Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014

Kazalo

3863. Četrta dopolnitev seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav, stran 10574.

Na podlagi 15. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06 in 87/11 – ZVPI) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
Č E T R T O D O P O L N I T E V S E Z N A M A
strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav
S tem seznamom se dopolnjuje seznam strokovnih in znanstvenih naslovov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/06, 17/07, 43/10 in 52/13. Objavljeni so naslovi po študijskih programih prve, druge in tretje stopnje, akreditiranih od 10. 5. 2013 do 16. 10. 2014 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14).
I. UNIVERZA V LJUBLJANI
Strokovni oziroma znanstveni naslovi so bili na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) sprejeti na predlog senatov članic na senatu Univerze v Ljubljani, Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pa jim je na podlagi sedme alineje enajstega odstavka 51.h člena in sedmega odstavka 51.p člena Zakona o visokem šolstvu podelil akreditacijo.
I. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
+----------------------------+-------------------+--------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |Strokovni naslov po| Okrajšava  |
| študijski program, sprejet |Zakonu o strokovnih|       |
|po Zakonu o visokem šolstvu |          |       |
| (Uradni list RS, št. 32/12 | in znanstvenih  |       |
|  – uradno prečiščeno   |   naslovih   |       |
| besedilo, 40/12 – ZUJF,  | (Uradni list RS, |       |
| 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in |št. 61/06 in 87/11 |       |
|      85/14)      |   – ZVPI)   |       |
+----------------------------+-------------------+--------------+
|1. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA  |          |       |
|– visokošolski strokovni  |          |       |
|študijski program      |diplomirani inženir|dipl. inž.  |
|Lesarsko inženirstvo    |lesarstva (VS)   |les. (VS)   |
|              |diplomirana    |       |
|              |inženirka lesarstva|       |
|              |(VS)        |       |
+----------------------------+-------------------+--------------+
|              |          |       |
+----------------------------+-------------------+--------------+
I. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
+--------------------------+---------------------+--------------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  | Strokovni naslov po |  Okrajšava |
|  študijski program,  | Zakonu o strokovnih |       |
|  sprejet po Zakonu o  |  in znanstvenih  |       |
| visokem šolstvu (Uradni |   naslovih    |       |
|  list RS, št. 32/12 –  |(Uradni list RS, št. |       |
|  uradno prečiščeno   | 61/06 in 87/11 –  |       |
| besedilo, 40/12 – ZUJF, |    ZVPI)    |       |
| 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 |           |       |
|    in 85/14)     |           |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|1. AKADEMIJA ZA      |           |       |
|GLEDALIŠČE, RADIO, FILM  |           |       |
|IN TELEVIZIJO       |           |       |
|– magistrski študijski  |magister akademski  |mag. akad.  |
|program          |gledališki in    |gled. in rad. |
|Gledališka in radijska  |radijski režiser   |rež.     |
|režija          |magistrica akademska |       |
|             |gledališka in    |       |
|             |radijska režiserka  |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|2. AKADEMIJA ZA LIKOVNO  |           |       |
|UMETNOST         |           |       |
|IN OBLIKOVANJE      |           |       |
|– magistrska študijska  |magister       |mag. ind. in |
|programa         |industrijskega in  |unikat. obl. |
|Industrijsko in unikatno |unikatnega      |       |
|oblikovanje        |oblikovanja     |       |
|             |magistrica      |       |
|             |industrijskega in  |mag. obl.   |
|             |unikatnega      |vizual. kom. |
|             |oblikovanja     |       |
|Oblikovanje vizualnih   |           |       |
|komunikacij        |magister oblikovanja |       |
|             |vizualnih komunikacij|       |
|             |magistrica      |       |
|             |oblikovanja vizualnih|       |
|             |komunikacij     |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|3. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|program          |magister molekulske |mag. mol.   |
|Molekulska in       |in funkcionalne   |funkc. biol. |
|funkcionalna biologija  |biologije      |       |
|             |magistrica molekulske|       |
|             |in funkcionalne   |mag. ohr.   |
|Ohranjanje narave in   |biologije      |nar. in nar. |
|naravnih vrednot     |           |vredn.    |
|             |magister ohranjanja |       |
|             |narave in naravnih  |       |
|             |vrednot       |       |
|             |magistrica ohranjanja|       |
|             |narave in naravnih  |       |
|             |vrednot       |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|4. FAKULTETA ZA      |           |       |
|STROJNIŠTVO        |           |       |
|– skupni magistrski    |magister inženir   |mag. inž.   |
|študijski program     |tribologije površin |trib.     |
|Tribologija površin in  |in kontaktov     |       |
|kontaktov –TRIBOS     |magistrica inženirka |       |
|             |tribologije površin |       |
|             |in kontaktov     |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|5. FAKULTETA ZA ŠPORT   |           |       |
|– magistrski študijski  |           |       |
|program          |magister       |mag. kin.   |
|Kineziologija       |kineziologije    |       |
|             |magistrica      |       |
|             |kineziologije    |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|6. FILOZOFSKA FAKULTETA  |           |       |
|– pedagoška dvopredmetna |           |       |
|magistrska študijska   |           |       |
|programa         |magister profesor  |mag. prof.  |
|Francoščina        |francoščine in …   |fran. in …  |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica     |       |
|             |francoščine in …   |       |
|Polonistika        |           |mag. prof.  |
|             |           |pol. in …   |
|– skupni magistrski    |magister profesor  |       |
|študijski program     |poljščine in …    |       |
|Srednjeevropske študije  |magistrica      |mag. sred.  |
|             |profesorica poljščine|evr. štud.  |
|             |in …         |       |
|             |           |       |
|             |           |       |
|             |magister       |       |
|             |srednjeevropskih   |       |
|             |študij        |       |
|             |magistrica      |       |
|             |srednjeevropskih   |       |
|             |študij        |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|7. PEDAGOŠKA FAKULTETA  |           |       |
|– pedagoški magistrski  |           |       |
|študijski program     |magister profesor  |mag. prof.  |
|Inkluzivna pedagogika   |inkluzivne pedagogike|inkl. ped.  |
|             |magistrica      |       |
|             |profesorica     |       |
|             |inkluzivne pedagogike|       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
|8. FAKULTETA ZA      |           |       |
|RAČUNALNIŠTVO       |           |       |
|IN INFORMATIKO in     |           |       |
|PEDAGOŠKA FAKULTETA    |magister profesor  |mag. prof.  |
|– interdisciplinarni   |računalništva in   |rač. inf.   |
|magistrski študijski   |informatike     |       |
|program          |magistrica      |       |
|Pedagoško računalništvo  |profesorica     |       |
|in informatika      |računalništva in   |       |
|             |informatike     |       |
+--------------------------+---------------------+--------------+
II. UNIVERZA V MARIBORU
Strokovni oziroma znanstveni naslovi so bili na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) sprejeti na predlog senatov članic na senatu Univerze v Mariboru, Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pa jim je na podlagi sedme alineje enajstega odstavka 51.h člena in sedmega odstavka 51.p člena Zakona o visokem šolstvu podelil akreditacijo.
II. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
+----------------------------+----------------------+-----------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
| študijski program, sprejet | Zakonu o strokovnih |      |
|po Zakonu o visokem šolstvu |  in znanstvenih  |      |
| (Uradni list RS, št. 32/12 |    naslovih    |      |
|  – uradno prečiščeno   | (Uradni list RS, št. |      |
| besedilo, 40/12 – ZUJF,  |  61/06 in 87/11 –  |      |
| 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in |    ZVPI)     |      |
|      85/14)      |           |      |
+----------------------------+----------------------+-----------+
|1. FILOZOFSKA FAKULTETA   |           |      |
|– dvopredmetni magistrski  |           |      |
|študijski program      |magister geografije  |mag. geo. |
|Geografija         |in …         |in …    |
|              |magistrica geografije |      |
|              |in …         |      |
+----------------------------+----------------------+-----------+
|2. PEDAGOŠKA FAKULTETA   |           |      |
|– magistrski študijski   |           |      |
|program           |magister profesor   |mag. prof. |
|Glasbena pedagogika     |glasbene pedagogike  |glas. ped. |
|              |magistrica      |      |
|              |profesorica glasbene |      |
|              |pedagogike      |      |
+----------------------------+----------------------+-----------+
III. UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Strokovni oziroma znanstveni naslovi so bili na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) sprejeti na predlog senatov članic na senatu Univerze na Primorskem, Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pa jim je na podlagi sedme alineje enajstega odstavka 51.h člena in sedmega odstavka 51.p člena Zakona o visokem šolstvu podelil akreditacijo.
III. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
+---------------------------+-----------------------+-----------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
| študijski program, sprejet| Zakonu o strokovnih |      |
|po Zakonu o visokem šolstvu|  in znanstvenih   |      |
| (Uradni list RS, št. 32/12|    naslovih    |      |
|  – uradno prečiščeno  | (Uradni list RS, št. |      |
| besedilo, 40/12 – ZUJF, |61/06 in 87/11 – ZVPI) |      |
| 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in|            |      |
|      85/14)     |            |      |
+---------------------------+-----------------------+-----------+
|1. FAKULTETA ZA TURISTIČNE |            |      |
|ŠTUDIJE – TURISTICA    |            |      |
|– univerzitetni študijski |            |      |
|program          |diplomirani      |dipl. org. |
|Kulturni turizem      |organizator kulturnega |kult. tur. |
|              |turizma (UN)      |(UN)    |
|              |diplomirana      |      |
|              |organizatorka     |      |
|              |kulturnega turizma   |      |
|              |(UN)          |      |
+---------------------------+-----------------------+-----------+
III. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
+---------------------------+-----------------------+-----------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
|študijski program, sprejet | Zakonu o strokovnih |      |
|  po Zakonu o visokem  |in znanstvenih naslovih|      |
| šolstvu (Uradni list RS, |            |      |
|  št. 32/12 – uradno   | (Uradni list RS, št. |      |
|prečiščeno besedilo, 40/12 |61/06 in 87/11 – ZVPI) |      |
| – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, |            |      |
|   109/12 in 85/14)   |            |      |
+---------------------------+-----------------------+-----------+
|1. FAKULTETA ZA      |            |      |
|HUMANISTIČNE ŠTUDIJE    |            |      |
|– magistrski študijski   |magister prevajanja  |mag. prev. |
|program          |magistrica prevajanja |      |
|Jezikovno posredovanje in |            |      |
|prevajanje         |            |      |
+---------------------------+-----------------------+-----------+
|2. FAKULTETA ZA      |            |      |
|MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE  |            |      |
|IN INFORMACIJSKE      |            |      |
|TEHNOLOGIJE        |magister biopsihologije|mag.    |
|– magistrski študijski   |magistrica       |biopsih.  |
|program          |biopsihologije     |      |
|Biopsihologija       |            |      |
+---------------------------+-----------------------+-----------+
|3. FAKULTETA ZA MANAGEMENT |            |      |
|IN FAKULTETA ZA      |            |      |
|HUMANISTIČNE ŠTUDIJE    |            |      |
|– interdisciplinarni    |magister politologije |mag. pol. |
|magistrski študijski    |magistrica politologije|      |
|program          |            |      |
|Politologija        |            |      |
+---------------------------+-----------------------+-----------+
IV. UNIVERZA V NOVI GORICI
Strokovni oziroma znanstveni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) sprejet na predlog senata članice na senatu Univerze v Novi Gorici, Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pa mu je na podlagi sedme alineje enajstega odstavka 51.h člena in sedmega odstavka 51.p člena Zakona o visokem šolstvu podelil akreditacijo.
IV. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
+-------------------------+-------------------------+-----------+
| VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |  Strokovni naslov po  | Okrajšava |
|  študijski program,  |  Zakonu o strokovnih  |      |
|  sprejet po Zakonu o  | in znanstvenih naslovih |      |
| visokem šolstvu (Uradni | (Uradni list RS, št.  |      |
| list RS, št. 32/12 –  | 61/06 in 87/11 – ZVPI) |      |
|  uradno prečiščeno  |             |      |
| besedilo, 40/12 – ZUJF, |             |      |
| 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 |             |      |
|    in 85/14)    |             |      |
+-------------------------+-------------------------+-----------+
|1. VISOKA ŠOLA ZA    |             |      |
|UMETNOST         |             |      |
|– magistrski študijski  |magister medijskih    |mag. med. |
|program         |umetnosti in praks    |um. in pr. |
|Medijske umetnosti in  |magistrica medijskih   |      |
|prakse          |umetnosti in praks    |      |
+-------------------------+-------------------------+-----------+
V. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Strokovni oziroma znanstveni naslovi so bili na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) sprejeti v senatih samostojnih visokošolskih zavodov, Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pa jim je na podlagi sedme alineje enajstega odstavka 51.h člena in sedmega odstavka 51.p člena Zakona o visokem šolstvu podelil akreditacijo.
V. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
+-------------------------+------------------------+------------+
| VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |  Strokovni naslov po | Okrajšava |
|  študijski program,  |  Zakonu o strokovnih |      |
|  sprejet po Zakonu o  | in znanstvenih naslovih|      |
| visokem šolstvu (Uradni | (Uradni list RS, št. |      |
| list RS, št. 32/12 –  | 61/06 in 87/11 – ZVPI) |      |
|  uradno prečiščeno  |            |      |
| besedilo, 40/12 – ZUJF, |            |      |
| 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 |            |      |
|    in 85/14)    |            |      |
+-------------------------+------------------------+------------+
|1. B&B VISOKOŠOLSKI   |            |      |
|ZAVOD KRANJ       |            |      |
|– visokošolski strokovni |diplomirani       |dipl.    |
|študijski program    |okoljevarstvenik (VS)  |okoljevar. |
|Varstvo okolja      |diplomirana       |(VS)    |
|             |okoljevarstvenica (VS) |      |
+-------------------------+------------------------+------------+
|2. FAKULTETA ZA     |            |      |
|INFORMACIJSKE ŠTUDIJE  |            |      |
|V NOVEM MESTU      |            |      |
|– visokošolski strokovni |diplomirani inženir   |dipl. inž. |
|študijski program    |računalništva in    |rač. splet. |
|Računalništvo in spletne |spletnih tehnologij (VS)|teh. (VS)  |
|tehnologije       |diplomirana inženirka  |      |
|             |računalništva in    |      |
|             |spletnih tehnologij (VS)|      |
+-------------------------+------------------------+------------+
|3. FAKULTETA ZA POSLOVNE |            |      |
|IN KOMERCIALNE VEDE   |            |      |
|– visokošolski strokovni |            |      |
|študijski program    |diplomirani varnostni  |dipl. var. |
|Varnostni menedžment   |menedžer (VS)      |menedž.   |
|             |diplomirana varnostna  |(VS)    |
|             |menedžerka (VS)     |      |
+-------------------------+------------------------+------------+
|4. MLC FAKULTETA ZA   |            |      |
|MANAGEMENT IN PRAVO   |            |      |
|LJUBLJANA        |            |      |
|– visokošolski strokovni |diplomirani poslovni  |dipl. posl. |
|študijski program    |pravnik (VS)      |prav. (VS) |
|Management in pravo   |diplomirana poslovna  |      |
|             |pravnica (VS)      |      |
+-------------------------+------------------------+------------+
|5. B2 VISOKA ŠOLA ZA   |            |      |
|POSLOVNE VEDE, zavod   |            |      |
|– visokošolski strokovni |diplomant tržnega    |dipl. trž. |
|študijski program    |komuniciranja (VS)   |kom. (VS)  |
|Tržno komuniciranje in  |diplomantka tržnega   |      |
|odnosi z javnostmi    |komuniciranja (VS)   |      |
+-------------------------+------------------------+------------+
|6. VISOKA ŠOLA ZA    |            |      |
|UPRAVLJANJE PODEŽELJA  |            |      |
|GRM NOVO MESTO      |            |      |
|– visokošolski strokovni |diplomirani inženir   |dipl. inž. |
|študijski program    |upravljanja podeželja  |upr. pod.  |
|Upravljanje podeželja  |(VS)          |(VS)    |
|             |diplomirana inženirka  |      |
|             |upravljanja podeželja  |      |
|             |(VS)          |      |
+-------------------------+------------------------+------------+
|7. VISOKA ŠOLA ZA    |            |      |
|GRADBENO         |            |      |
|INŽENIRSTVO KRANJ    |            |      |
|– visokošolski strokovni |diplomirani inženir   |dipl. inž. |
|študijski program    |gradbeništva (VS)    |grad. (VS) |
|Gradbeništvo       |diplomirana inženirka  |      |
|             |gradbeništva (VS)    |      |
+-------------------------+------------------------+------------+
V. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
+----------------------------+----------------------+-----------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
| študijski program, sprejet | Zakonu o strokovnih |      |
|po Zakonu o visokem šolstvu |  in znanstvenih  |      |
| (Uradni list RS, št. 32/12 |    naslovih    |      |
|  – uradno prečiščeno   | (Uradni list RS, št. |      |
| besedilo, 40/12 – ZUJF,  |61/06 in 87/11 – ZVPI)|      |
| 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in |           |      |
|      85/14)      |           |      |
+----------------------------+----------------------+-----------+
|1. ALMA MATER EUROPAEA –  |           |      |
|EVROPSKI CENTER, MARIBOR  |           |      |
|– magistrski študijski   |           |      |
|program           |magister zdravstvenih |mag. zdr. |
|Zdravstvene vede      |ved          |ved    |
|              |magistrica      |      |
|              |zdravstvenih ved   |      |
+----------------------------+----------------------+-----------+
|2. ŠOLA ZA RISANJE IN    |           |      |
|SLIKANJE          |           |      |
|– magistrski študijski   |magister slikarstva  |mag. slik. |
|program           |magistrica slikarstva |      |
|Slikarstvo         |           |      |
+----------------------------+----------------------+-----------+
|3. B2 VISOKA ŠOLA ZA    |           |      |
|POSLOVNE VEDE, zavod    |           |      |
|– magistrski študijski   |magister poslovne   |mag. posl. |
|program           |informatike      |inf.    |
|Management in informatika  |magistrica poslovne  |      |
|              |informatike      |      |
+----------------------------+----------------------+-----------+
|4. VISOKA ŠOLA ZA      |           |      |
|RAČUNOVODSTVO        |           |      |
|– magistrski študijski   |magister financ in  |mag. fin. |
|program           |računovodstva     |in rač.  |
|Forenzične preiskave v   |magistrica financ in |      |
|financah in računovodstvu  |računovodstva     |      |
+----------------------------+----------------------+-----------+
|5. VISOKA ŠOLA ZA      |           |      |
|ZDRAVSTVENE VEDE SLOVENJ  |           |      |
|GRADEC           |           |      |
|– magistrski študijski   |magister zdravstvenih |mag. zdr. |
|program           |ved          |ved    |
|Zdravstvene vede      |magistrica      |      |
|              |zdravstvenih ved   |      |
+----------------------------+----------------------+-----------+
V. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje
+----------------------------+----------------------+-----------+
|  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
| študijski program, sprejet | Zakonu o strokovnih |      |
| po Zakonu o visokem šolstvu|  in znanstvenih  |      |
|(Uradni list RS, št. 32/12 –|    naslovih    |      |
| uradno prečiščeno besedilo,| (Uradni list RS, št. |      |
| 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-|  61/06 in 87/11 –  |      |
|  2D, 109/12 in 85/14)  |    ZVPI)     |      |
+----------------------------+----------------------+-----------+
|1. FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN |           |      |
|EVROPSKE ŠTUDIJE      |           |      |
|– doktorski študijski    |doktor znanosti    |dr.    |
|program           |doktorica znanosti  |      |
|Mednarodne in diplomatske  |           |      |
|študije           |           |      |
+----------------------------+----------------------+-----------+
|2. FAKULTETA ZA MEDIJE   |           |      |
|– doktorski študijski    |           |      |
|program           |doktor znanosti    |dr.    |
|Strateško komuniciranje   |doktorica znanosti  |      |
+----------------------------+----------------------+-----------+
|3. PODIPLOMSKA ŠOLA ZRC SAZU|           |      |
|– doktorski študijski    |           |      |
|program           |doktor znanosti    |dr.    |
|Primerjalni študij idej in |doktorica znanosti  |      |
|kultur           |           |      |
+----------------------------+----------------------+-----------+
Št. 0070-93/2014/5
Ljubljana, dne 4. decembra 2014
EVA 2014-3330-0074
dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost