Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4085. Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije, stran 11074.

Na podlagi šestega odstavka 118. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) Agencija za energijo izdaja
A K T
o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta akt določa metodologijo za pripravo triletnega naložbenega načrta (v nadaljnjem besedilu: naložbeni načrt) distribucijskega operaterja električne energije (v nadaljnjem besedilu: distribucijski operater) in preverjanje ter ocenitev naložbenega načrta s strani Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) S tem aktom se določajo:
– metodološke osnove za ocenjevanje in vrednotenje naložb;
– postopki za pripravo naložbenega načrta;
– obvezna vsebina naložbenega načrta;
– merila za ugotavljanje učinkovitosti naložb;
– postopki za ocenjevanje naložbenega načrta in odločanje o obsegu naložb;
– poročilo o izvajanju naložbenega načrta.
(3) Ta akt določa usmeritve, ki jih je distribucijski operater dolžan upoštevati pri pripravi naložbenega načrta, in merila, ki jih agencija upošteva pri preverjanju in ocenjevanju naložbenega načrta.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:
   distribucijsko  je najemodajalec oziroma vzdrževalec dela
  podjetje:    distribucijskega sistema električne energije
           (v nadaljnjem besedilu: distribucijski
           sistem) iz prvega in tretjega odstavka 121.
           člena Energetskega zakona;
 
  naložba:     je vlaganje v neopredmetena in opredmetena
           sredstva, ki so v skladu z določbami akta, ki
           ureja metodologijo za določitev regulativnega
           okvira in metodologijo za obračunavanje
           omrežnine, po prenosu v uporabo vključena v
           regulativno bazo sredstev, in predstavlja
           aktivnost distribucijskega operaterja v
           širitev distribucijskega sistema oziroma v
           povečanje ali ohranjanje zanesljivosti
           obratovanja ter vlaganje v druge neenergetske
           naložbe;
 
  vrednost     so vsi naložbeni izdatki in vložki v denarju
  naložbe:     in stvareh, ki se lahko v skladu z določbami
           akta, ki ureja metodologijo za določitev
           regulativnega okvira in metodologijo za
           obračunavanje omrežnine, po prenosu v uporabo
           vključujejo v vrednost regulirane baze
           sredstev.
 
II. METODOLOŠKE OSNOVE ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE NALOŽB
3. člen
(metodološke osnove)
(1) Pri ocenjevanju in vrednotenju naložb agencija naložbeni načrt ocenjuje z vidika vpliva naložbenega načrta na stroške distribucijskega operaterja in koristi naložb za odjemalce električne energije.
(2) Ocenjevanje in vrednotenje naložb temelji na analizi stroškov in koristi naložbenega načrta in merilih razpoložljivosti virov financiranja, skladnosti z razvojnim načrtom in ekonomske učinkovitosti, kot je določeno s tem aktom.
III. POSTOPKI ZA PRIPRAVO NALOŽBENEGA NAČRTA
4. člen
(priprava naložbene dokumentacije)
(1) Naložbeni načrt mora biti izdelan strokovno in skrbno.
(2) Vse denarne vrednosti v naložbenem načrtu morajo biti izražene v evrih brez DDV.
(3) Naložbeni načrt mora biti pripravljen v skladu z določbami IV. poglavja tega akta, in sicer ločeno za naložbe distribucijskega operaterja in ločeno za naložbe posameznih distribucijskih podjetij.
(4) Naložbeni načrt mora vsebovati vse naložbe v različnih fazah izvedbe, ki se bodo izvajale v naslednjem triletnem regulativnem obdobju oziroma bo morala biti zanje v tem obdobju zagotovljena finančna pokritost, ne glede na to, ali jih bo izvajal distribucijski operater ali distribucijsko podjetje. Triletno obdobje, ki je obravnavano v naložbenem načrtu, je obdobje treh let, ki se prične s koledarskim letom, ki sledi letu, v katerem distribucijski operater agenciji predloži naložbeni načrt.
(5) Distribucijski operater pripravi seznam s prioritetnim vrstnim redom naložb (v nadaljnjem besedilu: seznam naložb) skladno s klasifikacijo iz Priloge II tega akta. Seznam naložb mora vsebovati vse naložbe iz prejšnjega odstavka. Podrobnejšo vsebino seznama naložb določa 10. člen tega akta.
5. člen
(časovni roki in posredovanje agenciji)
(1) Distribucijski operater pripravi naložbeni načrt zaradi določitve regulativnega okvira in ga predloži agenciji do 31. januarja v letu, v katerem agencija odloča o regulativnem okviru.
(2) Distribucijski operater predloži agenciji naložbeni načrt v natisnjenem izvodu in v elektronski obliki, ki omogoča računalniško obdelavo.
6. člen
(objava naložbenih načrtov)
Agencija na svoji spletni strani oziroma v letnem poročilu objavi ključne informacije iz naložbenega načrta distribucijskega operaterja, vključno z okvirnimi finančnimi vrednostmi, in poročilo distribucijskega operaterja o realizaciji najpomembnejših projektov, razen podatkov, ki jih distribucijski operater označi kot poslovno skrivnost.
IV. OBVEZNA VSEBINA NALOŽBENEGA NAČRTA
7. člen
(opredelitev naložb)
(1) Za namene tega akta se naložbe delijo glede na tip, vrsto naložbe in glede na fazo izvedbe.
(2) Tip naložbe opredeljuje naslednje kategorije elektroenergetske infrastrukture in drugih naložb:
– vodi (nadzemni in podzemni);
– postaje (razdelilno-transformatorske postaje, razdelilne postaje, transformatorske postaje);
– sekundarna oprema (zaščita, vodenje, meritve, telekomunikacije in informatika);
– naložbe na področju obratovanja;
– ostale naložbe, med katere sodijo tudi neenergetske naložbe.
(3) Vrste naložb so:
– novogradnja, ki predstavlja gradnjo novega dela distribucijskega sistema kot tudi gradnjo, kadar se obstoječi del distribucijskega sistema dogradi ali nadgradi in zaradi katere se bistveno spremeni njegov zunanji izgled, ali ko se obstoječi del distribucijskega sistema odstrani in se na istem mestu zgradi novi;
– rekonstrukcije, med katere sodijo tudi opustitve dela distribucijskega sistema;
– odkup elektroenergetske infrastrukture;
– ostale naložbe, med katere sodijo druge načrtovane investicije, tudi neenergetske.
(4) Glede na fazo izvedbe se naložbe delijo na:
– naložbe v gradnji: so naložbe, za katere je bila na osnovi investicijske dokumentacije sprejeta in potrjena končna naložbena odločitev, faza načrtovanja je zaključena, gradnja pa se že izvaja;
– naložbe v pripravi: so naložbe, za katere je začetek gradnje predviden v naslednjem triletnem regulativnem obdobju;
– naložbe v načrtovanju: so naložbe v študije, lokacijsko in investicijsko dokumentacijo ter druge naložbe, ki bodo v triletnem obdobju še v fazi načrtovanja, začetek gradnje pa v tem obdobju ni predviden.
8. člen
(vsebina)
Obvezna vsebina naložbenih načrtov zajema:
– izhodišča pri pripravi naložbenega načrta ter namen in cilje oziroma strategije naložb iz naložbenega načrta;
– izračun skupnih virov financiranja, ki jih bo distribucijski operater uporabil za financiranje naložb v naslednjem triletnem regulativnem obdobju;
– seznam vseh naložb po prioritetnem vrstnem redu;
– razkritje kriterijev za določitev prioritetnega vrstnega reda izvajanja naložb;
– predstavitev naložb v pripravi;
– ekonomsko oceno naložbenega načrta.
9. člen
(razkritje virov financiranja)
(1) Distribucijski operater vire financiranja, ki jih bo uporabil za financiranje naložb iz naložbenega načrta, prikaže tako, da razkrije:
– amortizacijo naložb;
– namenske vire za financiranje naložb;
– prejemke od odplačne odtujitve naložb;
– čisti poslovni izid, ki ga bo distribucijski operater namenil za financiranje naložb;
– najem novih kreditov za financiranje naložb in
– odplačilo glavnic obstoječih, že najetih kreditov za financiranje naložb, ki se upošteva kot odbitna postavka.
(2) Tabelo za izračun in razkritje virov financiranja naložb, skupaj z navodili za izpolnjevanje, določa Priloga I, ki je sestavni del tega akta.
10. člen
(seznam naložb)
(1) Distribucijski operater v seznamu naložb razkrije vse naložbe (naložbe v gradnji, naložbe v pripravi in naložbe v načrtovanju) po prioritetnem vrstnem redu in za posamezno naložbo opredeli:
– naziv naložbe oziroma tehnično-tehnološko opredelitev naložbe;
– tip naložbe, vrsto naložbe in fazo izvedbe posamezne naložbe, v skladu z določbami 7. člena tega akta;
– skupno načrtovano vrednost naložbe, že porabljena sredstva ter načrtovana vlaganja v naslednjem triletnem obdobju;
– za naložbe distribucijskega operaterja navede tudi geografsko območje, na katerem se bo naložba izvajala.
(2) Distribucijski operater pripravi seznam naložb v skladu z navodili, določenimi v Prilogi II, ki je sestavni del tega akta.
11. člen
(prioritetni vrstni red naložb)
(1) Distribucijski operater v seznamu naložb razvrsti naložbe po prioritetnem vrstnem redu od najbolj prioritetne do najmanj prioritetne naložbe.
(2) Distribucijski operater podrobno navede in utemelji kriterije, ki jih je uporabil za določitev prioritetnega vrstnega reda naložb.
12. člen
(predstavitev naložb v pripravi)
(1) Distribucijski operater v naložbenem načrtu podrobneje prikaže naložbe v pripravi, ki se nanašajo na novogradnje in rekonstrukcije.
(2) Pri predstavitvi naložb iz prejšnega odstavka distribucijski operater prikaže tehnično-tehnološke in ekonomsko-finančne podatke v skladu s klasifikacijo naložb, ki jo določa Priloga II tega akta. Za naložbe, ki v Prilogi II niso zajete, se lahko uporabi tudi drugačna klasifikacija.
13. člen
(ekonomska ocena naložbenega načrta)
(1) Za namene ekonomske ocene in ugotavljanja učinkovitosti naložb se uporablja metodologija analize stroškov in koristi.
(2) Distribucijski operater samostojno opravi in priloži ekonomsko oceno naložbenega načrta v skladu s prejšnim odstavkom in navodili iz Priloge III tega akta.
(3) Vrednost naložb distribucijskega operaterja se upošteva pri ekonomski oceni naložbenih načrtov distribucijskih podjetij glede na območje izvajanja naložbe, ki je določeno v Tabeli 1 v Prilogi II tega akta.
(4) Kot izhodišče za ekonomsko oceno naložbenega načrta distribucijski operater poda naslednje vhodne podatke in ocene:
– predvideno število na novo priključenih odjemalcev v triletnem obdobju in s tem povezan povečan odjem električne energije;
– če ni predvideno bistveno povečanje števila odjemalcev in odjema, se poda ocena zmanjšanja odjema električne energije zaradi dotrajanosti omrežja, če naložbe ne bi bile izvedene;
– načrtovano izboljšanje kazalnika za neprekinjenost oskrbe (SAIDI, nenačrtovane prekinitve zaradi lastnega vzroka) kot posledico načrtovanih naložb;
– načrtovano zmanjšanje izgub v omrežju kot posledico načrtovanih naložb.
(5) Pri izračunu ekonomskih kazalnikov se uporablja družbena diskontna stopnja v skladu z navodili Evropske Komisije za izvedbo analize stroškov in koristi za investicijske projekte (Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects) in znaša najmanj 5,5 %.
V. MERILA ZA UGOTAVLJANJE UČINKOVITOSTI NALOŽB
14. člen
(uporabljena merila)
Merila, ki jih agencija uporablja pri ocenjevanju naložbenega načrta in ugotavljanju učinkovitosti naložb, so:
– razpoložljivost virov financiranja;
– skladnost z razvojnimi načrti;
– ekonomska učinkovitost.
15. člen
(razpoložljivost virov financiranja)
(1) Agencija pri ocenjevanju naložbenega načrta ugotavlja, ali je skupna vrednost naložb usklajena z razpoložljivimi viri financiranja iz prvega odstavka 9. člena tega akta.
(2) Distribucijski operater, ki za financiranje naložbenega načrta načrtuje dodatno zadolževanje, mora naložbenemu načrtu priložiti izjavo odgovorne osebe družbe, da izpolnjuje pogoje za dodatno zadolžitev, če za to potrebuje posebna dovoljenja ali soglasja, ki zavezujejo distribucijskega operaterja.
(3) Če distribucijski operater, ne glede na prvi odstavek tega člena, predloži naložbeni načrt, ki presega razpoložljive vire financiranja iz prvega odstavka 9. člena tega akta (presežne naložbe), v naložbenem načrtu podrobno razkrije zneske dejanskega reguliranega donosa na sredstva za zadnja tri leta pred oddajo naložbenega načrta in zneske iz teh dejanskih reguliranih donosov na sredstva, ki jih je distribucijski operater porabil za financiranje naložb. V tem primeru agencija šteje, da je razpoložljivost virov financiranja ustrezna.
16. člen
(skladnost z razvojnim načrtom)
(1) Distribucijski operater mora naložbenemu načrtu priložiti desetletni razvojni načrt distribucijskega sistema Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: razvojni načrt).
(2) Agencija pri ocenjevanju naložbenega načrta presoja skladnost vsebine naložbenega načrta z veljavnim razvojnim načrtom. Za veljavni razvojni načrt se šteje načrt, h kateremu je, skladno s 30. členom Energetskega zakona, dal soglasje minister, pristojen za energijo.
(3) Naložbeni načrt je usklajen z razvojnim načrtom, če so vse naložbe iz naložbenega načrta zajete v veljavnem razvojnem načrtu.
17. člen
(ekonomska učinkovitost)
(1) Agencija pri ocenjevanju naložbenega načrta presoja učinke, ki jih naložba prinaša distribucijskemu operaterju in družbi kot celoti.
(2) Naložbeni načrt je ekonomsko učinkovit, če izsledki ekonomske ocene naložbenega načrta izkazujejo pozitivno neto sedanjo vrednost in višjo interno stopnjo donosa, kot je družbena diskontna stopnja, opredeljena v petem odstavku 13. člena tega akta.
VI. POSTOPKI ZA OCENJEVANJE NALOŽBENEGA NAČRTA IN ODLOČANJE O OBSEGU NALOŽB
18. člen
(ocenjevanje naložbenega načrta)
(1) Agencija presoja skladnost vsebine in oblike naložbenega načrta z določbami tega akta.
(2) Če agencija ugotovi, da naložbeni načrt ni izdelan v skladu z določbami tega akta, distribucijskemu operaterju naloži, da naložbeni načrt dopolni v roku, ki ga določi agencija.
(3) Če naložbeni načrt po vsebini in obliki ni usklajen z določbami tega akta ali če distribucijski operater naložbenega načrta ne dopolni v skladu s prejšnjim odstavkom, agencija naložbeni načrt oceni na podlagi razpoložljivih podatkov in ga ustrezno upošteva v postopku določitve regulativnega okvira.
(4) Agencija lahko v postopku ocenjevanja naložbenega načrta od distribucijskega operaterja zahteva dodatna pojasnila, izračune, analize ali dokazila o naložbenem načrtu kakor tudi o posamezni naložbi iz naložbenega načrta. Distribucijski operater mora agenciji zahtevano dokumentacijo posredovati v zahtevanem roku.
19. člen
(odločanje o obsegu naložb)
(1) Agencija v postopku priprave regulativnega okvira naložbeni načrt presoja glede na izpolnjevanja meril, opredeljenih v V. poglavju tega akta.
(2) Agencija glede na učinkovitosti naložb:
– naložbeni načrt v celoti upošteva pri pripravi regulativnega okvira ali
– v regulativnem okviru upošteva naložbe po prioritetnem vrstnem redu, vendar le do višine sredstev, ki na omrežnino nima večjega vpliva, kot je opredeljen v aktu, ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira in metodologijo za obračunavanje omrežnine.
VII. POROČILO O IZVAJANJU NALOŽBENEGA NAČRTA
20. člen
(namen in vsebina poročila)
(1) Za namene spremljanja in ocenjevanja izvajanja naložbenega načrta distribucijski operater najkasneje do 30. aprila tekočega leta agenciji posreduje poročilo o izvajanju naložbenega načrta v preteklem letu.
(2) Poročilo zajema naložbe v novogradnje in rekonstrukcije, ki so bile v preteklem letu, v skladu z določbami akta, ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira in metodologijo za obračunavanje omrežnine, po prenosu v uporabo vključena v regulativno bazo sredstev.
(3) Poročilo mora biti podano ločeno za naložbe distribucijskega operaterja in ločeno za naložbe distribucijskih podjetij.
(4) Poročilo mora biti izdelano v skladu s klasifikacijo naložb iz Priloge II tega akta, ločeno za naložbe v novogradnje in rekonstrukcije.
(5) Distribucijski operater mora v poročilu zagotoviti korelacijo posamezne naložbe z registrom sredstev, ki ga uporablja za namene računovodenja.
(6) V primeru bistvenih časovnih, finančnih ali drugih odmikov od načrtovanih vrednosti iz naložbenega načrta lahko agencija od distribucijskega operaterja zahteva podrobnejši opis razlogov, zaradi katerih je prišlo do odmikov, in posledic, ki iz tega izhajajo.
VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
(rok za pripravo prvega naložbenega načrta)
Distribucijski operater prvi naložbeni načrt za obdobje 2016–2018 pripravi in predloži agenciji do 10. aprila 2015.
22. člen
(uporaba akta za operaterja zaprtega distribucijskega sistema)
Za operaterja zaprtega distribucijskega sistema, ki ne zaprosi za izjemo iz prvega odstavka 93. člena Energetskega zakona oziroma pri katerem agencija skladno z drugim odstavkom 93. člena Energetskega zakona določi omrežnino na podlagi zahteve uporabnika zaprtega distribucijskega sistema, se za določitev prvega regulativnega okvira 16. člen tega akta ne uporablja.
23. člen
(uveljavitev akta)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 18-75/2014-09/263
Maribor, dne 19. decembra 2014
EVA 2014-2430-0111
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti