Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

624. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Piran, stran 2146.

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF) in 46. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradni list RS, št. 5/14) je Nadzorni odbor Občine Piran na 25. redni seji dne 22. 1. 2014 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Piran
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega odbora Občine Piran (v nadaljnjem besedilu: NO) ter uresničevanje pravic in dolžnosti članic in članov NO (v nadaljnjem besedilu: član NO).
2. člen
Sedež NO je v Piranu, Tartinijev trg št. 2.
3. člen
NO uporablja pri svojem delu žig, okrogle oblike, na katerem je v sredini občinski grb, na obodu pa napis OBČINA PIRAN – NADZORNI ODBOR in COMUNE DI PIRANO – COMITATO DI CONTROLLO.
4. člen
(1) NO je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
(2) NO je pri svojem delu neodvisen, svoje naloge mora opravljati strokovno, pošteno, vestno in nepristransko. Svoje delo opravlja v skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi, statuta občine in tega poslovnika.
(3) NO mora pri svojem delu varovati uradne in poslovne tajnosti nadzorovanih pravnih oseb in osebne podatke fizičnih oseb, ki so opredeljene z zakonom. Upoštevati mora dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
(4) NO deluje dvojezično.
5. člen
(1) Delo NO je javno.
(2) Za obveščanje javnosti je pooblaščen predsednik NO. NO sme javnost obvestiti o svojih ugotovitvah takrat, ko je poročilo dokončno.
(3) Javnost se lahko omeji ali izključi v primerih, ko to določa zakon, drugi podzakonski akti, statut ali ko tako odloči NO.
II. KONSTITUIRANJE NO
6. člen
(1) NO ima 7 (sedem) članov. Člane NO, predsednika in njegovega namestnika imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
(2) Člani NO opravljajo svoje delo nepoklicno.
(3) Prvo sejo NO skliče župan. NO se konstituira, če je na prvi seji navzoča večina članov.
(4) Predsednik predstavlja NO, sklicuje in vodi njegove seje.
(5) NO dela in sprejema odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov NO, z večino glasov navzočih članov.
III. PRISTOJNOSTI
7. člen
(1) NO ima naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
(2) Pri opravljanju navedenih področij nadzora se upoštevajo kriteriji:
– zakonitosti
– pravilnosti
– namenskosti
– smotrnosti
– učinkovitosti
– gospodarnosti.
8. člen
NO v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
IV. ORGANIZACIJA DELA
9. člen
NO samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju v roku za pripravo osnutka proračuna predloži županu in občinskemu svetu.
10. člen
Delo NO organizira in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika ali od njega pooblaščen član NO.
11. člen
(1) Predsednik NO:
– predstavlja NO,
– vodi in organizira delo NO,
– sklicuje in vodi seje NO,
– predlaga dnevni red za seje NO,
– podpisuje sklepe in zapisnike NO,
– skrbi za izvajanje sklepov NO,
– sestavi program dela in predlog potrebnih sredstev za delo NO,
– zastopa ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge NO pred organi občine ter organi uporabnikov proračunskih sredstev,
– opravlja druge naloge po sklepu NO.
(2) Predsednik NO redno sodeluje z županom občine, člani občinskega sveta in občinsko upravo.
(3) Predsednik NO ali pooblaščeni član se udeležuje sej občinskega sveta, zastopa stališča NO in po potrebi sodeluje v razpravah iz pristojnosti NO. O tem je dolžan poročati na naslednji seji NO.
(4) Redna letna poročila občinskemu svetu poda predsednik oziroma pooblaščeni član NO.
12. člen
Namestnik predsednika NO:
– nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti,
– izvaja druge naloge, za katere ga pooblasti predsednik.
13. člen
(1) Član NO:
– se udeležuje sej NO,
– izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi NO,
– ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva NO.
(2) Član NO ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije.
(3) Član NO nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana NO, odškodninsko in kazensko odgovoren.
14. člen
(1) Strokovna in administrativna opravila za potrebe NO opravlja občinska uprava.
(2) Občinska uprava zlasti:
– skrbi za pripravo gradiv,
– pripravlja vabila in izvaja organizacijsko tehnična opravila za sejo,
– piše zapisnike seje, pripravlja pisne odpravke sklepov in poročil,
– obvešča člane NO o sejah občinskega sveta in sprejetih aktih ter aktih župana in o drugih sprejetih predpisih (zakonih, podzakonskih aktih), ki so povezani z delom NO,
– obvešča predsednika o porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delo NO,
– vodi evidenco prisotnosti,
– vodi dokumentarno gradivo za NO v skladu s predpisi,
– opravlja druge naloge, za katere jo zadolži NO.
(3) Župan oziroma direktor občinske uprave določi uslužbenca, ki stalno sodeluje z NO.
V. SEJE NO
15. člen
NO dela na rednih, izrednih ali dopisnih sejah.
16. člen
Na sejah člani NO načrtujejo in usklajujejo svoje delo, določajo prednostne naloge nadzora in njihove nosilce ter določajo časovne in stroškovne okvire načrtovanih nalog.
17. člen
(1) Redne seje sklicuje predsednik NO.
(2) Sklic redne seje sestavlja predlog dnevnega reda s pripadajočim gradivom. Sklic redne seje se pošlje članom NO sedem dni pred dnem, določenim za sejo. Posamezno gradivo se lahko posreduje tudi kasneje, če predlagatelj ugotovi, da je obravnava kasneje posredovanega gradiva potrebna za odločanje NO.
18. člen
Izredno sejo skliče predsednik NO na svojo pobudo ali na pobudo kateregakoli člana NO. Zahtevi za sklic izredne seje mora biti priloženo gradivo, o katerem naj odbor odloča. Zahteva za sklic izredne seje se poda predsedniku v pisni obliki. Za sklic izredne seje ne velja rok iz prejšnjega člena.
19. člen
(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje. Na dopisni seji ni mogoče odločati o zadevah, ki se nanašajo na nadzor proračunskega uporabnika.
(2) Dopisna seja se opravi v fizični ali elektronski obliki vročenega vabila s priloženim gradivom in predlogom sklepa, ki se predlaga v sprejem, ter osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje).
(3) Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom.
(4) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov NO.
20. člen
NO veljavno odloča, če je na seji navzočih večina članov odbora. Navzočnost se ugotavlja na začetku seje in pred vsakim glasovanjem.
21. člen
Predlagana odločitev je sprejeta z večino glasov navzočih članov.
22. člen
NO odloča z javnim ali tajnim glasovanjem.
23. člen
NO odloča praviloma z javnim glasovanjem. S tajnim glasovanjem lahko NO odloča, če tako določa zakon, statut in ta poslovnik ali če tako sklene NO pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da vsak član. O predlogu za tajno glasovanje se glasuje.
24. člen
(1) O vsaki seji NO se piše zapisnik.
(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa:
– podatke o navzočnosti članov NO na seji,
– o udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji,
– o sprejetem dnevnem redu,
– kdo je razpravljal,
– o sklepih, ki so bili sprejeti.
(3) Zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji. Vsak član NO ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloča NO. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.
(4) Zapisnik podpišeta predsedujoči na seji in pooblaščeni javni uslužbenec, ki je vodil zapisnik.
(5) Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje, se ne prilaga v gradivo za redno sejo in ne objavlja. Člane NO seznani z njim pred potrjevanjem zapisnika predsedujoči.
(6) Skrbnik arhiva in tekoče dokumentacije je javni uslužbenec v občinski upravi, zadolžen za administrativno pomoč pri delu NO.
VI. NAČIN DELA NA SEJI
25. člen
(1) Seje NO vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika ali pooblaščen član.
(2) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani NO. Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet.
26. člen
(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti člane, kdo izmed članov NO je opravičil svojo odsotnost.
(2) Navzočnost članov NO ugotovi predsedujoči na podlagi poročila o prisotnosti med sejo.
(3) Ko predsedujoči ugotovi, da je na seji prisotna večina članov, je NO sklepčen.
(4) Predsedujoči obvesti člane, kdo je bil na sejo povabljen.
(5) Porabniki proračunskih sredstev in strokovni delavci občinske uprave so se na vabilo predsednika NO dolžni udeležiti seje in poročati o delu in nalogah, ki jih opravljajo in ki so predmet nadzora.
27. člen
(1) NO na začetku seje določi dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda NO razpravlja in odloča po vrsti o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato pa o predlogih, da se dnevni red razširi.
(3) NO lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so razlogi zanj nastali po sklicu seje in če je zadeva take narave, da je nujna takojšnja obravnava na seji NO ter če je bilo članom izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda NO razpravlja in glasuje.
(4) Po sprejetih odločitvah da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
28. člen
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po sprejetem vrstnem redu.
(2) NO kot prvo točko dnevnega reda praviloma obravnava pregled sklepov in potrditev zapisnika prejšnje seje.
(3) Pregled sklepov zadnje seje NO in poročilo o njihovi izvedbi poda predsedujoči.
29. člen
Predsednik NO po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda oblikuje sklep in ga da na glasovanje. Predsednik zaključi sejo, ko so bile obravnavane vse točke dnevnega reda. Predsednik sme prekiniti sejo, če o tem soglaša večina prisotnih članov, vendar se mora seja nadaljevati najpozneje v 15 (petnajstih) dneh.
30. člen
(1) K razpravi se lahko priglasijo člani NO in drugi prisotni, če so bili vabljeni na sejo v vezi z zadevo, ki se obravnava.
(2) Vključitev v razpravo dovoli predsedujoči po vrstnem redu priglasitve, najprej članom odbora, nato pa še ostalim prisotnim, ki se priglasijo k razpravi.
(3) Predlagatelj točke dnevnega reda oziroma razpravljavec sme razpravljati le o vprašanju, ki je na dnevnem redu.
(4) Če razpravljavec ne govori o zadevi, ki se obravnava v okviru točke dnevnega reda, ga predsedujoči opomni.
(5) Če razpravljavec tudi po opominu krši določbo prvega odstavka, mu lahko predsedujoči odvzame besedo.
(6) Predsedujoči dovoli članu NO ne glede na vrstni red priglasitve, če želi:
– opozoriti na napako ali želi popraviti navedbo, ki bi povzročila nesporazum, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum, ki vodi razpravo v napačno smer,
– opozoriti na kršitev poslovnika ali kršitev dnevnega reda.
VII. VZDRŽEVANJE REDA NA SEJI
31. člen
(1) Za red na seji skrbi predsednik NO.
(2) Za kršitev reda na seji lahko predsednik NO izreče naslednje ukrepe:
– opomin: v primeru, ko član neupravičeno sega govorniku v besedo ali kako drugače krši red na seji,
– odvzame besedo: v primeru, ko član ne upošteva izrečenega opomina in nadaljuje s kršenjem reda na seji,
– odstranitev s seje: v primeru, ko član kljub odvzemu besede huje krši red na seji in onemogoča delo NO.
(3) Član NO, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje, mora takoj zapustiti sejno dvorano.
(4) Član, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje, ima pravico v treh dneh vložiti ugovor zoper odločitev predsednika na seji NO. O ugovoru odloči NO na prvi naslednji seji.
32. člen
Predsednik NO lahko odredi, da se iz sejne dvorane odstrani vsak udeleženec ali poslušalec, ki krši red na seji.
33. člen
V primeru, da predsednik NO z ukrepi iz 31. člena tega poslovnika ne more ohraniti red, prekine sejo NO.
VIII. UVEDBA NADZORA
34. člen
(1) NO sprejme letni program nadzora in na njegovi podlagi pripravljen predlog finančnega načrta za prihodnje proračunsko leto, ki ga pošlje v uskladitev županu. Pri tem mora NO upoštevati roke glede priprave proračuna občine.
(2) Člani NO lahko podajo predsedniku predloge za uvedbo nadzora.
(3) Pri oblikovanju predlogov za uvedbo nadzora je NO dolžan upoštevati obveznosti NO, ki izhajajo iz statuta občine.
35. člen
(1) NO lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če NO želi poleg rednega nadzora istočasno izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program (izredni nadzor), mora najprej dopolniti nadzorni program. Pobudo za izvedbo izrednega nadzora lahko podajo člani NO, občinski svet, župan in občani. Predlagatelji so pri tem dolžni navesti predmet nadzora, obseg nadzora in cilje nadzora.
(2) Dopolnitev oziroma sprememba programa se posreduje županu in občinskemu svetu. Dopolnitev ali sprememba nadzornega programa morata biti obrazložena.
36. člen
(1) NO opravi nadzor na podlagi sklepa o uvedbi nadzora.
(2) Sklep o uvedbi nadzora mora vsebovati ime, sedež ter delovno področje uporabnika javnih sredstev (nadzorovani organ), vsebino nadzora, čas nadzora ter ime člana NO, ki bo nadzor neposredno opravil. Če izvaja nadzor več članov hkrati, se s sklepom določi vodja nadzora (poročevalec).
(3) S sklepom o uvedbi nadzora je NO dolžan seznaniti župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna. Od dne vročitve sklepa o izvedbi nadzora nadzorovani osebi do dne začetka izvajanja nadzora mora preteči najmanj 10 (deset) dni.
(4) V postopku nadzora je nadzorovani organ dolžan članu NO, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član NO, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke v okviru svoje zadolžitve, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana.
(5) Predsednik NO izloči člana NO iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
(6) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
1. je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom NO v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,
2. je član NO skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
3. če je član NO udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
(7) Izločitev člana NO v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član NO. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri NO. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.
(8) Član NO se je dolžan izločiti sam tudi takrat, kadar obstaja dejansko ali potencialno navzkrižje interesov.
(9) O izločitvi odloči predsednik NO.
(10) O izločitvi predsednika NO odloči NO z večino glasov vseh članov.
IX. NAČRT NADZORA
37. člen
(1) Izvedba nadzora se opravi na podlagi načrta nadzora, ki je sestavni del sklepa o uvedbi nadzora.
(2) Načrt nadzora mora poleg sestavin, določenih v drugem odstavku 35. člena, vsebovati tudi podrobnejši opis predmeta in obsega nadzora ter način dela članov, ki nadzor opravljajo.
(3) Načrt nadzora izdelajo člani NO, ki so zadolženi za nadzor. NO lahko sprejme odločitev, da se načrt nadzora izdela pred sprejetjem sklepa o uvedbi nadzora. V ta namen NO določi člane, ki so zadolženi za pripravo načrta nadzora in rok za njegovo izdelavo.
X. IZVAJANJE NADZORA
38. člen
(1) Na začetku izvajanja nadzora se s pooblaščeno osebo nadzorovanega organa praviloma opravi začetni sestanek z namenom seznanitve z vsebino, obsegom in predvidenim potekom nadzora, pridobitve podatkov in dokumentacije za začetek nadzora ter določitve pooblaščenih oseb nadzorovanega organa, ki bodo sodelovali pri nadzoru.
(2) Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog NO imenuje občinski svet.
39. člen
(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila NO občine.
(2) O izvajanju posameznih nalog nadzora ter o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih v postopku nadzora pripravi poročevalec osnutek poročila, ki ga sprejme NO.
(3) Osnutek poročila ni informacija javnega značaja.
40. člen
(1) Osnutek poročila pošlje NO v pregled nadzorovanemu organu, ki ima pravico v roku 15 (petnajst) dni od prejema osnutka poročila vložiti pri NO ugovor na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Naslovnik mora prevzeti pošiljko v 15 (petnajstih) dneh. Če nadzorovana oseba v roku ne prevzame pošiljke, se opravi osebna vročitev v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
(2) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.
(3) Člani NO, ki so opravljali nadzor, se morajo o navedbah nadzorovane osebe opredeliti in svojo odločitev obrazložiti v predlogu končnega poročila skladno z določili Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09). Podani ugovor se po potrebi uskladi na zaključnem sestanku, ki ga člani NO, ki opravljajo nadzor, skličejo pred pripravo predloga končnega poročila.
(4) V predlogu končnega poročila se navede tudi, ali je nadzorovana oseba posredovala ugovor in ali je bil sklican zaključni sestanek. Če je nadzorovana oseba posredovala ugovor, zaključni sestanek pa ni bil sklican, je predsednik NO dolžan odgovorno osebo nadzorovane osebe povabiti na sejo NO, na kateri se obravnava predlog končnega poročila, in ji dati možnost pojasniti navedbe iz ugovora.
41. člen
(1) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi NO poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončni akt NO in mora biti v naslovu poročila kot tako navedeno.
(2) Poročilo mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge.
(3) Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore nadzorovanega organa iz odzivnega poročila.
(4) V poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovanega organa je NO upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.
(5) Dokončno poročilo se pošlje nadzorovanemu organu, županu in občinskemu svetu.
(6) Končno poročilo NO je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani Občine Piran.
(7) O svojem delu in ugotovitvah, do katerih pride z izvajanjem nadzora nad poslovanjem posameznih pravnih in drugih oseb, obvešča NO javnost z javno predstavitvijo končnih poročil na seji občinskega sveta, preko sredstev javnega obveščanja ali na tiskovnih konferencah. Za obveščanje je pristojen predsednik NO ali od njega pooblaščen član.
42. člen
(1) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
(2) Z ocenami NO presodi, kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovanega organa smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.
(3) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovanega organa pravilno in/ali smotrno.
(4) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovani organ posloval v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih moral upoštevati pri svojem poslovanju.
(5) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in/ali neuspešno.
(6) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovani organ enake učinke lahko dosegel pri manjših stroških.
(7) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovani organ dosegel večje učinke.
(8) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovanega organa.
43. člen
(1) Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu poslovanju nadzorovanega organa. Priporočila in predlogi morajo biti jasno izraženi, izvedljivi in preverljivi.
(2) V priporočilih in predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati NO o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva.
44. člen
(1) Če je NO ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovanega organa, mora o kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
(2) V primeru, da NO ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je odgovorna oseba nadzorovanega organa storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
(3) O tem obvesti občinski svet in župana.
45. člen
(1) Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju so:
– uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki so določeni s proračunom,
– uporaba državnih sredstev v nasprotju z določili zakona,
– oddaja javnih naročil v nasprotju z zakoni, ki urejajo javna naročila, oziroma oddaja del brez javnega razpisa, če bi bilo potrebno za njihovo izvedbo izvesti javni razpis,
– prevzemanje obveznosti in/ali izplačilo sredstev proračuna za namene, ki niso bili predvideni v proračunu,
– prevzemanje obveznost in/ali izplačilo sredstev proračuna v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva,
– prodaja finančnega ali stvarnega premoženja v nasprotju z zakonodajo,
– večkratno ponavljanje enakih ali podobnih lažjih kršitev.
(2) Hujše nepravilnosti predstavljajo vse kršitve predpisov, pri katerih znesek nepravilnosti presega 2 odstotka prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov zaključnega računa preteklega leta, vse kršitve zakonskih določil, ki se v zakonu štejejo za prekrške, vsa kazniva dejanja in vse nepravilnosti, ki jih člani NO soglasno opredelijo kot hujše po kontekstu.
46. člen
(1) Nadzorovani organ je dolžan spoštovati mnenja, priporočila in predloge NO. Župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila NO in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge NO.
(2) Župan je dolžan NO tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina in drugi) ter za poslovanje občine pomembnimi odločitvami.
(3) Župan je dolžan vabiti predsednika in člane NO na seje občinskega sveta ter NO obveščati o pomembnejših ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.
47. člen
NO mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.
XI. MNENJA IN OPOZORILA NO
48. člen
NO v posameznih zadevah lahko izda mnenje ali opozorilo, in sicer na lastno pobudo ali na predlog občinskega sveta, župana ali posameznega uporabnika javnih sredstev.
XII. SREDSTVA ZA DELO NO
49. člen
Sredstva za delo NO se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta NO.
50. člen
Članom NO pripada nadomestilo za udeležbo na sejah NO in občinskega sveta, kadar se obravnavajo zadeve iz pristojnosti NO, nadomestilo za opravljeno delo v zvezi s pripravo in izvedbo nadzora ter drugim delom za račun in potrebe NO.
51. člen
(1) Višina potrebnih sredstev za delo NO se določi s finančnim načrtom, pripravljenim na podlagi letnega programa nadzora v skladu s sprejetim občinskim proračunom.
(2) Odredbodajalec sredstev za delo NO je župan. Župan lahko za odredbodajalca pooblasti predsednika NO.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
52. člen
(1) Poslovnik se sprejme z večino glasov vseh članov NO.
(2) Spremembe tega poslovnika se sprejmejo po enakem postopku kot poslovnik.
53. člen
Za vprašanja in zadeve delovanja NO, ki niso opredeljena s tem Poslovnikom, se uporabljajo določila Statuta Občine Piran in Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran.
54. člen
Z dnem uveljavitve tega Poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Nadzornega odbora z dne 14. marca 2011.
55. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-1/2011
Piran, dne 22. januarja 2014
Predsednica
Marjetka Česnik l.r.
Visto l’art. 32 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 94/07 testo unico 2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10, 84/10 e 40/12 – ZUJF) e l’art. 46 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico, (Gazzetta ufficiale della RS, 5/14), il Comitato di Controllo del Comune di Pirano nella 25ª seduta ordinaria del 22 gennaio 2014 adotta il seguente
R E G O L A M E N T O
interno del Comitato di Controllo
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato di Controllo del Comune di Pirano (più avanti nel testo: il CdC), nonché le modalità di attuazione di diritti e doveri dei membri del medesimo CdC (più avanti nel testo: i membri CdC).
Art. 2
La sede del CdC è situata in Pirano, Piazza Tartini n. 2.
Art. 3
Il CdC espleta il proprio operato mediante l’utilizzo di un proprio timbro di forma circolare, al centro del quale è rappresentato lo stemma comunale ed in circonferenza la dicitura: OBČINA PIRAN – NADZORNI ODBOR e COMUNE DI PIRANO – COMITATO DI CONTROLLO.
Art. 4
(1) Il CdC è l'organo supremo di controllo della spesa pubblica nel comune.
(2) Il CdC è funzionalmente indipendente ed esercita la propria missione in modo professionale, diligente e con assoluta imparzialità. Il CdC persegue le proprie finalità in conformità alle disposizioni della Legge sulle autonomie locali, dello Statuto comunale e del presente Regolamento.
(3) Il CdC, nell’ambito del proprio operato, tutela i dati ritenuti oggetto di segreto d’ufficio e relativi alle persone giuridiche sottoposte a controllo, come pure i dei dati personali delle persone fisiche, come definito dalla legge. Deve tenere in considerazione la dignità, la reputazione e l'integrità delle persone.
(4) Il CdC nel proprio operato applica il bilinguismo.
Art. 5
(1) L’operato del CdC è pubblico.
(2) A rilasciare i comunicati pubblici è autorizzato il presidente del CdC. Il CdC può informare il pubblico dei suoi risultati nella fase in cui il rapporto è finalizzato.
(3) La pubblicità dell’operato può essere limitata o esclusa nei casi previsti dalla legge, agli atti inferiori, dallo statuto o se così deciso dal CdC.
II. COSTUITUZIONE DEL CdC
Art. 6
(1) Il CdC è composto da 7 (sette) membri. I membri del CdC, il presidente ed il sostituto presidente sono nominati dal consiglio comunale, fra i cittadini al più tardi entro 45 giorni dalla sua prima riunione.
(2) I membri del CdC espletano il proprio lavoro in maniera onoraria (fuori ruolo).
(3) La prima seduta di CdC è convocata dal sindaco. Il CdC è costituito allorché la prima riunione veda la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.
(4) Il presidente del CdC gode delle funzioni di rappresentanza, nonché convoca e presiede le riunioni.
(5) Il CdC opera e delibera validamente se alla seduta sia presente la maggioranza dei membri, approvando le delibere a maggioranza dei presenti.
III. COMPETENZE
Art. 7
(1) CdC ha i seguenti poteri:
– effettua il monitoraggio in materia di disposizione del patrimonio del Comune,
– controlla la destinazione d’uso e l’opportunità d’impegno dei mezzi del bilancio comunale,
– svolge il controllo delle operazioni finanziarie dei soggetti fruitori dei mezzi di bilancio.
(2) Il controllo nei suindicati settori viene svolto in osservanza dei seguenti criteri:
– legalità,
– correttezza,
– destinazione d’uso,
– opportunità d’impegno,
– efficienza,
– economicità.
Art. 8
Il CdC, nell'ambito delle proprie prerogative, accerta la legittimità e la regolarità dell’operato degli organi comunali, dell’amministrazione municipale, degli enti ed istituzioni pubblici, delle imprese pubbliche, dei fondi comunali, di altri fruitori dei mezzi di bilancio comunale e delle persone autorizzate a gestire i fondi pubblici comunali e i beni comunali, valutando pure l'efficacia e l’economicità della gestione della spesa comunale pubblica.
IV. PIANIFICAZIOINE DEL LAVORO DEL CdC
Art. 9
Nell’adozione del programma di lavoro il CdC è autonomo. Il programma di lavoro si compone del programma annuale di controlli e della proposta del piano di finanziamento presentati, entro di termini di stesura del progetto di bilancio, al sindaco ed al consiglio comunale.
Art. 10
Il lavoro del CdC è diretto ed organizzato dal presidente ed in sua assenza dal sostituto o da un membro autorizzato all’uopo dal presidente.
Art. 11
(1) Il Presidente del CdC:
– rappresenta il CdC;
– ne dirige ed organizza le attività;
– convoca presiede le riunioni;
– propone l’ordine del giorno delle sedute;
– adotta le deliberazioni e ne sottoscrive i verbali;
– provvede all’attuazione dei provvedimenti deliberativi;
– elabora il programma operativo e la proposta per i fondi necessari al corretto svolgimento delle attività;
– espone gli accertamenti, i pareri, le raccomandazioni ed i suggerimenti del CdC di fronte alle autorità comunali e le autorità degli utenti dei mezzi di bilancio;
– esegue altre attività con ragione delle decisioni intraprese dal CdC.
(2) Il presidente del CdC collabora regolarmente con il Sindaco, i membri del il consiglio comunale e l'Amministrazione comunale.
(3) Il presidente del CdC, ovvero un membro autorizzato, partecipa alle riunioni del consiglio comunale, rappresenta le posizioni del CdC e, se necessario, partecipa ad incontri dedicati a tematiche rientranti nell’ambito delle competenze del CdC, cui è tenuto a riferire alla successiva riunione dello stesso.
(4) È compito del presidente o di un membro autorizzato del CdC presentare al consiglio comunale le relazioni ordinarie annuali.
Art. 12
Il sostituto presidente del CdC:
– ne fa le veci in sua assenza,
– svolge altri compiti affidatigli dal presidente.
Art. 13
(1) I membri del CdC hanno il dovere di:
– partecipare alle riunioni del CdC;
– svolgere compiti di monitoraggio, conformemente ad orientamenti e conclusioni tratte dal CdC;
– hanno diritto di richiedere e ricevere dall’Amministrazione comunale le necessarie informazioni al corretto esercizio delle loro funzioni, ove le dette informazioni non siano richieste dal CdC stesso, a seguito di loro proposta.
(2) I membri del CdC non possono essere ritenuti responsabili per opinioni, dichiarazioni o voti espressi nell’adempimento delle loro funzioni.
(3) I membri del CdC non godono di immunità alcuna e rispondono civilmente e penalmente per le loro azioni, allorché non strettamente connesse all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, in qualità di membri.
Art. 14
(1) Gli adempimenti di natura professionale ed amministrativa per le esigenze del CdC sono curati dall’amministrazione comunale.
(2) Nell’esercizio di tali compiti, l'amministrazione comunale in particolare:
– provvede alla predisposizione dei materiali,
– redige gli inviti e svolge attività organizzative e tecniche attinenti alle sedute,
– redige i verbali delle stesse e produce copie scritte delle delibere e relazioni, spedizione delle stesse inclusa,
– informa i membri del CdC circa le riunioni e gli atti approvati del consiglio comunale e gli atti del sindaco nonché in merito ad altri provvedimenti normativi (leggi, regolamenti di attuazione), associabili al lavoro del CdC,
– informa il presidente dell’utilizzazione dei fondi stanziati per i lavori del CdC,
– mantiene un registro delle presenze,
– provvede alla conservazione del materiale documentale del CdC in conformità alle norme di legge,
– esegue altre attività demandatele dal CdC.
(3) Il Sindaco e/o il Direttore dell’Amministrazione comunale designa un funzionario con l’incarico di responsabile amministrativo per la collaborazione con il CdC.
V. SEDUTE DEL CdC
Art. 15
Il CdC si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e per corrispondenza.
Art. 16
Durante le riunioni, i membri del CdC pianificano e coordinano il loro lavoro, definiscono le attività di controllo prioritarie ed i responsabili per il relativo svolgimento, determinando i tempi e i costi delle operazioni pianificate.
Art. 17
(1) Le sedute ordinarie sono convocate dal presidente del CdC.
(2) L’avviso di convocazione della seduta contiene la proposta dell’ordine del giorno allegata di rispettive documentazioni. La convocazione personale deve essere ricevibile dai membri almeno entro il settimo giorno antecedente la data di riunione. I singoli materiali possono essere trasmessi loro anche in secondo tempo, ove il proponente reputi che il materiale presentato successivamente possa essere rilevante per la deliberazione del CdC.
Art. 18
La seduta straordinaria del CdC può essere convocata dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi membro del CdC. La richiesta di convocazione di una seduta straordinaria deve essere corredata dal materiale che sarà oggetto di deliberazione. La richiesta di convocazione della seduta straordinaria è data al presidente per iscritto. La convocazione di una seduta straordinaria non è soggetta ai termini di cui nel precedente articolo.
Art. 19
(1) Nei casi in cui non è possibile convocare una riunione straordinaria la seduta può essere svolta per corrispondenza. Alla seduta svolta per corrispondenza non si può deliberare in merito a questioni attinenti all’ispezione dei fruitori di bilancio.
(2) La seduta per corrispondenza si esegue in base all’invito notificato personalmente o mediante posta elettronica con il materiale allegato e la proposta di delibera da adottare, e con il voto espresso personalmente o mediante posta elettronica. Con ragione delle modalità della seduta per corrispondenza, l’avviso di convocazione deve recarne anche i termini temporali (la data esatta e la durata di tale riunione, ovvero l’ora entro cui è prevista la conclusione della stessa).
(3) La seduta per corrispondenza ha forza deliberativa, allorché l'invito sia stato regolarmente trasmesso a tutti i membri.
(4) La proposta di delibera presentata in occasione di una seduta per corrispondenza è adottata ove si sia espressa a favore la maggioranza dei membri votanti del CdC.
Art. 20
Il CdC delibera validamente se alla seduta è presente la maggioranza di tutti i suoi membri. La presenza del numero legale si accerta all’inizio della seduta e prima di ogni votazione.
Art. 21
La deliberazione proposta è adottata a maggioranza dei membri presenti.
Art. 22
Il CdC delibera a scrutinio palese ovvero a scrutinio segreto.
Art. 23
Il CdC delibera, di norma, a scrutinio palese. Il CdC può deliberare a scrutinio segreto solamente quando previsto dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento oppure ove il CdC stesso decida in tal senso prima di mettere ai voti una singola questione. La proposta di votazione a scrutinio segreto è sottoposta all’approvazione mediante il voto.
Art. 24
(1) Dello svolgimento di ciascuna seduta del CdC viene redatto il processo verbale.
(2) Il verbale esplicita i principali elementi sui lavori della seduta ed in particolare:
– l’evidenza delle presenze dei membri;
– l’evidenza sulle presenze alla seduta degli invitati, dei rappresentanti del pubblico e dei residenti,
– l’ordine del giorno approvato,
– i relatori e/o partecipanti alla discussione,
– le decisioni adottate.
(3) Il processo verbale deve essere corredato dall’invito in copia originale e dai materiali presentati o discussi alla seduta. Ogni membro ha il diritto di presentare osservazioni sul verbale. In merito all’opportunità delle stesse decide il CdC. In caso di accoglimento, le stesse devono essere annotate nel verbale con le pertinenti modifiche.
(4) Il verbale approvato è firmato dal presidente del CdC e dal segretario verbalizzante dipendente dell'amministrazione comunale.
(5) Il verbale della riunione preclusa al pubblico, ovvero di quella parte di seduta che si è svolta a porte chiuse, non viene allegato al materiale per la seduta ordinaria e non viene reso pubblico. I membri del CdC vengono verbalmente ragguagliati in merito da parte del presidente dei lavori del CdC preliminarmente all’approvazione del verbale.
(6) Gli archivi amministrativi e la documentazione di ordinaria amministrazione sono custoditi da parte del pubblico ufficiale dell’amministrazione comunale, responsabile per l'assistenza amministrativa nel lavoro di CdC.
VI. SVOLGIMENTO DEI LAVORI ALLA SEDUTA
Art. 25
(1) Le riunioni del CdC sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal sostituto presidente o da un membro autorizzato.
(2) La proposta di ordine del giorno della riunione è predisposta dal presidente, mentre tutti i membri del CdC possono sottoporre argomenti da inserire all’ordine del giorno. Il presidente è tenuto a mettere all'ordine del giorno la materia proposta con delibera del consiglio comunale.
Art. 26
(1) All’apertura della seduta, il presidente informa i presenti in merito ai membri assenti giustificati.
(2) Il presente accerta quindi quali dei membri siano presenti sulla scorta del rapporto sulle presenze alla riunione.
(3) Allorché il presidente si sinceri della presenza della maggioranza dei membri, la seduta si dà per deliberativa in quanto il quorum è raggiunto.
(4) Il presidente informa i membri, in merito ai soggetti che sono stati invitati ad intervenire alla seduta.
(5) I fruitori dei mezzi di bilancio, come pure il personale professionale dell'amministrazione comunale, sono tenuti a partecipare alle sedute ogniqualvolta invitati dal presidente del CdC, al fine di riferire sulle attività e i compiti svolti, che sono oggetto di verifica.
Art. 27
(1) Il CdC definisce l’ordine del giorno all’inizio della seduta.
(2) Nel determinare l’ordine del giorno il CdC delibera dapprima in merito alle proposte di rimuovere dall’ordine del giorno determinati punti e successivamente in merito alle proposte di ampliamento.
(3) Le proposte per l’ampliamento dell’ordine del giorno possono essere approvate dal CdC esclusivamente ove le motivazioni siano emerse successivamente alla convocazione della seduta ed ai membri sia stata utilmente e tempestivamente fatta pervenire la documentazione necessaria a valutare l’inserimento della questione all’ordine del giorno, al più tardi entro la seduta stessa. In merito alle proposte di ampliamento il CdC discute e delibera.
(4) Dopo aver approvato le singole proposte di rimozione di determinati argomenti dall’ordine del giorno, ovvero di ampliamento dello stesso, il presidente pone all’approvazione l’ordine del giorno nella sua globalità.
Art. 28
(1) I singoli argomenti all’ordine del giorno vengono trattati per ordine consecutivo, così come indicati dal documento approvato.
(2) Il CdC, di norma, come primo punto all'ordine del giorno esegue la revisione delle delibere approvate e delibera l’approvazione del verbale della riunione precedente.
(3) La revisione delle delibere approvate alla seduta precedente è presentata dal presidente che riferisce in merito alla loro attuazione.
Art. 29
Al termine dell’esame del singolo argomento all’ordine del giorno, il presidente formula il testo della delibera da sottoporsi in approvazione. Ad esaurimento di tutti i punti dell’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la sessione. Ove così valutato, egli, previo parere favorevole della maggioranza dei membri presenti, può dichiarare la sospensione della seduta, che dovrà altresì essere ripresa entro e non oltre 15 giorni.
Art. 30
(1) Si possono iscrivere alla discussione i membri del CdC ed altri presenti in quanto invitati alla riunione in relazione alla materia in esame.
(2) La parola è concessa dal presidente ai membri e quindi agli altri presenti nell'ordine in cui sono iscritti alla discussione.
(3) L’oratore può trattare solo dell’argomento all’ordine del giorno cui è dedicata la seduta e per la quale ha ricevuto l’invito ad esprimersi da parte del presidente.
(4) Se l’oratore non si attiene all’ordine del giorno o supera il tempo previsto per l’intervento il presidente lo richiama all’ordine.
(5) Se anche dopo il richiamo l’oratore continua a non attenersi all’ordine del giorno ovvero continua con l’intervento, il presidente può toglierli la parola.
(6) Il presidente può dare la facoltà di parola ad un membro del CdC indipendentemente dall'ordine di iscrizione alla discussione, nel caso in cui questi desidera:
– far notare un errore o correggere una citazione motivo di potenziali equivoci, ovvero un elemento informativo ritenuto improprio od impreciso in grado di produrre malintesi o effetti distorsivi sull’andamento della la sessione dibattimentale;
– richiamare l'attenzione in merito all’infrazione del regolamento o al mancato rispetto dell’ordine del giorno.
VII. MANTENIMENTO DELL’ORDINE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Art. 31
(1) Il presidente è incaricato di mantenere l’ordine nell’ambito della seduta.
(2) Per le infrazioni commesse nell’ambito della seduta del CdC il presidente può attuare i seguenti provvedimenti:
– il richiamo all'ordine: nel caso in cui un membro senza giustificati motivi interrompe l’intervento dell’oratore o se in un altro modo non rispetta l’ordine durante la seduta,
– la revoca della facoltà di parola: si applica allorquando un oratore, pur essendo stato già richiamato all’ordine, insista a non rispettare l’ordine alla seduta,
– l’allontanamento dalla seduta o da parte della seduta: viene disposto nei confronti di membro o di un altro oratore che nonostante sia stato richiamato all’ordine e nonostante gli sia stata revocata la facoltà di parola, persista a non rispettare l’ordine durante la seduta in modo da rendere impossibile il regolare svolgimento dei lavori del CdC.
(3) Il membro del CdC nei confronti del quale viene attuato il provvedimento che ne prevede l’allontanamento dalla seduta o da parte di essa deve abbandonare immediatamente l’aula nella quale si svolge la seduta.
(4) Un membro del CdC nei confronti del quale è stato attuato il provvedimento di allontanamento dalla seduta, entro tre giorni può presentare ricorso contro la decisione del presidente in occasione della sessione. In merito al ricorso decide il CdC alla prima sessione successiva.
Art. 32
Ove il corretto svolgimento della seduta risulti gravemente compromesso il presidente può disporre l’allontanamento di ciascun partecipante o rappresentante del pubblico che violi l'ordine nel corso della riunione.
Art. 33
Se il presidente non è in grado di mantenere l’ordine con i provvedimenti di cui nell’art. 31, dispone l’interruzione della seduta.
VIII. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO
Art. 34
(1) Il CdC adotta un programma annuale di monitoraggio e sulla base dello stesso redige una proposta di piano finanziario per l'esercizio successivo, da inviarsi in approvazione e/o armonizzazione al sindaco. Nel fare ciò il CdC rispetta i termini di stesura del bilancio comunale.
(2) Le proposte di avvio della fase di controllo possono essere avanzate e presentate al presidente da parte dei membri del CdC.
(3) Nell’atto di formulazione delle proposte per l’avvio della fase di controllo il CdC è si conforma agli obblighi derivanti dallo statuto comunale.
Art. 35
(1) Il CdC può iniziare il processo di controllo soltanto ove l’attività sia specificata nell’apposito programma. Se il CdC, in aggiunta ai controlli di cui nel programma ordinario, desidera effettuare allo stesso tempo una verifica non facente parte del programma di controlli (vale a dire un controllo straordinario) deve preliminarmente procedere all’integrazione del programma medesimo. L’iniziativa di promuovere un controllo straordinario rientra fra le prerogative dei membri del CdC, del consiglio comunale, del sindaco e dei cittadini stessi.
I proponenti sono tenuti ad indicare il tema del controllo, l’entità della verifica e gli obiettivi di tale monitoraggio.
(2) Le modifiche e le integrazioni al programma sono trasmesse al sindaco e al consiglio comunale. Le modifiche e integrazioni al programma di supervisione devono essere corredate da apposita motivazione.
Art. 36
(1) Il procedimento del controllo inzia con l’emissione della delibera di merito adottata dal CdC.
(2) La delibera di avvio dell’accertamento deve contenere il nome, la sede e l'area operativa del fruitore dei fondi pubblici (destinatario della verifica), nonché il nominativo del membro del CdC che effettuerà direttamente il controllo. Se il controllo sarà esercitato da più membri contesutalemtne, si stabilisce con delibera il responsabile del controllo (che funge anche da relatore).
(3) La delibera sull’avvio dell’accertamento deve essere notificata oltre alla persona responsabile del diretto interessato, anche al sindaco. Dalla data di notifica della deliberazione alla persona oggetto di accertamento, fino alla data d’inizio dell’accertamento stesso, devono trascorrere almeno 10 (dieci) giorni.
(4) Nel procedimento di controllo l’organo coinvolto presenta al CdC la necessaria documentazione, partecipa e fornire ulteriori delucidazioni e spiegazioni in merito a quanto constatato. Il membro del CdC che esegue un'ispezione potrà disporre di tutte le informazioni utili a svolgere i compiti affidatigli.
(5) Il presidente del CdC può estromettere un membro da un caso particolare, ove si riconoscano circostanze che pongano elementi di dubbio sulla sua imparzialità.
(6) Si avvalora l’esistenza delle circostanze di cui sopra qualora:
1. la persona responsabile, il rappresentante legale, l’institore o il delegato della persona controllata abbia con un membro del CdC dei legami familiari consanguinei in linea retta o collaterale fino al quarto grado, oppure se convive con lo stesso nell’unione matrimoniale o di fatto, oppure abbia con esso dei legami familiari collaterali fino al secondo grado, ancorché il matrimonio o le unioni coniugali siano cessate,
2. il membro del CdC sia tutore, genitore adottivo, persona in affido o adottata dal responsabile, rappresentante legale, l’institore o delegato della persona controllata,
3. il membro del CdC sia stato coinvolto o risulta tuttora coinvolto nel procedimento, oggetto del controllo.
(7) L'estromissione di un membro di CdC nel singolo caso particolare può essere richiesta dal soggetto controllato ovvero dal membro del CdC stesso. La richiesta deve essere presentata al CdC. Nel documento è necessario specificare le circostanze su cui è fondata la richiesta di estromissione.
(8) Un membro del CdC è tenuto all’autoesclusione anche in presenza di un reale o potenziale conflitto di interessi.
(9) In merito all’estromissione decide il presidente del CdC.
(10) Sull’estromissione del presidente decide il CdC a maggioranza di tutti i membri.
IX. PIANO OPERATIVO D’ACCERTAMENTO
Art. 37
(1) La verifica ha luogo in conformità al relativo piano operativo d’accertamento, che è parte integrante della delibera sull’avvio del controllo.
(2) Il piano di monitoraggio, oltre agli elementi di cui nel secondo comma dell’art. 35, deve contenere anche una descrizione dettagliata dell'oggetto e dell’entità del controllo, nonché dei metodi di lavoro dei membri incaricati dell’ispezione.
(3) Il piano di monitoraggio viene predisposto dai membri del CdC incaricati di svolgere l’accertamento. Il CdC può disporre che tale piano sia elaborato preliminarmente all’adozione della decisione d’avvio accertamento. A tale scopo, il CdC individua i membri incaricati di elaborare il piano e ne definisce il relativo termine di stesura.
X. ESECUZIONE DELLE VERIFICHE
Art. 38
(1) Il procedimento di regola si avvia mediante un primo incontro con il destinatario della verifica, al fine di informarlo sul contenuto, il tenore e lo svolgimento della stessa, nonché acquisire i dati e le documentazioni necessarie e concordando l’individuazione di un interlocutore presso il soggetto destinatario.
(2) Specifici compiti tecnici di controllo possono essere svolti da un esperto designato da parte del Consiglio comunale, su proposta del CdC.
Art. 39
(1) La relazione di monitoraggio deve contenere le componenti necessarie in conformità alla legge e al regolamento sulle componenti obbligatorie nella relazione del CdC del Comune.
(2) In merito all’attuazione dei compiti di controllo individuali ed a conclusioni, valutazioni e pareri assunti nel processo di monitoraggio, è predisposta una bozza di relazione da parte del relatore che viene presentata in approvazione al CdC.
(3) La bozza di relazione non costituisce un’informazione di carattere pubblico.
Art. 40
(1) Il testo del rapporto preliminare è trasmesso dal CdC in visione al destinatario del procedimento, il quale può presentare opposizione riguardo a singole citazioni (nota oppositiva), agendo entro il termine di quindici giorni dalla notifica. Il destinatario deve prendere in consegna la spedizione entro il termine di 15 giorni. Se il soggetto controllato non ritira la spedizione entro il termine prefisso, viene effettuata la notifica diretta domiciliare obbligatoria, in conformità alla Legge sul procedimento amministrativo generale.
(2) La nota oppositiva, a fronte dei rilievi sollevati dal CdC, esplicita le osservazioni, pareri e posizioni dell’interessato. In presenza dei documenti di prova, gli stessi vanno allegati alla nota oppositiva.
(3) I membri incaricati della verifica si esprimono in merito alle obiezioni sollevate dal destinatario del procedimento, motivando la propria decisione nella proposta di rapporto finale, così come nel Regolamento sulle componenti obbligatorie del rapporto del Comitato comunale di Controllo (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 23/09). Se necessario i pareri in merito all’opposizione espressa vengono concordati nel corso della riunione di chiusura, convocata dai membri del CdC incaricati, preliminarmente alla sottoposizione della proposta di relazione finale.
(4) Nella proposta di relazione finale va annotata anche la presentazione dell’opposizione da parte del destinatario del procedimento e l’eventuale convocazione dell’incontro risolutivo. In presenza dell’atto oppositivo senza che un incontro risolutivo sia stato convocato, il presidente del CdC invita il rappresentante del destinatario alla seduta con ordine del giorno la proposta di relazione finale, al fine di permettere il miglior chiarimento delle proprie argomentazioni.
Art. 41
(1) Basandosi sulla bozza di relazione e sulla nota oppositiva presentata dall’interessato il CdC redige un rapporto con raccomandazioni e suggerimenti. Tale relazione è l'atto finale del CdC, elemento da desumersi anche dal titolo della stessa.
(2) La relazione deve contenere gli stessi elementi così come nella bozza, incluse le raccomandazioni ed i suggerimenti.
(3) Nella descrizione dei risultati di accertamento concernenti le irregolarità devono essere segnalate le risposte formulate dall’ente controllato nella nota a seguito.
(4) La relazione deve mettere chiaramente in evidenza le parti della nota oppositiva prese in considerazione dal CdC nella singola fase di accertamento.
(5) La relazione finale è inviata all'organo controllato, al sindaco e al consiglio comunale.
(6) La relazione finale del CdC è un informazione di carattere pubblico e come tale se ne dà evidenza sul sito internet del Comune di Pirano.
(7) Il CdC informa l’opinione pubblica sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti nell’esercizio del controllo delle attività delle persone giuridiche o di altra natura, con la presentazione pubblica della relazione finale alla riunione del Consiglio Comunale, attraverso i media o in conferenza stampa. Spetta al presidente del CdC o ad un membro da lui designato rilasciare informazioni al pubblico.
Art. 42
(1) I risultati degli accertamenti devono addurre fatti completi e veritieri, riscontrati nel corso del controllo e su cui basare le valutazioni, i pareri, i consigli e/o i suggerimenti.
(2) Nel formulare una valutazione il CdC esprime il suo giudizio indicando le norme violate (concernenti le irregolarità delle operazioni) e la sua stima sulla correttezza della gestione del soggetto controllato, secondo i criteri utilizzati nel controllo.
(3) Nel parere viene espressa la valutazione sulla regolarità e/o opportunità delle operazioni intraprese e svolte dall’organo controllato.
(4) La gestione è considerata irregolare qualora l'autorità controllata abbia operato contrariamente alle norme, al bilancio approvato e agli altri atti (ad es. contratto individuale, contratto collettivo ed altri atti generali ed individuali) che dovrebbero essere presi in considerazione nella rispettiva attività.
(5) La gestione è ritenuta irrazionale nel caso in cui le rispettive operazioni vengono valutate come antieconomiche e/o inefficienti e/o inefficaci.
(6) La gestione è considerata come antieconomica ove la mole d’attività realizzata dall’autorità controllata, a parità di effetti, è potenzialmente raggiungibile a costi inferiori.
(7) La gestione inefficiente è quella in cui impiegando le medesime risorse è prevedibile l’ottenimento di risultati migliori.
(8) La gestione inefficace è quella in cui non sono stati realizzati gli obiettivi aziendali prefissi.
Art. 43
(1) Le raccomandazioni ed i suggerimenti sono predisposti affinché l’organo controllato possa migliorare la qualità della gestione aziendale. Le raccomandazioni e le proposte devono essere chiare, fattibili e verificabili.
(2) Le raccomandazioni e le proposte devono indicare anche il termine entro il quale il responsabile dell'autorità controllata ha il dovere di riferire al CdC sull’attuazione delle misure correttive suggerite, ovvero sottoporre le motivazioni allorché consigli e suggerimenti fossero disattesi.
Art. 44
(1) Ove il CdC riscontri gravi violazioni delle disposizioni o irregolarità gestionali da parte del soggetto verificato, come determinato dal presente Regolamento, informa obbligatoriamente il ministero competente e la Corte dei Conti, entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della relazione.
(2) Nel caso in cui il CdC constati la sussistenza di un fondato sospetto che il responsabile dell' ente controllato abbia commesso una violazione o un reato, informa obbligatoriamente le autorità competenti delle forze dell'ordine delle proprie osservazioni.
(3) Ne vengono informati pure il consiglio comunale ed il sindaco.
Art. 45
(1) Costituiscono gravi violazioni delle norme legislative e irregolarità nella gestione aziendale le seguenti operazioni:
– utilizzo dei fondi di bilancio per finalità diverse da quelle previste dallo stesso,
– l'utilizzo dei fondi erariali in violazione delle disposizioni di legge,
– l'aggiudicazione degli appalti in contrasto con le leggi in materia di contrattualistica pubblica, ovvero affidamento di lavori in carenza di gara pubblica, per quanto opportuno e necessario con ragione della fattispecie reale ed amministrativa,
– l’assunzione di impegni di spesa e/o erogazione di fondi di bilancio contrariamente alla destinazione d’uso prevista dallo stesso,
– l’assunzione di impegni di spesa e/o l'erogazione di fondi di bilancio per un ammontare superiore a quanto previsto dalle rispettive voci di bilancio,
– la cessione del patrimonio finanziario e reale del Comune,
– la reiterazione di identiche o simili violazioni minori.
(2) Si considerano irregolarità gravi tutte le violazioni delle norme in cui l’importo relativo alle irregolarità superi il 2 % del gettito delle entrate e delle spese rilevate nel conto consuntivo dell'esercizio precedente; sono reputate irregolarità gravi anche tutte le violazioni e i reati che infrangono le norme di legge, così come i comportamenti illeciti o irregolari, ove definiti tali, all’unanimità, da parte dei membri CdC.
Art. 46
(1) I soggetti verificati sono tenuti ad osservare i pareri, i consigli ed i suggerimenti del CdC. Il Sindaco e gli organi competenti dei fruitori dei mezzi di bilancio sono tenuti ad esaminare le relazioni finali ed i pareri prodotti dal CdC e conformemente alle proprie competenze, aderire ai suggerimenti e raccomandazioni emergenti.
(2) Il sindaco è tenuto ad informare correntemente il CdC riguardo a leggi e regolamenti rilevanti, nonché atti comunali in materia di finanza pubblica e del governo locale (bilancio comunale, decreti, statuto, atto di inquadramento e l'atto che istituisce il sistema salariale, atti di istituzione di persone giuridiche di diritto pubblico fondate dal Comune e altri), ovvero mediante rilevanti provvedimenti decisori per la gestione dell’amministrazione locale.
(3) Il sindaco ha l'obbligo di invitare il presidente ed i membri del CdC alle riunioni del Consiglio comunale ed informare il CdC in merito agli accertamenti rilevanti, che rientrano nelle competenze del consiglio comunale e che riguardano la regolarità e l’opportunità dell’impegno dei mezzi nella gestione amministrativa comunale, come pure nella gestione finanziaria delle persone giuridiche di diritto pubblico, istituite dal Comune.
Art. 47
Il CdC relaziona il Sindaco e il Consiglio comunale in merito alle proprie conclusioni (e alla propria attività) almeno una volta all'anno, presentando una relazione di merito sul lavoro svolto e sull'utilizzo dei fondi, proponendo pure soluzioni per il miglioramento dell’operatività nel rispettivo settore operativo.
XI. PARERI E DIFFIDE DEL CdC
Art. 48
Il CdC può esprimere pareri e disporre diffide in relazione a specifici argomenti, tanto per propria iniziativa, quanto dietro richiesta del Consiglio comunale, del Sindaco o di un singolo gestore di fondi pubblici.
XII. FONDI PER IL LAVORO del CdC
Art. 49
I fondi per il lavoro del CdC sono garantiti dal bilancio comunale ad una voce particolare di bilancio, sulla base del programma di lavoro annuale e del piano finanziario del CdC.
Art. 50
Ai membri del CdC spetta una gratifica – gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del CdC e del Consiglio comunale quando si tratti di materie di competenza del CdC, inclusa un’indennità per l’attività svolta in relazione alla preparazione e realizzazione dei controlli e verifiche, nonché in relazione ad altre mansioni svolte in nome e per conto del CDC.
Art. 51
(1) L'importo dei fondi necessari per il lavoro del CdC è determinato dal piano finanziario, redatto sulla base del programma annuale di controllo conformemente al bilancio comunale approvato.
(2) La persona autorizzata a disporre dei mezzi per il lavoro del CdC è il sindaco. Il sindaco può autorizzare in merito anche il presidente del CdC.
XIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 52
(1) Il regolamento interno è approvato a maggioranza dei voti di tutti i membri del CdC.
(2) Le modifiche al presente regolamento sono adottate secondo la medesima procedura valida per il regolamento.
Art. 53
Per le questioni e aree di attività del CdC non espressamente disciplinate dal presente Regolamento, si applicano analogamente le norme dello Statuto del Comune di Pirano e del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Pirano.
Art. 54
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento interno del Comitato di Controllo approvato in data 14. 3. 2011.
Art. 55
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 011-1/2011
Pirano, 22 gennaio 2014
La presidente
Marjetka Česnik m.p.

AAA Zlata odličnost