Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4135. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 11136.

Na podlagi tretje alineje 3. točke 6. člena in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 3. seji dne 18. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba
1. člen
Spremeni se 2. člen, ki se na novo glasi:
»Finančne spodbude na podlagi tega odloka se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije EU št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352/1, z dne 24. 12. 2013).«
2. člen
Dopolni se 4. člen, tako da se mu doda novo 5. alinejo prvega odstavka:
»– »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.«
3. člen
Spremeni se 7. člen, ki se na novo glasi:
»Upravičenci po tem odloku so podjetja, ki poleg pogojev iz prejšnjega člena izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in akvakultura,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce,
2. podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07, 51/11, 39/13 in 56/13). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Predpostavlja se, da je podjetje v težavah:
– kadar tekoča izguba kapitalske družbe, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– kadar tekoča izguba osebne družbe, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba iz prejšnjih alinei že postala plačilno nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo;
3. podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
4. podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Občine Šempeter - Vrtojba, ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba
5. podjetje ima poravnane vse davke in prispevke.«
4. člen
Spremeni se 8. člen, ki se na novo glasi:
»Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo Občina Šempeter - Vrtojba upoštevala, da:
1. pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
2. pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
3. skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR),
4. pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
5. pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
6. 6) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi 360/2012,
7. pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
8. bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9. bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoč,
10. bo hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-17/2014-2
Šempeter pri Gorici, 18. decembra 2014
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti