Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014

Kazalo

542. Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-D), stran 1952.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-D)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. februarja 2014.
Št. 003-02-2/2014-8
Ljubljana, dne 6. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ (ZOPNN-D)
1. člen
V Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07 in 40/12 – ZUJF) se v 3. točki 4. člena doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– žled, če povzroči škodo na stanovanjskih stavbah, kulturnih spomenikih, gospodarskih objektih kmetijskega gospodarstva, v gozdovih ali če povzroči škodo na drugih stvareh, za katerih obnovo je do sredstev za odpravo posledic nesreč po tem zakonu upravičen državni organ ali občina.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/14-7/10
Ljubljana, dne 26. februarja 2014
EPA 1799-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost