Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

781. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013, stran 2470.

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 96.–99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 25. redni seji dne 17. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013 izkazuje:
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |                    |     v EUR|
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |  Realizacija|
|   |                    |   leta 2013|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   2.395.815|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   1.423.171|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   1.334.903|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   1.234.954|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |     63.251|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |     36.698|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |     88.268|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |     58.324|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |      671|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |       40|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     5.873|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |     23.360|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    972.644|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    142.698|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    829.946|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   2.826.342|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |    424.876|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    143.876|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     22.220|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    229.440|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     10.134|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |     19.206|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |    628.941|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |     24.782|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |    388.887|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |     44.815|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    170.457|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   1.684.183|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   1.684.183|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |     88.342|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |     87.603|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|      739|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    –430.527|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       0|
|   |naložb                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |        |
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |        |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti|        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |     16.662|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |     16.662|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |     16.662|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |    –447.189|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali|        |
|   |0 ali +                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –16.662|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |    430.527|
+------+----------------------------------------+---------------+
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Sredstva na računih proračuna iz leta 2013 v znesku 18.809,21 EUR se prenesejo v proračun Občine Bistrica ob Sotli za leto 2014.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2014-1
Bistrica ob Sotli, dne 17. marca 2014
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti