Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014

Kazalo

544. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi, stran 1976.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi
1. člen
V Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi (Uradni list RS, št. 42/12) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Organ, pristojen za izvajanje te uredbe, Uredbe 211/2011/EU in Uredbe 1179/2011/EU, je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, razen kadar so po določbah te uredbe pristojne upravne enote.«.
2. člen
V prvem, tretjem in četrtem odstavku 5. člena se besedilo »pravosodje in javno upravo« nadomesti z besedilom »notranje zadeve«.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(upravičeni podpisniki)
(1) Pravico podpreti državljansko pobudo ima državljan Republike Slovenije, ki je dovolj star, da lahko voli na volitvah v Evropski parlament.
(2) Pravico podpreti državljansko pobudo ima tudi državljan druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: državljan Unije), ki je dovolj star, da lahko voli na volitvah v Evropski parlament, in ima veljavno potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali ki ima veljavno dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(preverjanje obstoja potrdila ali dovoljenja)
Obstoj veljavnega potrdila o prijavi prebivanja in prijavljenega začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali veljavnega dovoljenja za stalno prebivanje in prijavljenega stalnega prebivališča državljana Unije preveri upravna enota ali ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v registru stalnega prebivalstva ali v registru tujcev.«.
5. člen
V drugem odstavku 9. člena se črta besedilo »in obstoj volilne pravice«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-5/2014
Ljubljana, dne 5. marca 2014
EVA 2013-1711-0075
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost