Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

792. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, stran 2485.

Na podlagi 29. in 86. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 10. marca 2014 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
1. člen
V Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 4. člena za besedo »sejah« doda vejica in besedilo »z neposrednim prenosom sej preko spletne strani MOL in z objavo slikovnega zapisa sej na spletni strani MOL«.
2. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
Razlogi za izločitev svetnika iz odločanja o posamezni zadevi zaradi pristranosti so podani v naslednjih primerih:
– v zadevah, v katerih je zanj podano nasprotje interesov, kot ga določa zakon s področja integritete in preprečevanja korupcije, in
– če obstajajo drugi tehtni razlogi, zaradi katerih bi lahko obstajal dvom v njegovo nepristranost.«.
3. člen
Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru razloga za izločitev iz prve alineje prejšnjega člena mora svetnik o tem takoj ustno obvestiti predsedujočega na seji, v primeru iz druge alineje prejšnjega člena pa svetnik pobudo za izločitev poda s pisno obrazložitvijo, ki jo predloži predsedujočemu na seji sveta.«.
4. člen
V 46. členu se beseda »Magistrata« nadomesti z besedama »Mestne hiše«.
5. člen
Za 47.b členom se doda nov 47.c člen, ki se glasi:
»47.c člen
Zvočno in slikovno snemanje sej sveta izvajajo izključno služba za organiziranje dela sveta in predstavniki akreditiranih javnih občil.«.
6. člen
V drugi alineji prvega odstavka 63. člena se besedilo »osnutka sprememb proračuna MOL« nadomesti z besedilom »predloga sprememb odloka o proračunu MOL«.
V drugem odstavku se za besedo »vendar« črta beseda »ne« in doda besedilo »čas razprave vseh svetnikov istega svetniškega kluba ne sme trajati«.
Prvi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »K razpravi se svetnik prijavi z uporabo glasovalne naprave.«. Črta se drugi stavek. Dosedanji tretji in četrti stavek postaneta drugi in tretji stavek.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Z dvigom roke se prijavi k razpravi, kadar glasovalna naprava ne deluje ali kadar je seja v prostoru, kjer take naprave ni. V tem primeru predsedujoči določi vrstni red razpravljalcev na podlagi vrstnega reda prijav.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
7. člen
V 71. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Vsi predlagani sklepi in amandmaji se med glasovanjem praviloma projicirajo na platno.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko predsedujoči prebere le tisti del amandmaja, ki je pomemben za prepoznavo vsebine amandmaja, o katerem svetniki glasujejo.«.
8. člen
V 73. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru uporabe glasovalne naprave se izpis javnega glasovanja objavi na spletni strani MOL.«.
9. člen
V 94. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Predlog za umik točke z dnevnega reda z obrazložitvijo mora svetnik ali svetniški klub poslati službi za organiziranje dela sveta najmanj 3 dni pred sejo sveta.«.
Dosedanji četrti do osmi odstavek postanejo peti do deveti odstavek.
10. člen
Prvi odstavek 116. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dobesedni zapisnik se pridobi na podlagi zvočnega in slikovnega zapisa poteka seje ter se objavi na spletni strani MOL.«.
V drugem odstavku se besedilo »Zvočni zapis se hrani najmanj 5 let in je« nadomesti z besedilom »Zvočni in slikovni zapis se hranita najmanj 4 leta in sta«.
11. člen
V drugem odstavku 122. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– rebalans, spremembe in zaključni račun proračuna MOL,«
V tretjem odstavku se v napovednem stavku črtata besedi »in drugega«.
12. člen
V prvem odstavku 143. člena se črta besedilo »oziroma odloka o spremembah proračuna MOL (v nadaljevanju: spremembe proračuna)« in besedilo »oziroma osnutek sprememb proračuna za prihodnje leto«.
13. člen
V prvem odstavku 144. člena se črta besedilo »oziroma osnutek sprememb proračuna (v nadaljevanju: osnutek proračuna)«.
14. člen
Črta se tretji odstavek 150. člena.
15. člen
151. člen se spremeni tako, da se glasi:
»151. člen
Župan predloži svetu v obravnavo zaključni račun proračuna MOL za preteklo finančno leto (v nadaljevanju: zaključni račun) v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.
Nadzorni odbor MOL mora pripraviti poročilo o zaključnem računu praviloma do 1. oktobra tekočega leta.«.
16. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-47/2007-22
Ljubljana, dne 10. marca 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost