Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

822. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2013, stran 2528.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12) in 102. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 21. redni seji dne 26. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2013 izkazuje:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |   (v evrih)|
|   |IN ODHODKOV               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/podskupine kontov        |  Realizacija|
|   |                    |  v letu 2013|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  4.582.637,96|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.739.570,68|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  2.482.658,42|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  2.271.234,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   135.725,08|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   75.678,94|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |     20,40|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   256.912,26|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   59.446,63|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    2.605,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |    3.896,59|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |   19.289,71|
|   |in storitev               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   171.674,33|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   29.597,65|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |       0|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zem.      |   29.597,65|
|   |in neopredme. sredstev premoženja    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.813.469,63|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   498.934,10|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Sredstva iz državnega proračuna   |  1.314.535,53|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  4.960.119,28|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  1.047.644,69|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   234.512,06|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   33.888,15|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   740.424,76|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   26.851,35|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   11.968,37|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.298.218,83|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   13.432,57|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   710.747,04|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   114.913,63|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   459.125,59|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  2.559.063,82|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.559.063,82|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   55.191,94|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi osebam,   |   55.191,84|
|   |ki niso pror. upor.           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|       0|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   377.481,32|
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER    |       0|
|   |VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII  |ZADOLŽEVANJE(500)            |   512.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA(550)          |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   146.304,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –11.785,32|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   365.696,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   377.481,32|
+------+----------------------------------------+---------------+
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna s sestavni del tega zaključnega računa.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2014
Mokronog, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti