovaln ih
  delavcev matične šole:               3 člane,
  – iz vrst učiteljev, strokovnih in svetovalnih
  delavcev Podružnične šole Temenica:         1 člana,
  – izmed vseh upravno-administrativnih ter
  tehničnih delavcev:                 1 člana.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni v zavodu neposredno, na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa ta odlok in ob smiselni uporabi zakona, ki določa sodelovanje delavcev pri upravljanju. V svetu morajo biti enakomerno zastopani delavci vseh organizacijskih enot oziroma matičnih in podružničnih šol.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo starši na svetu staršev, in sicer:
   a) v svet OŠ Stična
  – iz matične šole v Ivančni Gorici:         1 člana,
  – iz podružnične šole v Višnji Gori in v
  Zagradcu:                      1 člana,
  – iz vseh ostalih podružničnih šol:         1 člana.
  b) v svet OŠ Šentvid pri Stični
  – iz matične šole v Šentvidu pri Stični       2 člana,
  – podružničnih šol v Temenici in v Centru za
  zdravljenje bolezni otrok:             1 člana.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Člani sveta zavoda izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov vseh prisotnih članov, razen v primeru imenovanja ravnatelja, takrat svet odloča z večino vseh članov sveta zavoda. Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
18. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev ali skupnost učencev,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali širitev dejavnosti,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– redno obvešča ustanovitelja o zadevah, ki so pomembne za delovanje zavoda,
– opravlja druge z zakonom ter splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
19. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu. Volilna komisija se imenuje za dobo 4 let.
20. člen
Kandidate za člane sveta zavoda lahko predlagajo učiteljski zbor posamezne šole, zbor delavcev, vsak reprezentativni sindikat v zavodu in posamezni delavci.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda so lahko vsi delavci šol, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja, ki tudi nimata pravice voliti. Predlagatelji predlagajo kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda na matični šoli, po posameznih podružničnih šolah in izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev.
21. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed delavcev zavoda. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
22. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev zavoda v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati izmed delavcev zavoda, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata izmed delavcev zavoda dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v prostorih zavoda v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
23. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji, od katere začne članom sveta teči mandat. Na prvi seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 15 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Do izvolitve predsednika sveta zavoda vodi sejo sveta dotedanji predsednik sveta zavoda.
Predsednik predstavlja in zastopa svet zavoda, podpisuje zapisnike in sklepe sveta zavoda, skupaj z ravnateljem skrbi za izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje sveta zavoda in opravlja druge naloge, potrebne za delovanje sveta zavoda.
V odsotnosti predsednika sveta zavoda opravlja naloge iz prejšnjega odstavka njegov namestnik.
Svet zavoda lahko sprejme za svoje delo poslovnik.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
24. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je predlagal sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
V primeru, da je predstavnik delavcev v svetu zavoda odpoklican ali odstopi po lastni volji, ga nadomesti naslednji na volilni listi kandidatov predstavnikov delavcev v svetu zavoda, ki je pridobil največ glasov.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
25. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
c) Odpoklic predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda
26. člen
Občinski svet Občine Ivančna Gorica lahko kot ustanovitelj zavoda predstavnike ustanovitelja odpokliče, kolikor ne izvršujejo nalog iz 18. člena odloka. O odpoklicu odloča občinski svet.
2. Ravnatelj
27. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela v zavodu,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
28. člen
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku, mu preneha mandat po zakonu. Mandat ravnatelja traja pet let.
29. člen
Ravnatelja imenuje svet zavoda. Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj tri mesece pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje ustanovitelja in
– mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če učiteljski zbor, ustanovitelj ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru pristojnemu za šolstvo. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi ravnatelja seznaniti z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev ravnatelja seznani tudi ustanovitelja, učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. V primeru, da se ravnatelja razreši na njegov predlog, svet samo obvesti ministrstvo o njegovi razrešitvi. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o razrešitvi ravnatelja s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
30. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet javnega vrtca oziroma šole ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
3. Pomočnik ravnatelja
31. člen
Zavod ima enega ali več pomočnikov ravnatelja. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelje oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
32. člen
Podružnična šola ima vodjo. Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj pet let naziv mentor. Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje podružnične šole v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
4. Strokovni organi
33. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
34. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda. Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
35. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci, in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
36. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
37. člen
Strokovne aktive v zavodu sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktiv zavoda obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev, učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
5. Svet staršev
38. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Mandat predstavnika staršev traja eno leto, posameznik pa je lahko predstavnik staršev oddelka, v katerega je vključen njegov otrok, tudi večkrat zapored.
39. člen
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe zavoda,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom,
– za svoje delo lahko sprejme poslovnik.
40. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem, staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje. Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
41. člen
Zavod ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister. Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
42. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom. Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
43. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest. Sistematizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
44. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje (nepremičnine in opremo), s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka (tudi podružničnih šol) in ga izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
45. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Vsa sredstva, potrebna za delo Podružnične osnovne šole v Centru za zdravljenje bolezni otrok, pridobiva OŠ Šentvid pri Stični iz proračuna Republike Slovenije. Prihodki in odhodki za to podružnično šolo se v internih računovodskih bilancah vodijo ločeno.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, ter investicijsko vzdrževanje in investicije. Presežek se lahko porabi tudi za nadstandardne programe in/ali za delovno uspešnost zaposlenih, vendar v skladu z zakonskimi in podzakonskimi določili, ter s predhodnim soglasjem ustanovitelja. Za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu za delovno uspešnost se uporabljajo zakonski in podzakonski predpisi, ki oblikujejo plače v javnem sektorju.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država, za šolo v Centru za zdravljenje bolezni otrok pa izrecno država.
Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
46. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod mora ustanoviti šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor sklada imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
47. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
48. člen
Ustanovitelj izvaja ustanoviteljske pravice in obveznosti v skladu s predpisi in v tem okviru zlasti:
– zagotavlja sredstva in pogoje za delo zavoda,
– daje mnenje k imenovanju ravnatelja,
– spremlja namembnost porabe sredstev,
– daje soglasje k porabi prihodkov nad odhodki sredstev,
– opravlja druge obveznosti v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod izvaja svoje pravice in obveznosti v skladu s predpisi in tem odlokom ter v tem okviru zlasti:
– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju programa razvoja šole ter o izvajanju letnega delovnega načrta zavoda,
– sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti v Občini Ivančna Gorica,
– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene,
– uresničuje druge pravice in obveznosti v skladu s tem odlokom in predpisi.
IX. JAVNOST DELA
49. člen
Delo zavoda je javno. Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili. Starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, ko to določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj zavoda ali oseba, ki jo pooblasti ravnatelj.
X. NADZOR
50. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
51. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
52. člen
Zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, se uredi s pravili. S pravili se uredi tudi notranjo organizacijo in delo zavoda.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon, ki ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
53. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 8/1996, 4/1998 in 4/2000, Uradni list RS, št. 53/08, 94/09, 57/11 in 59/13).
55. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2015-1
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti