Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014

Kazalo

665. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-E), stran 2237.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. marca 2014.
Št. 003-02-3/2014-3
Ljubljana, dne 14. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU NA VODNEM, ENERGETSKEM, TRANSPORTNEM PODROČJU IN PODROČJU POŠTNIH STORITEV (ZJNVETPS-E)
1. člen
V Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odločba US in 90/12) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo:
– Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 1), nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1336/2013 z dne 13. decembra 2013 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil (UL L št. 335 z dne 14. 12. 2013, str. 17), in
– del Direktive Sveta št. 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju (UL L št. 76 z dne 23. 3. 1992, str. 14), nazadnje spremenjene z Direktivo št. 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 31).«.
2. člen
V 2. členu se 18. točka spremeni tako, da se glasi:
»18. »Formalno nepopolna ponudba« je ponudba, ki je pravočasna in ni popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila in se ne vežejo na tehnične specifikacije predmeta naročanja v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, zaradi česar jo lahko ponudnik pod pogoji iz tega zakona dopolni ali spremeni. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudbe v tem delu ni treba dopolniti oziroma spremeniti.«.
29. točka se črta, dosedanje 30. do 36. točka pa postanejo 29. do 35. točka.
3. člen
V prvem odstavku 17. člena se v a) točki vrednost »400.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »414.000 eurov«. V b) točki se vrednost »5.000.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »5.186.000 eurov«.
4. člen
V prvem odstavku 19. člena se v 6. točki na koncu tretje alineje pika nadomesti s podpičjem in doda 7. točka, ki se glasi:
»7. javna naročila opreme, tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje ali takojšnjo preprečitev nastanka neposredno grozeče škode ob naravni ali drugi nesreči, skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar je vrednost naročila nižja od vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije.«.
5. člen
V tretjem odstavku 24. člena se za kratico »US« doda vejica, besedilo »in 90/12« pa se nadomesti z besedilom »90/12 in 19/14«.
6. člen
V prvem odstavku 27. člena se črta drugi stavek.
7. člen
V prvem odstavku 32. člena se črta 5. točka, dosedanja 6. točka pa postane 5. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naročnik izvede javno naročanje:
a) po postopku oddaje naročila male vrednosti ali kateremkoli drugem postopku iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka, če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV:
– pri naročanju blaga ali storitev enaka ali višja od 40.000 eurov in nižja od 414.000 eurov ter
– pri naročanju gradenj enaka ali višja od 80.000 eurov in nižja od 844.000 eurov;
b) po postopkih iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka, če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV:
– pri naročanju blaga ali storitev enaka ali višja od 414.000 eurov in
– pri naročanju gradenj enaka ali višja od 844.000 evrov.
V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo »c) točke« nadomesti z besedilom »b) točke«.
8. člen
V prvem odstavku 35. člena se v 1. točki črta besedilo »ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi«, v 7. točki pa se za besedo »sposobnosti« črtata vejica in besedilo »postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi«.
V drugem odstavku se v prvem stavku besedilo »pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade« spremeni tako, da se glasi: »obvestiti svoj nadzorni organ, če tega nima, pa vlado«, drugi in tretji stavek pa se spremenita tako, da se glasita: »Naročnik pa mora obvestiti svoj nadzorni organ oziroma vlado, če skupna vrednost te in predhodnih sprememb znaša 10.000 eurov brez DDV in 5 % vrednosti prvotnega naročila ali več. Naročnik mora v obvestilu navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.«.
9. člen
36. člen se črta.
10. člen
V drugem odstavku 38. člena se besedilo »postopka zbiranja ponudb po prehodni objavi« nadomesti z besedilom »postopka oddaje naročila male vrednosti«.
11. člen
V petem odstavku 39. člena se v prvem in tretjem stavku besedilo »11. točke« nadomesti z besedilom »10. točke«.
12. člen
V prvem odstavku 40. člena se v prvem stavku za besedo »objavi« doda besedilo »ali postopku oddaje naročila male vrednosti«.
Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Vlada lahko za posamezne predmete javnega naročanja in kategorije naročnikov, predpiše, da morajo naročniki javna naročila oddati na elektronski dražbi.«.
13. člen
V tretjem odstavku 45. člena se v b) točki za besedo »objavi« doda besedilo »ali postopek s pogajanji brez predhodne objave«.
V petem odstavku se črta četrti stavek.
V sedmem odstavku se v napovednem stavku za besedama »odprtem postopku« črtata vejica in besedilo »postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi«.
14. člen
V prvem odstavku 48. člena se za besedama »odprtem postopku« črtata vejica in besedilo »postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi«.
15. člen
Prvi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vrste objav so:
1. periodično informativno obvestilo,
2. obvestilo o javnem naročilu,
3. obvestilo o oddaji naročila,
4. obvestilo o naročilu male vrednosti,
5. obvestilo o oddaji naročila male vrednosti,
6. obvestilo o natečaju,
7. rezultati natečaja,
8. obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku,
9. prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost,
10. poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu,
11. obvestilo o sistemu ugotavljanja sposobnosti,
12. obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma.«.
16. člen
V prvem odstavku 58. člena se črta č) točka, dosedanje d), e) in f) točka pa postanejo č), d) in e) točka.
V drugem odstavku se besedilo »f) točke« nadomesti z besedilom »e) točke«.
17. člen
V drugem odstavku 62. člena se črta besedilo »po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, obvestilo iz 10. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona pa, kadar oddaja javno naročilo«.
18. člen
64. člen se črta.
19. člen
V prvem odstavku 64.a člena se besedilo »2., 4., 6. ali 10. točke« nadomesti z besedilom »2., 4. ali 6. točke«.
20. člen
Za 74. členom se doda nov 74.a člen, ki se glasi:
»74.a člen
(pravila o uporabi finančnih zavarovanj pri javnem naročanju)
Vlada lahko za posamezne vrste predmetov javnega naročanja predpiše, ali so posamezne vrste finančnih zavarovanj obvezne oziroma dopustne, kateri finančni instrumenti so primerni za te vrste finančnih zavarovanj, v kakšni višini in trajanju ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih morajo upoštevati naročniki.«.
21. člen
Prvi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik mora objaviti obvestilo iz 2. ali 4. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona in razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, na portalu javnih naročil ali prek njega, razen če izvaja javno naročanje po postopku s pogajanji brez predhodne objave.«.
V drugem odstavku se v prvem stavku za besedo »obliki« dodata vejica in besedilo »brez predhodne registracije ali najave prevzema«.
22. člen
V prvem odstavku 81. člena se črta drugi stavek.
V drugem odstavku se besedi »drugega odstavka« nadomestita z besedilom »3. točke prvega odstavka«.
23. člen
Drugi odstavek 81.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo, pristojno za finance, vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami in jo objavi na svoji spletni strani. Vanjo se uvrsti ponudnik, ki je storil prekršek iz 3. točke prvega odstavka 106.a člena tega zakona, 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2 ali 2. točke prvega odstavka 87. člena ZJNPOV. Evidenca obsega:
– ponudnikovo polno ime in matično številko,
– datum uvrstitve ponudnika v evidenco in
– datum, do katerega je ponudnik izločen iz postopkov naročanja.«.
24. člen
Naslov 82. člena se spremeni tako, da se glasi: »(dopustne dopolnitve in spremembe ponudbe)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je ponudba formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.«.
V tretjem odstavku se v napovednem stavku za besedo »sme« dodata besedi »dopolnjevati ali«, v drugi alineji pa se za besedo »naročila« doda besedilo »v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja«.
25. člen
Prvi odstavek 83.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik mora po sprejemu odločitve iz prvega odstavka prejšnjega člena upoštevati obdobje mirovanja, razen če:
– izvaja postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 4. ali 13. točke prvega odstavka 35. člena tega zakona ali
– je v postopku javnega naročanja prejel le eno ponudbo.«.
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če je naročnik v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi in postopku s pogajanji brez predhodne objave prejel več kot eno prijavo, lahko uporabi izjemo iz druge alineje prejšnjega odstavka, če je pred sprejemom odločitve o oddaji naročila kandidate obvestil, da se jim sposobnosti ne prizna in je potekel rok za uveljavljanje pravnega varstva zoper to odločitev.
(3) Če naročnik v skladu s prvim odstavkom tega člena ne upošteva obdobja mirovanja, mora to in razlog za uporabo izjeme navesti v obvestilu iz 3. ali 5. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
26. člen
V prvem odstavku 84. člena se v prvem stavku za besedo »dopolnitvi« doda besedilo »oziroma spremembi«.
V drugem odstavku se besedilo »2., 4., 6. ali 10. točke« nadomesti z besedilom »2., 4. ali 6. točke«.
V tretjem odstavku se v drugem stavku za besedilom »so predložili ponudbo, in« črtata vejica in besedilo »razen v primeru postopka iz 6. točke prvega odstavka 32. člena tega zakona,«, v četrtem stavku pa se besedilo »2., 4., 6. ali 10. točke« nadomesti z besedilom »2., 4. ali 6. točke«.
V petem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa«. Drugi stavek se črta, na koncu tretjega stavka pa se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter svoj nadzorni organ, če tega nima, pa vlado.«.
27. člen
Za 90. členom se doda nov 90.a člen, ki se glasi:
»90.a člen
(preveritev ponudb v določenih postopkih s pogajanji brez predhodne objave)
Ne glede na peti odstavek 41. člena, peti odstavek 45. člena ter peti in šesti odstavek 48. člena tega zakona lahko naročnik v postopku s pogajanji brez predhodne objave, ki ga vodi na podlagi 4. točke prvega odstavka 35. člena tega zakona, zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti, v primeru merila ekonomsko najugodnejša ponudba pa tudi meril za izbor, z izjavo. Ne glede na prvi odstavek 81. člena tega zakona naročniku v postopku s pogajanji brez predhodne objave, ki ga vodi na podlagi 4. točke prvega odstavka 35. člena tega zakona, ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.«.
28. člen
Naslov podpoglavja »1.3. Posebne določbe za postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi« ter 92., 93. in 94. člen se črtajo.
29. člen
95.a do 95.č člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»95.a člen
(razpisna dokumentacija, izkazovanje izpolnjevanja zahtev naročnika in preveritev ponudb v postopku oddaje naročila male vrednosti)
(1) Ne glede na prvi odstavek 75. člena tega zakona naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti pripravi razpisno dokumentacijo, predvsem pogoje, ki bodo sestavni del pogodbe o izvedbi naročila, če je to potrebno in v obsegu kot je to primerno, glede na način izvajanja postopka. Naročniku ni potrebno posebej pripraviti razpisne dokumentacije, kadar so vsi potrebni podatki in podlage za oddajo ponudbe podani v objavi obvestila o naročilu male vrednosti.
(2) Ne glede na peti odstavek 41. člena, peti odstavek 45. člena ter peti in šesti odstavek 48. člena tega zakona lahko naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti, v primeru merila ekonomsko najugodnejša ponudba pa tudi meril za izbor, z izjavo. Ne glede na prvi odstavek 81. člena tega zakona naročniku v postopku oddaje naročila male vrednosti ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.
95.b člen
(nedopustnost zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila)
Ne glede na tretji odstavek 83. člena tega zakona zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila v postopku oddaje naročila male vrednosti ni dopustna. Ne glede na peti odstavek 83.a člena tega zakona teče rok za uveljavitev pravnega varstva zoper odločitev o oddaji naročila od dneva prejema odločitve o oddaji naročila.
95.c člen
(izjeme glede obveščanja organa nadzora v postopku oddaje naročila male vrednosti)
Ne glede na tretji in peti odstavek 84. člena tega zakona v postopku oddaje naročila male vrednosti naročniku ni treba obvestiti svojega nadzornega organa ali vlade o zavrnitvi vseh ponudb in odstopu od izvedbe javnega naročila.
95.č člen
(dokumentacija o postopku oddaje naročila male vrednosti)
(1) Dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti, ki jo mora voditi naročnik, sestavljajo:
– objava obvestila o naročilu male vrednosti,
– razpisna dokumentacija, če je to primerno,
– predložene ponudbe,
– odločitev o oddaji naročila in
– objava obvestila o oddaji naročila male vrednosti.
(2) Dokumentacijo lahko sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega naročila.«.
30. člen
V prvem in drugem odstavku 96. člena se vrednost »400.000 eurov« nadomesti z vrednostjo »414.000 eurov«.
31. člen
V prvem odstavku 103.a člena se besedilo »3., 5., 7. in 13. točke« nadomesti z besedilom »3., 5. in 7. točke«.
V drugem odstavku se besedilo »14. točke« nadomesti z besedilom »12. točke«.
V tretjem odstavku se besedilo »organi Republike Slovenije« nadomesti z besedo »naročniki«.
32. člen
V prvem odstavku 106. člena se v 1. točki besedilo »14. točke« nadomesti z besedilom »12. točke«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
33. člen
Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi predpis iz 64.e člena zakona.
34. člen
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. mora v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za finance, uskladiti vsebino obvestila iz 3. in 5. točke prvega odstavka 57. člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
35. člen
Postopki javnega naročanja, za katere so bila obvestila iz 2., 4., 6. ali 10. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odločba US in 90/12) poslana v objavo na portal javnih naročil pred uveljavitvijo tega zakona, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
Postopki s pogajanji brez predhodne objave, ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
Posamezna naročila, oddana na podlagi okvirnega sporazuma, sklenjenega pred uveljavitvijo tega zakona, se oddajo v skladu z določbami okvirnega sporazuma.
36. člen
Podatki o javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 17. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odločba US in 90/12) in so bila oddana v letu 2014, se sporočajo v skladu s tem zakonom.
37. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-08/14-3/15
Ljubljana, dne 6. marca 2014
EPA 1801-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti