Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015

Kazalo

1058. Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žiri, stran 2807.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPACP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žiri
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom Občina Žiri (v nadaljevanju: občina) določi mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na območju občine.
3. člen
(pomen izrazov)
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost.
II. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST NA PRIMARNI RAVNI
4. člen
(zdravstvena dejavnost na primarni ravni)
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni v občini obsega:
– osnovno zdravstveno dejavnost,
– lekarniško dejavnost.
III. IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI
5. člen
(izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni)
Zdravstveno dejavnost na primarni ravni v občini izvaja javni zdravstveni zavod, katerega soustanovitelj je občina in zasebni zdravstveni delavci na podlagi izdane koncesije.
6. člen
(zdravstvene dejavnosti na primarni ravni)
Na območju občine se zagotavlja izvajanje preventivnih in drugih programov v osnovnem zdravstvenem varstvu s pogodbo z drugim zdravstvenim domom in z zasebnimi zdravstvenimi delavci, ki opravljajo javno zdravstveno službo na podlagi koncesije.
Na način iz prejšnjega odstavka se zagotavlja izvajanje naslednjih zdravstvenih dejavnosti:
– preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
– patronažno varstvo,
– fizioterapija,
– družinska medicina,
– preventivno in kurativno zobozdravstvo.
7. člen
(lekarniška dejavnosti)
Na območju občine, v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost, lekarniško dejavnost izvaja lekarna.
8. člen
(zasebni zdravstveni delavci)
Osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost na območju občine lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost oziroma zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, določene pogoje.
Na območju občine se lahko na podlagi koncesije v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti opravljajo vse dejavnosti, ki so navedene v 6. členu odloka, zlasti pa:
– preventivno in kurativno zobozdrastvo za otroke, mladino in odrasle,
– dejavnost zdravstvenega varstva žensk,
– dejavnost patronažnega varstva in nege,
– zdravstveno varstvo odraslih (splošna družinska medicina),
– fizioterapija in rehabilitacija,
– preventivno in kurativno zdravstveno varstvo otrok in mladine.
IV. OBSEG PROGRAMOV ZA ZAGOTAVLJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI
9. člen
(obseg programov)
V Občini Žiri se v času sprejema tega odloka na način iz prvega odstavka 6. člena tega odloka, izvajajo naslednji priznani programi javne zdravstvene mreže na primarni ravni:
– dejavnost družinske medicine z 2 zdravnikoma splošne medicine s pripadajočim timom,
– dejavnost zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov z 0,40 pediatra s pripadajočim timom,
– dejavnost zobozdravstva z 2 doktorjema dentalne medicine s pripadajočim timom,
– dejavnost patronažne službe z 2 patronažnima medicinskama sestrama,
– dejavnost fizioterapije z 1 fizioterapevtom s pripadajočim timom.
Na območju občine se želi zagotoviti naslednje število kadrov za izvajanje primarne javne zdravstvene mreže:
1. za dejavnost družinske medicine z referenčno ambulanto: 3,0 zdravnikov splošne medicine s pripadajočim razširjenim timom;
2. za dejavnost zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov: 1,0 pediatrov s pripadajočim timom;
3. za dejavnost zdravstvenega varstva žensk: 1 ginekolog, s pripadajočim timom;
4. za dejavnost zobozdravstva: 2 doktorja dentalne medicine s pripadajočim timom;
5. za dejavnost patronažne službe: 2 patronažni medicinski sestri;
6. za dejavnost fizioterapije in rehabilitacije 1 fizioterapevt s pripadajočim timom.
Število kadrov iz prejšnjega odstavka se lahko skladno s cilji Ministrstva za zdravje poveča, tako da se zagotovi ustrezno število kadrov glede na merila za določitev javne mreže, ki jih sprejme Ministrstvo za zdravje.
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-5/2015-1
Žiri, dne 26. marca 2015
Župan
Občine Žiri
mag. Žakelj Janez l.r.

AAA Zlata odličnost