Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3984. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, stran 10740.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
Št. 354-359/2012
Koper, dne 19. decembra 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 99/13), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 18. decembra 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 106/12) se v petem odstavku 7. člena številka »22.« nadomesti s številko »23.«.
2. člen
V 13. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki glasita:
»Uporabnik je dolžan postaviti zabojnik na zbirnem mestu na zemljišču, katerega lastnik je, oziroma na zemljišču, ki je v njegovi posesti. V primeru, da gre za večstanovanjsko stavbo v etažni lastnini pa se zabojniki za odpadke locirajo na zemljišču, ki pripada stavbi in je praviloma v lasti etažnih lastnikov.
Samo izjemoma, če zabojnika za odpadke na zbirnem mestu ni možno locirati na način iz prejšnjega odstavka, uporabniki lahko zabojnik v dogovoru z lastnikom postavijo na drugo zemljišče.«
3. člen
V 48. členu se doda nov šesti odstavek, ki glasi:
»Za obračunsko obdobje, ki se upošteva pri pripravi elaborata skladno z določili predpisa, ki predpisuje metodologijo za oblikovanje cen storitev javnih služb s področja varstva okolja se določi ustrezno triletno obdobje.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-359/2012
Koper, dne 18. decembra 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani
N. 354-359/2012
Capodistria, 19 dicembre 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 149 della Legge di tutela dell’ambiente (Gazzetta uff. RS, n. 39/06 – Testo Unico 1, 49/06 Legge che disciplina l’attività di meteorologia, 66/06 sentenza della CC, 33/07 – Legge pianificazione territoriale, 57/08 – Legge sul finanziamento dei comuni – 1A, 70/08, 108/09, 108/09 – Legge pianificazione territoriale – A, 48/12, 57/12 e 99/13), la Legge sui servizi pubblici economici (Gazzetta uff. RS, n. 32/93, 30/98 – Legge sulla conclusione della privatizzazione delle persone giuridiche, 127/06 – legge sul partenariato pubblico privato, 38/10 Legge sui beni patrimoniali e 57/11 legge sui servizi pubblici economici40) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 18 dicembre 2014 ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani
Articolo 1
Nel Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani (Gazzetta uff. RS, n. 106/12) il numero “22.” dell’articolo 7, quinto comma, viene sostituito con il numero “23.”.
Articolo 2
All’articolo 13 vengono aggiunti i nuovi secondo e terzo comma che recitano:
“L’utente è tenuto a collocare il cassonetto nel punto di raccolta sul terreno di sua proprietà ovvero sul terreno in suo possesso. Nel caso si tratti di un edificio condominiale con appartamenti di proprietà, i cassonetti vanno collocati sul terreno annesso che di regola appartiene al condominio ed è proprietà dei condomini.
Solo in casi eccezionali, quando non è possibile collocare il cassonetto nel punto di raccolta, come da comma precedente, gli utenti possono, in accordo con il proprietario, collocare il cassonetto in un’altra zona.”
Articolo 3
All’articolo 48 si aggiunge il seguente nuovo comma che recita:
“Il periodo di riferimento per la contabilità dei costi è rappresentato da un appropriato periodo di tre anni, in conformità con le disposizioni del regolamento che prescrive la metodologia per determinare il prezzo dei servizi pubblici nel settore di tutela dell’ambiente.”
Articolo 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-359/2012
Capodistria, 18 dicembre 2014
Il Sindaco
Comune citta' di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti