Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014

Kazalo

550. Odlok o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju Občine Grad, stran 1982.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12 in 57/12), 3. člena Zakona o prekrških – ZP-1 (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8 in 21/13), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grad (Uradni list RS, št. 12/00 in 136/06) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 27. redni seji dne 7. junija 2013 sprejel
O D L O K
o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju Občine Grad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe, urejanje in čiščenje javnih površin (v nadaljevanju besedila: javna služba) tako, da določa:
– načine urejanja javnih in drugih površin na območju Občine Grad,
– zunanji videz naselij v Občini Grad in
– urejanje, vzdrževanje in varovanje javnih površin.
2. člen
Javne površine po tem odloku so:
1. ulice, pločniki, ceste, mostovi, obrežja potokov, varovalni pas ceste, gozdne ceste, turistične in pešpoti,
2. avtobusne postaje, postajališča, avtobusne čakalnice, parkirni prostori, tržnice, telefonske govorilnice,
3. javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh in objektih ter javne oziroma varovane zelene površine,
4. otroška in športna igrišča,
5. pokopališča,
6. gramoznice,
7. okolica javnih vodovodnih zajetij,
8. obrežja melioracijskih jarkov,
9. druga zemljišča v javni rabi.
3. člen
S tem odlokom se poleg površin iz 2. člena urejajo tudi naslednje površine:
1. funkcionalna zemljišča ob javnih objektih (npr. dostopne poti, dovozi, parkirni prostori, zelenice ob stanovanjskih blokih in podobno),
2. nezazidana stavbna zemljišča,
3. druga zemljišča v javni rabi.
4. člen
S tem odlokom se poleg javnih površin iz 2. in 3. člena tega odloka urejajo tudi določeni posegi na zasebnih zemljiščih, ki zadevajo skupne interese vseh občanov in vplivajo na širšo okolico.
5. člen
Za pooblaščene izvajalce gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin po tem odloku se štejejo Režijski obrat Občine Grad in tisti usposobljeni izvajalci (pravne ali fizične osebe), ki jim je bilo opravljanje določenih dejavnosti poverjeno s koncesijo ali drugo ustrezno pogodbo.
II. JAVNA SNAGA
a) Vzdrževanje javne snage
6. člen
Za vzdrževanje javne snage na javnih površinah (2. člen) skrbijo pooblaščeni izvajalci, v primerih 2. in 6. točke 2. člena pa lastniki teh površin.
Za vzdrževanje javne snage na površinah iz 3. člena tega odloka skrbijo lastniki.
7. člen
Na površinah iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
1. odmetavati papir in druge smeti,
2. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
3. odlagati smeti, odpadke, dračje in vejevje, gradbeni material, embalažo, dotrajana vozila, tehnične predmete in kosovni material ipd.,
4. prati motorna in druga vozila, razen na nezazidanih stavbnih zemljiščih v zasebni lasti,
5. nekontrolirano odvajanje meteorne vode iz zgradb in zemljišč,
6. odvajati odpadne vode iz greznic v meteorno kanalizacijo, v cestne odtočne jaške in na javne površine,
7. stresati, puščati ali metati na javno pot kakršnekoli predmete in material, kar bi oviralo ali ogrožalo promet na njej in
8. opravljati kakršnakoli dela brez dovoljenja pristojnega občinskega organa.
8. člen
Na površinah iz 4. člena tega odloka je prepovedano:
1. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
2. nekontrolirano odvajanje meteornih voda iz zgradb in zemljišč,
3. odvajanje fekalnih voda in gnojnice ter druge odpadne vode iz greznic v meteorno kanalizacijo, v cestne odtočne jaške in druge javne površine,
4. kuriti nevarne odpadke.
9. člen
Izvajalci oziroma investitorji gradbenih del ob javnih površinah ali na njih so dolžni na svoje stroške:
1. pri obnovi in gradnji objektov postaviti lovilne odre in zaščitne zavese, kolikor prihaja pri delu do prašenja,
2. očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili javne površine,
3. skrbeti, da so odtočni jaški ob gradbiščih očiščeni,
4. nalagati material na vozila tako, da se pri prevozu ne stresa po javnih površinah,
5. očistiti vozila pred odhodom z gradbišča,
6. uskladiščiti in zavarovati gradbeni material na gradbišču tako, da se ne raznaša na javne površine in
7. redno čistiti neposredno okolico gradbišča.
V primeru, da je objekt dalj časa nedograjen oziroma nedokončan, mora investitor gradnje urediti objekt in njegovo okolico tako, da ne kazi podobe naselja. Iz objekta in njegove okolice mora odstraniti vse odpadke oziroma nevarne snovi.
Nedograjen in nenaseljen objekt v naselju mora imeti:
1. zavarovane meje objekta in površine za njegovo normalno rabo pri gradnji proti okolici,
2. urejene in vzdrževane dostope in dovoze ter
3. zaznamovana in zavarovana nevarna mesta na objektu in površinah za njegovo normalno rabo pri gradnji.
10. člen
Prepovedana je uporaba neutrjenih gozdnih cest ter turističnih poti, s težkimi vozili in kmetijskimi stroji v času, ko so tla močno razmočena.
Prepovedana je uporaba vaških cest v času, ko so tla močno razmočena, razen za dovoz stanovalcev za potrebe dnevne oskrbe živine.
11. člen
Prevozniki (pravne ali fizične osebe) so dolžni pri prevozu goriva, odpadkov in drugih podobnih snovi zavarovati tovor tako, da ne povzroča smradu in prašenja ter preprečiti stresanje takih snovi na javne površine
Pri prevozu gramoza, peska oziroma drugega tovora morajo prevozniki poskrbeti, da se z vozil ne izceja voda in ne stresa tovor na javne površine.
12. člen
Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah odgovarjajo, da se javne površine ne onesnažujejo in so dolžni le-te sprotno očistiti, in sicer tako, da po čiščenju javne površine ustrezajo higienskim predpisom.
13. člen
Če povzročitelj onesnaženja javne površine iz 8. in 9. člena tega odloka ne očisti, mora po naročilu medobčinskega inšpektorja to storiti pooblaščeni izvajalec na stroške povzročitelja.
14. člen
Na javnih površinah iz 2. člena in drugih površinah iz 3. člena tega odloka je prepovedano voditi pse brez vrvice in jih puščati brez ustreznega nadzora. V primeru onesnaženja teh površin s pasjimi iztrebki morajo lastniki psov le-te takoj odstraniti.
b) Čiščenje javnih in drugih površin
15. člen
Stalno odprte javne površine (kot npr. avtobusne postaje, pokopališča, telefonske govorilnice ipd.) morajo čistiti lastniki oziroma uporabniki teh površin.
Če lastnik oziroma uporabnik javne površine ne čisti redno, jo na njegove stroške in po naročilu redarja očisti pooblaščeni izvajalec.
16. člen
Cestne odtočne jaške v Občini Grad čisti in vzdržuje pooblaščeni vzdrževalec cest.
17. člen
Pri prometnih nezgodah in v drugih podobnih primerih se mora z javnih površin takoj odstraniti kadavre, oljne madeže in druge ostanke, ki so nastali pri nezgodi, površino pa po potrebi razkužiti.
Javno površino očisti oziroma razkuži pooblaščen izvajalec na stroške znanega povzročitelja.
III. ODVOZ IN ODLAGANJE ODPADKOV
18. člen
Na območju občine je odvoz komunalnih odpadkov obvezen. Odpadke odvaža pooblaščen izvajalec.
19. člen
Odpadke se sme odlagati samo v tipizirane posode ali vreče za odpadke in na javna odlagališča komunalnih odpadkov v tipizirane smetnjake (kontejnerje).
Kdor odloži komunalne odpadke ali drug odpadni material izven posod oziroma vreč za odpadke oziroma odlagališča komunalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti, v nasprotnem primeru jih na njegove stroške in na zahtevo inšpektorja oziroma redarja odstrani pooblaščen izvajalec.
20. člen
Odpadke morajo lastniki le-teh odlagati v tipizirane smetnjake oziroma vreče za odpadke. Lastniki komunalnih odpadkov so dolžni tipizirane posode oziroma vreče za odpadke na dan odvoza, pred uro odvoza postaviti na rob ceste oziroma dovozne poti.
Posebna odjemna mesta za komunalne odpadke določijo pooblaščeni izvajalci v soglasju z lastniki odpadkov tam, kjer dostop prevzemnika (izvajalca odvoza) ni mogoč.
Lastniki odpadkov so dolžni vzdrževati čistočo tipiziranih posod za odpadke ter tipiziranih smetnjakov na zbirnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta, sicer mora le-te očistiti tisti, ki odpadke odvaža na stroške lastnika odpadka.
Pooblaščeni izvajalci so dolžni tipizirane posode za odpadke, ki so dotrajale, nadomestiti z novimi.
Pooblaščeni izvajalci odvoza smeti so dolžni počistiti zbirno mesto po praznjenju smetnjakov, kolikor pride pri tem do onesnaženja.
Smetnjake, ki jih izvajalci poškodujejo zaradi grobega ravnanja oziroma poškodovanih naprav za stresanje na vozilih, je izvajalec dolžan zamenjati na svoje stroške.
21. člen
Na območjih, kjer je odvoz odpadkov obvezen, morajo biti na javnih površinah nameščeni koši za odpadke. Koše za odpadke izpraznjuje pooblaščenih izvajalec.
22. člen
Pooblaščen izvajalec mora javno odlagališče komunalnih odpadkov primerno vzdrževati.
IV. VIDEZ NASELIJ
a) Vzdrževanje objektov
23. člen
Zunanji deli objektov in elementi zunanje ureditve morajo biti redno vzdrževani, tako da ne kvarijo videza naselja.
Vse javne ustanove in trgovine morajo imeti praviloma stojala za kolesa. V vse javne ustanove in trgovine mora biti praviloma omogočen dostop za invalide.
b) Napisi, reklame in plakati
24. člen
Ime, ki ga mora imeti v skladu s predpisi pravna oseba na svojem poslovnem prostoru (v nadaljnjem besedilu: napis) mora biti v primerni višini in na vidnem delu fasade.
Namestitev, s spremenjeno obliko in vsebino napisa mora pravna oseba priglasiti upravnemu organu, ob predhodnem soglasju občinskega organa, pristojnega za urejanje prostora.
Pravna oseba je dolžna napis vzdrževati.
25. člen
Zaradi javne ponudbe in priporočanja dejavnosti, proizvodov in storitev (reklamiranja) se lahko na zgradbah ali drugih primernih objektih in površinah nameščajo oziroma postavljajo stalni ali občasni reklamni elementi (v nadaljevanju: reklame).
Reklame iz prvega odstavka morajo biti nameščene v skladu z Odlokom o plakatiranju v Občini Grad (Uradni list RS, št. 39/06).
Plakati se lahko nameščajo samo na načine, ki so v skladu z odlokom.
c) Drugo
26. člen
Okolice objektov, dvorišč, ograj, drevja, zelenic in okrasnih nasadov ter dovoznih poti in podobno, ki mejijo na javne površine, morajo lastniki redno vzdrževati tako, da se doseže in ohrani urejen videz naselij.
27. člen
Na območju občine je na javnih površinah, navedenih v 2. in 3. členu prepovedano postavljanje vozil, prikolic, šotorov in podobnih objektov z namenom, da bi v njih kdo stalno ali začasno prebival.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za taborjenje, ki ga z vzgojnim namenom organizirajo organizacije in društva in ne za bivanje oseb, ki sodelujejo pri potujočih prireditvah (cirkuške in artistične predstave in podobno), če so objekti postavljeni na površinah, ki so določene v te namene in so za to dejavnost pridobili ustrezna dovoljenja.
V. JAVNE IN DRUGE ZELENE POVŠINE
a) Urejanje javnih zelenih površin
28. člen
Investitor objekta je dolžan ob vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja predložiti načrt zunanje ureditve.
b) Vzdrževanje javnih zelenih površin
29. člen
Lastniki so dolžni vzdrževati javne zelene površine. Kolikor za to niso usposobljeni, morajo vzdrževanje oddati pooblaščeni, strokovno usposobljeni organizaciji – osebi.
Vzdrževanje javnih in drugih zelenih površin iz 2. in 3. člena tega odloka obsega:
– negovanje in obnavljanje zelenic, gozda, okrasnega drevja, grmovja, cvetličnih nasadov, trat in podobno,
– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, ograj, klopi in druge opreme in
– varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi.
30. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah (2. in 3. člen) je prepovedano sekanje, obrezovanje in odstranjevanje drevja (razen na nezazidanih stavbnih zemljiščih) ter vsaka sprememba namembnosti teh površin brez dovoljenja občinskega organa.
31. člen
Investitor oziroma izvajalec del mora pred posegom v prostor zavarovati pred poškodbami drevje in okrasno grmičevje.
Po končanem posegu je investitor oziroma izvajalec dolžan urediti zelene površine v prvotno stanje.
32. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
– trgati cvetje, uničevati drevje ali grmovje, žive meje ob javnih poteh, klopi, cvetlične posode, zaščitne ograje, igrala na otroških igriščih in druge naprave na teh površinah,
– voziti in parkirati motorna vozila in prikolice,
– prosto gibanje psov in onesnaževanje z njihovimi iztrebki,
– odlagati odpadke in smeti in
– spuščati odpadno vodo.
c) Druge površine
33. člen
Lastniki nezazidanih zemljišč so dolžni zemljišče čistiti in vzdrževati (košnja in podobno), tako da so urejenega videza in na njih ni odpadnega materiala.
Lastniki nenaseljenih stavb (stanovanjske hiše, vikendi, vinske kleti, opuščena gospodarska poslopja) so dolžni te skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem redno vzdrževati in čistiti tako, da so urejenega videza in ne kvarijo zunanjega izgleda naselja in okolice.
34. člen
Za izgradnjo novih farm je potrebno vključiti v projekt kot obvezni sestavni del tudi zunanjo ureditev farme (naravna zavesa). Pred izdajo dovoljenja mora ustrezni organ pridobiti od pristojnega občinskega organa soglasje.
Za farme iz prejšnjega odstavka se šteje nad 20 govedi, 50 plemenskih svinj, 100 prašičev pitancev in nad 1000 glav perutnine.
35. člen
Po čiščenju in urejanju zelenic, je izvajalec del dolžan odpadni material v najkrajšem možnem času odstraniti.
36. člen
Kdor namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo na javnih površinah, ki so navedene v 2. in 3. členu tega odloka, mora na zahtevo medobčinskega inšpektorja oziroma redarja v najkrajšem času od nastanka škode le-to odpraviti ali pa v tem roku plačati odškodnino, ki jo določi uradni cenilec.
V nasprotnem primeru odpravi škodo na stroške povzročitelja, po naročilu Medobčinske inšpekcije in redarstva, pooblaščeni izvajalec.
VI. VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ
37. člen
Lastniki so dolžni vzdrževati otroška igrišča.
Vzdrževanje otroških igrišč iz 2. člena tega odloka obsega:
– vzdrževanje in obnavljanje naprav (gugalnice, tobogani ipd.) in
– vzdrževanje in obnavljanje ograj, klopi in druge opreme.
Otroško igrišče je vizualno ločeno od ostalega prostora. Praviloma se ne uporablja za to ločitev žična ograja.
38. člen
Prepovedano je vodenje psov, mačk in ostalih domačih živali na otroška igrišča.
VII. VZDRŽEVANJE VODOTOKOV IN JARKOV
39. člen
Obvezno gospodarsko javno službo vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda v skladu z veljavnim Zakonom o vodah mora izvajati država kot lastnica teh zemljišč.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka lahko lastnik ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča zagotavlja košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov in snovi.
40. člen
Vzdrževanje jarkov ob državnih, lokalnih cestah in javnih poteh je v pristojnosti upravljavca zgrajene infrastrukture.
Kolikor se ugotovi, da je obcestni jarek dejansko zgrajen melioracijski jarek v sklopu kmetijskih operacij in melioracij (s svojo parcelno številko) je vzdrževanje v pristojnosti lastnika tega zemljišča, kakor tudi če je jarek na zemljišču, ki je v privatni lasti.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka lahko lastnik ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča zagotavlja košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov in snovi.
41. člen
Propuste v obcestnih jarkih morajo izgraditi in vzdrževati lastniki zemljišča oziroma stavbnih objektov, do katerih so zgrajeni.
VIII. NADZOR
42. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja medobčinska inšpekcijska služba in redarstvo, v okviru svojih pristojnosti.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
43. člen
Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba, z globo 200,00 EUR pa njena odgovorna oseba oziroma fizična oseba, ki krši 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 26., 27., 29., 30., 31., 35., 37. in 38. člen tega odloka.
Z globo 300,00 EUR, se kaznuje pravna oseba, z globo 100,00 EUR njena odgovorna oseba, z globo 100,00 EUR pa fizična oseba, ki krši 6., 7., 8. in 23. člen odloka.
Z globo 300,00 EUR, se kaznuje pravna oseba, z globo 100,00 EUR njena odgovorna oseba, z globo 200,00 EUR pa fizična oseba, ki krši 33. in 34. člen odloka.
Z globo 300,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki krši 14. in 32. člen odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-461/13-OS
Grad, dne 7. junija 2013
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina