Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3985. Sklep o cenah storitev javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«, stran 10741.

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12; Uredba), prvega odstavka 13. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l. (Uradne objave, št. 53/2002, Uradni list RS, št. 74/05, 84/06, 39/12 in 103/12), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in na podlagi pozitivnega mnenja Nadzornega sveta Komunale Koper d.o.o. – s.r.l., št. 16/025-14, z dne 15. 12. 2014, izdajam naslednji
S K L E P
1.
Cene za storitve javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«, ki jo izvaja javno podjetje Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. na območju Mestne občine Koper se določijo na naslednji način:
1. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode:
1.1 Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode:
+-----------------------------------------+
|1.1.1 Omrežnina v EUR/mesec       |
+---------------+---------+---------------+
|  Velikost  | Faktor | Cena omrežnine|
|  vodomera  |omrežnine| v EUR/mesec |
+---------------+---------+---------------+
| DN < / = 20 |  1  |   3,3786  |
+---------------+---------+---------------+
|  20 < DN<40 |  3  |  10,1357  |
+---------------+---------+---------------+
| 40 < / = DN<50|  10  |  33,7858  |
+---------------+---------+---------------+
| 50 < / =DN<65|  15  |  50,6787  |
+---------------+---------+---------------+
| 65 < / =DN<80|  30  |  101,3574  |
+---------------+---------+---------------+
| 80 < / =DN<100|  50  |  168,9290  |
+---------------+---------+---------------+
|100 < / =DN<150|  100  |  337,8580  |
+---------------+---------+---------------+
| 150 < / =DN |  200  |  675,7159  |
+---------------+---------+---------------+

+-------------------------+--------------+
|1.1.2 Izvajanje storitve |  EUR/m3  |
+-------------------------+--------------+
|Odvajanje        |  0,3264  |
+-------------------------+--------------+
1.2 Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami:
+-----------------------------------------+
|1.2.1 Omrežnina v EUR/mesec       |
+----------------+---------+--------------+
|  Velikost  | Faktor |Cena omrežnine|
|  vodomera  |omrežnine| v EUR/mesec |
+----------------+---------+--------------+
|  DN < / =20  |  1  |  0,3717  |
+----------------+---------+--------------+
|  20
								
								
1.3 Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode:
+------------------------------------------+
| 1.3.1 Omrežnina v EUR/mesec       |
+---------------+---------+----------------+
|  Velikost  | Faktor |Cena omrežnine v|
|  vodomera  |omrežnine|  EUR/mesec  |
+---------------+---------+----------------+
|  DN < / =20 |  1  |   1,3173   |
+---------------+---------+----------------+
|  20 
								
								
Cene so določene brez predpisanega davka na dodano vrednost.
2.
Cene za storitve javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« so določene na podlagi potrjenega Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper za obdobje 2015-2017, št. 12/685-14.
3.
Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper, javno podjetje Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., bo na osnovi tega sklepa in Uredbe, oblikoval in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavil cenik s potrjeno ceno.
4.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 354-330/2013, z dne 20. 12. 2013.
5.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2015.
Št. 354-330/2013
Koper, dne 19. decembra 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’Ordinanza sulla metodologia di determinazione dei prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici economici di tutela dell'ambiente (Gazzetta ufficiale della RS, n. 87/12 e 109/12), in virtu del primo comma dell’articolo 13 del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l. (Bollettino ufficiale, n. 53/2002, Gazzetta ufficiale della RS, n. 74/05, 84/06, 39/12 e 103/12), per effetto dell'articolo 42 dello Statuto del Comune citta di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e visto il parere positivo del Consiglio di controllo dell’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., n. NS-16/025-14 del 15. 12. 2014, promulgo la seguente
D E L I B E R A
1.
I prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici “smaltimento e trattamento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane”, forniti sul territorio del Comune citta di Capodistria dall’azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., sono determinati come segue:
1. Smaltimento e trattamento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane:
1.1 Smaltimento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane:
+-----------------------------------------+
|1.1.1 Tariffa per l’utilizzo della    |
|rete in EUR/mese             |
+---------------+---------+---------------+
| Ampiezza del | Fattore |  Tariffa  |
|  contatore  | tariffa | utilizzo rete |
|        | utilizzo| in EUR/mese |
|        |  rete |        |
+---------------+---------+---------------+
| DN < / = 20 |  1  |   3,3786  |
+---------------+---------+---------------+
|  20 < DN<40 |  3  |  10,1357  |
+---------------+---------+---------------+
| 40 < / = DN<50|  10  |  33,7858  |
+---------------+---------+---------------+
| 50 < / =DN<65|  15  |  50,6787  |
+---------------+---------+---------------+
| 65 < / =DN<80|  30  |  101,3574  |
+---------------+---------+---------------+
| 80 < / =DN<100|  50  |  168,9290  |
+---------------+---------+---------------+
|100 < / =DN<150|  100  |  337,8580  |
+---------------+---------+---------------+
| 150 < / =DN |  200  |  675,7159  |
+---------------+---------+---------------+

+-------------------------+--------------+
|1.1.2 Prestazione del  |       |
|ervizio         |  EUR/m3  |
+-------------------------+--------------+
|Smaltimento       |  0,3264  |
+-------------------------+--------------+
1.2 Servizi riguardanti le fosse biologiche statiche, fosse biologiche attuali e impianti di depurazione minori:
+-----------------------------------------+
|1.2.1 Tariffa per l’utilizzo della    |
|rete in EUR/mese             |
+----------------+---------+--------------+
| Ampiezza del | Fattore |  Tariffa  |
|  contatore  | tariffa |utilizzo rete |
|        |utilizzo | in EUR/mese |
|        | rete  |       |
+----------------+---------+--------------+
|  DN < / =20  |  1  |  0,3717  |
+----------------+---------+--------------+
|  20
								
								
1.3 Trattamento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane:
+------------------------------------------+
|1.3.1 Tariffa per l’utilizzo della    |
|rete in EUR/mese             |
+---------------+---------+----------------+
| Ampiezza del | Fattore |Tariffa utilizzo|
| contatore  | tariffa |rete in EUR/mese|
|        |utilizzo |        |
|        | rete  |        |
+---------------+---------+----------------+
|  DN < / =20 |  1  |   1,3173   |
+---------------+---------+----------------+
|  20 
								
								
I prezzi non comprendono l’imposta sul valore aggiunto prescritta.
2.
I prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici “smaltimento e trattamento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane” sono determinati in base all’Elaborato per la definizione dei prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici economici di smaltimento e trattamento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane nel Comune citta di Capodistria 2015-2017, n.12/685-14, che e stato regolarmente approvato.
3.
Il fornitore del servizio pubblico economico di smaltimento e trattamento delle acque reflue urbane e piovane sul territorio del Comune citta di Capodistria, l’azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., provvedera in conformita a questa Delibera e all’Ordinanza, all’elaborazione e alla pubblicazione sul suo sito internet e secondo le modalita localmente in uso, del tariffario con le tariffe approvate.
4.
Con l’entrata in vigore della presente delibera cessa di avere efficacia la delibera n. 354-330/2013 del 20 dicembre 2013.
5.
Il presente tariffario entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, inizia ad essere applicato invece con il giorno 1° gennaio 2015.
N. 354-330/2013
Capodistria, 19 dicembre 2014
Il Sindaco
Comune citta di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti