Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4083. Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko, stran 11061.

Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in s soglasjem Agencije za energijo št. 151-13/2014-05/203 z dne 19. 12. 2014 Borzen, organizator trga za električno energijo, d.o.o. izdaja naslednja
P R A V I L A
za izvajanje izravnalnega trga z elektriko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko (v nadaljnjem besedilu: Pravila) urejajo način izvajanja izravnalnega trga z elektriko predvsem:
– organiziranje izravnalnega trga,
– članstvo na izravnalnem trgu,
– način sodelovanja na izravnalnem trgu,
– poročanje in obveščanje o izravnalnem trgu in
– obračun in finančno poravnavo poslov, sklenjenih na izravnalnem trgu.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi uporabljeni v teh Pravilih imajo naslednji pomen:
– izravnava odstopanj: je dejanje vzdrževanja ravnotežja med proizvodnjo in odjemom elektrike v realnem času z upoštevanimi izmenjavami na mejah prenosnega omrežja s sosednjimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežji;
– klirinški agent: je operater trga ali druga pravna oseba, na katero operater trga prenese izvajanje obračuna in finančne poravnave terjatev in obveznosti iz naslova izravnalnega trga;
– obračunski interval: je interval izmenjave elektrike, na katerega se nanašajo ponudbe za nakup in prodajo elektrike in v katerem se realizira predaja in prevzem elektrike med osebama za kateri se je sklenil posel na izravnalnem trgu;
– pravila kliringa: so pravila, ki jih sprejme in objavi klirinški agent in med drugim zajemajo določbe glede obračuna ter finančne poravnave poslov sklenjenih na izravnalnem trgu in jih operater trga objavi na svoji spletni strani;
– trgovalna aplikacija za izvajanje izravnalnega trga: je programska oprema, na kateri se izvaja trgovanje na izravnalnem trgu;
– trgovanje znotraj dneva: je organizirano sprotno trgovanje, ki poteka za dan v naprej in se zaključi pred začetkom obračunskega intervala, za katerega poteka trgovanje.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v teh Pravilih, imajo enak pomen, kot ga določajo:
– Energetski zakon,
– Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije in
– Pravila za delovanje trga z elektriko.
II. IZRAVNALNI TRG
3. člen
(operater trga)
(1) Operater trga organizira izravnalni trg z elektriko v Republiki Sloveniji kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, pri čemer sta njegovi temeljni funkciji postavitev pravil za izvajanje izravnalnega trga z elektriko na podlagi javnega pooblastila in izvajanje izravnalnega trga na pregleden ter ekonomsko čim bolj učinkovit način.
(2) Operater trga skrbi za učinkovito komunikacijo s člani izravnalnega trga. V ta namen lahko povabi člane na skupno obravnavo določenih zadev v zvezi z izravnalnim trgom.
4. člen
(izravnalni trg)
(1) Izravnalni trg z elektriko (v nadaljnjem besedilu: izravnalni trg) je tehnološko podprta organizirana oblika zbiranja in angažiranja ponudb za prodajo in nakup izravnalne energije z namenom izravnave odstopanj elektroenergetskega sistema na pregleden in ekonomsko čim bolj učinkovit način.
(2) Trgovanje na izravnalnem trgu se izvaja preko trgovalne aplikacije, ki omogoča zbiranje ponudb za nakup in prodajo elektrike, preko katere sistemski operater kupuje in prodaja energijo namenjeno izravnavi odstopanj elektroenergetskega sistema.
(3) Izravnalni trg se izvaja kot sprotni trg.
(4) Udeleženci izravnalnega trga so: operater trga, sistem­ski operater in člani izravnalnega trga.
5. člen
(ravnanje na izravnalnem trgu)
(1) Člani izravnalnega trga morajo ves čas delovanja na izravnalnem trgu ravnati v skladu z veljavnimi predpisi in Pravili.
(2) Člani izravnalnega trga morajo ravnati kot dobri strokovnjaki v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri svojem nastopanju na izravnalnem trgu ne smejo kršiti svojih obveznosti v skladu s 14. členom teh Pravil.
(3) Člani izravnalnega trga morajo operaterju trga na njegovo pisno zahtevo v najkrajšem času dostaviti vse informacije oziroma dokumentacijo, ki so pomembni za zagotavljanje nemotenega delovanja izravnalnega trga in upravljanje tveganj izravnalnega trga kot celote.
6. člen
(angažiranje terciarne rezerve delovne moči)
Angažiranje terciarne rezerve delovne moči lahko poteka preko izravnalnega trga. Sistemski operater angažira terciarno rezervo z upoštevanjem procedur opredeljenih v sporazumih sklenjenih z dobavitelji te storitve.
7. člen
(obveznost sistemskega operaterja za nakup na izravnalnem trgu)
(1) Sistemski operater na izravnalnem trgu kupuje oziroma prodaja elektriko, ki jo potrebuje za izravnavo odstopanj slovenskega elektroenergetskega sistema, razen energije za zagotavljanje primarne in sekundarne regulacije moči ter angažiranja terciarne rezerve moči, ki je ni mogoče izvesti preko trgovalne aplikacije in v drugih primerih uporabe sistemskih storitev, ki jih ni mogoče izvesti preko trgovalne aplikacije.
(2) V kolikor trgovalna aplikacija to omogoča, lahko energijo, ki jo potrebuje za regulacijo frekvence v okviru terciarne regulacije, sistemski operater aktivira s sklenitvijo posla s ponudnikom terciarne regulacije.
(3) V izjemnih primerih, ko ni mogoče tehnično in ekonomsko smiselno skleniti posla preko trgovalne aplikacije, lahko sistemski operater po neuspešnem predhodnem preverjanju ponudbe v trgovalni aplikaciji in poslanem povpraševanju preko trgovalne aplikacije, kupi ali proda izravnalno energijo neposredno s sklenitvijo bilateralnih poslov z udeleženci trga. Sistemski operater in operater trga periodično preverjata pojav in vzroke takih primerov ter poročilo posredujeta Agenciji za energijo.
8. člen
(trgovalna aplikacija)
(1) Trgovanje na izravnalnem trgu se izvaja na trgovalni aplikaciji, ki omogoča zbiranje ponudb za nakup in prodajo elektrike s strani članov izravnalnega trga ter sodelovanje sistemskega operaterja kot člana s posebnim statusom.
(2) Za vse posle sklenjene za namen izravnave odstopanj v elektroenergetskem sistemu se šteje, da so sklenjeni na izravnalnem trgu. Posli, ki jih sistemski operater izvaja za namene nakupa ali prodaje energije za pokrivanje izgub v omrežju ali druge posle povezane z njegovo bilančno skupino, mora sistemski operater v primeru skupnega izvajanja izravnalnega trga z drugim trgovanjem znotraj dneva izvajati v okviru ločenega računa za trgovanje.
(3) Člani izravnalnega trga morajo vsak zase zagotoviti zadostno tehnično opremo za nemoteno uporabo trgovalne aplikacije. V primeru tehničnih težav lahko pooblastijo izvajalca izravnalnega trga, da iz trga odstrani vse aktivne ponudbe člana oziroma da v imenu člana izravnalnega trga vnese ponudbe, ki so sporočene pravočasno in v primernem formatu.
(4) V primeru tehničnih težav ali drugih motenj, ki onemogočajo normalno izvajanje izravnalnega trga, se začasno prekine trgovanje, o čemer se nemudoma obvesti člane izravnalnega trga po faksu oziroma po elektronski pošti.
(5) Trgovalna aplikacija mora biti zanesljiva. Za nemoteno delovanje mora biti organizirana ustrezna dežurna služba, ki skrbi za čimprejšnjo odpravo morebitnih napak.
(6) V primeru daljše prekinitve delovanja trgovalne aplikacije, lahko sistemski operater nakup in prodajo izravnalne energije vrši s ponudniki bilateralno. Ob tem upošteva načela preglednosti in ekonomičnosti.
III. ČLANSTVO NA IZRAVNALNEM TRGU ELEKTRIKE
9. člen
(članstvo na izravnalnem trgu)
(1) Član izravnalnega trga lahko postane vsak član bilančne sheme organiziranega trga z elektriko, ki izpolnjuje pogoje, določene s temi Pravili.
(2) Član bilančne sheme postane član izravnalnega trga s podpisom pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu.
(3) Sistemski operater je član izravnalnega trga s posebnim statusom.
(4) Operater trga objavi seznam članov izravnalnega trga na svoji spletni strani in ga redno posodablja.
10. člen
(pogoji za pridobitev članstva)
(1) Pogoj za članstvo na izravnalnem trgu je status člana bilančne sheme.
(2) Operater trga o članstvu na izravnalnem trgu odloča na podlagi vloge za članstvo.
(3) V vlogi za članstvo mora vlagatelj predložiti podatke o registraciji poslovnega subjekta, kontaktne podatke, podatke potrebne za finančno poravnavo in druge podatke člana izravnalnega trga potrebne za delovanje na izravnalnem trgu.
(4) Ob prijavi se šteje, da so dokazila, ki jih član bilančne sheme predloži v okviru članstva v bilančni shemi, veljavna tudi za članstvo na izravnalnem trgu.
(5) Član bilančne sheme je dolžan k vlogi priložiti tudi druga dokazila, ki jih zahteva operater trga.
(6) Član bilančne sheme mora v vlogi za članstvo na izravnalnem trgu navesti tudi osebe, ki bodo odgovorne za podpis pogodbe ter za izvedbo trgovanja na izravnalnem trgu. Član bilančne sheme mora obenem navesti pristojne osebe za finančno poravnavo na izravnalnem trgu ter za sprejemanje zahtevkov za predložitev finančnih kritij posredovanih s strani klirinškega agenta.
11. člen
(pogodba o članstvu na izravnalnem trgu)
(1) Pogodba o članstvu na izravnalnem trgu je pravni posel, s katerim član izravnalnega trga z operaterjem trga oziroma osebo iz drugega odstavka 3. člena teh Pravil uredi predvsem:
– članstvo na izravnalnem trgu,
– čas trajanja pogodbe,
– prenehanje članstva,
– način sodelovanja na izravnalnem trgu,
– način sodelovanja v poravnalnem sistemu klirinškega agenta.
(2) Članu bilančne sheme se pogodba o članstvu na izravnalnem trgu posreduje v podpis v roku 15 dni od prejema popolne vloge.
(3) Član izravnalnega trga mora operaterja trga redno obveščati o vseh spremembah podatkov, ki jih je predložil ob pristopu na izravnalni trg.
(4) Član izravnalnega trga je v roku 8 dni od podpisa pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu dolžan podpisati pogodbo o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta.
12. člen
(prenehanje članstva in odpoved pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu)
(1) Članstvo na izravnalnem trgu članu preneha:
– s pisno odpovedjo pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu;
– z nastopom pravnih posledic začetka prisilne poravnave, stečaja ali drugega postopka prenehanja člana;
– s prenehanjem članstva v bilančni shemi oziroma z izključitvijo iz bilančne sheme;
– s prenehanjem članstva v poravnalnem sistemu klirinškega agenta;
– če član izravnalnega trga v roku ne predloži zahtevanih finančnih kritij na ponovni poziv.
(2) Operater trga lahko odpove članu izravnalnega trga pogodbo o članstvu na izravnalnem trgu:
– na podlagi obrazložene odpovedi pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu brez odpovednega roka;
– če član izravnalnega trga ne omogoči pregleda dokumentacije v zvezi s posli, ki jih je sklenil na izravnalnem trgu;
– če član izravnalnega trga ne izpolnjuje svojih obveznosti;
– če član izravnalnega trga na kakršen koli drug način krši ta Pravila.
(3) Prenehanje in odpoved pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu operater trga javno objavi na svoji spletni strani.
13. člen
(začasno tehnično onemogočanje trgovanja na izravnalnem trgu)
(1) Operater trga lahko članu izravnalnega trga začasno tehnično onemogoči trgovanje na izravnalnem trgu:
– če član izravnalnega trga ne predloži zahtevnih finančnih kritij v roku, vse dokler zahtevana kritja niso predložena oziroma do prenehanja članstva na izravnalnem trgu,
– če član izravnalnega trga zamudi s plačilom finančnih obveznosti operaterju trga oziroma drugi osebi, ki ji je operater trga v izvajanje prenesel določene naloge, vse dokler član ne poravna svojih zapadlih obveznosti oziroma do prenehanja članstva na izravnalnem trgu,
– v primeru začasnega prenehanja članstva v bilančni shemi, vse dokler ponovno ne postane član v bilančni shemi,
– na zahtevo Agencije za energijo.
(2) Začasno tehnično onemogočanje trgovanja na izravnalnem trgu traja dokler niso odpravljeni razlogi iz prejšnjega odstavka.
14. člen
(skrbno ravnanje člana izravnalnega trga)
(1) Zaradi namena izravnalnega trga, zagotavljanja energije za izravnavo odstopanj v elektroenergetskem sistemu, morajo vsi člani izravnalnega trga pri svojem delovanju skrbeti, da se ta namen lahko uresniči.
(2) Člani izravnalnega trga se morajo vzdržati vsakršnih praks, ki bi lahko povzročile ali povzročijo nezmožnost zagotovitve energije za izravnavo odstopanj elektroenergetskega sistema.
(3) Za nedopustno ravnanje iz prejšnjega odstavka tega člena šteje tudi prijava napovedanih odstopanj v istem obračunskem intervalu, kot je član izravnalnega trga sklenil posel na izravnalnem trgu, s čimer ni izvedel dobave izravnalne energije, razen v primeru, da član izkaže, da napovedano odstopanje ni nastalo zaradi poslov povezanih z izravnalnim trgom.
(4) V primeru suma, da član izravnalnega trga ravna v nasprotju s tem členom, Operater trga o tem obvesti Agencijo za energijo, ki ukrepa skladno s svojimi z zakonom določenimi pristojnostmi.
15. člen
(opozorila v primeru nedopustnega ravnanja člana izravnalnega trga)
V primeru, da član izravnalnega trga krši svojo obveznost iz prejšnjega člena, operater trga člana izravnalnega trga opozori na takšno ravnanje in o tem obvesti Agencijo za energijo.
IV. PRODUKTI IN PONUDBE NA IZRAVNALNEM TRGU
16. člen
(produkti na izravnalnem trgu)
Na izravnalnem trgu so na voljo za prodajo ali nakup naslednji produkti:
a. 15-minutni produkti,
b. urni produkti,
c. standardizirana bloka urnih produktov za pasovno energijo (00:00–24:00) in trapezno energijo (8:00–20:00),
d. poljuben blok produktov, ki jih udeleženec izravnalnega trga definira sam in zajema najmanj dva zaporedna urna oziroma 15-minutna produkta za dobavo istega dne; blok produktov lahko sklene posel le v celoti ali nič in ne more sklepati poslov z ostalimi urnimi produkti ali standardiziranima produktoma.
17. člen
(ponudbe na izravnalnem trgu)
(1) Sistemski operater vnaša ponudbe za nakup ali prodajo elektrike za namene izravnave odstopanj v elektroenergetskem sistemu.
(2) Ponudbe, ki jih člani izravnalnega trga oddajo v okviru trgovanja znotraj dneva, lahko sistemski operater sprejme kot ponudbe oddane na izravnalnem trgu.
(3) Vsi posli, sklenjeni s ponudbami sistemskega operaterja za namene izravnave odstopanj elektroenergetskega sistema, se štejejo kot posli izravnalnega trga.
(4) V primeru pomanjkanja ponudbe na izravnalnem trgu, lahko sistemski operater preko trgovalne aplikacije povabi člane izravnalnega trga k oddaji ponudb.
(5) Ponudbe članov izravnalnega trga na izravnalnem trgu so anonimne.
18. člen
(vsebina ponudb)
(1) Ponudba mora imeti pri vnosu v aplikacijo določene naslednje elemente:
– produkt,
– vrsta ponudbe, ki je lahko nakupna ali prodajna,
– vrsta omejitve izvrševanja ponudbe in tip ponudbe iz 19. člena teh pravil,
– cena elektrike,
– količina elektrike in
– veljavnost ponudbe.
(2) Maksimalna cena posamezne ponudbe je 9.999,99 eurov/MWh. Minimalna cena posamezne ponudbe je –9.999,99 eurov/MWh. Korak ponudbe je 0,01 eurov/MWh.
(3) Minimalna količina ponudbe enega udeleženca izravnalnega trga, če je ta oddal ponudbo, je 1 MW (produkti so ustrezno ovrednoteni, glede na trajanje ponudbe). Korak ponudbe je 1 MW.
(4) Maksimalna količina ponudbe je 999 MW.
(5) Obračunski interval na izravnalnem trgu je odvisen od vrste produkta in je lahko 1 ura ali 15 minut.
(6) Ponudba je lahko sprejeta le za celotno dolžino intervala.
19. člen
(vrste izvrševanja ponudb)
(1) Za urne produkte in standardizirana produkta so na izbiro naslednje vrste omejevanja izvrševanja ponudb:
– brez omejitev: ponudbe se lahko izvršijo brez omejitev in se lahko izvršijo tudi le delno;
– takoj ali prekliči (angleško: Immediate or Cancel – IOC): je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo takoj po vnosu v aplikacijo ali pa so takoj preklicane; ponudbe se lahko izvršijo tudi le delno, pri čemer se neizvršeni del ponudbe takoj prekliče;
– zapolni ali odstrani (angleško: Fill or Kill – FOK): je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo takoj po vnosu v aplikacijo in v celotni količini ali pa so takoj preklicane.
(2) Za produkte, ki jih lahko udeleženci izravnalnega trga oblikujejo poljubno, so na izbiro naslednje vrste omejevanja izvrševanja ponudb:
– takoj ali prekliči (angleško: Immediate or Cancel – IOC): je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo takoj po vnosu v aplikacijo ali pa so takoj preklicane; ponudbe se lahko izvršijo tudi le delno, pri čemer se neizvršeni del ponudbe takoj prekliče;
– vse ali nič (angleško: All or Nothing – AON): je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo le v celotni količini. Te vrste ponudb se lahko izvršijo kadarkoli v času njihove veljavnosti.
(3) Za urne produkte in standardizirana produkta sta na izbiro naslednja tipa ponudb:
– običajna ponudba (angleško: Regular – REG): je običajna ponudba brez posebnih omejitev.
– ponudba kot ledena gora (angleško: Iceberg – ICB): je ponudba, katere količina je razdeljena na več delov, ki se jih vnaša v knjigo ponudb postopoma. Član trga ob vnosu ponudbe v knjigo ponudb določi skupno količino in začetno količino. Začetna količina predstavlja prvi vnos v knjigo ponudbo, naslednji vnosi si sledijo potem, ko je izvršena celotna količina zadnje ponudbe v knjigi ponudb. Izvede so toliko vnosov ponudb, kolikor je potrebno, da se izvrši vsa skrita količina ponudbe.
(4) Sistemski operater lahko ob vnašanju ponudb v aplikacijo izbere tudi naslednji tip ponudbe:
– ponudba za izravnavo sistema (angleško: Balance Order – BAL): je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo za namene izravnave odstopanj. Ta omejitev ne omejuje izvrševanja glede na čas izvrševanja ponudbe oziroma njene količine. Vse ponudbe z urnimi in 15-minutnimi produkti so v trgovalni aplikaciji obarvane rdeče.
20. člen
(čas prejema in vrstni red ponudb)
(1) Čas prejema ponudbe na izravnalnem trgu elektrike je tista časovna oznaka, ki jo aplikacija izravnalnega trga dodeli pri vnosu ali spremembi ponudbe.
(2) Ponudba na izravnalnem trgu elektrike ostane v veljavi tako dolgo, dokler ni v celoti sprejeta v okviru posla, odstranjena s strani udeleženca izravnalnega trga samega oziroma dokler ne poteče veljavnost ponudbe.
(3) Vrstni red v knjigi ponudb za posamezen produkt je določen po kriteriju “cena/časovna oznaka“, torej tako, da imajo pri izvrševanju nakupnih ponudb prednost ponudbe z višjo ceno oziroma pri izvrševanju prodajnih ponudb prednost ponudbe z nižjo ceno. Če je v okviru iste cene več ponudb, imajo prednost ponudbe z manjšo časovno oznako.
21. člen
(časovni okvir oddajanja ponudb in sklepanja poslov)
(1) Na izravnalnem trgu se lahko oddajajo ali spreminjajo obstoječe ponudbe najkasneje do začetka intervala, na katerega se ponudbe nanašajo.
(2) Ponudbe se lahko v aplikacijo za izravnalni trg vnašajo 24 ur na dan, sedem dni na teden in največ za dan v naprej. Natančne urnike trgovanja določi operater trga v soglasju s sistemskim operaterjem in jih objavi na svoji spletni strani. O spremembi urnikov mora operater trga obvestiti člane izravnalnega trga preko svoje spletne strani najmanj sedem dni pred uveljavitvijo sprememb.
22. člen
(aktivacija ponudb na izravnalnem trgu)
Sistemski operater lahko obstoječe ponudbe sprejme oziroma vnaša ponudbe kadarkoli pred pričetkom intervala, na katerega se ponudbe nanašajo. Posle povezane s terciarno rezervo moči lahko sistemski operater sklene kadarkoli do začetka intervala, na katerega se ponudbe nanašajo.
23. člen
(fizična poravnava)
(1) S sprejetjem ponudbe s strani sistemskega operaterja za namene izravnave odstopanj v elektroenergetskem omrežju je sklenjen posel med sistemskim operaterjem in ponudnikom na izravnalnem trgu.
(2) Sklenjen posel se prijavi v obliki zaprte pogodbe pri operaterju trga v količini, ki jo določa izvršeni posel.
V. OBVEŠČANJE IN POROČANJE
24. člen
(obveščanje o poslu in povpraševanju)
O sklenjenih poslih je udeleženec izravnalnega trga obveščen preko trgovalne aplikacije. Po potrebi operater trga obvesti udeleženca izravnalnega trga tudi preko telefona.
25. člen
(javna objava rezultatov)
(1) Operater trga javno objavi na svoji spletni strani vse rezultate trgovanja na izravnalnem trgu.
(2) Objavijo se produkti, količine in cene sklenjenih poslov. Za urne in 15-minutne produkte se objavlja tehtana povprečna cena za vsak posamezen produkt.
26. člen
(priprava poročil izvajanja izravnalnega trga)
(1) Operater trga javno objavlja na svoji spletni strani naslednja poročila o izravnalnem trgu:
– dnevna poročila o rezultatih trgovanja, predvsem količine in cene poslov iz trgovanja na izravnalnem trgu,
– mesečna poročila o trgovanju na izravnalnem trgu,
– obdobna poročila,
– evidenca članov izravnalnega trga.
(2) Operater trga o rezultatih in izvajanju izravnalnega trga redno poroča Agenciji za energijo in sistemskemu operaterju.
VI. OBRAČUN IN FINANČNA PORAVNAVA SKLENJENIH POSLOV NA IZRAVNALNEM TRGU
27. člen
(obračun in finančna poravnava)
(1) Obračun in finančno poravnavo terjatev in obveznosti iz naslova izravnalnega trga izvaja klirinški agent.
(2) Obračun in finančna poravnava sklenjenih poslov na izravnalnem trgu se izvajata v skladu s Pravili kliringa.
(3) Član izravnalnega trga postane udeleženec finančne poravnave na izravnalnem trgu s podpisom pogodbe o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta.
(4) V postopku obračuna in finančne poravnave na izravnalnem trgu klirinški agent jamči izpolnitev finančnih obveznosti za posle sklenjene na izravnalnem trgu v obsegu predloženih in unovčljivih finančnih kritij.
(5) Angažiranje terciarne regulacije moči ni predmet obračuna in finančne poravnave sklenjenih poslov na izravnalnem trgu.
28. člen
(finančna kritja)
(1) Udeleženec finančne poravnave je dolžan položiti in vzdrževati finančno kritje kot zavarovanje za izpolnjevanje obveznosti iz naslova sodelovanja na izravnalnem trgu v višini, obliki in rokih, kot je določeno s Pravili kliringa in temi pravili.
(2) V primeru, da udeleženec finančne poravnave nima že predloženih finančnih kritij pri klirinškemu agentu, je dolžan v roku treh dni od podpisa pogodbe o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta, predložiti finančna kritja v pričakovanem obsegu trgovanja oziroma najmanj 10.000 EUR.
(3) Vsa finančna kritja, ki jih predložijo udeleženci finančne poravnave v skladu s temi Pravili, so pravno last udeleženca finančne poravnave in so prosta obveznosti za druge namene.
(4) Sistemski operater kot izvajalec dejavnosti gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja ni zavezan k predložitvi finančnih kritij.
29. člen
(tržni nered, nezmožnost delovanja in višja sila)
Odgovornost, ukrepi in postopki v zvezi s tržnim neredom, nezmožnostjo delovanja in višjo silo so opredeljeni v Pravilih kliringa.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(možnost odstopa od Pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu)
Člani izravnalnega trga lahko v petnajstih dneh od začetka veljave teh Pravil, odstopijo od Pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu.
31. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavite teh Pravil se prenehajo uporabljati Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 73/12).
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta Pravila začnejo veljati z dnem 1. januarja 2015.
Št. 2014/ENP/Pr-IT/0012014
Ljubljana, dne 16. decembra 2014
EVA 2014-2430-0108
mag. Karol Peter Peršolja l.r.
direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti