Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

588. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena zelenjadnic, stran 2051.

Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o trženju semena zelenjadnic
1. člen
V Pravilniku o trženju semena zelenjadnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 66/07 in 45/10) se v 1. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Direktivo Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 33), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2013/45/EU z dne 7. avgusta 2013 o spremembi direktiv Sveta 2002/55/ES in 2008/72/ES ter Direktive Komisije 2009/145/ES glede botaničnega imena paradižnika (UL L št. 213 z dne 8. 8. 2013, str. 20), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/55/ES) in«.
2. člen
V 2. členu se besedilo »Lycopersicon esculentum Mill.« nadomesti z besedilom »Solanum lycopersicum L.«.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »Direktivo Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic« nadomesti z besedilom »Direktivo 2002/55/ES«.
V drugem odstavku se besedilo »Fitosanitarna uprava Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.
4. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za preverjanje skladnosti semena, ki se uradno potrdi oziroma trži na območju Republike Slovenije, z zahtevami iz tega pravilnika, organ za potrjevanje oziroma pristojni inšpektor uradno odvzame vzorce semena za naknadno kontrolo kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: naknadna kontrola).«.
Sedmi in osmi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(7) V naknadni kontroli se v sortnih preizkusih na kontrolnem polju in z laboratorijskimi testi preverijo sortna ali vrstna pristnost in čistost, zdravstveno stanje ter izpolnjevanje drugih zahtev glede kakovosti semena, predpisanih s tem pravilnikom. Za opravljanje naknadne kontrole se uporabljajo metode za naknadno kontrolo semena, ki jih sprejme Uprava, kjer so tudi dosegljive.
(8) Šteje se, da partija semena zelenjadnic, od katere je bil uradno odvzet vzorec za naknadno kontrolo, ustreza zahtevam tega pravilnika, če se na podlagi rezultatov laboratorijske analize kakovosti in preverjanja sortne pristnosti in čistosti na kontrolnem polju ugotovi, da vzorec semena, ki je bil odvzet:
1. v postopku uradne potrditve, ustreza zahtevam, predpisanim s tem pravilnikom za kategorijo, v katero je bila uradno potrjena partija, od katere je bil odvzet vzorec;
2. na trgu, glede kakovosti in zdravstvenega stanja ustreza zahtevam iz priloge 2, delež za sorto netipičnih rastlin, na podlagi katerih se ocenita sortna pristnost in čistost na kontrolnem polju, pa sme biti:
– pri lubenici, meloni, visokem in nizkem fižolu, grahu ter bobu: največ 5 %,
– pri solati, feferonu, papriki, kumari, kumarici, navadni buči, ter vrtni buči ali bučki: največ 8 %,
– pri zeleni, radiču za siljenje, listnatem in glavnatem radiču ter špinači: največ 15 %,
– pri ostalih vrstah: največ 10 %.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2014.
Št. 007-605/2013
Ljubljana, dne 28. februarja 2014
EVA 2013-2330-0179
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje