Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

589. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, stran 2052.

Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14.a člena, desetega odstavka 20. člena, desetega odstavka 21. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena
1. člen
V Pravilniku o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (Uradni list RS, št. 61/05 in 66/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik določa vrste zelenjadnic, za katere velja ta pravilnik; zahteve in pogoje, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, razen semena; zahteve za dobavitelja; vsebino obrazca vloge za izdajo dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja; vsebino etikete in potrdila, ki ju izda dobavitelj; postopek nadzora in spremljanja dobaviteljev ter razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, v skladu z:
– Direktivo Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (Kodificirana različica) (UL L št. 205 z dne 1. 8. 2008, str. 28), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2013/45/EU z dne 7. avgusta 2013 o spremembi direktiv Sveta 2002/55/ES in 2008/72/ES ter Direktive Komisije 2009/145/ES glede botaničnega imena paradižnika (UL L št. 213 z dne 8. 8. 2013, str. 20), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/72/ES),
– Direktivo Komisije 93/61/EGS z dne 2. julija 1993 o določitvi načrtov s pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic razen semena v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS (UL L št. 250 z dne 7. 10. 1993, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 93/61/EGS) in
– Direktivo Komisije 93/62/EGS z dne 5. julija 1993 o izvedbenih ukrepih za nadzor in spremljanje dobaviteljev in obratov v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (UL L št. 250 z dne 7. 10. 1993, str. 29).«.
2. člen
V 5. členu se v drugi alineji besedilo »s četrtim odstavkom 9. člena Direktive 92/33/EGS« nadomesti z besedilom »s tretjim odstavkom 9. člena Direktive 2008/72/ES«.
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »Fitosanitarni upravi Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.
4. člen
Četrti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za naknadno kontrolo iz tretje alinee prvega odstavka tega člena odvzame pristojni fitosanitarni inšpektor vzorce za preverjanje sortne pristnosti in čistosti, in sicer od določenega deleža partij razmnoževalnega in sadilnega materiala, ki so dane na trg, ne glede na državo pridelave. Odvzeti vzorci se preverijo v poskusih na polju, ki jih opravi izvajalec preizkušanja sort, imenovan v skladu s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin. Šteje se, da partija razmnoževalnega ali sadilnega materiala zelenjadnic, od katere je bil odvzet vzorec, glede sortne pristnosti in čistosti ustreza zahtevam iz 3.1. točke Priloge 2 tega pravilnika, če se v poskusih na polju in z laboratorijskimi testi ugotovi, da je delež za sorto netipičnih rastlin:
– pri lubenici, meloni, visokem in nizkem fižolu, grahu ter bobu: največ 5 %,
– pri solati, feferonu, papriki, kumari, kumarici, navadni buči, ter vrtni buči ali bučki: največ 8 %,
– pri zeleni, radiču za siljenje, listnatem in glavnatem radiču ter špinači: največ 15 %,
– pri ostalih vrstah: največ 10 %.«.
V petem odstavku se besedilo »njenih spletnih straneh (http://www.furs.si)« nadomesti z besedilom »njeni spletni strani«.
5. člen
V Prilogi 1 se besedilo »Lycopersicon esculentum Mill.« nadomesti z besedilom »Solanum lycopersicum L.«.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2014.
Št. 007-606/2013
Ljubljana, dne 4. marca 2014
EVA 2013-2330-0180
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje