Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

800. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 2493.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB2)
R A Z G L A Š A M P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 25. 2. 2014.
Št. 1501-2/99-2014
Piran, dne 19. marca 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 34a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS 49a, 110/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314–A), 2. in 3. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 13/93 – ZNOIP, 18/94 – ZRPJS, 109/12 in 21/13) ter 11. in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB2) je Občinski svet Občine Piran na 23. redni seji dne 25. 2. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (v nadaljevanju: pravilnik) se črta prvi odstavek 1. člena in nadomesti z novim, prvim odstavkom, ki se glasi:
»Ta pravilnik ureja osnove in merila za izplačilo plač, plačil za opravljanje funkcije in sejnin funkcionarjem občine ter nagrad članom drugih organov občine, štaba za civilno zaščito ter članom drugih komisij, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, ter o povračilih stroškov in drugih prejemkov.«
V tretjem odstavku 1. člena se na koncu stavka črta besedilo: «smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena« in za besedo pravilnika doda naslednje besedilo: »v skladu z veljavno zakonodajo.«
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se črtata zadnja dva stavka in doda nov, drugi stavek, ki se glasi: «V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se na koncu prvega stavka, za besedilom: »uvrščena z odlokom« postavi pika in črta besedilo: »z upoštevanjem odprave nesorazmerja v osnovni plači.«
Drugi, tretji in četrti odstavek 3. člena se črtajo. Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Funkcija podžupana pa je določena skladno z uvrstitvijo funkcije podžupana IV v plačne razrede v razponu od 38. do 45. plačnega razreda. Plačni razred podžupana določi župan, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja poklicno, pripada tudi dodatek za delovno dobo.
Merila za oblikovanje plače oziroma plačila za opravljanje funkcije ter višino določa ta pravilnik.«
4. člen
Naziv poglavja II. Višina in način določanja dela plače se nadomesti z naslednjim besedilom: »OSNOVE IN MERILA ZA IZPLAČILO PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE IN SEJNIN.«
5. člen
Prvi odstavek 6. člena pravilnika se črta in nadomesti z novim odstavkom, ki se glasi: »Članom občinskega sveta pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta (če je bil prisoten na več kot 2/3 točk dnevnega reda), oblikovana v odstotku vrednosti plačnega razreda, v katerega je uvrščena funkcija župana Občine Piran, in sicer v naslednjih višinah:
   1. za udeležbo na seji občinskega sveta          10 %
  2. za udeležbo in predsedovanje na seji delovnega      3 %
  telesa občinskega sveta
  3. za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je  2 %«.
Za drugim odstavkom 6. člena se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati zneska, ki ga določa veljavna zakonodaja.«
6. člen
V prvem odstavku 7. člena se na koncu stavka, za besedno zvezo: »iz plačne lestvice,« postavi pika in črta besedilo: »z upoštevanjem odprave nesorazmerij v osnovni plači.«
V drugem odstavku 7. člena se na koncu odstavka črta besedna zveza: »ta pravilnik« in nadomesti z besedno zvezo: »veljavna zakonodaja.«
7. člen
8. člen se v celoti nadomesti z novim členom, ki se glasi:
»Sklep o plači županu in sklep o sejnini ali nagradi izda za posameznega občinskega funkcionarja, člana delovnega telesa, člana nadzornega odbora in člana sveta krajevne skupnosti komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Plača župana ali podžupana (kateremu plačo določi župan) je pravica, ki jima pripada na podlagi sklenjenega delovnega razmerja, s čimer se izvršijo določbe veljavne zakonodaje.
S sklepom o sejnini člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila sejnine.«
8. člen
V prvem odstavku 12. člena pravilnika se za besedo Piran postavi pika in črta preostalo besedilo, ki se ga nadomesti z naslednjim besedilom: »Nagrade za posamezno leto pa ne smejo preseči najvišjega možnega zneska, določenega v tretjem odstavku 6. člena tega pravilnika.«
V tretjem odstavku 12. člena pa se na začetku odstavka, za besedo nagrade, doda naslednje besedilo: »za opravljene nadzore in sejnine.«
9. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta drugi stavek in nadomesti z naslednjim besedilom: »Nadomestilo se izplača na podlagi akta o imenovanju«.
Drugi odstavek 13. člena se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom: »Nadomestilo iz prejšnjega odstavka tega člena se določi v odstotkih od plače župana v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja lokalne volitve in nadomestila za opravljanje funkcije članov volilnih organov.«
10. člen
Na koncu drugega odstavka 14. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Pravico do povračila stroškov lahko funkcionarji uveljavljajo, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Piran. Stroški se povrnejo v skladu z veljavnimi predpisi.«
11. člen
Za 18. členom se doda nov, 19. člen, ki se glasi: »V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.«
12. člen
19. člen postane 20. člen. Drugi in tretji odstavek novega 20. člena se črtata. Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri poračunu se upošteva vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščena funkcija župana Občine Piran, veljavna na dan potrditve mandata oziroma imenovanja.«
13. člen
20. in 21. člen se preštevilčita tako, da 20. člen postane 21. člen, 21. člen pa postane 22. člen.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1501-2/99-2014
Piran, dne 25. februarja 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico 2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo unico 2)
P R O M U L G O I L R E G O L A M E N T O
di modifica ed integrazione al Regolamento disciplinante le retribuzioni per l’espletamento delle funzioni dei funzionari comunali e dei membri degli organi interni del Consiglio comunale, nonché dei membri degli altri organi comunali e il rimborso spese
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 25 febbraio 2014.
N. 1501-2/99-2014
Pirano 19 marzo 2014
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l'art. 34a della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), l’art. 10 della Legge sul sistema salariale nel settore pubblico (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 108/09 – testo unico, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS 49a, 110/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A), gli artt. 2 e 3 della Legge sui funzionari negli organi statali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 30/90 18/91, 22/ 91, 2/91-I, 4/93, 13/93 – ZNOIP, 18/94 – ZRPJS, 109/12 e 21/13) e gli artt. 11 e 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo unico 2) il Consiglio Comunale del Comune di Pirano nella 23 riunione ordinaria il giorno 25 febbraio 2014 adotta il seguente
R E G O L A M E N T O
di modifica ed integrazione al Regolamento disciplinante le retribuzioni per l’espletamento delle funzioni dei funzionari comunali e dei membri degli organi interni del Consiglio comunale, nonché dei membri degli altri organi comunali e il rimborso spese
Art. 1
Nel testo del Regolamento disciplinante le retribuzioni per l’espletamento delle funzioni dei funzionari comunali e dei membri degli organi interni del Consiglio comunale, nonché dei membri degli altri organi comunali e il rimborso spese (di seguito: il Regolamento) è soppresso il primo comma dell'art. 1, che viene così sostituito: "Il presente regolamento stabilisce le basi ed i criteri per la definizione del trattamento economico, delle retribuzioni per l'espletamento delle funzioni e dei gettoni presenza ai funzionari comunali, delle gratifiche corrisposte ai membri degli altri organi comunali, del Comando della Protezione Civile ed ai membri di altre commissioni e/o consigli istituiti, che siano nominati dal consiglio comunale o dal sindaco, nonché il rimborso delle spese e delle altre indennità. "
Nel terzo comma dell'art. 1, alla fine del periodo è soppresso il testo “applicando in maniera conforme le disposizioni di legge di cui al primo comma del presente articolo” e dopo la parola “regolamento” si aggiunge il seguente testo “applicando in maniera conforme le disposizioni di legge vigenti.”
Art. 2
Al secondo comma dell’art. 2 sono soppresse le ultime due frasi e si aggiunge una nuova seconda frase che recita: “Il vicesindaco può esercitare la propria funzione integrato nel ruolo, se così decide in accordo con il sindaco.”
Art. 3
Al primo comma dell’art. 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole “classificata con decreto” è posto un punto ed è soppresso il testo “in conformità con la perequazione dello stipendio base.”
Il secondo, il terzo e il quarto comma dell’art. 3 sono soppressi. Si aggiungono nuovi commi secondo, terzo e quarto, come segue:
“L’indennità per l’espletamento della funzione di vicesindaco è determinata nell’ambito delle fasce retributive, riferite alla funzione di vicesindaco IV, che vanno rispettivamente dalla 38esima alla 45esima. La fascia retributiva spettante al vicesindaco, tenendo conto della portata delle sue mansioni, è determinata dal Sindaco.
Se il vicesindaco è integrato nel ruolo gli compete anche il trattamento accessorio per anzianità di servizio.
Il presente regolamento stabilisce i criteri e l’ammontare del trattamento economico ovvero la retribuzione per lo svolgimento della funzione.”
Art. 4
Il titolo del capitolo II. Ammontare e modalità di definizione del trattamento economico per la funzione fuori ruolo è sostituito da quanto segue: “BASI E CRITERI DI DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER L’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE E GETTONI PRESENZA”.
Art. 5
Il primo comma dell'art. 6 del regolamento è soppresso ed è sostituito da un nuovo comma come segue: "Ai membri del consiglio comunale spetta per la partecipazione alla seduta del consiglio comunale o alla seduta dell’organo interno dello stesso (se sono stati presenti a più di 2/3 dei punti all'ordine del giorno) un gettone presenza correlato alla fascia retributiva valida per la funzione del sindaco e stabilito nella seguente percentuale:
   1. per la partecipazione alla seduta del consiglio    10 %
  comunale
  2. per la direzione dei lavori alla seduta dell’organo   3 %
  interno del consiglio comunale
  3. per la partecipazione alla seduta dell’organo     2 %".
  interno di cui e membro
Dopo il secondo comma dell’art. 6 si aggiunge un nuovo terzo comma, come segue:
“L'importo annuo dei gettoni presenza corrisposti a ciascun membro del consiglio comunale, compresi quelli per partecipazione alle riunioni degli organi interni del consiglio comunale, non può superare l'importo determinato dalla legge applicabile.”
Art. 6
Al primo comma dell’art. 7, alla fine della frase, dopo le parole “nelle fasce retributive” è posto il punto ed è soppresso il testo “tenendo conto della perequazione dello stipendio base.”
Al secondo comma dell’art. 7 alla fine dello stesso sono soppresse le parole “dal presente regolamento” e sono sostituite dalle seguenti: “dalla legge applicabile”.
Art. 7
L’art. 8 è interamente sostituito da un nuovo articolo come segue:
“La delibera sullo stipendio del sindaco e sulla quota tabellare ossia sul gettone presenza spettante al singolo funzionario comunale, al membro dell’organo interno, al membro del comitato di controllo e del consiglio della comunità locale, viene adottata da parte della commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine.
Lo stipendio del sindaco rispettivamente del vicesindaco (il cui stipendio è stabilito dal sindaco stesso) è un diritto che compete loro in base alla stipulazione del rapporto di lavoro, in osservanza delle disposizioni di legge applicabili.
La delibera concernente il gettone presenza spettante al singolo membro del consiglio comunale costituisce la base per il calcolo dell’importo mensile di detto trattamento economico.”
Art. 8
Al primo comma dell’art. 12 del Regolamento, dopo la parola “Pirano” è posto il punto ed il resto del testo è soppresso ed è sostituito dal seguente: “Le indennità corrisposte nel singolo anno non devono superare l’importo massimo di cui al terzo comma dell’art. 6 del presente regolamento.”
Al terzo comma dell’art. 12, in principio di paragrafo, dopo la parola “indennità” si aggiunge il seguente testo “per lo svolgimento dei controlli e le gratifiche".
Art. 9
Al primo comma dell'articolo 13 è soppressa la seconda frase che viene sostituita dal seguente testo: L’indennità di gratifica è disposta in base all’atto di nomina.”
Il secondo comma dell'articolo 13 è integralmente sostituito dal seguente: “L’indennità di cui al comma precedente del presente articolo è determinata in percentuale correlata allo stipendio del sindaco, in conformità alla legislazione vigente in materia di elezioni locali ed indennità per lo svolgimento della funzione di membro negli organi elettorali.”
Art. 10
Alla fine del secondo comma dell'articolo 14, è aggiunta una nuova frase che recita: “Il diritto al rimborso spese viaggio potrà essere esercitato dai funzionari, ove trattasi di missione istituzionale al di fuori del territorio del comune di Pirano. Le spese verranno rimborsate in conformità alla normativa vigente.”
Art. 11
Dopo l’art. 18 è aggiunto un nuovo art. 19 come segue: “In ragione della neutralità di genere, i termini utilizzati nel presente regolamento e riferiti in forma maschile hanno tuttavia valenza neutra e si riferiscono sia al genere maschile e sia al genere femminile.”
Art. 12
Il precedente art. 19 è dunque classificato come art. 20. Il secondo e il terzo comma del nuovo art. 20 sono soppressi. Si aggiunge un nuovo secondo comma come segue:
“Al rispettivo calcolo si tiene conto dei valori della fascia retributiva correlata alla funzione del sindaco del Comune di Pirano in vigore alla data di conferma del mandato ovvero della nomina.”
Art. 13
Gli artt. 20 e 21 cambiano numerazione e vengono conseguentemente classificati rispettivamente articolo 21 e 22.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 1501-2/99-2014
Pirano, 25 febbraio 2014
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost