Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4084. Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta sistemskega operaterja prenosa električne energije, stran 11064.

Na podlagi šestega odstavka 118. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) Agencija za energijo izdaja
A K T
o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta sistemskega operaterja prenosa električne energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta akt določa metodologijo za pripravo triletnega naložbenega načrta (v nadaljnjem besedilu: naložbeni načrt) sistemskega operaterja prenosa električne energije (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater) in preverjanje ter ocenitev naložbenega načrta s strani Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) S tem aktom se določajo:
– metodološke osnove za ocenjevanje in vrednotenje naložb;
– postopki za pripravo naložbenega načrta;
– obvezna vsebina naložbenega načrta;
– merila za ugotavljanje učinkovitosti naložb;
– postopki za ocenjevanje naložbenega načrta in odločanje o obsegu naložb;
– poročilo o izvajanju naložbenega načrta.
(3) Ta akt določa usmeritve, ki jih je sistemski operater dolžan upoštevati pri pripravi naložbenega načrta, in merila, ki jih agencija upošteva pri preverjanju in ocenjevanju naložbenega načrta.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:
   – naložba:    je vlaganje v neopredmetena in opredmetena
           sredstva, ki so v skladu z določbami akta, ki
           ureja metodologijo za določitev regulativnega
           okvira in metodologijo za obračunavanje
           omrežnine, po prenosu v uporabo vključena v
           regulativno bazo sredstev, in predstavlja
           aktivnost sistemskega operaterja v širitev
           prenosnega sistema električne energije (v
           nadaljnjem besedilu: prenosni sistem) oziroma
           v povečanje ali ohranjanje zanesljivosti
           obratovanja ter vlaganje v druge neenergetske
           naložbe;
 
  – vrednost    so vsi naložbeni izdatki in vložki v denarju
  naložbe:     in stvareh, ki se lahko v skladu z določbami
           akta, ki ureja metodologijo za določitev
           regulativnega okvira in metodologijo za
           obračunavanje omrežnine, po prenosu v uporabo
           vključujejo v vrednost regulirane baze
           sredstev.
II. METODOLOŠKE OSNOVE ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE NALOŽB
3. člen
(metodološke osnove)
(1) Pri ocenjevanju in vrednotenju naložb agencija naložbeni načrt ocenjuje z vidika vpliva naložbenega načrta na stroške sistemskega operaterja in koristi naložb za odjemalce električne energije.
(2) Ocenjevanje in vrednotenje naložb temelji na analizi stroškov in koristi naložb in merilih razpoložljivosti virov financiranja, skladnosti z razvojnimi načrti in ekonomske učinkovitosti, kot je določeno s tem aktom.
III. POSTOPKI ZA PRIPRAVO NALOŽBENEGA NAČRTA
4. člen
(priprava naložbene dokumentacije)
(1) Naložbeni načrt mora biti izdelan strokovno in skrbno, v skladu z določbami IV. poglavja tega akta.
(2) Vse denarne vrednosti v naložbenem načrtu morajo biti izražene v eurih brez DDV.
(3) Naložbeni načrt ne vključuje naložb, za katere je predvidena ali je že bila podana vloga za izvzetje oziroma je bila izdana odločba o izvzetju.
(4) Naložbeni načrt mora vsebovati vse naložbe v različnih fazah izvedbe, ki jih bo sistemski operater izvajal v naslednjem triletnem regulativnem obdobju oziroma bo moral zanje v tem obdobju zagotoviti finančno pokritost. Triletno obdobje, ki je obravnavano v naložbenem načrtu, je obdobje treh let, ki se prične s koledarskim letom, ki sledi letu, v katerem sistemski operater agenciji predloži naložbeni načrt.
(5) Sistemski operater pripravi seznam s prioritetnim vrstnim redom naložb (v nadaljevanju: seznam naložb) skladno s klasifikacijo iz Priloge II tega akta. Seznam naložb mora vsebovati vse naložbe iz prejšnjega odstavka. Podrobnejšo vsebino seznama naložb določa 10. člen tega akta.
5. člen
(časovni roki in posredovanje agenciji)
(1) Sistemski operater pripravi naložbeni načrt zaradi določitve regulativnega okvira in ga predloži agenciji do 31. januarja v letu, v katerem agencija odloča o regulativnem okviru.
(2) Sistemski operater predloži agenciji naložbeni načrt v natisnjenem izvodu in v elektronski obliki, ki omogoča računalniško obdelavo.
6. člen
(objava naložbenih načrtov)
Agencija lahko na svoji spletni strani oziroma v letnem poročilu objavi ključne informacije iz naložbenega načrta sistemskega operaterja, vključno z okvirnimi finančnimi vrednostmi, in poročilo sistemskega operaterja o realizaciji najpomembnejših projektov, razen podatkov, ki jih sistemski operater označi kot poslovno skrivnost.
IV. OBVEZNA VSEBINA NALOŽBENEGA NAČRTA
7. člen
(opredelitev naložb)
(1) Za namene tega akta se naložbe delijo glede na tip, vrsto naložbe, vplivno območje in glede na fazo izvedbe.
(2) Tip naložbe opredeljuje naslednje kategorije elektroenergetske infrastrukture in drugih naložb:
– vodi (nadzemni in podzemni);
– postaje (razdelilno-transformatorske postaje, razdelilne postaje, transformatorske postaje);
– sekundarna oprema (zaščita, vodenje, meritve, telekomunikacije in informatika);
– naložbe na področju obratovanja;
– ostale naložbe, med katere sodijo tudi neenergetske naložbe.
(3) Vrste naložb so:
– novogradnja, ki predstavlja gradnjo novega dela prenosnega sistema kot tudi gradnjo, kadar se obstoječi del prenosnega sistema dogradi ali nadgradi in zaradi katere se bistveno spremeni njegov zunanji izgled, ali ko se obstoječi del prenosnega sistema odstrani in se na istem mestu zgradi novi;
– rekonstrukcije, med katere sodijo tudi opustitve dela prenosnega sistema;
– odkup elektroenergetske infrastrukture;
– ostale naložbe, med katere sodijo druge načrtovane investicije, tudi neenergetske.
(4) Glede na vplivno območje se naložbe delijo na:
– naložbe v notranje omrežje, ki imajo vpliv na delovanje prenosnega sistema znotraj državnih meja;
– čezmejne naložbe, ki so razen za Republiko Slovenijo pomembne vsaj še za eno sosednjo državo oziroma naložbe v notranje omrežje, ki vplivajo na obseg razpoložljivosti čezmejnih zmogljivosti;
– naložbe skupnega evropskega interesa, ki jim je Evropska Komisija podelila status »projekti skupnega interesa« z namenom njihovega prispevka k ciljem evropske energetske politike.
(5) Glede na fazo izvedbe se naložbe delijo na:
– naložbe v gradnji: so naložbe, za katere je bila na osnovi investicijske dokumentacije sprejeta in potrjena končna naložbena odločitev, faza načrtovanja je zaključena, gradnja pa se že izvaja;
– naložbe v pripravi: so naložbe, za katere je začetek gradnje predviden v naslednjem triletnem regulativnem obdobju;
– naložbe v načrtovanju: so naložbe v študije, lokacijsko in investicijsko dokumentacijo ter druge naložbe, ki bodo v triletnem obdobju še v fazi načrtovanja, začetek gradnje pa v tem obdobju ni predviden.
8. člen
(vsebina)
Obvezna vsebina naložbenih načrtov zajema:
– izhodišča pri pripravi naložbenega načrta ter namen in cilje oziroma strategije naložb iz naložbenega načrta;
– izračun skupnih virov financiranja, ki jih bo sistemski operater uporabil za financiranje naložb v naslednjem triletnem regulativnem obdobju;
– seznam vseh naložb po prioritetnem vrstnem redu;
– razkritje kriterijev za določitev prioritetnega vrstnega reda izvajanja naložb;
– predstavitev naložb v pripravi;
– ekonomsko oceno naložb.
9. člen
(razkritje virov financiranja)
(1) Sistemski operater vire financiranja, ki jih bo uporabil za financiranje naložb iz naložbenega načrta, prikaže tako, da razkrije:
– amortizacijo naložb;
– namenske vire za financiranje naložb;
– prejemke od odplačne odtujitve naložb;
– čisti poslovni izid, ki ga bo sistemski operater namenil za financiranje naložb;
– najem novih kreditov za financiranje naložb in
– odplačilo glavnic obstoječih, že najetih kreditov za financiranje naložb, ki se upošteva kot odbitna postavka.
(2) Tabelo za izračun in razkritje virov financiranja naložb, skupaj z navodili za izpolnjevanje, določa Priloga I, ki je sestavni del tega akta.
(3) V naložbenem načrtu sistemski operater posebej razkrije naložbe, ki jih bo financiral iz namenskih prihodkov za upravljanje prezasedenosti čezmejnih vodov, in za vsako posamezno naložbo opredeli namen v skladu s šestim odstavkom 16. člena Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 15, v nadaljnem besedilu: Uredba (ES) št. 714/2009).
10. člen
(seznam naložb)
(1) Sistemski operater v seznamu naložb razkrije vse naložbe (naložbe v gradnji, naložbe v pripravi in naložbe v načrtovanju) po prioritetnem vrstnem redu in za posamezno naložbo opredeli:
– naziv naložbe oziroma tehnično-tehnološko opredelitev naložbe;
– tip naložbe, vrsto naložbe, vplivno območje in fazo izvedbe posamezne naložbe, v skladu z določbami 7. člena tega akta;
– skupno načrtovano vrednost naložbe, že porabljena sredstva ter načrtovana vlaganja v naslednjem triletnem obdobju.
(2) Sistemski operater pripravi seznam naložb v skladu z navodili, določenimi v Prilogi II, ki je sestavni del tega akta.
11. člen
(prioritetni vrstni red naložb)
(1) Sistemski operater v seznamu naložb razvrsti naložbe po prioritetnem vrstnem redu od najbolj prioritetne do najmanj prioritetne naložbe.
(2) Sistemski operater podrobno navede in utemelji kriterije, ki jih je uporabil za določitev prioritetnega vrstnega reda naložb.
12. člen
(predstavitev naložb v pripravi)
(1) Sistemski operater v naložbenem načrtu podrobneje prikaže naložbe v pripravi, ki se nanašajo na novogradnje in rekonstrukcije.
(2) Pri predstavitvi naložb iz prejšnega odstavka sistemski operater prikaže tehnično-tehnološke in ekonomsko-finančne podatke v skladu s klasifikacijo naložb, ki je določena v Prilogi II tega akta. Za tipe naložb, ki v Prilogi II niso zajete, se lahko uporabi tudi drugačna klasifikacija.
13. člen
(ekonomska ocena naložb)
(1) Za namene ekonomske ocene in ugotavljanja učinkovitosti naložb se uporablja:
– za naložbe s čezmejnimi vplivi in naložbe skupnega interesa metodologija analize stroškov in koristi za projekte razvoja omrežja Evropske mreže operaterjev prenosnih omrežij za električno energijo (ENTSO-E Guideline for Cost benefit Analysis of Grid Development Projects), vključno z izračunom ekonomske neto sedanje vrednosti in ekonomske interne stopnje donosa;
– za ostale naložbe izračun ekonomske neto sedanje vrednosti in ekonomske interne stopnje donosa.
(2) Pri izračunu ekonomskih kazalnikov se uporablja družbena diskontna stopnja v skladu z navodili Evropske Komisije za izvedbo analize stroškov in koristi za investicijske projekte (Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects) in znaša najmanj 5,5 %.
(3) Sistemski operater v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena izvede ločeno ekonomsko oceno za naložbe v pripravi:
– s skupno vrednostjo naložbe nad deset milijonov eurov;
– za naložbe skupnega interesa in
– za čezmejne naložbe.
V. MERILA ZA UGOTAVLJANJE UČINKOVITOSTI NALOŽB
14. člen
(uporabljena merila)
Merila, ki jih agencija uporablja pri ocenjevanju naložbenega načrta in ugotavljanju učinkovitosti naložb, so:
– razpoložljivost virov financiranja;
– skladnost z razvojnimi načrti;
– ekonomska učinkovitost.
15. člen
(razpoložljivost virov financiranja)
(1) Agencija pri ocenjevanju naložbenega načrta ugotavlja, ali je skupna vrednost naložb usklajena z razpoložljivimi viri financiranja iz prvega odstavka 9. člena tega akta.
(2) Sistemski operater, ki za financiranje naložbenega načrta načrtuje dodatno zadolževanje, mora naložbenemu načrtu priložiti izjavo odgovorne osebe družbe, da izpolnjuje pogoje za dodatno zadolžitev, če za to potrebuje posebna dovoljenja ali soglasja, ki zavezujejo sistemskega operaterja.
(3) Če sistemski operater, ne glede na prvi odstavek tega člena, predloži naložbeni načrt, ki presega razpoložljive vire financiranja iz prvega odstavka 9. člena tega akta (presežne naložbe), v naložbenem načrtu podrobno razkrije zneske dejanskega reguliranega donosa na sredstva za zadnja tri leta pred oddajo naložbenega načrta in zneske iz teh dejanskih reguliranih donosov na sredstva, ki jih je sistemski operater porabil za financiranje naložb. V tem primeru agencija šteje, da je razpoložljivost virov financiranja ustrezna.
16. člen
(skladnost z razvojnim načrtom)
(1) Sistemski operater mora naložbenemu načrtu priložiti desetletni razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije (v nadaljnem besedilu: razvojni načrt).
(2) Agencija pri ocenjevanju naložbenega načrta presoja skladnost vsebine naložbenega načrta z veljavnim razvojnim načrtom. Za veljavni razvojni načrt se šteje načrt, h kateremu je, skladno s 30. členom Energetskega zakona, dal soglasje minister, pristojen za energijo.
(3) Za naložbe s čezmejnimi vplivi se ugotavlja usklajenost naložb z naložbami iz desetletnega razvojnega načrta omrežja za Evropsko unijo (v nadaljnem besedilu: TYNDP ENTSO-E). Za naložbe v notranje omrežje s čezmejnimi vplivi, ki niso uvrščene v TYNDP ENTSO-E, agencija ugotavlja skladnost z razvojnim načrtom na osnovi utemeljitev sistemskega operaterja.
(4) Za naložbe skupnega evropskega interesa se ugotavlja, ali je naložba uvrščena na veljavni seznam projektov skupnega interesa pri Evropski Komisiji.
(5) Pri naložbah, ki jih bo sistemski operater financiral iz namenskih prihodkov za upravljanje prezasedenosti čezmejnih vodov, se ugotavlja tudi namen, za katerega bo naložba izvedena.
(6) Naložbeni načrt je skladen z razvojnimi načrti, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– vse naložbe so usklajene z naložbami iz veljavnega razvojnega načrta;
– čezmejne naložbe so usklajene z naložbami iz TYNDP ENTSO-E;
– naložbe skupnega evropskega interesa so uvrščene na veljavni seznam projektov skupnega interesa pri Evropski Komisiji;
– namen izgradnje čezmejnih naložb in naložb v notranje omrežje s čezmejnimi vplivi, ki niso uvrščene v TYNDP ENTSO-E in jih sistemski operater financira iz namenskih prihodkov za upravljanje prezasedenosti čezmejnih vodov, je skladen s šestim odstavkom 16. člena Uredbe (ES) št. 714/2009.
17. člen
(ekonomska učinkovitost)
(1) Agencija pri ocenjevanju naložbenega načrta presoja učinke, ki jih naložba prinaša sistemskemu operaterju in družbi kot celoti.
(2) Naložbeni načrt je ekonomsko učinkovit, če izsledki ekonomskih ocen za naložbe iz tretjega odstavka 13. člena tega akta izkazujejo pozitivno ekonomsko neto sedanjo vrednost in višjo ekonomsko interno stopnjo donosa, kot je družbena diskontna stopnja, opredeljena v drugem odstavku 13. člena tega akta.
VI. POSTOPKI ZA OCENJEVANJE NALOŽBENEGA NAČRTA IN ODLOČANJE O OBSEGU NALOŽB
18. člen
(ocenjevanje naložbenega načrta)
(1) Agencija presoja skladnost vsebine in oblike naložbenega načrta z določbami tega akta.
(2) Če agencija ugotovi, da naložbeni načrt ni izdelan v skladu z določbami tega akta, sistemskemu operaterju naloži, da naložbeni načrt dopolni v roku, ki ga določi agencija.
(3) Če naložbeni načrt po vsebini in obliki ni usklajen z določbami tega akta ali če sistemski operater naložbenega načrta ne dopolni v skladu s prejšnjim odstavkom, agencija naložbeni načrt oceni na podlagi razpoložljivih podatkov in ga ustrezno upošteva v postopku določitve regulativnega okvira.
(4) Agencija lahko v postopku ocenjevanja naložbenega načrta od sistemskega operaterja zahteva dodatna pojasnila, izračune, analize ali dokazila o naložbenem načrtu kakor tudi o posamezni naložbi iz naložbenega načrta. Sistemski operater mora agenciji zahtevano dokumentacijo posredovati v zahtevanem roku.
19. člen
(odločanje o obsegu naložb)
(1) Agencija v postopku priprave regulativnega okvira naložbeni načrt presoja glede izpolnjevanja meril o razpoložljivosti virov financiranja, skladnosti z razvojnim načrtom in ekonomske učinkovitosti, ki so opredeljena v tem aktu.
(2) Agencija glede na učinkovitosti naložb:
– naložbeni načrt v celoti upošteva pri pripravi regulativnega okvira ali
– v regulativnem okviru upošteva naložbe po prioritetnem vrstnem redu, vendar le do višine sredstev, ki na omrežnino nima večjega vpliva, kot je opredeljen v aktu, ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira in metodologijo za obračunavanje omrežnine.
VII. POROČILO O IZVAJANJU NALOŽBENEGA NAČRTA
20. člen
(namen in vsebina poročila)
(1) Za namene spremljanja in ocenjevanja izvajanja naložbenega načrta sistemski operater najkasneje do 30. aprila tekočega leta agenciji posreduje poročilo o izvajanju naložbenega načrta v preteklem letu.
(2) Poročilo zajema naložbe v novogradnje in rekonstrukcije, ki so bile v preteklem letu, v skladu z določbami akta, ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira in metodologijo za obračunavanje omrežnine, po prenosu v uporabo vključena v regulativno bazo sredstev.
(3) Poročilo mora biti izdelano v skladu s klasifikacijo naložb iz Priloge II tega akta, ločeno za naložbe v novogradnje in rekonstrukcije.
(4) Sistemski operater mora v poročilu zagotoviti korelacijo posamezne naložbe z registrom sredstev, ki ga uporablja za namene računovodenja.
(5) V primeru bistvenih časovnih, finančnih ali drugih odmikov od načrtovanih vrednosti iz naložbenega načrta lahko agencija od sistemskega operaterja zahteva podrobnejši opis razlogov, zaradi katerih je prišlo do odmikov, in posledic, ki iz tega izhajajo.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
(prehodna določba)
Sistemski operater prvi naložbeni načrt za obdobje 2016–2018 pripravi in predloži agenciji do 10. aprila 2015.
22. člen
(uveljavitev akta)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 18-74/2014-11/263
Maribor, dne 19. decembra 2014
EVA 2014-2430-0112
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti